⇦ | kbreakout [main]
Last updated on: 2022-12-17 14:28 [UTC]

Metadata for kbreakout in main

org.kde.kbreakout.desktop - 4:20.12.1-1 ⚙ amd64 ⚙ arm64 ⚙ armel ⚙ armhf ⚙ i386 ⚙ ppc64el ⚙ s390x ⚙ mips64el

Icon
---
Type: desktop-application
ID: org.kde.kbreakout.desktop
Package: kbreakout
Name:
 zh-CN: KBreakOut
 de: KBreakOut
 pl: KBreakOut
 zh-TW: KBreakOut
 sk: KBreakOut
 sl: KBreakOut
 en-GB: KBreakOut
 C: KBreakOut
 el: KBreakOut
 fi: KBreakOut
 cs: KBreakOut
 ca-valencia: KBreakOut
 gl: KBreakOut
 id: KBreakOut
 es: KBreakOut
 et: KBreakOut
 fr: KBreakOut
 ru: KBreakOut
 pt-BR: KBreakOut
 sv: Utbrytning
 pt: KBreakOut
 ko: KBreakOut
 ca: KBreakOut
 it: KBreakOut
 da: KBreakOut
 nl: KBreakOut
 nn: KBreakOut
 uk: KBreakOut
Summary:
 de: KBreakOut ist ein Breakout-ähnliches Spiel von KDE
 pl: KBreakOut jest grą przebij-się dla KDE
 zh-TW: KBreakOut 是一款 KDE 的類 Breakout 遊戲
 sk: KBreakOut je hra KDE podobná úteku
 sl: KBreakOut je igra rušenja ovir in pobega v KDE
 en-GB: KBreakOut is a Breakout-like game by KDE
 C: KBreakOut is a Breakout-like game by KDE
 el: Το KBreakOut είναι ένα παιχνίδι από το KDE παρόμοιο με το BreakOut
 fi: KBreakOut on Breakout-tyyppinen KDE-peli
 id: KBreakOut adalah sebuah permainan seperti Breakout oleh KDE
 ca-valencia: El KBreakOut és un joc com el Breakout, creat per la comunitat KDE
 gl: KBreakOut é un xogo de rachar bloques de KDE
 uk: KBreakOut — це гра, схожа на Breakout, від KDE
 es: KBreakOut es un juego semejante a Breakout creado por KDE
 et: KBreakOut on KDE Breakouti moodi mäng
 fr: KBreakOut est un jeu de type Breakout par KDE
 sv: Utbrytning är ett spel som liknar Breakout av KDE
 pt-BR: O KBreakOut é um jogo semelhante ao Breakout (quebra de barreiras) do KDE
 pt: O KBreakOut é um jogo do tipo Breakout pelo KDE
 ko: KBreakOut은 KDE의 벽돌 깨기 게임입니다
 ca: El KBreakOut és un joc com el Breakout, creat per la comunitat KDE
 it: KBreakOut è un gioco simile a Breakout della comunità KDE
 nl: KBreakOut is een Breakout-achtig spel door KDE
 nn: KBreakOut er eit Breakout-liknande spel frå KDE
Description:
 pl: >-
  <p>Celem w KBreakOut jest zniszczenie tylu cegieł ile to możliwe bez utraty piłki.</p>

  <p>Graczowi przedstawia się pole gry, które zawiera cegły. Kulka przemierza ekran odbijając się od górnych i bocznych
  ścian. Po uderzeniu w cegłę, kulka odbija się, a cegła zostaje zniszczona. Gracz traci życie, gdy kulka dotknie dołu pola.
  Aby tego uniknąć, gracz musi użyć ruchomej paletki na dole okna, aby odbić kulkę w górę. Celem gry jest przejście wszystkich
  poziomów poprzez zbicie obecnych w nich cegieł, uzyskując przy tym najwyższy wynik.</p>
 de: >-
  <p>Das Ziel des Spiels ist es, so viele Steine wie möglich zu zerstören, ohne den Ball zu verlieren.</p>

