⇦ | shotwell [main]
Last updated on: 2022-12-17 14:28 [UTC]

Metadata for shotwell in main

shotwell.desktop - 0.30.11-1 ⚙ amd64 ⚙ arm64 ⚙ armel ⚙ armhf ⚙ i386 ⚙ ppc64el ⚙ s390x ⚙ mips64el

Icon
---
Type: desktop-application
ID: shotwell.desktop
Package: shotwell
Name:
 or: Shotwell
 zh_CN: Shotwell
 ja: Shotwell
 sk: Shotwell
 sl: Shotwell
 hi: शॉटवेल
 he: Shotwell
 C: Shotwell
 uk: Shotwell
 sr: Фото-бунар
 fr: Shotwell
 nb: Shotwell
 hr: Shotwell
 sv: Shotwell
 ca: Shotwell
 pa: ਸ਼ੂਟਵੈੱਲ
 hu: Shotwell
 bn_IN: Shotwell
 zh_TW: Shotwell
 nl: Shotwell
 lt: Shotwell
 ta: ஷாட்வெல்
 pl: Shotwell
 lv: Shotwell
 ar: شُتْ‌وِل
 te: షాట్‌వెల్
 el: Shotwell
 id: Shotwell
 gd: Shotwell
 cs: Shotwell
 ro: Shotwell
 pt: Shotwell
 es: Shotwell
 gl: Shotwell
 vi: Shotwell
 eu: Shotwell
 zh_HK: Shotwell
 ru: Shotwell
 tr: Shotwell
 kk: Shotwell
 gu: Shotwell
 oc: Shotwell
 kn: Shotwell
 ko: 샷웰
 it: Shotwell
 ml: ഷോട്ട്‌‌വെല്‍
 pt_BR: Shotwell
 de: Shotwell
 et: Shotwell
 en_GB: Shotwell
 as: Shotwell
 mr: शॉटवेल
 da: Shotwell
 sr@latin: Foto-bunar
 fi: Shotwell
 bs: Shotwell
Summary:
 he: מנהל תמונות פופולרי
 zh_CN: 流行的照片管理器
 ja: ポピュラーな写真管理ツール
 sk: Obľúbený správca fotografií
 C: Popular photo manager
 uk: Популярний впорядник фотографій
 sr: Популарни управник фотографија
 fr: Un gestionnaire de photos répandu
 hr: Popularan upravitelj fotografija
 sv: Populär bildhanterare
 ca: Gestor de fotografies popular
 hu: Népszerű fényképkezelő
 zh_TW: 廣受歡迎的相片管理員
 pl: Popularny menedżer zdjęć
 lv: Populārs fotogrāfiju pārvaldnieks
 gd: Manaidsear dhealbhan mòr-chòrdte
 cs: Oblíbený správce fotografií
 id: Manajer foto populer
 ro: Gestionar de fotografii popular
 pt: Gestor de fotografias popular
 es: Gestor de fotos popular
 gl: Xestor de imaxes popular
 eu: Argazkien kudeatzaile ospetsua
 ru: Менеджер фотографий
 tr: Gözde fotoğraf düzenleyici
 kk: Фотосуреттерді басқарудың әйгілі қолданбасы
 da: Populært program til billedhåndtering
 ko: 인기있는 사진 관리자
 de: Populäre Fotoverwaltung
 pt_BR: Organizador popular de fotos
 sr@latin: Popularni upravnik fotografija
 fi: Suosittu sovellus valokuvien hallintaan
Description:
 pl: >-
  <p>Shotwell to łatwy w użyciu, szybki organizator zdjęć dla środowiska GNOME. Umożliwia on importowanie zdjęć z aparatu
  lub dysku, organizowanie ich według dat i tematyki, a nawet ocen. Oferuje on także podstawowe funkcje edycji zdjęć, takie
  jak kadrowanie, korekta efektu czerwonych oczu, dostosowanie kolorów i wyrównywanie. Niedestrukcyjny edytor zdjęć programu
  Shotwell nie zmienia głównych kopii zdjęć, znacznie ułatwiając eksperymentowanie i poprawianie błędów.</p>

  <p>Po edycji, program Shotwell może wysłać zdjęcia do różnych serwisów internetowych, takich jak Facebook, Flickr, Zdjęcia
  Google i wiele więcej.</p>

  <p>Shotwell obsługuje formaty JPEG, PNG, TIFF i wiele rodzajów plików RAW.</p>
 de: >-
  <p>Shotwell ist eine einfach zu bedienende, schnelle Fotoverwaltung, die für die GNOME-Arbeitsumgebung entworfen wurde.
  Sie können Fotos von Ihrer Kamera oder einem Datenträger importieren, diese nach Datum oder Thematik ordnen und Bewertungen
  vergeben. Außerdem bietet Shotwell grundlegende Möglichkeiten zur Bildbearbeitung, wie beispielsweise Zuschneiden, Rote-Augen-Korrektur,
  Farbabgleich und Begradigen. Der zerstörungsfreie Fotoeditor verändert Ihre ursprünglichen Aufnahmen nicht, so dass Sie
  wesentlich freier damit experimentieren und Fehler korrigieren können.</p>

