⇦ | cockpit [main]
Last updated on: 2022-12-17 14:28 [UTC]

Metadata for cockpit in main

org.cockpit_project.cockpit - 239-1 ⚙ all

Icon
---
Type: web-application
ID: org.cockpit_project.cockpit
Name:
 pl: Cockpit
 de: Cockpit
 zh_CN: Cockpit
 sk: Cockpit
 pt_BR: Cockpit
 ja: Cockpit
 C: Cockpit
 uk: Cockpit
 he: Cockpit
 cs: Cockpit
 ru: Cockpit
 tr: Cockpit
 sv: Cockpit
 fr: Cockpit
 fi: Cockpit
 es: Cockpit
 ko: Cockpit
 it: Cockpit
 nl: Cockpit
Summary:
 pl: Konsola internetowa dla serwerów systemu Linux
 de: Webkonsole für Linux-Server
 zh_CN: Linux 服务器的 Web 控制台
 sk: Webová konzola pre linuxové servery
 pt_BR: Console da Web para servidores Linux
 ja: Linux サーバー用 Web コンソール
 C: Web Console for Linux servers
 uk: Вебконсоль для серверів під керуванням Linux
 he: מסוף מקוון לשרתי לינוקס
 cs: Webová konzole pro linuxové servery
 ru: Веб-консоль для серверов Linux
 tr: Linux sunucuları için Web Konsolu
 zh_TW: Linux伺服器的Web控制台
 sv: Webbkonsol för Linuxservrar
 fr: Console web pour serveurs Linux
 es: Consola web para servidores Linux
 fi: Web-konsoli Linux-palvelimille
 ko: Linux 서버 용 웹 콘솔
 it: Web Console per server Linux
 nl: Webconsole voor Linux-servers
Description:
 pl: >-
  <p>Cockpit to menedżer serwerów ułatwiający administrowanie serwerów Linux przez przeglądarkę WWW. Można z łatwością przechodzić
  między terminalem a narzędziami WWW. Usługa uruchomiona za pomocą Cockpit może zostać zatrzymana za pomocą terminala.
  Jeśli błąd wystąpi w terminalu, to można go zobaczyć w interfejsie dziennika Cockpit.</p>

  <p>Cockpit jest idealny dla nowych administratorów, umożliwiając łatwe wykonywanie prostych zadań, takich jak administracja
  urządzeniami do przechowywania danych, badanie dzienników oraz uruchamianie i zatrzymywanie usług. Można monitorować i administrować
  wiele serwerów w tym samym czasie. Wystarczy dodać je pojedynczym kliknięciem.</p>

  <p>Po zainstalowaniu programu Cockpit należy go włączyć za pomocą polecenia „systemctl enable --now cockpit.socket”.</p>
 de: >-
  <p>Cockpit ist ein Server Manager zur einfachen Verwaltung Ihrer Linux Server via Web Browser. Ein Wechsel zwischen dem
  Terminal und der Weboberfläche ist kein Problem. Ein Service, der via Cockpit gestartet wurde, kann im Terminal beendet
  werden. Genauso können Fehler, welche im Terminal vorkommen, im Cockpit Journal angezeigt werden.</p>

  <p>Cockpit ist perfekt für neue Systemadministratoren, da es ihnen auf einfache Weise ermöglicht, simple Aufgaben wie
  Speicherverwaltung, Journal / Logfile Analyse oder das Starten und Stoppen von Diensten durchzuführen. Sie können gleichzeitig
  mehrere Server überwachen und verwalten. Fügen Sie weitere Maschinen mit einem Klick hinzu und Ihre Maschinen schauen
  zu ihren Kumpels.</p>

  <p>Wenn Cockpit installiert ist, aktivieren Sie es mit "systemctl enable --now cockpit.socket".</p>
 zh_CN: >-
  <p>Cockpit 是一个服务器管理工具, 可以方便地通过浏览器来管理 Linux 服务器。在终端和 web 工具间自由切换。通过 Cockpit 启动的服务可以通过终端停止。同样,如果在终端中发生错误, 也可以在 Cockpit 的日志接口中看到。</p>

  <p>Cockpit 是完美的系统管理员工具,它可以轻松完成简单的任务, 如存储管理, 检查日志信息,以及启动/停止服务。 您可以同时监控和管理多个服务器。点一键就可以添加服务器,并开始进行管理。</p>