  <p>Dem Spieler wird ein Spielfeld mit einer Anzahl an Steinen präsentiert. Ein Ball wandert über den Bildschirm, springt
  dabei aber von der oberen und den seitlichen Wänden ab. Wenn ein Stein getroffen wird, springt der Ball ab und der Stein
  ist zerstört. Der Spieler verliert ein Leben, wenn der Ball das untere Ende des Feldes berührt. Um das zu verhindern,
  muss der Spieler den Ball mithilfe einer beweglichen Leiste am unteren Rand zurückspringen lassen. Das Ziel des Spieles
  ist es, die Ebenen zu durchlaufen, indem alle Steine darin zerstört werden, und dabei noch einen hohen Punktestand zu
  erreichen.</p>
 zh-TW: >-
  <p>KBreakout 的目標為在不損失任何球的情況下摧毀盡可能多的磚塊。</p>

  <p>向玩家展示包含許多磚塊的遊戲場地。球會穿過畫面,並在頂部與側邊的牆壁反彈。擊中磚塊時,磚塊會被破壞,而球則會彈開。球碰到場地底部的話,玩家就會失去一條生命。為避免這類的情況發生,玩家必須使用可移動的橫槓來將位於視窗底部的球向上彈起。遊戲的目標是摧毀每個關卡中的所有磚塊,並取得高分。</p>
 sk: >-
  <p>Cieľom programu KBreakOut je zničiť čo najviac tehál bez straty lopty.</p>

  <p>Hráč dostane hracie pole obsahujúce množstvo tehál. Guľa putuje po obrazovke a odráža sa od hornej a bočnej steny.
  Keď je zasiahnutá tehla, lopta sa odrazí a tehla je zničená. Hráč sa stratí na živote, keď sa lopta dotkne spodnej časti
  ihriska. Aby sa tomu zabránilo, musí hráč použiť pohyblivú tyč na odrazenie lopty smerom nahor, ktorá sa nachádza v dolnej
  časti okna. Účelom hry je napredovať cez úrovne ničiac všetky tehly prítomné v každej z nich a snažiť sa získať čo najvyššie
  skóre.</p>
 sl: >-
  <p>Cilj igre KBreakOut je zdrobiti kar največ opek, ne da bi izgubili krogle.</p>

  <p>Igralec ima na voljo igralno polje, ki vsebuje številne opeke. Krogla potuje po zaslonu in se odbija od zgornje in
  stranske stene. Ko je opeka zadeta, se krogla odbije in opeka se uniči. Igralec izgubi življenje, če se krogla dotakne
  dna igrišča. Da se to ne bi zgodilo, mora igralec s premično palico na dnu okna odbijati kroglo navzgor. Namen igre je
  napredovanje igre skozi ravni z uničenjem opek v vsaki ravni in poskušati pridobiti kar najboljši rezultat.</p>
 en-GB: >-
  <p>The objective of KBreakOut is to destroy as many bricks as possible without losing the ball.</p>

  <p>The player is presented with a game field containing a number of bricks. A ball travels across the screen, bouncing
  off the top and side walls. When a brick is hit, the ball bounces away and the brick is destroyed. The player loses a
  life when the ball touches the bottom of the field. To prevent this from happening, the player has to use a movable bar
  to bounce the ball upward, situated at the bottom of the window. The purpose of the game is to progress through the levels
  destroying all bricks present in each, and trying to get a highscore.</p>
 el: >-
  <p>Ο σκοπός του KBreakOut είναι να καταστρέψεις όσο το δυνατόν περισσότερα τουβλάκια χωρίς να χάσεις τη μπάλα.</p>