  <p>Wenn Shotwell eingerichtet ist, können Sie Ihre Fotos zu verschiedenen Webseiten hochladen, wie beispielsweise Facebook,
  Flickr, Google Fotos und weitere.</p>

  <p>Shotwell unterstützt JPEG, PNG, TIFF und eine Reihe von RAW-Dateiformaten.</p>
 pt_BR: >-
  <p>Shotwell é um organizador de fotos rápido e fácil de usar, projetado para o ambiente GNOME. Ele permite que você importe
  fotos de sua câmera ou seu disco, organize-os por data e assunto, e até mesmo avalie-as. Também oferece edição básica
  de fotos, como corte, correção de olhos vermelhos, ajuste de cor e endireitar. O editor de fotos Shotwell não as destrói
  pois não altera suas fotos mestres, tornando mais fácil experimentar e corrigir erros.</p>

  <p>Quando estiver pronto, Shotwell pode enviar suas fotos para vários sites, tais como Facebook, Flickr, Google Fotos
  e mais.</p>

  <p>Shotwell oferece suporte a JPEG, PNG, TIFF e a uma variedade de formatos de arquivo RAW.</p>
 ro: >-
  <p>Shotwell este un organizator de fotografii rapid, ușor de utilizat pentru desktop-ul GNOME. Vă permite să importați
  fotografiile de la cameră sau disc, să le organizați după dată și subiect, chiar și evaluări. Oferă, de asemenea, editare
  de fotografii de bază, precum decupare, corectarea ochiului roșu, ajustări ale culorii, și îndreptare. Editorul de fotografii
  nedisctructiv Shotwell nu alterează fotografiile principale, făcând mai ușoare experimentarea și corectarea erorilor.</p>

  <p>Când este gata, Shotwell poate să vă încarce fotografiile la pagini web variate, precum Facebook, Flickr, Google Photos,
  și mai multe.</p>

  <p>Shotwell suportă JPEG, PNG, TIFF, și o varietate de formate de fișier RAW.</p>
 ja: >-
  <p>Shotwell は GNOME デスクトップ向けに設計された、使いやすく高速な写真管理アプリケーションです。カメラやディスクから写真をインポートして、日付やタグ、評価で写真を管理することができます。また、切り抜きや赤目補正、色調整、傾き補正などの基本的な写真編集機能を提供します。Shotwell
  の非破壊編集可能な写真エディターは、原版の写真に変更を加えずに手軽に編集を試したり問題点を修正したりできます。</p>

  <p>設定すれば、Shotwell で Facebook、Flickr、Google フォトなどのウェブサイトに写真をアップロードできます。</p>

  <p>Shotwell は JPEG、PNG、TIFF、および RAW ファイル形式をサポートしています。</p>
 C: >-
  <p>
     Shotwell is an easy-to-use, fast photo organizer designed for the GNOME desktop.
     It allows you to import photos from your camera or disk, organize them by date and subject
     matter, even ratings. It also offers basic photo editing, like crop, red-eye correction,
     color adjustments, and straighten. Shotwell’s non-destructive photo editor does not alter
     your master photos, making it easy to experiment and correct errors.
    </p>
  <p>
     When ready, Shotwell can upload your photos to various web sites, such as Facebook, Flickr,
     Google Photos, and more.
    </p>
  <p>
     Shotwell supports JPEG, PNG, TIFF, and a variety of RAW file formats.
    </p>
 uk: >-
  <p>Shotwell — проста у користуванні, швидка програма для керування фотографіями, розроблена для стільничного середовища
  GNOME. За її допомогою ви можете імпортувати фотографії з вашого фотоапарата або диска, упорядкувати їх за датою або темою,
  навіть оцінками. У програмі також передбачено базові можливості з редагування фотографій, зокрема обрізання, виправлення
  наслідків ефекту «червоних очей», коригування рівнів кольорів та згладжування. Неруйнівний фоторедактор Shotwell не вносить
  змін до початкових файлів фотографій, що спростить вам експерименти з редагуванням та виправлення помилок.</p>

  <p>Після обробки Shotwell може вивантажувати ваші фотографії на різноманітні сайти, зокрема Facebook, Flickr, Google Фото
  тощо.</p>

