⇦ | font-manager [main]
Last updated on: 2022-12-17 14:29 [UTC]

Metadata for font-manager in main

org.gnome.FontManager - 0.8.4-1 ⚙ amd64 ⚙ arm64 ⚙ armel ⚙ armhf ⚙ i386 ⚙ ppc64el ⚙ s390x ⚙ mips64el

Icon
---
Type: desktop-application
ID: org.gnome.FontManager
Package: font-manager
Name:
 pl: Zarządzanie czcionkami
 de: Font Manager
 am: የ ፊደል አስተዳዳሪ
 pt_BR: Font Manager
 nb_NO: Skriftbehandler
 sl: Upravitelj pisav
 ro: Manager de fonturi
 ja: フォントマネージャー
 C: Font Manager
 zh_CN: 字体管理器
 zh_HK: 字体管理器
 ru: Менеджер шрифтов
 zh_TW: 字体管理器
 fr: Gestionnaire de police
 sv: Font Manager
 hr: Font Manager
 es: Gestor tipográfico
 ca: Gestor de tipus de lletra
 nl: Lettertypebeheer
 ar: مدير الخطوط
Summary:
 de: Eine einfache Anwendung zur Verwaltung von Schriftarten für Gtk+ Desktop-Umgebungen
 pt_BR: Um programa simples de gerenciamento de fontes para ambientes de desktop Gtk+
 sl: Preprost program za upravljanje pisav v namiznih okoljih Gtk+
 ro: O aplicație simplă de gestionare a fonturilor pentru Mediile Desktop Gtk +
 ja: Gtk+ デスクトップ環境用のシンプルなフォント管理アプリケーション
 C: A simple font management application for Gtk+ Desktop Environments
 ru: Простой менеджер шрифтов для сред рабочего стола Gtk+
 sv: En enkel teckensnittshanterare för GTK+ skrivbordsmiljöer
 fr: Une application simple de gestion des polices pour les environnements de bureau Gtk+
 es: Una aplicación simple para la gestión de tipos de letra en entornos de escritorio Gtk+
 hr: Jednostavan program za upravljanje fontovima u Gtk+ desktop okruženjima
 nl: Een eenvoudige lettertypebeheertoepassing voor GTK+-werkomgevingen
Description:
 de: >-
  <p>Font Manager ermöglicht durchschnittlichen Benutzern die einfache Verwaltung von Desktop-Schriftarten, ohne auf Befehlszeilentools
  zurückzugreifen oder Konfigurationsdateien manuell bearbeiten zu müssen.</p>

  <p>Obwohl es hauptsächlich für die Gnome-Desktop-Umgebung entwickelt wurde, sollte es auch mit anderen Gtk+ Desktop-Umgebungen
  funktionieren.</p>

  <p>Font Manager ist KEINE professionelle Lösung zur Verwaltung von Schriftarten.</p>
 pt_BR: >-
  <p>O Font Manager se destina a fornecer um modo de os usuários comuns gerenciarem facilmente as fontes de desktop, sem
  ter que recorrer a ferramentas de linha de comando ou editar arquivos de configuração manualmente.</p>

  <p>Embora projetado principalmente para o ambiente de desktop Gnome, ele deve funcionar bem em outros ambientes de desktop
  Gtk+.</p>

  <p>O Font Manager NÃO É uma solução de gerenciamento de fontes de nível profissional.</p>
 sl: >-
  <p>Upravitelj pisav naj bi povprečnim uporabnikom omogočil enostavno upravljanje pisav na namizju, ne da bi se morali
  zatekati k orodjem ukazne vrstice ali ročno urejati nastavitvene datoteke.</p>

  <p>Čeprav je zasnovan predvsem z namenom namiznega okolja Gnome, bi moral dobro delovati z drugimi namiznimi okolji Gtk+.</p>

  <p>Upravitelj pisav NI profesionalna rešitev za upravljanje pisav.</p>
 ro: >-
  <p>Font Manager este destinat să ofere utilizatorilor normali o modalitate de a gestiona cu ușurință fonturile desktop,
  fără a fi nevoie să recurgă la instrumente de linie de comandă sau de a edita fișiere de configurare manual.</p>

  <p>Deși este conceput în primul rând având în vedere mediul desktop Gnome, acesta ar trebui să funcționeze bine cu alte
  medii desktop Gtk +.</p>

  <p>Font Manager NU este o soluție profesională de gestionare a fonturilor.</p>
 ja: >-
  <p>Font Manager は平均的なユーザーがコマンドラインツールを使用したり構成ファイルを手動で編集したりすることなく、デスクトップフォントを簡単に管理する方法を提供することを目的としています。</p>