  <p>Παρουσιάζεται στον παίκτη ένα γήπεδο που περιέχει ένα πλήθος τούβλων. Μια μπάλα διέρχεται στην οθόνη αναπηδώντας στην
  οροφή και στους πλαϊνούς τοίχους. Όταν ένα τούβλο χτυπιέται, η μπάλα αναπηδά και το τούβλο καταστρέφεται. Ο παίκτης χάνει
  μια ζωή όταν η μπάλα αγγίζει το κάτω μέρος του γηπέδου. Για να μη συμβεί αυτό, ο παίκτης πρέπει να χρησιμοποιήσει μια
  μετακινούμενη μπάρα που βρίσκεται στο κάτω μέρος του παραθύρου για να αναπηδήσει η μπάλα προς τα επάνω. Ο σκοπός του παιχνιδιού
  είναι να περάσεις τα επίπεδα καταστρέφοντας όλα τα τούβλα που υπάρχουν στο καθένα προσπαθώντας να επιτύχεις υψηλή βαθμολογία.</p>
 C: >-
  <p>
     The objective of KBreakOut is to destroy as many bricks as possible without losing the ball.
    </p>
  <p>
      The player is presented with a game field containing a number of bricks. A ball travels across the screen, bouncing
  off the top and side walls. When a brick is hit, the ball bounces away and the brick is destroyed. The player loses a
  life when the ball touches the bottom of the field. To prevent this from happening, the player has to use a movable bar
  to bounce the ball upward, situated at the bottom of the window. The purpose of the game is to progress through the levels
  destroying all bricks present in each, and trying to get a highscore.
    </p>
 pt: >-
  <p>O objectivo do KBreakOut é destruir tantos tijolos quantos possíveis, sem perder a bola.</p>

  <p>É apresentado ao jogador um campo de jogo que contém uma determinada quantidade de tijolos. Uma bola percorre o ecrã,
  fazendo ricochete nas paredes superior e laterais. Quando atingir um tijolo, a bola ressalta e o tijolo é destruído. O
  jogador perde uma vida quando a bola atingir o fundo do campo. Para evitar que isto aconteça, o jogador dispõe de uma
  barra móvel para ressaltar a bola para cima, situando-se esta barra no fundo da janela. O intuito do jogo é progredir
  pelos níveis, destruindo todos os tijolos presentes em cada um, tentando obter um recorde.</p>
 id: >-
  <p>Sasaran KBreakOut adalah menghancurkan semua bata yang memungkinkan tanpa peluputan bola.</p>

  <p>Pemain disajikan dengan bidang permainan yang berisi sejumlah batu bata. Sebuah bola bergerak lalu-lalang melintasi
  layar, memantul dari atas dan samping dinding. Ketika batu bata terpukul bola yang memantul dan batu bata hancur. Pemain
  kehilangan nyawa ketika bola menyentuh bagian bawah bidang. Untuk mencegah ini dari yang terjadi, pemain harus menggunakan
  bilah yang bisa digerakkan untuk memantulkan bola ke atas, terletak di bagian bawah window. Tujuan dari permainan ini
  adalah progres melalui level menghancurkan semua batu bata yang ada di tempat masing-masing, dan mencoba untuk mendapatkan
  skor tinggi.</p>
 ca-valencia: >-
  <p>L'objectiu del KBreakOut és destruir tants maons com siga possible sense perdre la pilota.</p>

  <p>El jugador té un camp que conté maons. Una pilota viatja per la pantalla, rebotant per la paret superior i les laterals.
  Quan col·lideix amb un maó, la pilota rebota i el maó es destrueix. El jugador perd una vida quan la pilota toca la part
  inferior del camp. Per a evitar-ho, el jugador ha d'usar una barra mòbil situada a la part inferior de la finestra, per
  a fer rebotar la pilota cap amunt. L'objectiu del joc és progressar pels nivells destruint tots els maons de cada nivell,
  intentant aconseguir una puntuació màxima.</p>
 gl: >-
  <p>O obxectivo de KBreakOut é destruír tantos bloques como for posíbel sen perder a bóla.</p>