  <p>У Shotwell передбачено підтримку роботи з файлами у форматах JPEG, PNG, TIFF та різноманітних форматах цифрових негативів
  (RAW).</p>
 id: >-
  <p>Shotwell adalah pengorganisasi foto yang mudah digunakan, cepat, yang didesain untuk desktop GNOME. Dapat digunakan
  untuk mengimpor foto dari kamera atau diska, menata berdasarkan waktu dan subyek pokok, bahkan peringkat. Juga menawarkan
  penyuntingan foto dasar, seperti memotong, koreksi mata-merah, penyeimbang warna, dan pelurusan. Penyunting foto non-desktruktif
  Shotwell tidak mengubah foto asli Anda, sehingga aman untuk bereksperimen dan memperbaiki kesalahan.</p>

  <p>Ketika telah siap, Shotwell dapat mengunggah foto Anda ke berbagai situs web, seperti Facebook, Flickr, Google Foto,
  dan lain sebagainya.</p>

  <p>Shotwell mendukung JPEG, PNG, TIFF, dan varietas berkas berformat RAW lainnya.</p>
 cs: >-
  <p>Shotwell je rychlá a na obsluhu jednoduchá aplikace pro správu fotografií v uživatelském prostředí GNOME. Umožňuje
  import fotografií z fotoaparátu nebo disku, jejich roztřídění podle data a obsahu, a také hodnocení. Rovněž nabízí základní
  úpravy fotografií, jako je ořezání, oprava červených očí, vyladění barev a vyrovnání. Jedná se o nedestruktivní úpravy,
  což znamená, že editor nemění přímo hlavní fotografii, takže můžete snadno experimentovat a napravovat chyby.</p>

  <p>Když máte vše připravené, může Shotwell nahrát vaše fotografie do různých webových služeb, jako je Facebook, Flickr,
  Fotky Google a další.</p>

  <p>Shotwell podporuje souborové formáty JPEG, PNG, TIFF a různé varianty RAW.</p>
 ru: >-
  <p>Shotwell — удобная и простая в использовании программа для организации фотографий, предназначенная для рабочей среды
  GNOME. С её помощью можно импортировать фотографии с камеры или диска, упорядочивать их по дате и теме, а также по рейтингу.
  Кроме того, программа позволяет редактировать фотографии, например, выполнять кадрирование, устранять эффект «красных
  глаз», корректировать цвета и выравнивать изображения. Фоторедактор программы Shotwell не изменяет исходные изображения;
  благодаря этому легко экспериментировать и исправлять ошибки редактирования.</p>

  <p>После завершения работы с фотографиями можно использовать Shotwell для их отправки на различные веб-сайты, такие как
  Facebook, Flickr, Google Photos и многие другие.</p>

  <p>Shotwell поддерживает работу с файлами JPEG, PNG, TIFF, а также с различными видами RAW-файлов.</p>
 tr: >-
  <p>Shotwell, GNOME masaüstü için tasarlanmış kullanımı kolay ve hızlı fotoğraf yöneticisidir. Kameranızdan veya diskinizden
  fotoğraf aktarmanızı, onları tarih veya konuya hatta puana göre yönetmenizi sağlar. Ayrıca; kırpma, kırmızı göz giderme,
  renk düzeltmeleri, doğrultma gibi basit fotoğraf düzenlemeleri sunar. Shotwell’in yok edici olmayan fotoğraf düzenleyicisi
  ana fotoğraflarınızı başkalaştırmaz, hataları düzeltmeyi ve denemeyi kolaylaştırır.</p>

  <p>Hazır olduğunda; Shotwell fotoğraflarınızı Facebook, Flickr, Google Fotoğraflar gibi daha çok web sitesine yükleyebilir.</p>

  <p>Shotwell; JPG, PNG, TIFF ve değişik RAW dosya biçimlerini destekler.</p>
 sv: >-
  <p>Shotwell är en lättanvänd, snabb bildorganiserare designad för GNOME-skrivbordet. Det låter dig importera bilder från
  din kamera eller disk, organisera dem efter datum och ämne samt betyg. Det erbjuder grundläggande bildredigering, beskärning,
  röda ögon-korrigering, färgjusteringar och verktyg för att räta ut bilder. Shotwells icke-destruktiva bildredigerare ändrar
  inte dina huvudbilder och gör det enkelt att experimentera och rätta fel.</p>

  <p>Shotwell kan, om så önskas, skicka upp dina bilder till olika webbplatser som Facebook, Flickr, Google Foto med flera.</p>

  <p>Shotwell stödjer JPEG, PNG, TIFF och flera varianter av RAW-filformat.</p>
 fr: >-
  <p>Shotwell est un organiseur de photos simple d’utilisation et rapide, conçu pour le bureau GNOME. Il permet d’importer
  des photos à partir d’appareils photo ou de disques, de les organiser par date et par thème, et même par notation. Il
  offre également des fonctionnalités d’édition basiques telles que le rognage, la correction des yeux rouges, l’ajustement
  des couleurs et le redressement. L’éditeur d’image non destructif de Shotwell ne touche pas aux photos originales, ce
  qui facilite les essais et la correction d’erreurs.</p>

