⇦ | luckybackup [main]
Last updated on: 2022-12-17 14:28 [UTC]

Metadata for luckybackup in main

luckybackup.desktop - 0.5.0-5 ⚙ amd64 ⚙ arm64 ⚙ armel ⚙ armhf ⚙ i386 ⚙ ppc64el ⚙ s390x ⚙ mips64el

Icon
---
Type: desktop-application
ID: luckybackup.desktop
Package: luckybackup
Name:
 'no': luckyBackup
 zh_TW: luckyBackup
 es: luckyBackup
 ara: luckyBackup
 en_US: luckyBackup
 sk: luckyBackup
 tr: luckyBackup
 ca: luckyBackup
 en: luckyBackup
 it: luckyBackup
 de: luckyBackup
 fr: luckyBackup
 et: luckyBackup
 pl: luckyBackup
 sl: luckyBackup
 pt_PT: luckyBackup
 C: luckyBackup
 el: luckyBackup
 cs: luckyBackup
 bg: luckyBackup
 eo: luckyBackup
 ja_JP: luckyBackup
 pt_BR: luckyBackup
 sv: luckyBackup
 ro: luckyBackup
 vi: luckyBackup
 bs: luckyBackup
 nl: luckyBackup
 gl: luckyBackup
 ru: luckyBackup
Summary:
 'no': Backup & sync your data with the power of rsync
 zh_TW: 借助 rsync 之力備份並同步您的資料
 es: Respalda y sincroniza tus datos con el poder de rsync
 ara: احفظ وزامن بياناتك مستخدماً قوة rsync
 en_US: Backup & sync your data with the power of rsync
 sk: Backup & sync your data with the power of rsync
 tr: rsync gücüyle verinizi yedekleyin & şipşaklayın
 ca: Crear còpia de seguretat i sincronitzar dades amb el poder de rsync
 en: Backup & sync your data with the power of rsync
 it: Effettua il backup e sincronizza i tuoi dati col potere di rsync
 de: Sichere & Synchronisiere mit der Kraft von rsync
 fr: Sauvegarde et Synchronise vos données avec la puissance de rsync
 et: Backup & sync your data with the power of rsync
 pl: Kopie zapasowe i synchronizacja danych z siłą rsync
 sl: Ustvarjanje varnostnih kopij in usklajevanje z uporabo rsync
 pt_PT: Backup e sincronização dos seus dados com o poder do rsync
 C: Backup & sync your data with the power of rsync
 el: Αντίγραφα ασφαλείας & συγχρονισμός δεδομένων με τη δύναμη του rsync
 cs: Zálohujte a seřizujte svá data pomocí síly nástroje rsync
 bg: Бекъп и синхронизация на данните ви със силата на rsync
 eo: Savkopiu & sinkronigu viajn datumojn per la potenco de rsync
 ja_JP: Backup & sync your data with the power of rsync
 pt_BR: Backup & sincronize seus dados com o poder do rsync
 sv: Säkerhetskopiera och synkronisera din data med hjälp av rsync
 ro: Faceți copii de siguranță & sincronizați datele cu puterea aplicației rsync
 vi: Backup & sync your data with the power of rsync
 bs: Backup & sync your data with the power of rsync
 nl: Backup & sync je bestanden met de kracht van rsync
 gl: Faga copias e sincronice os seus datos co poder de rsync
 ru: Резервное копирование и синхронизация с помощью rsync
Description:
 uk: >-
  <p>luckyBackup — застосунок з графічним інтерфейсом для резервного копіювання та/чи синхронізації тек який використовує
  усю потужність rsync. Основні можливості: резервне копіювання, надійність, синхронізація, списки на включення/виключення
  файлів, зазначення параметрів для команди rsync, віддалені підключення, оновлення, операції тестового прогону, планувальник,
  профілі та інтерфейс командного рядка.</p>