  <p>在安装 Cockpit 后,使用 "systemctl enable --now cockpit.socket" 启用它。</p>
 sk: >-
  <p>Cockpit je správca serveru, který uľahčuje správu Linuxových serverov cez webový prehliadač. Nie je žiadným problémom
  prechádzať medzi terminálom a webovým nástrojom. Služba spustená cez Cockpit môže byť zastavená v termináli. Podobne,
  pokiaľ dôjde k chybe v termináli, je toto vidieť v rozhraní žurnálu v Cockpite.</p>

  <p>Cockpit je skvelý nástroj pre nových správcov serverov, ktorým jednoducho umožňuje vykonávať úlohy ako správa úložiska,
  kontrola žurnálu a spúšťanie či zastavovanie služieb. Môžte monitorovať a spravovať viacero serverov naraz. Stačí ich
  pridať jedným kliknutím a vaše stroje sa budú starať o svojích kamarátov.</p>

  <p>Keď bude Cockpit nainštalovaný, povoľte ho pomocou "systemctl enable --now cockpit.socket".</p>
 pt_BR: >-
  <p>Cockpit é um gerenciador de Servidores que facilita a tarefa de administrar seu servidor Linux via navegador web. Alternar
  entre o terminal e a ferramenta web, não é dif[icil. Um serviço pode ser iniciado pelo Cockpit e finalizado pelo Terminal.
  Da mesma forma, se um erro ocorrer no terminal, este pode ser detectado via interface do Cockpit.</p>

  <p>Cockpit é perfeito para novos administradores de sistemas, permitindo-lhes facilmente realizar tarefas simples, como
  a administração de armazenamento, inspecionando logs e iniciar/parar serviços. É possível monitorar e administrar vários
  servidores ao mesmo tempo. Basta adicioná-los com um único clique e suas máquinas vão cuidar de seus companheiros.</p>

  <p>Uma vez instalado o Cockpit, habilite-o com "systemctl enable --now cockpit.socket".</p>
 ja: >-
  <p>Cockpit は、Web ブラウザーで Linux サーバーを簡単に管理できるサーバーマネージャーです。端末と Web ツールを区別せずに使用できます。Cockpit で起動されたサービスは端末で停止できます。同様に、端末でエラーが発生した場合は、そのエラーを
  Cockpit ジャーナルインターフェースで確認できます。</p>

  <p>Cockpit は経験が少ないシステム管理者に最適です。これらのシステム管理者はストレージの管理、ジャーナルの検査、サービスの起動および停止などの単純なタスクを簡単に実行できるようになります。また、複数のサーバーを同時に監視および管理できます。これらのサーバーはクリックするだけで追加できます。追加後に、ご使用のマシンは他のマシンを管理するようになります。</p>

  <p>Cockpit がインストールされたら、"systemctl enable --now cockpit.socket" コマンドで有効にします。</p>
 C: >-
  <p>
     Cockpit is a server manager that makes it easy to administer your Linux
     servers via a web browser.
     Jumping between the terminal and the web tool is no problem.
     A service started via Cockpit can be stopped via the terminal.
     Likewise, if an error occurs in the terminal, it can be seen in the
     Cockpit journal interface.
    </p>
  <p>
     Cockpit is perfect for new sysadmins, allowing them to easily perform
     simple tasks such as storage administration, inspecting journals and
     starting and stopping services.
     You can monitor and administer several servers at the same time.
     Just add them with a single click and your machines will look after its
     buddies.
    </p>
  <p>
     Once Cockpit is installed, enable it with "systemctl enable --now cockpit.socket".
    </p>
 uk: >-
  <p>Cockpit — програма для керування сервером, яка полегшує адміністрування ваших серверів під керуванням Linux за допомогою
  програми для перегляду сторінок інтернету. Ви зможете одночасно використовувати термінал і вебінструмент. Службу, яку
  було запущено за допомогою Cockpit, можна зупинити за допомогою термінала. І навпаки, якщо трапиться помилка у терміналі,
  ви побачите її у інтерфейсі журналу Cockpit.</p>

  <p>Cockpit — чудовий інструмент для системних адміністраторів-початківців. За його допомогою вони без проблем впораються
  із простими завданнями, зокрема адмініструванням сховищ даних, інспектуванням журналів та запуском і зупиненням служб.
  Ви зможете одночасно стежити за роботою декількох серверів і адмініструвати ці сервери. Просто додайте їх одним клацанням
  кнопкою миші і ваш комп’ютер сам нагляне за своїми приятелями.</p>