  <p>Lorsque vos photos sont prêtes, Shotwell sait les envoyer à différents sites Web, tels que Facebook, Flickr, Google
  Photos et d’autres encore.</p>

  <p>Shotwell prend en charge les formats JPEG, PNG, TIFF ainsi qu’une variété de formats de fichier RAW.</p>
 eu: >-
  <p>Shotwell erraz erabiltzen den argazki-antolatzaile azkarra da, GNOME mahaigainerako diseinatu dena. Argazkiak kameratik
  edo diskotik inportatzen ditu, dataren eta gaiaren arabera antolatzen ditu eta puntuazioen bidez ere ordenatzen ditu.
  Argazkien oinarrizko edizioa eskaintzen du: mozketa, begi gorrien zuzenketa, koloreen doikuntzak eta argazkia zuzentzea.
  Shotwell-en argazki-editorea ez da suntsikorra eta ez ditu zure jatorrizko argazkiak aldatzen eta, hortaz, erraza da aldaketa
  desberdinak probatzea eta erroreak zuzentzea.</p>

  <p>Prest daudenean, Shotwell-ek zenbait webgunetara igo ditzake zure argazkiak: Facebook, Flickr, Google Photos eta beste
  hainbatera.</p>

  <p>Shotwell-ek JPEG, PNG, TIFF eta hainbat RAW fitxategi-formatu onartzen ditu.</p>
 es: >-
  <p>Shotwell es un organizador de fotos fácil de usar, diseñado para el escritorio GNOME. Le permite importar fotos de
  su cámara o disco, organizarlas por fecha y asunto o por puntuación. También ofree edición básica, como recortar, eliminar
  ojos rojos, ajustes de color y enderezar. El editor no destructivo de Shotwell no altera las fotos originales, haciendo
  que sea más fácil experimentar y corregir errores.</p>

  <p>Cuando esté preparado, Shotwell puede subir sus fotos a varios sitios web, tales como Facebook, Flickr, Google Photos
  y más</p>

  <p>Shotwell soporta JPEG, PNG, TIFF, y varios formatos de archivos RAW.</p>
 hu: >-
  <p>A Shotwell egy könnyen használható, gyors fényképrendező a GNOME asztali környezethez. Segítségével fényképeket importálhat
  a fényképezőképéről vagy lemezekről, dátum, tárgy és értékelés szerint rendezheti őket. Alapvető fényképszerkesztést is
  biztosít, mint a vágás, vörös szem javítás, színállítás és egyenesítés. A Shotwell kárt nem okozó fényképszerkesztője
  nem módosítja az eredeti fényképeket, így könnyebbé teszi a kísérletezést és a hibák javítását.</p>

  <p>Ha készen áll, akkor a Shotwell képes feltölteni a képeit különböző weboldalakra, mint a Facebook, Flickr, Google Fényképek,
  és így tovább.</p>

  <p>A Shotwell a JPEG, PNG, TIFF, valamint különböző nyers fájl formátumokat támogatja.</p>
 ca: >-
  <p>Shotwell és un ràpid organitzador de fotografies fàcil d'usar, dissenyat per a l'escriptori GNOME. Es poden importar
  imatges des de la seva càmera o disc, organitzar-les per data i tema, fins i tot qualificar-les. També ofereix funcions
  bàsiques d'edició, com retallar, correcció d'ulls vermells, ajustaments de color, i redreçar. L'editor de fotografies
  Shotwell no destrueix ni altera les seves imatges mestres, per tant, és fàcil d'experimentar i corregir errors.</p>

  <p>Quan estigui llest, Shotwell pot pujar les seves fotografies a diversos llocs web, com Facebook, Flickr, Google Photos,
  i més.</p>