  <p>Програма проста у використанні, швидко (передаються тільки зміни в даних), забезпечує збереження (перед операціями
  перевіряються усі теки), надійна і повністю налаштовувана.</p>
 fr: >-
  <p>luckyBackup est une application qui sauvegarde et/ou synchronise des répertoires grâce aux capacités de rsync. Ses
  principales fonctionnalités sont la sauvegarde, la sûreté, la synchronisation, des options pour inclure ou exclure, l&apos;utilisation
  des options personnalisées de rsync, les connexions à distance, les opérations de restauration et de test, la planification,
  les profils et un mode en ligne de commande.</p>

  <p>C&apos;est facile d&apos;utilisation, rapide (seuls les changements sont transférés, pas toutes les données), sûr (garde
  vos données en sûreté en vérifiant tous les répertoires déclarés avant toute manipulation), fiable et complètement personnalisable.</p>
 sk: >-
  <p>luckyBackup je aplikácia, ktorá zálohuje alebo synchronizuje akékoľvek adresáre so všetkými možnosťami, ktoré poskytuje
  rsync. Medzi jeho hlavné vlastnosti patria: zálohovanie, bezpečnosť, synchronizácia, výnimky, voľby pre rsync, vzdialené
  pripojenia, obnovenie a beh nanečisto, plánovanie, profily a režim príkazového riadka.</p>

  <p>Je jednoducho použiteľný, rýchly (prenáša iba vykonané zmeny a nie všetky dáta), bezpečný (udržiava bezpečnosť vašich
  dát kontrolou všetkých uvedených adresárov predtým, než začne pracovať s dátami), spoľahlivý a plne prispôsobiteľný.</p>
 de: >-
  <p>Das Programm luckyBackup sichert und/oder synchronisiert Verzeichnisse und stützt sich dabei auf die Stärke von rsync.
  Seine wichtigsten Merkmale sind: Backup, Sicherheit, Synchronisation, Optionen für ausschließen und aufnehmen, ermöglicht
  benutzerdefinierte »rsync«-Optionen, Verbindungen mit entfernten Rechnern, Wiederherstellungs- und »Was-wäre-wenn(dry-run)«-Operationen,
  Terminplanung, Profile und Kommandozeilenmodus.</p>

  <p>Es ist einfach zu bedienen, schnell (Transfers erfolgen nur für Änderungen und nicht für alle Daten), sicher (hält
  Ihre Daten sicher, indem es alle angegebenen Verzeichnisse vor einer Datenmanipulation überprüft), zuverlässig und vollständig
  anpassbar.</p>
 it: >-
  <p>luckyBackup è un&apos;applicazione che fa il backup di qualsiasi directory o la sincronizza usando la potenza di rsync.
  Le sue caratteristiche principali sono: backup, sicurezza, sincronizzazione, opzioni per esclusione/inclusione, opzioni
  per permettere personalizzazioni di rsync, connessioni remote, operazioni di ripristino e di prova di esecuzione, pianificazione,
  profili e modalità a riga di comando.</p>

  <p>È semplice da usare, veloce (trasferisce solo i cambiamenti fatti e non tutti i dati), sicuro (mantiene i dati sicuri
  controllando tutte le directory indicate prima di procedere a qualsiasi manipolazione dei dati), affidabile e completamente
  personalizzabile.</p>
 ru: >-
  <p>luckyBackup – приложение rsync с графическим интерфейсом для резервного копирования и/или синхронизации каталогов.
  Основные возможности: резервное копирование, надёжность, синхронизация, списки на включение/исключение файлов, указание
  параметров для команды rsync, удалённые подключения, восстановление, операции тестового прогона, планировщик, профили
  и режим командной строки.</p>

  <p>Программа проста в использовании, быстра (передаются только изменения в данных), обеспечивает сохранность (перед операциями
  проверяются все каталоги), надёжна и полностью настраиваема.</p>
 C: >-
  <p>luckyBackup is an application that backs-up and/or synchronizes any directories with the power of rsync. Its main features
  are: backup, safety, synchronization, exclude/only include options, allows custom rsync options, remote connections, restore
  and dry-run operations, scheduling, profiles and command line mode.</p>

