⇦ | kcharselect [main]
Last updated on: 2022-12-17 14:29 [UTC]

Metadata for kcharselect in main

org.kde.kcharselect - 4:20.12.0-1 ⚙ amd64 ⚙ arm64 ⚙ armel ⚙ armhf ⚙ i386 ⚙ ppc64el ⚙ s390x ⚙ mips64el

Icon
---
Type: desktop-application
ID: org.kde.kcharselect
Package: kcharselect
Name:
 sk: KCharSelect
 sl: KCharSelect
 C: KCharSelect
 fr: KCharSelect
 uk: KCharSelect
 pt-BR: KCharSelect
 sv: Kcharselect
 ca: KCharSelect
 en-GB: KCharSelect
 nl: KCharSelect
 zh-CN: 字符选取器
 ca-valencia: KCharSelect
 pl: KCharSelect
 ia: KCharSelect
 el: KCharSelect
 cs: KCharSelect
 id: KCharSelect
 nn: KCharSelect
 ro: KCharSelect
 gl: KCharSelect
 es: KCharSelect
 et: KCharSelect
 eu: KCharSelect
 ru: KCharSelect
 pt: KCharSelect
 zh-TW: KCharSelect
 da: KCharSelect
 ko: KCharSelect
 it: KCharSelect
 de: KCharSelect
 fi: KCharSelect
Summary:
 zh-CN: 字符选择器
 de: Zeichenauswahl
 pl: Tablica znaków
 sl: Izbirnik znakov
 sk: Výber znakov
 ia: Selector de character
 ro: Selector de caractere
 en-GB: Character Selector
 C: Character Selector
 el: Επιλογέας χαρακτήρων
 fi: Merkkivalitsin
 id: Pemilih Karakter
 ca-valencia: Selector de caràcters
 gl: Selector de caracteres
 uk: Таблиця символів
 es: Selector de caracteres
 et: Märgivalija
 eu: Karaktere hautatzailea
 ru: Выбор символов
 fr: Sélecteur de caractères
 pt-BR: Seletor de caracteres
 sv: Teckenväljare
 pt: Selector de Caracteres
 ko: 문자 선택기
 ca: Selector de caràcters
 it: Selettore di caratteri
 nl: Speciale tekens
 nn: Teiknveljar
 zh-TW: 符號選取器
Description:
 pl: >-
  <p>KCharSelect jest narzędziem do wybierania i kopiowania do schowka znaków specjalnych z wgranych czcionek.</p>

  <p>Możesz przeglądać znaki po ich kategorii lub szybko znaleźć jakiś znak wyszukując po jego nazwie.</p>

  <p>KCharSelect wyświetla różne informacje o wybranym znaku. Zawiera nie tylko nazwę znaku Unikodu, lecz także aliasy,
  ogólne uwagi i odwołania do podobnych znaków</p>

  <p>Ze względów technicznych, wyświetlane są różne przedstawienia znaku.</p>

  <p>KCharSelect zawiera także dane Unihan dla wschodnioazjatyckich znaków do wyświetlania definicji po angielsku i różnych
  wymów.</p>
 de: >-
  <p>KCharSelect ist ein Hilfsprogramm um Sonderzeichen aus allen installierten Schriftarten auszuwählen und in verschieden
  Formaten (Einfacher Text, Unicode oder ) in die Zwischenablage zu kopieren.</p>

  <p>Sie können Zeichen nach Kategorien durchsehen oder direkt ein bestimmtes Zeichen finden, indem Sie den Namen suchen.</p>

  <p>KCharSelect zeigt verschiedene Informationen über das ausgewählte Zeichen an: den Unicodenamen, Anmerkungen und Querverweise
  zu ähnlichen Zeichen, allgemeine Zeichen-Eigenschaften und verschiedene nützliche Repräsentationen.</p>

  <p>Für den technischen Gebrauch werden verschiedene Repräsentationen des Zeichens (UTF-8, UTF-16, XML-Dezimal-Entität)
  angezeigt.</p>

  <p>KCharSelect enthält außerdem Unihan-Daten für Ostasiatische Zeichen, damit sind für diese Zeichen englische Definitionen
  und verschiedene Ausprachen verfügbar.</p>
 zh-TW: >-
  <p>KCharSelect 是個能從所有安裝字型中選取特殊符號,並複製到剪貼簿的工具。</p>