  <p>Ao xogador preséntaselle un campo de xogo que contén determinada cantidade de bloques. Unha bóla atravesa a pantalla,
  rebotando nas paredes superior e laterais. Cando bate nun bloque, a bóla rebota e o bloque é destruído. O xogador perde
  unha vida cando a bóla toca o fondo do campo. Para evitar que isto ocorra, o xogador ten que usar unha barra móbil para
  facer rebotar a bóla cara riba, situada no fondo da xanela. O obxectivo do xogo é avanzar polos niveis destruíndo todos
  os bloques que aparezan en cada un e intentando obter unha puntuación máxima.</p>
 uk: >-
  <p>Метою гри є знищити якомога більше блоків без втрати кульки.</p>

  <p>Перед гравцем буде показано ігрове поле з декількома блоками. полем пересуватиметься кулька, яка відбиватиметься від
  бічних і верхньої стін. Якщо кулька влучить у блок, вона відіб’ється від нього, а сам блок буде зруйновано. Якщо кулька
  торкнеться нижньої стіни ігрового поля, гравець втратить одне життя. Щоб цього не сталося, гравцеві слід буде пересувати
  розташовану у нижній частині ігрового поля рисочку, якою можна відбивати кульку угору. Метою гри є просування рівнями
  шляхом руйнування всіх блоків на кожному з пройдених рівнів, а також збільшення очкового результату гри.</p>
 es: >-
  <p>El objetivo de KBreakOut es destruir tantos ladrillos como sea posible sin perder la bola.</p>

  <p>Al jugador se le muestra un campo de juego que contiene cierto número de ladrillos. Una bola se desplaza por la pantalla,
  rebotando en las paredes de la parte superior y de los laterales. Al alcanzar un ladrillo, la bola rebota y el ladrillo
  se destruye. El jugador pierde una vida cada vez que la bola toca la parte inferior del campo. Para evitar que ocurra
  esto, el jugador debe usar una barra móvil situada en la parte inferior de la ventana para hacer que la bola rebote hacia
  arriba. El objetivo del juego consiste en progresar a través de varios niveles destruyendo todos los ladrillos presentes
  en cada uno de ellos para tratar de obtener una alta puntuación.</p>
 et: >-
  <p>KBreakOuti siht on hävitada võimalikult palju telliseid ilma palli kaotamata.</p>

  <p>Mängija ees avaneb mitme tellisega mänguväli. Pall liigub mööda ekraani, põrgates tagasi üla-ja külgseintelt. Tellise
  tabamise korral põrkab pall sellelt tagasi ja tellis hävib. Mängija kaotab elu, kui pall puudutab välja allserva. Selle
  vältimiseks on mängijal kasutada allservas asuv väike platvorm, mida liigutades saab palli üles tagasi põrgatada. Mängu
  siht on edeneda ühelt tasemelt teisele kõiki telliseid hävitades ning sel moel punkte kogudes.</p>
 fr: >-
  <p>L'objectif de KBreakOut est de casser le plus de briques possibles sans faire tomber la balle.</p>

  <p>Le joueur fait face à un mur comprenant un certain nombre de briques. Une balle traverse l'écran en rebondissant sur
  les murs latéraux et supérieurs. Lorsqu'une brique est touchée, la balle rebondit et la brique est détruite. Le joueur
  perd une vie si la balle touche le bas de l'écran. Pour survivre, le joueur doit utiliser une barre qui se déplace latéralement
  en bas de la fenêtre et faire rebondir la balle. L'objectif du jeu est de progresser vers les niveaux supérieurs en détruisant
  la totalité des briques afin de se hisser au palmarès des meilleurs scores.</p>
 sv: >-
  <p>Syftet med Utbrytning är att förstöra så många tegelstenar som möjligt utan att förlora bollen.</p>

