⇦ | kmouth [main]
Last updated on: 2022-12-17 14:28 [UTC]

Metadata for kmouth in main

org.kde.kmouth - 4:20.12.0-1 ⚙ amd64 ⚙ arm64 ⚙ armel ⚙ armhf ⚙ i386 ⚙ ppc64el ⚙ s390x ⚙ mips64el

Icon
---
Type: desktop-application
ID: org.kde.kmouth
Package: kmouth
Name:
 sk: KMouth
 sl: KMouth
 C: KMouth
 fr: KMouth
 uk: KMouth
 pt-BR: KMouth
 sv: Kmouth
 ca: KMouth
 en-GB: KMouth
 nl: KMouth
 zh-CN: KMouth
 ca-valencia: KMouth
 pl: KMouth
 ia: KMouth
 el: KMouth
 ast: KMouth
 cs: KMouth
 id: KMouth
 nn: KMouth
 gl: KMouth
 pt: KMouth
 es: KMouth
 et: KMouth
 eu: KMouth
 ru: KMouth
 zh-TW: KMouth
 da: KMouth
 ko: KMouth
 it: KMouth
 de: KMouth
 fi: KMouth
Summary:
 sk: Rozhranie pre syntezátor reči
 sl: Začelje generatorja govora
 C: Speech Synthesizer Frontend
 fr: Interface graphique de synthèse vocale
 uk: Оболонка для синтезу мовлення з тексту
 pt-BR: Interface do sintetizador de voz
 sv: Gränssnitt för talsyntes
 ca: Frontal del sintetitzador de veu
 en-GB: Speech Synthesiser Frontend
 nl: Spraaksynthesizerfrontend
 zh-CN: 语音合成器前端
 ca-valencia: Frontal del sintetitzador de veu
 pl: Nakładka syntetyzatora mowy
 ia: Fronte anterior de synthetisator de parola
 el: Περιβάλλον χρήσης για σύνθσεη ομιλίας
 ast: Frontal pa la sintetización de voz
 cs: Rozhraní hlasového syntezátoru
 id: Frontend Penyintesis Ucapan
 nn: Grensesnitt for talesyntese
 gl: Interface de sintetizador de voz
 pt: Interface de Síntese de Fala
 es: Interfaz de síntesis de voz
 et: Kõnesüntesaatori kasutajaliides
 eu: Hizkera-sintetizatzailearen bitartekoa
 ru: Интерфейс к синтезаторам речи
 zh-TW: 語音合成器前端
 da: Talesyntese-brugerflade
 ko: 음성 합성 프론트엔드
 it: Interfaccia al sintetizzatore vocale
 de: Oberfläche für Sprachsynthesizer
 fi: Puhesyntetisaattorin käyttöliittymä
Description:
 pl: >-
  <p>KMouth jest programem, który umożliwia mówienie ludziom nie mogącym mówić, np. niemym lub takim którzy utracili głos.
  Posiada pole do wpisywania tekstu i wypowiada zdania po ich wpisaniu. Obsługuje także książkę wyrażeń określoną przez
  użytkownika.</p>
 de: >-
  <p>KMouth ist ein Programm, mit dem stumme Benutzer ihren Computer für sich sprechen lassen können. Es gibt ein Texteingabefeld,
  dessen Inhalt vorgelesen wird. Außerdem können benutzerdefinierte Textpassagenbücher benutzt werden.</p>
 zh-TW: >-
  <p>KMouth 是個為喪失說話能力且想讓電腦代你說話的人們準備的一款程式。例如:無法說話或喪失說話能力的人們。KMouth 有個文字輸入欄位,且它會念出你輸入的句子。它同時也支援使用者定義的片語簿。</p>
 nn: >-
  <p>KMouth er eit program som gjer det mogleg for folk som ikkje sjølve kan tala å la datamaskina tala. Det har eit skrivefelt
  og les opp setningane du skriv inn. Det har òg støtte for brukardefinerte parlørar.</p>
 uk: >-
  <p>KMouth — програма, яка надає змогу тим, хто не може говорити, спілкуватися за допомогою комп'ютера. У ній передбачено
  поле для введення тексту, який вимовлятиме комп'ютер. Також можна створювати визначені користувачем набори заздалегідь
  приготованих фраз.</p>
 sk: >-
  <p>KMouth je program, ktorý umožňuje osobám, ktoré nemôžu hovoriť, nechať hovoriť počítač, napr. nemí ľudia alebo ľudia,
  ktorí stratili hlas. Obsahuje pole na zadávanie textu a vyslovuje vety, ktoré zadáte. Má tiež podporu pre užívateľom definované
  frázy.</p>
 sl: >-
  <p>KMouth je program, ki omogoča osebam, ki ne morejo govoriti kot npr. nemi ljudje ali ljudje, ki so izgubili glas, da
  njihov računalnik govori namesto njih. Ima polje za vnos besedila in govori stavke, ki jih vnesete. Prav tako ima podporo
  za uporabniško določene zbirke fraz. Opomba prevajalca: zaenkrat je podprt samo angleški generator govora.</p>
 en-GB: >-