  <p>Shotwell és compatible amb JPEG, PNG, TIFF, i una varietat de formats de fitxer RAW.</p>
DeveloperName:
 C: The Shotwell developers
ProjectGroup: GNOME
ProjectLicense: LGPL-2.1+
Categories:
- Graphics
- Photography
Keywords:
 zh_TW:
 - album
 - camera
 - cameras
 - crop
 - edit
 - enhance
 - export
 - gallery
 - image
 - images
 - import
 - organize
 - photo
 - photographs
 - photos
 - picture
 - pictures
 - photography
 - print
 - publish
 - rotate
 - share
 - tags
 - video
 - facebook
 - flickr
 - picasa
 - youtube
 - piwigo
 - 相簿
 - 相機
 - 攝影機
 - 裁切
 - 裁剪
 - 補強
 - 匯出
 - 藝廊
 - 畫廊
 - 圖庫
 - 影像
 - 照片
 - 匯入
 - 整理
 - 統整
 - 圖片
 - 攝影
 - 發佈
 - 發布
 - 發表
 - 旋轉
 - 標記
 - 標籤
 - 視訊
 - 影片
 de:
 - Album
 - Kamera
 - Kameras
 - Zuschneiden
 - Bearbeiten
 - Verbessern
 - Exportieren
 - Galerie
 - Bild
 - Bilder
 - Importieren
 - Organisieren
 - Verwalten
 - Foto
 - Fotografien
 - Drucken
 - Veröffentlichen
 - Drehen
 - Teilen
 - Freigeben
 - Stichworte
 - Video
 - Facebook
 - Flickr
 - Picasa
 - Youtube
 - Piwigo
 pl:
 - album
 - aparat
 - aparaty
 - kamera
 - kamery
 - kadruj
 - kadrowanie
 - przytnij
 - przycinanie
 - modyfikacja
 - modyfikuj
 - edycja
 - edytuj
 - uwydatnij
 - uwydatnianie
 - ulepsz
 - ulepszanie
 - wyeksportuj
 - eksport
 - galeria
 - obraz
 - obrazy
 - obrazek
 - obrazki
 - zaimportuj
 - import
 - zorganizuj
 - organizacja
 - zdjęcie
 - fotografia
 - zdjęcia
 - fotografie
 - wydrukuj
 - drukowanie
 - opublikuj
 - publikacja
 - publikowanie
 - obróć
 - obracanie
 - obrót
 - udostępnij
 - udostępnianie
 - współdziel
 - współdzielenie
 - etykiety
 - znaczniki
 - tagi
 - tagowanie
 - filmy
 - wideo
 - filmiki
 - facebook
 - fejsbuk
 - flickr
 - picasa
 - youtube
 - jutube
 - piwigo
 lv:
 - albums
 - kamera
 - kameras
 - kadrēt
 - rediģēt
 - uzlabot
 - eksportēt
 - galerija
 - attēls
 - attēli
 - importēt
 - organizēt
 - foto
 - fotogrāfija
 - fotogrāfijas
 - attēls
 - attēli
 - drukāt
 - publicēt
 - pagriezt
 - dalīties
 - tagi
 - video
 - facebook
 - flickr
 - picasa
 - youtube
 - piwigo
 pt_BR:
 - álbum
 - câmera
 - câmeras
 - cortar
 - editar
 - melhorar
 - exportar
 - galeria
 - imagem
 - imagens
 - importar
 - organizar
 - foto
 - fotografia
 - fotografias
 - foto
 - fotos
 - imprimir
 - impressão
 - publicar
 - publicação
 - girar
 - compartilhar
 - etiquetas
 - vídeo
 - facebook
 - flickr
 - picasa
 - youtube
 - piwigo
 sk:
 - album
 - fotoaparát
 - fotoaparáty
 - kamera
 - kamery
 - orezať
 - orezanie
 - vylepšiť
 - vylepšenie
 - export
 - galéria
 - obrázok
 - obrázky
 - import
 - organizovať
 - fotografia
 - fotografie
 - fotograf
 - tlač
 - uverejniť
 - zverejniť
 - otočiť
 - otočenie
 - zdieľať
 - zdieľanie
 - sprístupniť
 - sprístupnenie
 - značky
 - video
 - facebook
 - flickr
 - picasa
 - youtube
 - piwigo
 zh_CN:
 - album
 - camera
 - cameras
 - crop
 - edit
 - enhance
 - export
 - gallery
 - image
 - images
 - import
 - organize
 - photo
 - photographs
 - photos
 - picture
 - pictures
 - photography
 - print
 - publish
 - rotate
 - share
 - tags
 - video
 - facebook
 - flickr
 - picasa
 - youtube
 - piwigo
 - 相册
 - 图像
 - 照片
 - 发布
 - 脸书
 - 照相机
 - 编辑
 - 录像
 - 摄像
 ro:
 - album
 - camera
 - cameras
 - crop
 - edit
 - enhance
 - export
 - gallery
 - image
 - images
 - import
 - organize
 - photo
 - photographs
 - photos
 - picture
 - pictures
 - photography
 - print
 - publish
 - rotate
 - share
 - tags
 - video
 - facebook
 - flickr
 - picasa
 - youtube
 - piwigo
 - camere
 - decupează
 - decupare
 - editează