  <p>Ett spelfält som innehåller ett antal tegelstenar visas för spelaren. En boll rör sig över skärmen, och studsar från
  väggarna längs överkanten och sidorna. När en tegelsten träffas, studsar bollen bort och tegelstenen förstörs. Spelaren
  förlorar ett liv när bollen rör vid fältets underkant. För att förhindra att det sker, måste spelaren använda en rörlig
  platta, som finns längst ner i fönstret, för att studsa bollen uppåt. Spelets syfte är att ta sig igenom alla nivåer,
  förstöra tegelstenarna som finns i varje nivå, och försöka uppnå bästa poäng.</p>
 pt-BR: >-
  <p>O objetivo do KBreakOut é destruir o maior número possível de tijolos sem deixar a bola cair.</p>

  <p>O jogador é presenteado com um campo de jogo contendo um número de tijolos. Uma bola viaja através da tela, batendo
  nas paredes superiores e laterais. Quando um tijolo é atingido, a bola é repelida e o tijolo é destruído. O jogador perde
  uma vida quando a bola toca o fundo do campo. Para evitar que isto aconteça, o jogador tem que usar uma barra móvel situada
  na parte inferior da tela para rebater a bola para cima. O objetivo do jogo é progredir através dos níveis destruindo
  todos os tijolos presentes em cada um, tentando obter um recorde.</p>
 ko: >-
  <p>KBreakOut의 목표는 공을 잃지 않고 최대한 많은 벽돌을 깨는 것입니다.</p>

  <p>벽돌이 있는 필드가 펼쳐집니다. 공은 화면 속에서 움직이며, 벽에 맞으면 반사됩니다. 벽돌에 맞았을 때에는 벽돌을 깨고 공은 다시 반사됩니다. 플레이어가 아래로 떨어지는 공을 잡지 못하면 목숨을 잃습니다.
  창 아래에 있는 패드를 움직여서 공을 다시 위로 튕겨 올려야 합니다. 게임의 목표는 각 단계별 블록을 깨고 최대한 많은 점수를 얻는 것입니다.</p>
 ca: >-
  <p>L'objectiu del KBreakOut és destruir tants maons com sigui possible sense perdre la pilota.</p>

  <p>El jugador té un camp que conté maons. Una pilota viatja per la pantalla, rebotant per la paret superior i les laterals.
  Quan col·lideix amb un maó, la pilota rebota i el maó es destrueix. El jugador perd una vida quan la pilota toca la part
  inferior del camp. Per a evitar-ho, el jugador ha d'usar una barra mòbil situada a la part inferior de la finestra, per
  a fer rebotar la pilota cap amunt. L'objectiu del joc és progressar pels nivells destruint tots els maons de cada nivell,
  intentant aconseguir una puntuació màxima.</p>
 it: >-
  <p>L'obiettivo di KBreakOut è quello di distruggere più mattonelle possibili senza perdere la palla.</p>

  <p>Al giocatore viene presentato un campo di gioco contenente un certo numero di mattonelle. Una pallina passa nello schermo,
  rimbalzando sui muri laterali e superiore. Quando una mattonella viene colpita, la pallina rimbalza e la mattonella viene
  distrutta. Il giocatore perde una vita quando la pallina tocca il fondo dello schermo; per evitare che ciò accada, il
  giocatore deve usare una barra mobile, situata in fondo alla finestra, per far rimbalzare la pallina verso l'alto. L'obiettivo
  del gioco è procedere attraverso i vari livelli distruggendo tutte le mattonelle in ciascuno, e cercare di ottenere un
  punteggio elevato.</p>
 nl: >-
  <p>Het doel van KBreakOut is om zoveel mogelijk bakstenen te vernietigen zonder de bal te verliezen.</p>