  <p>主に Gnome デスクトップ環境を念頭に置いて設計されていますが、他の Gtk+ デスクトップ環境でもうまく機能するはずです。</p>

  <p>Font Manager はプロフェッショナルグレードのフォント管理ソリューションではありません。</p>
 C: >-
  <p>
        Font Manager is intended to provide a way for average users to easily manage
        desktop fonts, without having to resort to command line tools or editing
        configuration files by hand.
      </p>
  <p>
        While designed primarily with the Gnome Desktop Environment in mind,
        it should work well with other Gtk+ desktop environments.
      </p>
  <p>
        Font Manager is NOT a professional-grade font management solution.
      </p>
 ru: >-
  <p>Менеджер шрифтов предназначен для простого управления шрифтами рабочего стола обычными пользователями без необходимости
  использования командной строки или редактирования файлов конфигурации вручную.</p>

  <p>Хотя и разрабатывался для среды рабочего стола Gnome, должен хорошо работать и с другими средами рабочего стола Gtk+.</p>

  <p>Менеджер шрифтов — это НЕ профессиональное решение для управления шрифтами.</p>
 sv: >-
  <p>Font Manager är avsett att tillhandahålla ett sätt för den genomsnittlige användaren att hantera teckensnitt på skrivbordet,
  utan att behöva använda kommandoradsverktyg eller redigera konfigurationsfiler för hand.</p>

  <p>Även om den är utformad främst med GNOME skrivbordsmiljö i åtanke, bör den fungera bra med andra GTK+ skrivbordsmiljöer.</p>

  <p>Font Manager är INTE en lösning för professionell teckensnittshantering.</p>
 fr: >-
  <p>Gestionnaire de polices est destiné à fournir un manière pour les utilisateurs moyens de gérer facilement les polices
  de bureau, sans avoir à recourir à des outils de ligne de commande ou à modifier les fichiers de configuration à la main.</p>

  <p>Bien que conçu principalement avec l’environnement de bureau Gnome à l’esprit, il devrait bien fonctionner avec d’autres
  environnements de bureau Gtk+.</p>

  <p>Gestionnaire de polices n’est PAS une solution de gestion des polices de qualité professionnelle.</p>
 es: >-
  <p>Gestor tipográfico se ha diseñado para proporcionar a los usuarios una manera de gestionar fácilmente los tipos de
  letra del escritorio, sin tener que recurrir a las herramientas de línea de órdenes o a editar los archivos de configuración
  manualmente.</p>

  <p>Si bien se diseñó principalmente para el entorno de escritorio GNOME, debería funcionar bien con otros entornos de
  escritorio Gtk+.</p>

  <p>Gestor tipográfico NO es una solución para la gestión profesional de tipos de letra.</p>
 hr: >-
  <p>Font Manager omogućuje jednostavno upravljanje fontovima bez upotrebe naredbenog retka ili ručnog uređivanja konfiguracijskih
  datoteka.</p>

  <p>Izrađen je prvenstveno za Gnome desktop okruženja, no trebao bi dobro funkcionirati i s drugim Gtk+ desktop okruženjima.</p>

  <p>Font Manager NIJE profesionalno rješenje za upravljanje fontovima.</p>
 nl: >-
  <p>Lettertypebeheer biedt onervaren computergebruikers een manier om lettertypen te beheren, zonder opdrachtregelhulpmiddelen
  en configuratiebestanden.</p>

  <p>De toepassing in ontworpen voor de GNOME-werkomgeving, maar werkt ook prima binnen andere GTK+-werkomgevingen.</p>