 - editare
 - exportă
 - galerie
 - imagine
 - imagini
 - importă
 - organizează
 - fotografie
 - fotografii
 - poză
 - poze
 - tipărire
 - publicare
 - rotire
 - partajare
 - etichete
 he:
 - אלבום
 - אלבומים
 - מצלמה
 - מצלמות
 - חיתוך
 - עריכה
 - שיפור
 - הגדלה
 - ייצוא
 - יצוא
 - גלריה
 - תמונה
 - תמונות
 - ייבוא
 - יבוא
 - ארגון
 - תצלום
 - תצלומים
 - צילום
 id:
 - album
 - kamera
 - crop
 - edit
 - perbaiki
 - ekspor
 - galeri
 - gambar
 - citra
 - impor
 - atur
 - tata
 - foto
 - fotografi
 - ctak
 - publikasi
 - rotasi
 - putar
 - berbagi
 - tag
 - video
 - facebook
 - flickr
 - picasa
 - youtube
 - piwigo
 uk:
 - album
 - camera
 - cameras
 - crop
 - edit
 - enhance
 - export
 - gallery
 - image
 - images
 - import
 - organize
 - photo
 - photographs
 - photos
 - picture
 - pictures
 - photography
 - print
 - publish
 - rotate
 - share
 - tags
 - video
 - facebook
 - flickr
 - picasa
 - youtube
 - piwigo
 - альбом
 - камера
 - фотоапарат
 - камери
 - фотоапарати
 - обрізати
 - редагувати
 - виправити
 - експортувати
 - галерея
 - зображення
 - фото
 - імпортувати
 - імпорт
 - упорядкувати
 - упорядковування
 - фотографія
 - фотографії
 - картинка
 - картинки
 - друк
 - надрукувати
 - оприлюднити
 - обернути
 - обертання
 - поділитися
 - мітки
 - теґи
 - фейсбук
 - флікр
 - пікаса
 - ютьюб
 - півіго
 - півіґо
 ja:
 - album
 - camera
 - cameras
 - crop
 - edit
 - enhance
 - export
 - gallery
 - image
 - images
 - import
 - organize
 - photo
 - photographs
 - photos
 - picture
 - pictures
 - photography
 - print
 - publish
 - rotate
 - share
 - tags
 - video
 - facebook
 - flickr
 - picasa
 - youtube
 - piwigo
 - アルバム
 - カメラ
 - 切り抜き
 - トリミング
 - 編集
 - 強調
 - エクスポート
 - 出力
 - ギャラリー
 - 画像
 - イメージ
 - インポート
 - 入力
 - オーガナイズ
 - 調達
 - 写真
 - 静止画
 - フォトグラフ
 - 印刷
 - 出版
 - 回転
 - 共有
 - シェア
 - タグ
 - ビデオ
 - 映像
 - 動画
 - フェイスブック
 cs:
 - album
 - fotoaparát
 - kamera
 - ořezat
 - upravit
 - vylepšit
 - export
 - galerie
 - fotogalerie
 - obrázek
 - obrázky
 - import
 - roztřídit
 - uspořádat
 - foto
 - fotka
 - fotky
 - fotografie
 - tisk
 - zveřejnit
 - vystavit
 - otočit
 - sdílet
 - štítky
 - video
 - videa
 - facebook
 - flickr
 - picasa
 - youtube
 - piwigo
 - rajče
 gl:
 - álbum
 - cámara
 - cámaras
 - recortar
 - editar
 - mellorar
 - exportar
 - galería
 - imaxe
 - imaxes
 - importar
 - organizar
 - foto
 - fotografías
 - fotos
 - imaxes
 - fotografía
 - imprimir
 - publicar
 - rotar
 - etiquetas
 - vídeo
 - facebook
 - flickr
 - picasa
 - youtube
 - piwigo
 pt:
 - álbum
 - album
 - camara
 - recortar
 - editar
 - melhorar
 - exportar
 - galeria
 - imagem
 - imagens
 - importar
 - organizar
 - fotografias
 - impressão
 - publicar
 - rodar
 - partilhar
 - etiquetas
 - vídeo
 - video
 - facebook
 - flickr
 - picasa
 - youtube
 - piwigo
 sr:
 - албум
 - фото-апарат
 - фото-апарати
 - отсеци
 - уреди
 - побољшај
 - извези
 - галерија
 - збирка
 - слика
 - слике
 - увези
 - среди
 - разврстај
 - фотографија
 - фотографије
 - штампај
 - објави
 - окрени
 - дели
 - ознаке
 - видео
 - фејсбук
 - фликр
 - пикаса
 - јутуб
 - пивиго
 es:
 - álbum
 - cámara
 - cámaras
 - recortar
 - editar
 - mejorar
 - exportar
 - galería
 - imagen
 - imágenes
 - importar
 - organizar
 - foto
 - fotográfos
 - fotos
 - fotografía
 - imprimir
 - publicar
 - rotar
 - compartir
 - etiquetas
 - vídeo
 - facebook
 - flickr
 - picasa
 - youtube
 - piwigo
 fr:
 - album
 - appareil
 - appareils
 - caméra
 - rognage
 - édition
 - amélioration
 - exporter
 - galerie
 - image