  <p>您可以透過瀏覽分類來尋找字元,或是透過搜尋其名稱來快速找到特定字元。</p>

  <p>KCharSelect 顯示多種關於選定字元的資訊。不僅包含了 Unicode 字元名稱,也有別名、一般註釋與對類似字元的交叉引用。</p>

  <p>對於技術用圖來說,也會顯示字元的不同表現型式。</p>

  <p>KCharSelect 也包含了用於東亞字元的中日韓統一表意文字資料,以顯示英文定義與不同的發音。</p>
 sk: >-
  <p>KCharSelect je nástroj na výber špeciálnych znakov zo všetkých nainštalovaných písiem a skopírovanie do schránky.</p>

  <p>Môžete prehliadať znaky podľa ich kategórií alebo rýchlo nájsť určitý znak hľadaním pomocou jeho názvu.</p>

  <p>KCharSelect zobrazuje rôzne informácie o vybratom znaku. Toto zahŕňa nielen názvy v Unicode ale aj aliasy, všeobecné
  poznámky a odkazy na podobné znaky.</p>

  <p>Pre technické použitie sa zobrazujú rôzne reprezentácie znakov.</p>

  <p>KCharSelect tiež obsahuje Unihan údaje pre Východo-ázijske znaky na zobrazenie definícií a rôznych výslovností</p>
 sl: >-
  <p>KCharSelect je orodje za izbiro posebnih znakov iz vseh nameščenih pisav in njihovo kopiranje v odložišče.</p>

  <p>Po znakih lahko brskate po njihovi kategoriji ali hitro poiščete določen znak z iskanjem po njegovem imenu.</p>

  <p>KCharSelect prikazuje različne informacije o izbranem znaku. To ne vključuje samo imena znaka Unicode, temveč tudi
  vzdevke, splošne opombe in navzkrižne reference na podobne znake.</p>

  <p>Za tehnično uporabo so prikazane različne predstavitve znaka.</p>

  <p>KCharSelect vsebuje tudi podatke Unihana za znake vzhodne Azije za prikaz angleških definicij in različnih izgovorov.</p>
 ia: >-
  <p>KCharSelect es un intrumento pro seliger characteres ab fontes installate e copiar los in le area de transferentia.</p>

  <p>Tu pote cercar characteres per lor categoria o trovar rapidemente un certe character per cercar lo per le sue nomine.</p>

  <p>KCharSelect monstra varie information re le character seligite. Isto include non solmente nomine de character Unicode,
  sed tamben aliases, notas general e referentias cruciate per simil characteres.</p>

  <p>Per uso technic, on monstra differente rappresentationes del character.</p>

  <p>KCharSelect anque contine datos de Unihan per characteres de Asia Oriental per monstrar definitiones de Anglese e pronuntiationes
  differente.</p>
 en-GB: >-
  <p>KCharSelect is a tool to select special characters from all installed fonts and copy them into the clipboard.</p>

  <p>You can browse characters by their category or quickly find a certain character by searching for its name.</p>

  <p>KCharSelect displays various information about the selected character. This includes not only the Unicode character
  name, but also aliases, general notes and cross references to similar characters.</p>

  <p>For technical use, different representations of the character are shown.</p>

  <p>KCharSelect also contains Unihan data for East Asian characters to display English definitions and different pronunciations.</p>
 C: "<p>\n   KCharSelect is a tool to select special characters from all installed fonts and copy them into the clipboard.\n
  \  </p>\n<p>\n   You can browse characters by their category or quickly find a certain character by searching for
  its name.\n  </p>\n<p>\n   KCharSelect displays various information about the selected character. This includes not
  only the Unicode character name, but also aliases, general notes and cross references to similar characters. \n  </p>\n<p>\n
  \   For technical use, different representations of the character are shown. \n  </p>\n<p>\n   KCharSelect also
  contains Unihan data for East Asian characters to display English definitions and different pronunciations.\n  </p>"
 el: >-
  <p>Το KCharSelect είναι ένα εργαλείο για να επιλέγετε ειδικούς χαρακτήρες από όλες τις εγκατεστημένες γραμματοσειρές και
  να τους αντιγράφετε στο πρόχειρο.</p>

  <p>Μπορείτε να περιηγηθείτε στους χαρακτήρες με βάση την κατηγορία τους ή να βρείτε γρήγορα έναν ορισμένο χαρακτήρα αναζητώντας
  το όνομά του.</p>

