⇦ | buzztrax [main]
Last updated on: 2022-12-17 14:29 [UTC]

Metadata for buzztrax in main

buzztrax-edit.desktop - 0.10.2-7 ⚙ amd64 ⚙ arm64 ⚙ armel ⚙ armhf ⚙ i386 ⚙ ppc64el ⚙ s390x ⚙ mips64el

Icon
---
Type: desktop-application
ID: buzztrax-edit.desktop
Package: buzztrax
Name:
 de: Buzztrax Musik-Editor
 zh_CN: Buzztard 音乐编辑器
 fi: Buzztrax-musiikkieditori
 C: Buzztrax Music Editor
 vi: Trình soạn thảo Âm thanh Buzztrax
 cs: Hudební editor Buzztrax
 sv: Buzztrax musikredigerare
 fr: Éditeur de musiques Buzztrax
 da: Buzztrax - musikhåndtering
Summary:
 de: Buzzztard Musikstücke bearbeiten
 zh_CN: 编辑buzztrax歌曲文件
 fi: Muokkaa buzztrax-musiikkikappaletiedostoja
 C: Edit buzztrax song files
 vi: Sửa các tập tin âm thanh buzztrax
 cs: Upravit soubory s písněmi Buzztraxu
 id: Edit berkas lagu buzztrax
 sv: Redigera buzztrax-sångfiler
 fr: Éditer les fichiers musicaux buzztrax
 da: Rediger buzztrax sangfiler
 nl: Buzztraxnummerbestanden bewerken
 nn: Redigerer buzztrax-songfiler
Description:
 de: >-
  <p>Buzztrax ist ein Musikcomposer, ähnlich wie Tracker-Anwendungen. Es wurde in groben Zügen der Anwendung Buzz nachempfungen.
  (Die läuft jedoch nur unter Windows und ist Closed Source.)</p>
 zh_CN: >-
  <p>buzztrax是与其他tracker应用程序类似的音乐合成器。它仿照Windows下唯一的闭源软件Buzz写成。</p>
 fi: >-
  <p>Buzztrax on musiikkisäveltäjä samanlainen seuraajasovelluksille. Se on karkeasti mallinnettu vain windowsissa toimivan
  suljetun lähdekoodin sovelluksen Buzz mukaisesti.</p>
 C: >-
  <p>Buzztrax is a music composer similar to tracker applications. It is roughly modelled after the windows only, closed
  source application called Buzz.</p>
 vi: >-
  <p>Buzztrax là bộ soạn nhạc tương tự như các ứng dụng theo dõi. Nó đại thể được mô hình chỉ sau cửa sổ, ứng dụng nguồn
  đóng có tên là Buzz.</p>
 cs: >-
  <p>Buzztrax je sestavovač hudby podobný programům typu tracker. Je udělán zhruba podle vzoru programu s názvem Buzz, která
  je jen pro operační systém Windows a jejíž zdrojový kód je uzavřen.</p>
 sv: >-
  <p>Buzztrax är en musikkompositör liknande tracker-programvaror. Den har i stora drag modellerats efter den stängda Windowsprogramvaran
  Buzz.</p>
 fr: >-
  <p>Buzztrax est un compositeur de musique similaire aux applications tracker. Il est plus ou moins inspiré de l'application
  windows en sources fermés appelée Buzz.</p>
 da: >-
  <p>Buzztrax er en musikkomponist, der svarer til tracker-programmer. Det er omtrentlig modelleret efter det kun for Windows,
  lukkede kildeprogram Buzz.</p>
ProjectLicense: LGPL-2.0+
Categories:
- AudioVideo
- Audio
- Sequencer
Url:
 homepage: http://buzztrax.org/
Icon:
 cached:
 - name: buzztrax_buzztrax.png
  width: 48
  height: 48
 - name: buzztrax_buzztrax.png
  width: 64
  height: 64
 - name: buzztrax_buzztrax.png
  width: 128
  height: 128
 stock: buzztrax
 remote:
 - url: b/bu/buzztrax-edit.desktop/6f6353a92e753860b8043e20f0c5e974/icons/128x128/buzztrax_buzztrax.png
  width: 128
  height: 128
Launchable:
 desktop-id:
 - buzztrax-edit.desktop
Provides:
 mediatypes:
 - audio/x-bzt
 - audio/x-bzt-xml