 - images
 - importer
 - organiser
 - photo
 - photographies
 - photos
 - impression
 - publication
 - rotation
 - partage
 - étiquettess
 - vidéo
 - facebook
 - flickr
 - picasa
 - youtube
 - piwigo
 eu:
 - albuma
 - kamera
 - kamerak
 - moztu
 - editatu
 - hobetu
 - esportatu
 - galeria
 - irudia
 - irudiak
 - inportatu
 - antolatu
 - argazkia
 - argazkiak
 - irudia
 - irudiak
 - argazkilaritza
 - inprimatu
 - argitaratu
 - biratu
 - partekatu
 - etiketak
 - bideoa
 - facebook
 - flickr
 - picasa
 - youtube
 - piwigo
 ru:
 - album
 - camera
 - cameras
 - crop
 - edit
 - enhance
 - export
 - gallery
 - image
 - images
 - import
 - organize
 - photo
 - photographs
 - photos
 - picture
 - pictures
 - photography
 - print
 - publish
 - rotate
 - share
 - tags
 - video
 - facebook
 - flickr
 - picasa
 - youtube
 - piwigo
 - альбом
 - камера
 - камеры
 - обрезка
 - редактирование
 - улучшение
 - галерея
 - изображение
 - изображения
 - импорт
 - организация
 - фотография
 - фотографии
 - фото
 - картинка
 - картинки
 - печать
 - публикация
 - вращение
 - поделиться
 - метки
 - видео
 tr:
 - albüm
 - kamera
 - kameralar
 - kırp
 - düzenle
 - güzelleştir
 - dışa aktar
 - galeri
 - görüntü
 - görüntüler
 - içe aktar
 - yerleştir
 - foto
 - fotoğraflar
 - fotolar
 - resim
 - resimler
 - fotoğrafçılık
 - yazdır
 - baskı
 - yayımlamak
 - döndür
 - paylaş
 - etiketler
 - video
 - facebook
 - flickr
 - picasa
 - youtube
 - piwigo
 hr:
 - album
 - kamera
 - kamere
 - obreži
 - uredi
 - poboljšaj
 - izvezi
 - galerija
 - slika
 - slike
 - uvezi
 - organiziraj
 - fotografija
 - fotografije
 - slika
 - slike
 - ispis
 - objavi
 - zakreni
 - dijeli
 - oznake
 - video snimka
 - facebook
 - flickr
 - picasa
 - youtube
 - piwigo
 sv:
 - album
 - kamera
 - kameror
 - beskär
 - redigera
 - förbättra
 - exportera
 - galleri
 - bild
 - bilder
 - importera
 - organisera
 - bild
 - foto
 - bilder
 - fotografier
 - skriv ut
 - publicera
 - rotera
 - dela
 - taggar
 - video
 - facebook
 - flickr
 - picasa
 - youtube
 - piwigo
 kn:
 - ಆಲ್ಬಮ್
 - ಕ್ಯಾಮೆರಾ
 - ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು
 - ಓರಣಗೊಳಿಸು
 - ಸಂಪಾದಿಸು
 - ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸು
 - ರಫ್ತು
 - ಗ್ಯಾಲರಿ
 - ಚಿತ್ರ
 - ಚಿತ್ರಗಳು
 - ಆಮದು
 - ಜೋಡಿಸು
 - ಫೋಟೊ
 - ಫೋಟೊಗ್ರಫಿಗಳು
 - ಫೋಟೊಗಳು
 - ಫೋಟೊಗ್ರಫಿ
 - ಮುದ್ರಿಸು
 - ಪ್ರಕಟಿಸು
 - ತಿರುಗಿಸು
 - ಹಂಚು
 - ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು
 - ವೀಡಿಯೊ
 - facebook
 - flickr
 - picasa
 - youtube
 - piwigo
 hu:
 - album
 - fényképezőgép
 - fényképezőgépek
 - vágás
 - szerkesztés
 - exportálás
 - galéria
 - kép
 - képek
 - importálás
 - rendszerezés
 - fénykép
 - fényképek
 - fotó
 - fotók
 - fotográfia
 - nyomtatás
 - közzététel
 - forgatás
 - megosztás
 - videó
 - facebook
 - flickr
 - picasa
 - youtube
 - piwigo
 ca:
 - àlbum
 - càmera
 - càmeres
 - cultiu
 - edició
 - millorar
 - exportació
 - galeria
 - imatge
 - imatges
 - importar
 - organitzar
 - foto
 - fotògrafs
 - fotos
 - imatge
 - imatges
 - fotografia
 - impressió
 - publicar
 - girar
 - compartir
 - etiquetes
 - vídeo
 - facebook
 - flickr
 - picasa
 - youtube
 - Piwigo
 sr@latin:
 - album
 - foto-aparat
 - foto-aparati
 - otseci
 - uredi
 - poboljšaj
 - izvezi
 - galerija
 - zbirka
 - slika
 - slike
 - uvezi
 - sredi
 - razvrstaj
 - fotografija
 - fotografije
 - štampaj
 - objavi
 - okreni
 - deli
 - oznake
 - video
 - fejsbuk
 - flikr
 - pikasa
 - jutub
 - pivigo
 da:
 - album
 - kamera
 - kameraer
 - beskær
 - redigér
 - rediger
 - forbedr