  <p>It is simple to use, fast (transfers over only changes made and not all data), safe (keeps your data safe by checking
  all declared directories before proceeding in any data manipulation ), reliable and fully customizable.</p>
 da: >-
  <p>luckyBackup er et program som laver sikkerhedskopi af og/eller synkroniserer mapper med funktionerne fra rsync. Programmets
  vigtigste funktioner er: sikkerhedskopiering, sikkerhed, synkronisering, ekskluder/inkluder kun indstillinger, tillader
  tilpassede rsync-indstillinger, eksterne forbindelser, gendannelse og dry-run handlinger, planlægning, profiler og en
  tilstand for kommandolinjen.</p>

  <p>Den er nem at bruge, hurtig (overfører kun ændringer og ikke alle data), sikker (bevarer dine data sikkert ved at tjekke
  alle erklærede mapper før fortsættelse af datamanipulationer!), troværdig og kan tilpasses på alle leder og kanter.</p>
 en: >-
  <p>luckyBackup is an application that backs-up and/or synchronizes any directories with the power of rsync. Its main features
  are: backup, safety, synchronization, exclude/only include options, allows custom rsync options, remote connections, restore
  and dry-run operations, scheduling, profiles and command line mode.</p>

  <p>It is simple to use, fast (transfers over only changes made and not all data), safe (keeps your data safe by checking
  all declared directories before proceeding in any data manipulation ), reliable and fully customizable.</p>
Categories:
- Utility
Keywords:
 C:
 - rsync
 - backup
 - restore
 - data
 - synchronization
 - safety
Icon:
 cached:
 - name: luckybackup_luckybackup.png
  width: 64
  height: 64
Launchable:
 desktop-id:
 - luckybackup.desktop

luckybackup-su.desktop - 0.5.0-5 ⚙ amd64 ⚙ arm64 ⚙ armel ⚙ armhf ⚙ i386 ⚙ ppc64el ⚙ s390x ⚙ mips64el