  <p>Το KCharSelect εμφανίζει διάφορες πληροφορίες σχετικά με το επιλεγμένο χαρακτήρα. Αυτές περιλαμβάνουν όχι μόνο το όνομα
  του Unicode χαρακτήρα, αλλά και ψευδώνυμα, γενικές σημειώσεις και αναφορές σε παρόμοιους χαρακτήρες.</p>

  <p>Για τεχνική χρήση, εμφανίζονται διαφορετικές αναπαραστάσεις του χαρακτήρα.</p>

  <p>Το KCharSelect περιέχει και δεδομένα Unihan για τους χαρακτήρες της Άπω Ανατολής για να εμφανίζονται ορισμοί στα Αγγλικά
  και διαφορετικές προφορές.</p>
 fi: >-
  <p>KCharSelect on työkalu merkkien valitsemiseksi ja kopioimiseksi leikepöydälle kaikista asennetuista fonteista.</p>

  <p>Voit selata merkkejä niiden luokan mukaan tai etsiä merkkiä nopeasti sen nimen perusteella.</p>

  <p>KCharSelect näyttää kustakin merkistä eri tietoja, ei vain Unicode-nimeä vaan myös aliakset, yleiset huomautukset ja
  ristiviittaukset samankaltaisiin merkkeihin.</p>

  <p>Teknistä käyttöä varten merkistä näytetään eri esitysasut.</p>

  <p>KCharSelect sisältää myös itäaasialaisten merkkien Unihan-tiedon englanninkielisin määritelmin ja eri ääntöasuin.</p>
 id: >-
  <p>KCharSelect adalah alat untuk memilih karakter khusus dari semua font yang diinstal dan menyalinnya ke papan-klip.</p>

  <p>Kamu bisa menelusuri karakter berdasarkan kategorinya atau dengan cepat menemukan karakter tertentu dengan mencari
  namanya.</p>

  <p>KCharSelect menampilkan berbagai informasi tentang karakter yang dipilih. Ini tidak hanya mencakup nama karakter Unicode,
  tetapi juga alias, catatan umum dan referensi silang ke karakter yang serupa.</p>

  <p>Untuk penggunaan teknis, berbagai representasi karakter ditampilkan.</p>

  <p>KCharSelect juga berisi data Unihan untuk karakter Asia Timur untuk menampilkan definisi bahasa Inggris dan pengucapan
  yang berbeda.</p>
 ca-valencia: >-
  <p>El KCharSelect és una eina per seleccionar els caràcters especials de tots els tipus de lletra instal·lats i els copia
  al porta-retalls.</p>

  <p>Podeu navegar pels caràcters per categoria o trobar ràpidament un caràcter determinat mitjançant la cerca pel seu nom.</p>

  <p>El KCharSelect mostra diversa informació sobre el caràcter seleccionat. Això inclou no només el nom de caràcter Unicode,
  sinó també els seus àlies, notes generals i referències a caràcters similars.</p>

  <p>Per a ús tècnic, es mostren diferents representacions del caràcter.</p>

  <p>El KCharSelect també conté dades Unihan per a caràcters asiàtics orientals, mostrant les definicions angleses i les
  pronunciacions diferents.</p>
 uk: >-
  <p>KCharSelect — програма для вибору спеціальних символів з усіх встановлених шрифтів і копіювання цих символів до буфера
  обміну даними.</p>

  <p>Ви можете переглядати символи за категоріями або швидко знайти певний символ за його назвою.</p>

  <p>Програма KCharSelect здатна показувати різноманітну інформацію щодо позначеного символу. Серед показаних даних буде
  не лише назва символу Unicode, але і його альтернативні назви, загальні нотатки та посилання на подібні символи.</p>

  <p>З метою технічного використання буде показано різноманітні представлення позначеного символу.</p>

  <p>Крім того, KCharSelect показує дані Unihan для східноазійських мов, зокрема визначень англійською та різноманітних
  вимов.</p>
 gl: >-
  <p>KCharSelect é unha ferramenta para seleccionar caracteres especiais de todas as fontes instaladas e copialos no portapapeis.</p>

  <p>Pode explorar os caracteres por categoría ou atopar un carácter concreto rapidamente buscándoo polo seu nome.</p>

  <p>KCharSelect mostra diversa información sobre o carácter seleccionado. A información inclúe non só o nome do carácter
  Unicode, senón tamén nomes alternativos, notas xerais e referencias a caracteres similares.</p>

