⇦ | geogebra [main]
Last updated on: 2022-12-17 14:29 [UTC]

Metadata for geogebra in main

geogebra.desktop - 4.0.34.0+dfsg1-9 ⚙ all

Icon
---
Type: desktop-application
ID: geogebra.desktop
Package: geogebra
Name:
 C: GeoGebra
Summary:
 el: Δημιουργήστε αλληπειδραστικές μαθηματικές κατασκευές και applet.
 cs: Vytvořte interaktivní konstrukce a aplety.
 de: Erstellen Sie interaktive Konstruktionen und Applets.
 hi: संवादात्मक गणितीय निर्माण और एप्लेट बनाएँ
 pt_BR: Crie construções matemáticas interativas e applets.
 hu: Interaktív matematikai szerkesztések és appletek létrehozása.
 it: Creazione di costruzioni matematiche e applet interattive.
 C: Create interactive mathematical constructions and applets.
 fr: Créer des constructions mathématiques et des appliquettes.
Description:
 uk: >-
  <p>GeoGebra є програмою динамічної геометрії. Ви можете робити побудови з точками, векторами, лініями, конічними перетинами,
  а також функціями й згодом змінювати їх динамічно. З іншого боку, рівняння та координати можуть бути введені безпосередньо.</p>

  <p>Забезпечена підтримка багатьох геометричних побудов, а також підтримка багатьох інструментів, заснованих на обчисленнях
  (похідні, дотичне коло, …).</p>

  <p>Файли GeoGebra можуть бути експортовані в безліч інших форматів або представлені у вигляді інтерактивних аплетів веб-сторінок.</p>
 fr: >-
  <p>GeoGebra est un système de géométrie dynamique. Il est possible de réaliser des constructions avec des points, des
  vecteurs, des segments, des lignes, des éléments coniques ainsi que des fonctions, et de les modifier dynamiquement par
  la suite. D’autre part, il est possible d&apos;entrer directement des équations et coordonnées.</p>

  <p>Le logiciel gère de nombreuses constructions géométriques ainsi que de nombreux outils élémentaires basés sur les calculs
  (dérivées, cercle osculateur, etc.).</p>

  <p>Les fichiers GeoGebra peuvent être exportés vers de nombreux formats, ainsi que vers des appliquettes interactives
  pour des pages web.</p>
 sk: >-
  <p>GeoGebra je program na dynamickú geometriu. Môžete robiť konštrukcie s bodmi, vektormi, úsečkami, priamkami, kužeľosečkami
  aj funkciami a potom ich dynamicky meniť. Rovnice a súradnice možno zadať aj priamo.</p>

  <p>Program podporuje mnohé geometrické konštrukcie a tiež mnohé výpočtové nástroje (derivácie, oskulačné kružnice, ...).</p>

  <p>Súbory GeoGebra možno exportovať do mnohých formátov alebo ako interaktívne aplety webových stránok.</p>
 pl: >-
  <p>GeoGebra jest dynamicznym programem do geometrii. Za jego pomocą można robić konstrukcje z punktów, wektorów, segmentów,
  linii, krzywych stożkowych oraz funkcji, a następnie dynamicznie je zmieniać. Natomiast, równania i współrzędne można
  wprowadzać bezpośrednio.</p>

  <p>Program zapewnia obsługę wielu konstrukcji geometrycznych, a także licznych narzędzi bazujących na rachunku różniczkowym
  (derivatives, osculating circle, itd).</p>

  <p>Pliki GeoGebra mogą być eksportowane w różnych formatach lub jako interaktywne aplety na stronach internetowych.</p>
 de: >-
  <p>GeoGebra ist ein dynamisches Geometrieprogramm. Sie können aus Punkten, Vektoren, Segmenten, Linien, Kegelabschnitten
  sowie Funktionen Konstruktionen erstellen und diese anschließend dynamisch verändern. Gleichzeitig können Gleichungen
  und Koordinaten direkt eingegeben werden.</p>

  <p>Es unterstützt viele geometrische Konstruktionen und viele Aufgaben der Infinitesimalrechnung (Ableitungen, oskulierende
  Kreise, …).</p>