Icon
---
Type: desktop-application
ID: luckybackup-su.desktop
Package: luckybackup
Name:
 'no': luckyBackup (super user)
 zh_TW: luckyBackup (超級使用者)
 es: luckyBackup (súper usuario)
 ara: luckyBackup (الرووت)
 en_US: luckyBackup (super user)
 sk: luckyBackup (super user)
 tr: luckyBackup (süper kullanıcı)
 ca: luckyBackup (superusuari)
 en: luckyBackup (super user)
 it: luckyBackup (super utente)
 de: luckyBackup (super user)
 fr: luckyBackup (super user)
 et: luckyBackup (super user)
 pl: luckyBackup (super user)
 sl: luckyBackup (skrbniški način)
 pt_PT: luckyBackup (super utilizador)
 C: luckyBackup (super user)
 el: luckyBackup (υπερχρήστης)
 cs: luckyBackup (Super uživatel)
 bg: luckyBackup (супер потребител)
 eo: luckyBackup (ĉefuzanto)
 ja_JP: luckyBackup (スーパーユーザー)
 pt_BR: luckyBackup (super usuário)
 sv: luckyBackup (superanvändare)
 ro: luckyBackup (administrator)
 vi: luckyBackup (super user)
 bs: luckyBackup (super user)
 nl: luckyBackup (systeembeheerder)
 gl: luckyBackup (superusuario)
 ru: luckyBackup (суперпользователь)
Summary:
 'no': Backup & sync your data with the power of rsync
 zh_TW: 借助 rsync 之力備份並同步您的資料
 es: Respalda y sincroniza tus datos con el poder de rsync
 ara: احفظ وزامن بياناتك مستخدماً قوة rsync
 en_US: Backup & sync your data with the power of rsync
 sk: Backup & sync your data with the power of rsync
 tr: rsync gücüyle verinizi yedekleyin & şipşaklayın
 ca: Crear còpia de seguretat i sincronitzar dades amb el poder de rsync
 en: Backup & sync your data with the power of rsync
 it: Effettua il backup e sincronizza i tuoi dati col potere di rsync
 de: Sichere & Synchronisiere mit der Kraft von rsync
 fr: Sauvegarde et Synchronise vos données avec la puissance de rsync
 et: Backup & sync your data with the power of rsync
 pl: Kopie zapasowe i synchronizacja danych z siłą rsync
 sl: Ustvarjanje varnostnih kopij in usklajevanje z uporabo rsync
 pt_PT: Backup e sincronização dos seus dados com o poder do rsync
 C: Backup & sync your data with the power of rsync
 el: Αντίγραφα ασφαλείας & συγχρονισμός δεδομένων με τη δύναμη του rsync
 cs: Zálohujte a seřizujte svá data pomocí síly nástroje rsync
 bg: Бекъп и синхронизация на данните ви със силата на rsync
 eo: Savkopiu & sinkronigu viajn datumojn per la potenco de rsync
 ja_JP: Backup & sync your data with the power of rsync
 pt_BR: Backup & sincronize seus dados com o poder do rsync
 sv: Säkerhetskopiera och synkronisera din data med hjälp av rsync
 ro: Faceți copii de siguranță & sincronizați datele cu puterea aplicației rsync
 vi: Backup & sync your data with the power of rsync
 bs: Backup & sync your data with the power of rsync
 nl: Backup & sync je bestanden met de kracht van rsync
 gl: Faga copias e sincronice os seus datos co poder de rsync
 ru: Резервное копирование и синхронизация с помощью rsync
Description:
 uk: >-
  <p>luckyBackup — застосунок з графічним інтерфейсом для резервного копіювання та/чи синхронізації тек який використовує
  усю потужність rsync. Основні можливості: резервне копіювання, надійність, синхронізація, списки на включення/виключення
  файлів, зазначення параметрів для команди rsync, віддалені підключення, оновлення, операції тестового прогону, планувальник,
  профілі та інтерфейс командного рядка.</p>

  <p>Програма проста у використанні, швидко (передаються тільки зміни в даних), забезпечує збереження (перед операціями
  перевіряються усі теки), надійна і повністю налаштовувана.</p>
 fr: >-
  <p>luckyBackup est une application qui sauvegarde et/ou synchronise des répertoires grâce aux capacités de rsync. Ses
  principales fonctionnalités sont la sauvegarde, la sûreté, la synchronisation, des options pour inclure ou exclure, l&apos;utilisation
  des options personnalisées de rsync, les connexions à distance, les opérations de restauration et de test, la planification,
  les profils et un mode en ligne de commande.</p>

  <p>C&apos;est facile d&apos;utilisation, rapide (seuls les changements sont transférés, pas toutes les données), sûr (garde
  vos données en sûreté en vérifiant tous les répertoires déclarés avant toute manipulation), fiable et complètement personnalisable.</p>
 sk: >-
  <p>luckyBackup je aplikácia, ktorá zálohuje alebo synchronizuje akékoľvek adresáre so všetkými možnosťami, ktoré poskytuje
  rsync. Medzi jeho hlavné vlastnosti patria: zálohovanie, bezpečnosť, synchronizácia, výnimky, voľby pre rsync, vzdialené
  pripojenia, obnovenie a beh nanečisto, plánovanie, profily a režim príkazového riadka.</p>

  <p>Je jednoducho použiteľný, rýchly (prenáša iba vykonané zmeny a nie všetky dáta), bezpečný (udržiava bezpečnosť vašich
  dát kontrolou všetkých uvedených adresárov predtým, než začne pracovať s dátami), spoľahlivý a plne prispôsobiteľný.</p>
 de: >-
  <p>Das Programm luckyBackup sichert und/oder synchronisiert Verzeichnisse und stützt sich dabei auf die Stärke von rsync.
  Seine wichtigsten Merkmale sind: Backup, Sicherheit, Synchronisation, Optionen für ausschließen und aufnehmen, ermöglicht
  benutzerdefinierte »rsync«-Optionen, Verbindungen mit entfernten Rechnern, Wiederherstellungs- und »Was-wäre-wenn(dry-run)«-Operationen,
  Terminplanung, Profile und Kommandozeilenmodus.</p>