  <p>Para uso técnico, móstranse distintas representacións do carácter.</p>

  <p>KCharSelect tamén contén datos de Unihan para que os caracteres de Asia do leste mostren definicións en inglés e distintas
  pronuncias.</p>
 es: >-
  <p>KCharSelect es una herramienta para seleccionar caracteres especiales de cualquier tipo de letra instalado y copiarlos
  en el portapapeles.</p>

  <p>Puede explorar los caracteres por su categoría o encontrar cualquiera de ellos de forma rápida por su nombre.</p>

  <p>KCharSelect muestra información variada sobre el carácter seleccionado. Se incluye no solo el nombre del carácter Unicode,
  sino también sus alias, notas generales y referencias cruzadas a caracteres similares.</p>

  <p>Para usos técnicos, se muestran diferentes representaciones del carácter.</p>

  <p>KCharSelect también contiene datos Unihan para los caracteres del Este asiático para mostrar definiciones en inglés
  y diferentes pronunciaciones.</p>
 et: >-
  <p>KCharSelect on tööriist erimärkide valimiseks kõigist paigaldatud fontidest ja nende kopeerimiseks lõikepuhvrisse.</p>

  <p>Märke saab sirvida kategooriate kaupa, aga neid saab nime järgi ka kiiresti leida.</p>

  <p>KCharSelect näitab valitud märgi kohta mitmesugust teavet: lisaks märgi Unicode'i nimele veel paralleelnimesid, üldisi
  märkusi ja ristviiteid sarnastele märkidele.</p>

  <p>Tehniliseks kasutuseks näidatakse märgi mitmesuguseid vorme.</p>

  <p>Ida-Aasia märkide puhul kasutab KCharSelect Unihani andmeid ingliskeelsete definitsioonide ja erinevate häälduste näitamiseks.</p>
 eu: >-
  <p>KCharSelect instalatutako letra-tipo guztietako karaktere bereziak hautatu eta arbelean kopiatzeko tresna bat da.</p>

  <p>Karaktereak araka ditzakezu haien kategorien arabera edo karaktere zehatz bat azkar aurki dezakezu bere izenagatik
  bilatuz.</p>

  <p>KCharSelectek hautatutako karaktereari buruzko hainbat informazio azaltzen ditu. Unicode karaktere izenak ditu, baita
  ezizenak, ohar orokorrak eta antzeko karaktereetara erreferentzia gurutzatuak ere.</p>

  <p>Erabilera teknikorako, karakterearen irudikapen ezberdinak erakusten dira.</p>

  <p>KCharSelectek Unihan datuak ere baditu Asia Ekialdeko karaktereen definizioak eta ahoskera ezberdinak ingeleraz erakusteko.</p>
 fr: >-
  <p>KCharSelect est un outil qui vous permet de sélectionner des caractères spéciaux parmi les polices de caractères installées
  et de les copier dans le presse-papiers.</p>

  <p>Vous pouvez parcourir les caractères par catégorie ou trouver rapidement un caractère donné en cherchant son nom.</p>

  <p>KCharSelect affiche des informations relatives au caractère sélectionné. Celles-ci incluent non seulement le nom Unicode
  du caractère, mais aussi ses alias, des remarques générales et des références à des caractères similaires.</p>

  <p>Pour un usage technique, plusieurs représentations du caractère sont affichées.</p>

  <p>KCharSelect contient également les données Unihan pour les caractères des langues d'Extrême-Orient, afin d'afficher
  leurs définitions en Anglais et leurs différentes prononciations.</p>
 zh-CN: >-
  <p>字符选取器 是一个用于从所有已安装字体中选择特殊字符并且把它们复制到剪贴板中的工具。</p>

  <p>您可以根据类别来浏览字符,或者通过查找某字符的名字来迅速找到它。</p>

  <p>字符选取器 会显示选中字符的各种信息。这不仅包括它的 Unicode 字符名,也包括别名、一般注释以及和相似字符的交叉引用。</p>

  <p>为了技术方面的应用,字符的不同表示方法都会被显示出来。</p>

  <p>字符选取器 也包括了东亚字符的 Unihan 数据,用于显示它们的英语定义和不同发音。</p>
 pt-BR: >-
  <p>KCharSelect é uma ferramenta para selecionar caracteres especiais de todas as fontes instaladas e copiá-los para a
  área de transferência.</p>