  <p>Після встановлення Cockpit його можна увімкнути за допомогою команди «systemctl enable --now cockpit.socket».</p>
 he: >-
  <p>Cockpit הוא מנהל שרתים שמקל על ניהול שרתי הלינוקס שלך דרך הדפדפן. מעבר חטוף בין המסוף והכלי המקוון הוא פשוט וקל. שירות
  שהופעל דרך Cockpit ניתן לעצור דרך המסוף. באותו האופן, אם מתרחשת שגיאה במסוף ניתן לצפות בה במנשק היומן של Cockpit.</p>

  <p>Cockpit הוא מושלם למנהלי מערכות מתחילים, מאפשר להם לבצע משימות פשוטות בקלות כגון ניהול אחסון, חקירת יומנים והפעלה ועצירה
  של שירותים. ניתן לנהל ולעקוב אחר מספר שרתים בו־זמנית. כל שעליך לעשות הוא להוסיף אותם בלחיצה בודדת והמכונות שלך תדאגנה
  לחברותיהן.</p>

  <p>לאחר התקנת Cockpit, יש להפעיל את השירות בעזרת „systemctl enable --now cockpit.socket”.</p>
 cs: >-
  <p>Cockpit je správce serveru, který usnadňuje správu Linuxových serverů prostřednictvím webového prohlížeče. Není žádným
  problémem přecházet mezi terminálem a webovým nástrojem. Služba spuštěná přes Cockpit může být zastavena v terminálu.
  Podobně, pokud dojde k chybě v terminálu, je toto vidět v rozhraní žurnálu v Cockpit.</p>

  <p>Cockpit je ideální nástroj pro nové správce serverů, neboť jim umožňuje snadno provádět jednoduché úkoly, jako je správa
  úložišť, kontrola žurnálu či spouštění a zastavování služeb. Můžete současně sledovat a spravovat několik serverů najednou.
  Stačí je přidat jedním kliknutím a vaše stroje se budou starat o své kamarády.</p>

  <p>Jakmile bude Cockpit nainstalovaný, zapněte ho pomocí příkazu „systemctl enable --now cockpit.socket“.</p>
 ru: >-
  <p>Cockpit представляет собой диспетчер серверов, упрощающий администрирование серверов Linux через веб-браузер. Переключение
  между терминалом и веб-инструментом не представляет сложности. Служба, запущенная с помощью Cockpit, может быть остановлена
  ​​через терминал. Аналогично, если в терминале возникает ошибка, её можно увидеть в интерфейсе журнала Cockpit.</p>

  <p>Cockpit идеально подходит для новых системных администраторов, позволяя им легко выполнять простые задачи, такие как
  администрирование хранилищ, проверка журналов и запуск и остановка служб. С помощью Cockpit вы можете контролировать и
  администрировать несколько серверов одновременно. Просто добавьте их одним щелчком мыши, и ваш компьютер позаботится о
  своих приятелях.</p>

  <p>После установки Cockpit включите его при помощи команды «systemctl enable --now cockpit.socket».</p>
 tr: >-
  <p>Cockpit, Linux sunucularınızı bir web tarayıcısı aracılığıyla yönetmenizi kolaylaştıran bir sunucu yöneticisidir. Terminal
  ve web aracı arasında geçiş yapmak sorun değildir. Cockpit aracılığıyla başlatılan bir hizmet terminal aracılığıyla durdurulabilir.
  Aynı şekilde, terminalde bir hata meydana gelirse, Cockpit günlüğü arayüzünde görülebilir.</p>

  <p>Cockpit yeni sistem yöneticileri için mükemmeldir; depolama yönetimi, günlükleri inceleme, hizmetleri başlatma ve durdurma
  gibi basit görevleri kolayca gerçekleştirmelerine olanak tanır. Aynı anda birkaç sunucuyu izleyebilir ve yönetebilirsiniz.
  Bunları tek bir tıklama ile ekleyin ve makineleriniz arkadaşlarıyla ilgilensin.</p>

  <p>Cockpit yüklendikten sonra, "systemctl enable --now cockpit.socket" komutuyla etkinleştirin.</p>
 zh_TW: >-
  <p>Cockpit是一個伺服器管理器,可以通過Web瀏覽器輕鬆管理Linux伺服器。在終端和Web工具之間跳轉是沒有問題的。可以通過終端停止通過Cockpit啟動的服務。同樣,如果終端中發生錯誤,可以在駕駛艙日誌界面中看到。</p>

  <p>駕駛艙非常適合新的系統管理員,使他們能夠輕鬆執行簡單的任務,如存儲管理,檢查期刊以及啟動和停止服務。您可以同時監視和管理多個伺服器。只需點擊一下即可新增它們,您的機器將照顧好友。</p>