  <p>Es ist einfach zu bedienen, schnell (Transfers erfolgen nur für Änderungen und nicht für alle Daten), sicher (hält
  Ihre Daten sicher, indem es alle angegebenen Verzeichnisse vor einer Datenmanipulation überprüft), zuverlässig und vollständig
  anpassbar.</p>
 it: >-
  <p>luckyBackup è un&apos;applicazione che fa il backup di qualsiasi directory o la sincronizza usando la potenza di rsync.
  Le sue caratteristiche principali sono: backup, sicurezza, sincronizzazione, opzioni per esclusione/inclusione, opzioni
  per permettere personalizzazioni di rsync, connessioni remote, operazioni di ripristino e di prova di esecuzione, pianificazione,
  profili e modalità a riga di comando.</p>

  <p>È semplice da usare, veloce (trasferisce solo i cambiamenti fatti e non tutti i dati), sicuro (mantiene i dati sicuri
  controllando tutte le directory indicate prima di procedere a qualsiasi manipolazione dei dati), affidabile e completamente
  personalizzabile.</p>
 ru: >-
  <p>luckyBackup – приложение rsync с графическим интерфейсом для резервного копирования и/или синхронизации каталогов.
  Основные возможности: резервное копирование, надёжность, синхронизация, списки на включение/исключение файлов, указание
  параметров для команды rsync, удалённые подключения, восстановление, операции тестового прогона, планировщик, профили
  и режим командной строки.</p>

  <p>Программа проста в использовании, быстра (передаются только изменения в данных), обеспечивает сохранность (перед операциями
  проверяются все каталоги), надёжна и полностью настраиваема.</p>
 C: >-
  <p>luckyBackup is an application that backs-up and/or synchronizes any directories with the power of rsync. Its main features
  are: backup, safety, synchronization, exclude/only include options, allows custom rsync options, remote connections, restore
  and dry-run operations, scheduling, profiles and command line mode.</p>

  <p>It is simple to use, fast (transfers over only changes made and not all data), safe (keeps your data safe by checking
  all declared directories before proceeding in any data manipulation ), reliable and fully customizable.</p>
 da: >-
  <p>luckyBackup er et program som laver sikkerhedskopi af og/eller synkroniserer mapper med funktionerne fra rsync. Programmets
  vigtigste funktioner er: sikkerhedskopiering, sikkerhed, synkronisering, ekskluder/inkluder kun indstillinger, tillader
  tilpassede rsync-indstillinger, eksterne forbindelser, gendannelse og dry-run handlinger, planlægning, profiler og en
  tilstand for kommandolinjen.</p>

  <p>Den er nem at bruge, hurtig (overfører kun ændringer og ikke alle data), sikker (bevarer dine data sikkert ved at tjekke
  alle erklærede mapper før fortsættelse af datamanipulationer!), troværdig og kan tilpasses på alle leder og kanter.</p>
 en: >-
  <p>luckyBackup is an application that backs-up and/or synchronizes any directories with the power of rsync. Its main features
  are: backup, safety, synchronization, exclude/only include options, allows custom rsync options, remote connections, restore
  and dry-run operations, scheduling, profiles and command line mode.</p>

  <p>It is simple to use, fast (transfers over only changes made and not all data), safe (keeps your data safe by checking
  all declared directories before proceeding in any data manipulation ), reliable and fully customizable.</p>
Categories:
- System
Keywords:
 C:
 - rsync
 - backup
 - restore
 - data
 - synchronization
 - safety
Icon:
 cached:
 - name: luckybackup_luckybackup.png
  width: 64
  height: 64
Launchable:
 desktop-id:
 - luckybackup-su.desktop