  <p>De speler krijgt een speelveld te zien met daarin een aantal bakstenen. Een bal verplaatst zich over het scherm, stuiterend
  tegen de bovenkant en de muren aan de zijkanten. Als het een baksteen raakt dan stuitert de bal weg en is de baksteen
  vernietigd. De speler verliest een leven als de bal de onderkant van het veld raakt. Om dit te voorkomen moet de speler
  een beweegbare speelbalk gebruiken om de de bal weer omhoog te stuiteren, die onderaan het venster te vinden is. Het doel
  van het spel is door de levels te gaan ondertussen alle aanwezige bakstenen vernietigend en een hoge score te krijgen.</p>
 nn: >-
  <p>Målet i KBreakOut er å øydeleggja så mange brikker som mogleg utan å mista ballen.</p>

  <p>Spelet består av eit spelebrett med nokre brikker på. Ein ball sprett rundt på spelebrettet og knusar eventuelle brikker
  han kjem borti. Men viss denne ballen treff nedre skjermkant, mistar du eit liv. Du kan unngå dette ved å flytta på ein
  «rekkert» slik at ballen treff rekkerten og kan spretta opp att. Målet med spelet er å knusa alle brikkene på brettet
  og få ein høg poengsum.</p>
ProjectGroup: KDE
ProjectLicense: GPL-2.0+
Categories:
- Game
- ArcadeGame
Url:
 homepage: https://kde.org/applications/games/org.kde.kbreakout
 bugtracker: https://bugs.kde.org/enter_bug.cgi?format=guided&product=kbreakout
 help: https://docs.kde.org/?application=kbreakout
 donation: https://www.kde.org/community/donations/?app=kbreakout&source=appdata
Icon:
 cached:
 - name: kbreakout_kbreakout.png
  width: 48
  height: 48
 - name: kbreakout_kbreakout.png
  width: 64
  height: 64
 - name: kbreakout_kbreakout.png
  width: 128
  height: 128
 stock: kbreakout
 remote:
 - url: org/kde/kbreakout.desktop/65ecede2e6762685b44e39125cbf59d5/icons/128x128/kbreakout_kbreakout.png
  width: 128
  height: 128
Launchable:
 desktop-id:
 - org.kde.kbreakout.desktop
Screenshots:
- default: true
 caption:
  de: KBreakOut spielen
  pl: Granie w KBreakOut
  zh-TW: KBreakOut 遊玩畫面
  sk: Hranie KBreakOut
  sl: Igra KBreakOut
  en-GB: Playing KBreakOut
  C: Playing KBreakOut
  el: Παίζω KBreakOut
  fi: KBreakOutin pelaaminen
  id: Memainkan KBreakOut
  ca-valencia: Jugant al KBreakOut
  gl: Xogando a KBreakOut
  uk: Гра у KBreakOut
  es: Jugando a KBreakOut
  et: KBreakOuti mängimine
  fr: Partie de KBreakOut en cours
  sv: Spela Utbrytning
  pt-BR: Jogando KBreakOut
  pt: Jogar ao KBreakOut
  ko: KBreakOut 플레이
  ca: Jugant al KBreakOut
  it: Giocare a KBreakOut
  nl: KBreakOut spelen
  nn: Spelar KBreakOut
 thumbnails:
 - url: org/kde/kbreakout.desktop/65ecede2e6762685b44e39125cbf59d5/screenshots/image-1_752x536.png
  width: 752
  height: 536
 - url: org/kde/kbreakout.desktop/65ecede2e6762685b44e39125cbf59d5/screenshots/image-1_624x444.png
  width: 624
  height: 444
 - url: org/kde/kbreakout.desktop/65ecede2e6762685b44e39125cbf59d5/screenshots/image-1_224x159.png
  width: 224
  height: 159
 source-image:
  url: org/kde/kbreakout.desktop/65ecede2e6762685b44e39125cbf59d5/screenshots/image-1_orig.png
  width: 784
  height: 559
Releases:
- version: 20.12.1
 type: stable
 unix-timestamp: 1609977600
- version: 20.12.0
 type: stable
 unix-timestamp: 1607558400
- version: 20.08.3
 type: stable
 unix-timestamp: 1604534400
- version: 20.08.2
 type: stable
 unix-timestamp: 1602115200