  <p>Você pode navegar pelos caracteres pela sua categoria, ou localizar rapidamente por um determinado caractere, pesquisando
  pelo seu nome.</p>

  <p>O KCharSelect mostra várias informações sobre o caractere selecionado. Isso inclui não somente o nome do caractere
  Unicode, mas também os seus nomes alternativos, as notas gerais e as referências cruzadas para outros caracteres semelhantes.</p>

  <p>Para uso técnico, são apresentadas as diferentes representações do mesmo caractere.</p>

  <p>O KCharSelect também contém os dados Unihan dos caracteres asiáticos, para mostrar as definições em inglês e as diferentes
  pronúncias.</p>
 ru: >-
  <p>KCharSelect служит для выбора и копирования в буфер обмена символов, которые содержатся в шрифтах, но отсутствуют на
  клавиатуре.</p>

  <p>Приложение позволяет просматривать категории символов</p>

  <p>KCharSelect отображает следующую информацию о выбранном символе: код символа, название, общие сведения и перекрёстные
  ссылки на похожие символы.</p>

  <p>Приложение выводит сведения о различных представлениях символа.</p>

  <p>В составе KCharSelect также есть данные от проекта UniHan, среди которых — английские толкования и варианты чтения
  иероглифов.</p>
 ko: >-
  <p>KCharSelec는 설치된 글꼴에서 사용할 수 있는 특수 문자를 보고 복사하는 도구입니다.</p>

  <p>분류별로 문자 목록을 보거나 이름으로 검색할 수 있습니다.</p>

  <p>KCharSelect는 유니코드 글자 이름, 별명, 일반 설명 및 비슷한 글자 참조 등 선택한 글자의 정보를 보여 줍니다.</p>

  <p>글자를 표시할 수 있는 다른 기술적인 방법도 표시합니다.</p>

  <p>KCharSelect는 Unihan 한자 데이터베이스를 지원하며 각 글자의 뜻 및 지역별 발음을 표시합니다.</p>
 ca: >-
  <p>El KCharSelect és una eina per a seleccionar els caràcters especials de tots els tipus de lletra instal·lats i els
  copia al porta-retalls.</p>

  <p>Podeu navegar pels caràcters per categoria o trobar ràpidament un caràcter determinat mitjançant la cerca pel seu nom.</p>

  <p>El KCharSelect mostra diversa informació sobre el caràcter seleccionat. Això inclou no només el nom del caràcter Unicode,
  sinó també els seus àlies, notes generals i referències a caràcters similars.</p>

  <p>Per a ús tècnic, es mostren diferents representacions del caràcter.</p>

  <p>El KCharSelect també conté dades Unihan per a caràcters asiàtics orientals, mostrant les definicions angleses i les
  diferents pronunciacions.</p>
 sv: >-
  <p>Teckenväljaren är ett verktyg för att välja specialtecken från alla installerade teckensnitt och kopiera dem till klippbordet.</p>

  <p>Det går att bläddra bland tecken enligt deras kategori eller snabbt hitta ett visst tecken genom att söka efter dess
  namn.</p>

  <p>Teckenväljaren visar diverse information om det valda tecknet. Det omfattar inte bara tecknets Unicode-namn, utan också
  alias, allmänna anmärkningar och korsreferenser till liknande tecken.</p>

  <p>För teknisk användning visas olika representationer av tecknet.</p>

  <p>Teckenväljaren innehåller också Unihan-data för östasiatiska tecken för att visa engelska definitioner och olika uttal.</p>
 nl: >-
  <p>KCharSelect is een hulpmiddel om speciale tekens uit alle geïnstalleerde lettertypen te selecteren en deze daarna naar
  het klembord te kopiëren.</p>

  <p>U kunt tekens per category bekijken of snel een bepaald teken vinden door naar zijn naam te zoeken.</p>

  <p>KCharSelect toont verschillende soorten informatie over het geselecteerde teken. Dit bevat niet alleen de tekennaam
  in Unicode, maar ook aliassen, algemene notities en kruisverwijzingen naar soortgelijke tekens.</p>

  <p>Om technische redenen worden verschillende representaties van het teken getoond .</p>

  <p>KCharSelect bevat ook Unihan-gegevens voor Oost-Aziatische tekens om Engelse definities te tonen en verschillen in
  uitspraak.</p>
 it: >-
  <p>KCharSelect è uno strumento per selezionare i caratteri speciali da tutti i tipi di carattere installati e per copiarli
  negli appunti.</p>