  <p>KMouth is a program which enables persons that cannot speak to let their computer speak, e.g. mute people or people
  who have lost their voice. It has a text input field and speaks the sentences that you enter. It also has support for
  user defined phrasebooks.</p>
 el: >-
  <p>Το KMouth είναι ένα πρόγραμμα που επιτρέπει σε άτομα χωρίς δυνατότητα ομιλίας να χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα ομιλίας
  του υπολογιστή, π.χ. άνθρωποι που έχουν χάσει τη φωνή τους. Έχει ένα πεδίο για είσοδο κειμένου και λέει τις προτάσεις
  που δίνετε. Έχει και υποστήριξη για βιβλιοθήκη φρασεολογίας ορισμένη από το χρήστη.</p>
 C: >-
  <p>
     KMouth is a program which enables persons that cannot speak to let their computer speak, e.g. mute people or people
  who have lost their voice. It has a text input field and speaks the sentences that you enter. It also has support for
  user defined phrasebooks.
    </p>
 fi: >-
  <p>KMouth on ohjelma, jolla puhumaan kykenemättömät ihmiset kuten mykät tai äänensä menettäneet voivat panna tietokoneensa
  puhumaan puolestaan. Kone puhuu tekstin, jonka syötät tekstikenttään. Ohjelma tukee myös käyttäjän määrittämiä fraasikirjoja.</p>
 ast: >-
  <p>Kmoth ye un programa que permite a les persones mudes usar l'ordenador como falante. Tien un campu pa introducir testu
  que se diz automáticamente al escribilu. Tamién sofita llibros de frases definíos pol usuariu.</p>
 ca-valencia: >-
  <p>El KMouth és un programa que habilita a les persones que no poden parlar a que ho faça el seu ordinador, p. ex., la
  gent muda o la gent que ha perdut la seua veu. Té un camp d'entrada de text i pronuncia les frases que s'introdueixen.
  També permet llibres de frases definits per l'usuari.</p>
 id: >-
  <p>KMouth adalah program yang memungkinkan orang yang tidak dapat berbicara untuk membiarkan komputernya yang berbicara,
  misal orang bisu atau orang yang kehilangan suaranya. Ia memiliki bidang input teks dan mengucapkan kalimat yang kamu
  masukkan. Ia juga memiliki dukungan untuk buku ungkapan yang ditentukan pengguna.</p>
 gl: >-
  <p>KMouth é un programa que permite ás persoas que non poden falar que fagan que o seu computador fale, como a xente muda
  ou a xente que perdeu a voz. Ten un campo de entrada de texto e pronuncia as frases que se escriben. Tamén permite libros
  de frases definidos polo usuario.</p>
 es: >-
  <p>KMouth es un programa que permite hablar a las personas que no pueden hacerlo, como las personas mudas o las que han
  perdido la voz. Consta de un campo de entrada de texto y pronuncia las frases que introduzca en él. También permite usar
  libros de frases definidos por el usuario.</p>
 et: >-
  <p>KMouth on rakendus, mis annab inimestele, kes kõnelda ei suuda (tummad, kõnevõime kaotanud inimesed), võimaluse lasta
  enda eest kõnelda arvutil. Tekstiväljale teksti sisestades kõneleb arvuti kirja pandud lauseid. Samuti on toetatud kasutaja
  loodud väljendiraamatud.</p>
 eu: >-
  <p>KMouth programa bat da, hizketarako arazoak dituen jendeari bere ordez ordenagailuak hitz egin dezan aukera eskaintzen
  diona. Testua sartzeko eremu bat du eta bertan sartzen dituzun esaldiak esaten ditu. Erabiltzaileak definitutako esaldi-liburuak
  ere onartzen ditu.</p>
 fr: >-
  <p>KMouth est un programme qui permet aux personnes qui ne peuvent pas parler de s'exprimer à travers l'ordinateur. Il
  vient en aide aux personnes muettes ou aphones. Il comporte un champ de saisie de texte et prononce les phrases que vous
  saisissez. Il prend également en charge les carnets de phrases définis par les utilisateurs.</p>
 zh-CN: >-