  <p>GeoGebra-Dateien lassen sich in viele verschiedene Formate exportieren oder als interaktive Applets in Webseiten einbinden.</p>
 pt_BR: >-
  <p>GeoGebra é um programa de geometria dinâmica. Você pode fazer construções com pontos, vetores, segmentos, linhas, seções
  cônicas assim como funções e alterá-las dinamicamente em seguida. Por outro lado, equações e coordenadas podem ser digitadas
  diretamente.</p>

  <p>Fornece suporte a várias construções geométricas, assim como a muitas ferramentas baseadas em cálculo (derivadas, circunferência
  osculatriz, ...).</p>

  <p>Arquivos do GeoGebra podem ser exportados para muitos formatos diferentes, ou como miniaplicativos (applets) iterativos
  para páginas web.</p>
 it: >-
  <p>GeoGebra è un programma geometrico dinamico. È possibile creare costruzioni con punti, vettori, segmenti, linee, sezioni
  coniche come anche funzioni e successivamente modificarle dinamicamente. D&apos;altra parte le equazioni e le coordinate
  possono essere inserite direttamente.</p>

  <p>È fornita la gestione di molte costruzioni geometriche, come anche la gestione per molti strumenti basati sull&apos;analisi
  matematica (derivate, cerchio osculatore, ...).</p>

  <p>I file di GeoGebra possono essere esportati in molti formati differenti o come applet interattive per pagine web.</p>
 ru: >-
  <p>GeoGebra — это система динамической геометрии. Вы можете делать построения с точками, векторами, линиями, коническими
  сечениями, а также функциями и впоследствии изменять их динамически. С другой стороны, уравнения и координаты могут быть
  введены напрямую.</p>

  <p>Обеспечена поддержка многих геометрических построений, а также поддержка многих элементарных инструментов, основанных
  на дифференциальном и интегральном исчислении (производные, соприкасающаяся окружность, ...).</p>

  <p>Файлы GeoGebra могут быть экспортированы во множество других форматов или представлены в виде интерактивных веб-страниц.</p>
 C: >-
  <p>GeoGebra is a dynamic geometry program. You can do constructions with points, vectors, segments, lines, conic sections
  as well as functions and change them dynamically afterwards. On the other hand, equations and coordinates can be entered
  directly.</p>

  <p>Support for many geometric constructions is provided, as well as support for many calculus-based tools (derivatives,
  osculating circle, ...).</p>

  <p>GeoGebra files can be exported in many different formats, or as interactive applets for web pages.</p>
 da: >-
  <p>GeoGebra er et dynamisk geometriprogram. Du kan udføre konstruktioner med punkter, vektorer, segmenter, linjer, koniske
  afsnit samt funktioner og ændre dem dynamisk efterfølgende. På den anden side kan ligninger og koordinater indtastes direkte.</p>

  <p>Understøttelse for mange geometriske konstruktioner tilbydes samt understøttelse for mange værktøjer baseret på infinitesimalregning
  (deriviater, oskulerende cirkel, ...).</p>

  <p>GeoGebra-filer kan eksporteres til mange forskellige formater, eller som interaktive programstumper for internetsider.</p>
 en: >-
  <p>GeoGebra is a dynamic geometry program. You can do constructions with points, vectors, segments, lines, conic sections
  as well as functions and change them dynamically afterwards. On the other hand, equations and coordinates can be entered
  directly.</p>

  <p>Support for many geometric constructions is provided, as well as support for many calculus-based tools (derivatives,
  osculating circle, ...).</p>

  <p>GeoGebra files can be exported in many different formats, or as interactive applets for web pages.</p>
Categories:
- Education
- Math
Icon:
 cached:
 - name: geogebra_geogebra.png
  width: 48
  height: 48
 - name: geogebra_geogebra.png
  width: 64
  height: 64
 - name: geogebra_geogebra.png
  width: 128
  height: 128
 remote:
 - url: g/ge/geogebra.desktop/d65ed6ccdc37a3db98a908dd1ec6b270/icons/128x128/geogebra_geogebra.png
  width: 128
  height: 128
 stock: geogebra
Launchable:
 desktop-id:
 - geogebra.desktop
Provides:
 mediatypes:
 - application/vnd.geogebra.file
 - application/vnd.geogebra.tool