  <p>Puoi sfogliare i caratteri per categoria, oppure trovare facilmente determinati caratteri cercandoli per nome.</p>

  <p>KCharSelect visualizza numerose informazioni sul carattere selezionato; queste includono non solo il nome Unicode,
  ma anche gli alias, le note generali ed i riferimenti incrociati ai caratteri simili.</p>

  <p>Per l'uso tecnico vengono visualizzate diverse rappresentazioni del carattere.</p>

  <p>KCharSelect contiene anche i dati Unihan per i caratteri dell'est asiatico, per visualizzare le definizioni inglesi
  e per le varie pronunce.</p>
 pt: >-
  <p>O KCharSelect é uma ferramenta para seleccionar caracteres especiais de todos os tipos de letra instalados e copiá-los
  para a área de transferência.</p>

  <p>Poderá navegar pelos caracteres de acordo com a sua categoria ou descobrir rapidamente um dado carácter, pesquisando
  pelo seu nome.</p>

  <p>O KCharSelect mostra diversas informações sobre o carácter seleccionado. Isto inclui não só o nome do carácter em Unicode,
  como também nomes alternativos, notas gerais e referências cruzadas para outros caracteres semelhantes.</p>

  <p>Para uso técnico, são apresentadas diferentes representações do mesmo carácter.</p>

  <p>O KCharSelect também contém os dados Unihan, dos caracteres da Ásia Oriental, para mostrar as definições em Inglês
  e as diferentes pronúncias.</p>
 nn: >-
  <p>KCharSelect er eit verktøy for å finna spesialteikna i alle installerte skrifter og kopiera dei til utklippstavla.</p>

  <p>Du kan finna teikn ved å bla gjennom teiknkategoriar eller ved å søkja etter namna på teikna.</p>

  <p>KCharSelect kan finna teiknnamn i Unicode, aliasnamn, generelle merknadar og kryssreferansar til liknande teikn.</p>

  <p>Det viser òg ymse representasjonar av teikna for teknisk bruk.</p>

  <p>KCharSelect kjem med Unihan-data for austasiatiske teikn, for å visa definisjonar på engelsk og forskjellige uttalar.</p>
ProjectGroup: KDE
ProjectLicense: GPL-2.0+
Categories:
- Utility
Url:
 bugtracker: https://bugs.kde.org/enter_bug.cgi?format=guided&product=kcharselect
 homepage: https://utils.kde.org/projects/kcharselect/
 help: https://docs.kde.org/?application=kcharselect
 donation: https://www.kde.org/community/donations/?app=kcharselect&source=appdata
Icon:
 cached:
 - name: kcharselect_accessories-character-map.png
  width: 48
  height: 48
 - name: kcharselect_accessories-character-map.png
  width: 64
  height: 64
 - name: kcharselect_accessories-character-map.png
  width: 128
  height: 128
 stock: accessories-character-map
 remote:
 - url: org/kde/kcharselect/22bb9f9f92cbe2a19408615d89824361/icons/128x128/kcharselect_accessories-character-map.png
  width: 128
  height: 128
Launchable:
 desktop-id:
 - org.kde.kcharselect.desktop
Provides:
 binaries:
 - kcharselect
Screenshots:
- default: true
 thumbnails:
 - url: org/kde/kcharselect/22bb9f9f92cbe2a19408615d89824361/screenshots/image-1_1248x681.png
  width: 1248
  height: 681
 - url: org/kde/kcharselect/22bb9f9f92cbe2a19408615d89824361/screenshots/image-1_752x410.png
  width: 752
  height: 410
 - url: org/kde/kcharselect/22bb9f9f92cbe2a19408615d89824361/screenshots/image-1_624x340.png
  width: 624
  height: 340
 - url: org/kde/kcharselect/22bb9f9f92cbe2a19408615d89824361/screenshots/image-1_224x122.png
  width: 224
  height: 122
 source-image:
  url: org/kde/kcharselect/22bb9f9f92cbe2a19408615d89824361/screenshots/image-1_orig.png
  width: 1920
  height: 1048
Releases:
- version: 20.12.0
 type: stable
 unix-timestamp: 1607558400
- version: 20.08.3
 type: stable
 unix-timestamp: 1604534400
- version: 20.08.2
 type: stable
 unix-timestamp: 1602115200
- version: 20.08.1
 type: stable
 unix-timestamp: 1599091200