  <p>KMouth 是为那些不能说话的人发声的程序,比如聋哑人或失声的人。它有一个文本输入框,可以输入您键入的语句。它也支持用户定义的短语集。</p>
 pt-BR: >-
  <p>O KMouth é um programa que facilita o uso do computador por pessoas que não conseguem falar, fazendo com que o computador
  fale por elas, como por exemplo, as pessoas mudas ou que tenham perdido a sua voz. Ele possui um campo de texto e fala
  as frases que forem introduzidas. Também tem suporte a livros de frases definidas pelo usuário.</p>
 ru: >-
  <p>Программа KMouth позволяет людям, которые не могут говорить (например, немым или потерявшим голос), воспроизводить
  речь с помощью компьютера: набранные в поле ввода предложения произносятся. Программа также поддерживает пользовательские
  разговорники.</p>
 ko: >-
  <p>KMouth는 청각 장애인이나 목소리를 잃은 사람이 하고 싶은 말을 컴퓨터가 대신 할 수 있도록 도와 줍니다. 입력하는 텍스트를 말해 주는 인터페이스를 가지고 있으며 사용자 정의 상용구를 설정할 수 있습니다.</p>
 ca: >-
  <p>El KMouth és un programa que habilita a les persones que no poden parlar a que ho faci el seu ordinador, p. ex., la
  gent muda o la gent que ha perdut la seva veu. Té un camp d'entrada de text i pronuncia les frases que s'introdueixen.
  També permet llibres de frases definits per l'usuari.</p>
 sv: >-
  <p>Kmouth är ett program som gör det möjligt för personer som inte kan tala att låta datorn tala, t.ex. stumma eller personer
  som har förlorat rösten. Det har ett textinmatningsfält och läser upp meningarna som skrivs in. Det har också stöd för
  användardefinierade parlörer.</p>
 da: >-
  <p>KMouth er et program som gør det muligt for personer der ikke kan tale, at lade deres computer tale. F.eks. stumme
  personer som har mistet stemmen. Den har et tekstindtastningsfelt og læser de sætninger du skriver op. Det understøttes
  også brugerdefinerede frasebøger.</p>
 it: >-
  <p>KMouth è un programma che permette alle persone che non possono parlare di farlo attraverso il computer, ad esempio
  le persone mute o quelle che hanno perso la voce. Ha un campo di inserimento testuale, e pronuncia le frasi che inserisci.
  Ha anche il supporto ad un frasario definito dall'utente.</p>
 pt: >-
  <p>O KMouth é um programa que permite às pessoas que não conseguem falar deixar que o computador deles fale, p.ex. pessoas
  mudas ou que tenham perdido a sua voz. Tem um campo de texto e fala as frases que lá introduzir. Também tem suporte para
  livros de frases definidas pelo utilizador.</p>
 nl: >-
  <p>KMouth is een programma die personen die niet kunnen spreken om hun computer te laten spreken, bijv. mensen zonder
  stem of mensen die hun stem hebben verloren. Het heeft een tekst invoerveld en spreekt de zinnen uit die u invoert. Het
  ondersteunt ook gebruikergedefinieerde boeken met frasen.</p>
ProjectGroup: KDE
ProjectLicense: GPL-2.0+
Categories:
- Utility
- Accessibility
Url:
 bugtracker: https://bugs.kde.org/enter_bug.cgi?format=guided&product=kmouth
 homepage: https://www.kde.org/applications/utilities/kmouth/
 help: https://docs.kde.org/?application=kmouth
 donation: https://www.kde.org/community/donations/?app=kmouth&source=appdata
Icon:
 cached:
 - name: kmouth_kmouth.png
  width: 48
  height: 48
 - name: kmouth_kmouth.png
  width: 64
  height: 64
 stock: kmouth
Launchable:
 desktop-id:
 - org.kde.kmouth.desktop
Provides:
 binaries:
 - kmouth
Screenshots:
- default: true
 thumbnails:
 - url: org/kde/kmouth/1a62fb9e03e7ef6fb381c5ba6815eb66/screenshots/image-1_624x489.png
  width: 624
  height: 489
 - url: org/kde/kmouth/1a62fb9e03e7ef6fb381c5ba6815eb66/screenshots/image-1_224x175.png
  width: 224
  height: 175
 source-image:
  url: org/kde/kmouth/1a62fb9e03e7ef6fb381c5ba6815eb66/screenshots/image-1_orig.png
  width: 744
  height: 584