  <p>安裝Cockpit後,使用“systemctl enable --now cockpit.socket”啟用它。</p>
 sv: >-
  <p>Cockpit är en serverhanterare som gör det lätt att administrera dina Linuxservrar via en webbläsare. Att hoppa mellan
  terminalen och webbverktyget är inget problem. En tjänst som startas via Cockpit kan stoppas via terminalen. Likaledes,
  om ett fel uppstår i terminalen kan det ses i Cockpits journalgränssnitt.</p>

  <p>Cockpit är perfekt för nya systemadministratörer, låter dem lätt utföra enkla uppgifter såsom lagringsadministration,
  inspektion av journaler och att starta och stoppa tjänster. Du kan övervaka och administrera flera servrar på samma gång. 
  Lägg bara till dem med ett enda klick och dina maskiner kommer se efter sina kompisar.</p>

  <p>När Cockpit är installerat, aktivera det med ”systemctl enable --now cockpit.socket”.</p>
 fr: >-
  <p>Cockpit est un gestionnaire de serveur qui facilite l’administration de vos serveurs Linux via un navigateur Web. Sauter
  entre le terminal et l’outil web n’est pas un problème. Un service démarré via Cockpit peut être arrêté via le terminal.
  De même, si une erreur se produit dans le terminal, elle s’affiche dans l’interface du journal Cockpit.</p>

  <p>Cockpit est parfait pour les nouveaux administrateurs système, leur permettant d’effectuer facilement des tâches simples
  telles que l’administration du stockage, l’inspection des journaux, le démarrage et l’arrêt des services. Vous pouvez
  surveiller et administrer plusieurs serveurs en même temps. Il suffit de les ajouter en un seul clic et vos machines s’occuperont
  de leurs pairs.</p>

  <p>Une fois que Cockpit est installé, l’activer avec "systemctl enable --now cockpit.socket".</p>
 es: >-
  <p>Cockpit es un gestor de servidores que facilita la administración de servidores Linux a través de un navegador web.
  Es posible alternar entre el portal web y la consola sin problemas. Un servicio que haya empezado por Cockpit se puede
  parar desde la terminal. Asimismo, si se produce un error en el terminal, podrá verlo en la bitácora de Cockpit.</p>

  <p>Cockpit es ideal para administradores de sistemas que recién empiezan, ya que permite realizar con sencillez tareas
  como la de gestionar el almacenamiento, inspeccionar bitácoras e iniciar y detener servicios. Puede monitorizar y administrar
  varios servidores a la vez. Tan solo añádalo con solo pulsar un botón y sus máquinas se encargarán del resto.</p>

  <p>Una vez que se instale Cockpit, habilítelo con "systemctl enable --now cockpit.socket".</p>
 fi: >-
  <p>Cockpit on palvelinhallintatyökalu, joka tekee ylläpidon helpoksi selaimen kautta. Liikkuminen päätteen ja verkkokäyttöliittymän
  välillä ei ole ongelma. Cockpitissä aloitettu palvelu voidaan lopettaa päätteessä. Samaten päätteessä näkyvä virheilmoitus
  voidaan nähdä myös Cockpitin journal-näkymässä.</p>

  <p>Cockpit on täydellinen uusille sysadmineille, mahdollistaen yksinkertaisten toimintoja kuten tallennustilan hallinnan,
  päiväkirjojen tarkistamisen sekä palveluiden käynnistämisen ja lopettamisen. Voit monitoroida ja hallita useita palvelimia
  samanaikaisesti. Lisää ne yhdellä napsautuksella ja koneesi katsovat kavereidensa perään.</p>

  <p>Kun Cockpit on asennettu, ota se käyttöön 'systemctl enable --now cockpit.socket'.</p>
 ko: >-
  <p>Cockpit은 웹 브라우저에서 Linux 서버를 쉽게 관리 할 수있는 서버 관리자입니다. 터미널과 웹 툴을 구분하지 않고 사용할 수 있습니다. Cockpit에서 시작된 서비스는 터미널을 통해 중지할 수 있습니다.
  마찬가지로 터미널에서 오류가 발생한 경우 해당 오류를 Cockpit 저널 인터페이스에서 확인할 수 있습니다.</p>

  <p>Cockpit은 경험이 적은 시스템 관리자에게 적합합니다. 시스템 관리자는 스토리지 관리, 저널 검사, 서비스 시작 및 중지 등의 간단한 작업을 쉽게 수행할 수 있으며 여러 서버를 동시에 모니터링 및 관리할
  수 있습니다. 간단하게 서버를 클릭하여 서버를 추가할 수 있으며 추가 후 다른 기기를 관리할 수 있습니다.</p>