  <p>Lettertypebeheer is GEEN professionele beheeroplossing.</p>
ProjectLicense: GPL-3.0+
Categories:
- Utility
- Graphics
- GTK
Keywords:
 de:
 - Grafik
 - Betrachter
 - GNOME
 - GTK
 - Publizieren
 pt_BR:
 - Gráficos
 - Visualizador
 - GNOME
 - GTK
 - Publicação
 sl:
 - Grafika
 - ' Pregledovalnik'
 - ' GNOME'
 - ' GTK'
 - ' Založništvo'
 ro:
 - Grafică
 - ' Vizualizator'
 - ' GNOME'
 - ' GTK'
 - ' Editare'
 ja:
 - グラフィックス
 - ビューア
 - ' GNOME'
 - ' GTK'
 - パブリッシング
 C:
 - Graphics
 - Viewer
 - GNOME
 - GTK
 - Publishing
 ru:
 - Графика
 - Просмотр
 - GNOME
 - GTK
 - Издательство
 es:
 - Gráficos
 - Visor
 - GNOME
 - GTK
 - Publicación
 fr:
 - Graphisme
 - ' Visionneuse'
 - ' GNOME'
 - ' GTK'
 - ' Publication'
 sv:
 - Grafik
 - Visare
 - GNOME
 - GTK
 - Publicering
 hr:
 - Font
 - Preglednik
 - GNOME
 - GTK
 - Publiciranje
 nl:
 - Grafisch
 - Weergave
 - GNOME
 - GTK
 - Publicatie
 - Beheer
 - Lettertype
 - Font
Url:
 homepage: http://fontmanager.github.io/
 bugtracker: https://github.com/FontManager/master/issues
 translate: https://hosted.weblate.org/engage/font-manager
Icon:
 cached:
 - name: font-manager_org.gnome.FontManager.png
  width: 48
  height: 48
 - name: font-manager_org.gnome.FontManager.png
  width: 64
  height: 64
 - name: font-manager_org.gnome.FontManager.png
  width: 128
  height: 128
 stock: org.gnome.FontManager
 remote:
 - url: org/gnome/FontManager/bec7eda50809395e309b61e9708b7762/icons/128x128/font-manager_org.gnome.FontManager.png
  width: 128
  height: 128
Launchable:
 desktop-id:
 - org.gnome.FontManager.desktop
Provides:
 binaries:
 - font-manager
 mediatypes:
 - font/ttf
 - font/ttc
 - font/otf
 - application/x-font-ttf
 - application/x-font-otf
Screenshots:
- default: true
 thumbnails:
 - url: org/gnome/FontManager/bec7eda50809395e309b61e9708b7762/screenshots/image-1_752x529.png
  width: 752
  height: 529
 - url: org/gnome/FontManager/bec7eda50809395e309b61e9708b7762/screenshots/image-1_624x439.png
  width: 624
  height: 439
 - url: org/gnome/FontManager/bec7eda50809395e309b61e9708b7762/screenshots/image-1_224x157.png
  width: 224
  height: 157
 source-image:
  url: org/gnome/FontManager/bec7eda50809395e309b61e9708b7762/screenshots/image-1_orig.png
  width: 978
  height: 689
- thumbnails:
 - url: org/gnome/FontManager/bec7eda50809395e309b61e9708b7762/screenshots/image-2_752x531.png
  width: 752
  height: 531
 - url: org/gnome/FontManager/bec7eda50809395e309b61e9708b7762/screenshots/image-2_624x440.png
  width: 624
  height: 440
 - url: org/gnome/FontManager/bec7eda50809395e309b61e9708b7762/screenshots/image-2_224x158.png
  width: 224
  height: 158
 source-image:
  url: org/gnome/FontManager/bec7eda50809395e309b61e9708b7762/screenshots/image-2_orig.png
  width: 981
  height: 693
- thumbnails:
 - url: org/gnome/FontManager/bec7eda50809395e309b61e9708b7762/screenshots/image-3_752x531.png
  width: 752
  height: 531
 - url: org/gnome/FontManager/bec7eda50809395e309b61e9708b7762/screenshots/image-3_624x440.png
  width: 624
  height: 440
 - url: org/gnome/FontManager/bec7eda50809395e309b61e9708b7762/screenshots/image-3_224x158.png
  width: 224
  height: 158
 source-image:
  url: org/gnome/FontManager/bec7eda50809395e309b61e9708b7762/screenshots/image-3_orig.png
  width: 981
  height: 693
- thumbnails:
 - url: org/gnome/FontManager/bec7eda50809395e309b61e9708b7762/screenshots/image-4_752x531.png
  width: 752
  height: 531
 - url: org/gnome/FontManager/bec7eda50809395e309b61e9708b7762/screenshots/image-4_624x440.png
  width: 624
  height: 440
 - url: org/gnome/FontManager/bec7eda50809395e309b61e9708b7762/screenshots/image-4_224x158.png
  width: 224
  height: 158
 source-image:
  url: org/gnome/FontManager/bec7eda50809395e309b61e9708b7762/screenshots/image-4_orig.png
  width: 981
  height: 693
- thumbnails:
 - url: org/gnome/FontManager/bec7eda50809395e309b61e9708b7762/screenshots/image-5_752x529.png
  width: 752
  height: 529
 - url: org/gnome/FontManager/bec7eda50809395e309b61e9708b7762/screenshots/image-5_624x439.png
  width: 624
  height: 439
 - url: org/gnome/FontManager/bec7eda50809395e309b61e9708b7762/screenshots/image-5_224x157.png
  width: 224
  height: 157
 source-image:
  url: org/gnome/FontManager/bec7eda50809395e309b61e9708b7762/screenshots/image-5_orig.png
  width: 976
  height: 687
Languages:
- locale: ar
 percentage: 30
- locale: ca
 percentage: 30
- locale: de
 percentage: 84
- locale: en_US
 percentage: 100
- locale: es
 percentage: 69
- locale: fr
 percentage: 62
- locale: hr
 percentage: 100
- locale: nl
 percentage: 100
- locale: pl
 percentage: 30
- locale: pt_BR
 percentage: 92
- locale: ro
 percentage: 100
- locale: ru
 percentage: 100
- locale: sv
 percentage: 45
Releases:
- version: 0.8.4
 type: stable
 unix-timestamp: 1612051200
- version: 0.8.3
 type: stable
 unix-timestamp: 1606953600
- version: 0.8.2
 type: stable
 unix-timestamp: 1606867200
- version: 0.8.1
 type: stable
 unix-timestamp: 1606867200
ContentRating:
 oars-1.1: {}