  <p>Cockpit이 설치되면 "systemctl enable --now cockpit.socket"을 사용하여 이를 활성화합니다.</p>
 it: >-
  <p>Cockpit è un gestore di server che rende facile amministrare i server Linux tramite un browser web. Cambiare tra il
  terminale e lo strumento web non è un problema. Un servizio avviato tramite Cockpit può essere interrotto tramite il terminale.
  Allo stesso modo, se si verifica un errore nel terminale, può essere visto nella sezione del registro di Cockpit.</p>

  <p>Cockpit è perfetto per i nuovi amministratori di sistema, consentendo loro di eseguire facilmente semplici operazioni
  come la gestione dell'archiviazione, l'ispezione del registro e l'avvio e l'arresto dei servizi. È possibile monitorare
  e amministrare più server allo stesso tempo. Basta aggiungerli con un solo clic e se ne prenderà subito cura.</p>

  <p>Una volta installato Cockpit, abilitarlo con "systemctl enable --now cockpit.socket".</p>
 nl: >-
  <p>Cockpit is een serverbeheerder waarmee je Linux-servers eenvoudig kunt beheren via een webbrowser. Omschakelen tussen
  de terminal en het webgereedschap is geen probleem. Een service gestart via Cockpit kan via de terminal worden gestopt.
  Evenzo, als er een fout optreedt in de terminal, kan deze worden gezien in de Cockpit-logboekinterface.</p>

  <p>Cockpit is perfect voor nieuwe systeembeheerders, waardoor ze eenvoudig eenvoudige taken kunnen uitvoeren, zoals opslagbeheer,
  het inspecteren van logboeken en het starten en stoppen van services. Je kunt meerdere servers tegelijkertijd bewaken
  en beheren. Voeg ze gewoon toe met een enkele klik en je machines zullen voor zijn maatjes zorgen.</p>

  <p>Nadat Cockpit geïnstalleerd is, schakel je het in met "systemctl enable --now cockpit.socket".</p>
ProjectLicense: LGPL-2.0+
Categories:
- System
Url:
 homepage: https://cockpit-project.org/
 help: https://cockpit-project.org/running.html
Icon:
 cached:
 - name: cockpit_cockpit.png
  width: 64
  height: 64
Launchable:
 url:
 - https://localhost:9090
Screenshots:
- default: true
 thumbnails:
 - url: org/cockpit_project/cockpit/e70a463904a97d33f6c7402ff916b76c/screenshots/image-1_752x430.png
  width: 752
  height: 430
 - url: org/cockpit_project/cockpit/e70a463904a97d33f6c7402ff916b76c/screenshots/image-1_624x357.png
  width: 624
  height: 357
 - url: org/cockpit_project/cockpit/e70a463904a97d33f6c7402ff916b76c/screenshots/image-1_224x128.png
  width: 224
  height: 128
 source-image:
  url: org/cockpit_project/cockpit/e70a463904a97d33f6c7402ff916b76c/screenshots/image-1_orig.png
  width: 1225
  height: 702
- thumbnails:
 - url: org/cockpit_project/cockpit/e70a463904a97d33f6c7402ff916b76c/screenshots/image-2_752x431.png
  width: 752
  height: 431
 - url: org/cockpit_project/cockpit/e70a463904a97d33f6c7402ff916b76c/screenshots/image-2_624x358.png
  width: 624
  height: 358
 - url: org/cockpit_project/cockpit/e70a463904a97d33f6c7402ff916b76c/screenshots/image-2_224x128.png
  width: 224
  height: 128
 source-image:
  url: org/cockpit_project/cockpit/e70a463904a97d33f6c7402ff916b76c/screenshots/image-2_orig.png
  width: 1225
  height: 703
Languages:
- locale: cs
 percentage: 100
- locale: de
 percentage: 100
- locale: en_US
 percentage: 100
- locale: es
 percentage: 100
- locale: fi
 percentage: 100
- locale: fr
 percentage: 100
- locale: he
 percentage: 100
- locale: it
 percentage: 100
- locale: ja
 percentage: 100
- locale: ko
 percentage: 100
- locale: nl
 percentage: 100
- locale: pl
 percentage: 100
- locale: pt_BR
 percentage: 100
- locale: ru
 percentage: 100
- locale: sk
 percentage: 100
- locale: sv
 percentage: 100
- locale: tr
 percentage: 100
- locale: uk
 percentage: 100
- locale: zh_CN
 percentage: 100
- locale: zh_TW
 percentage: 83