 - eksport
 - galleri
 - billede
 - billeder
 - import
 - organisér
 - organiser
 - foto
 - fotografier
 - fotografi
 - udskriv
 - udgiv
 - roter
 - rotér
 - del
 - mærker
 - video
 - facebook
 - flickr
 - picasa
 - youtube
 - piwigo
 - print
 - publicér
 C:
 - album
 - camera
 - cameras
 - crop
 - edit
 - enhance
 - export
 - gallery
 - image
 - images
 - import
 - organize
 - photo
 - photographs
 - photos
 - picture
 - pictures
 - photography
 - print
 - publish
 - rotate
 - share
 - tags
 - video
 - facebook
 - flickr
 - picasa
 - youtube
 - piwigo
 ko:
 - album
 - 앨범
 - camera
 - 카메라
 - cameras
 - crop
 - edit
 - enhance
 - export
 - gallery
 - 갤러리
 - image
 - 이미지
 - images
 - import
 - organize
 - photo
 - photographs
 - 사진
 - photos
 - picture
 - pictures
 - photography
 - print
 - 인쇄
 - publish
 - rotate
 - share
 - tags
 - 태그
 - video
 - 비디오
 - facebook
 - 페이스북
 - flickr
 - 플리커
 - picasa
 - 피카사
 - youtube
 - 유튜브
 - piwigo
 - 피위고
Url:
 homepage: https://wiki.gnome.org/Apps/Shotwell
 bugtracker: https://gitlab.gnome.org/GNOME/shotwell/issues
 help: http://shotwell-project.org/doc/html
 donation: http://www.gnome.org/friends/
Icon:
 cached:
 - name: shotwell_shotwell.png
  width: 48
  height: 48
 - name: shotwell_shotwell.png
  width: 64
  height: 64
 - name: shotwell_shotwell.png
  width: 128
  height: 128
 stock: shotwell
 remote:
 - url: s/sh/shotwell.desktop/81d37a91eb16fd689ae0ed74f945996e/icons/128x128/shotwell_shotwell.png
  width: 128
  height: 128
Launchable:
 desktop-id:
 - shotwell.desktop
Provides:
 mediatypes:
 - x-content/image-dcf
Screenshots:
- default: true
 caption: {}
 thumbnails:
 - url: s/sh/shotwell.desktop/81d37a91eb16fd689ae0ed74f945996e/screenshots/image-1_1248x679.png
  width: 1248
  height: 679
 - url: s/sh/shotwell.desktop/81d37a91eb16fd689ae0ed74f945996e/screenshots/image-1_752x409.png
  width: 752
  height: 409
 - url: s/sh/shotwell.desktop/81d37a91eb16fd689ae0ed74f945996e/screenshots/image-1_624x339.png
  width: 624
  height: 339
 - url: s/sh/shotwell.desktop/81d37a91eb16fd689ae0ed74f945996e/screenshots/image-1_224x121.png
  width: 224
  height: 121
 source-image:
  url: s/sh/shotwell.desktop/81d37a91eb16fd689ae0ed74f945996e/screenshots/image-1_orig.png
  width: 1382
  height: 752
- caption: {}
 thumbnails:
 - url: s/sh/shotwell.desktop/81d37a91eb16fd689ae0ed74f945996e/screenshots/image-2_1248x679.png
  width: 1248
  height: 679
 - url: s/sh/shotwell.desktop/81d37a91eb16fd689ae0ed74f945996e/screenshots/image-2_752x409.png
  width: 752
  height: 409
 - url: s/sh/shotwell.desktop/81d37a91eb16fd689ae0ed74f945996e/screenshots/image-2_624x339.png
  width: 624
  height: 339
 - url: s/sh/shotwell.desktop/81d37a91eb16fd689ae0ed74f945996e/screenshots/image-2_224x121.png
  width: 224
  height: 121
 source-image:
  url: s/sh/shotwell.desktop/81d37a91eb16fd689ae0ed74f945996e/screenshots/image-2_orig.png
  width: 1382
  height: 752
- caption: {}
 thumbnails:
 - url: s/sh/shotwell.desktop/81d37a91eb16fd689ae0ed74f945996e/screenshots/image-3_1248x701.png
  width: 1248
  height: 701
 - url: s/sh/shotwell.desktop/81d37a91eb16fd689ae0ed74f945996e/screenshots/image-3_752x422.png
  width: 752
  height: 422
 - url: s/sh/shotwell.desktop/81d37a91eb16fd689ae0ed74f945996e/screenshots/image-3_624x350.png
  width: 624
  height: 350
 - url: s/sh/shotwell.desktop/81d37a91eb16fd689ae0ed74f945996e/screenshots/image-3_224x125.png
  width: 224
  height: 125
 source-image:
  url: s/sh/shotwell.desktop/81d37a91eb16fd689ae0ed74f945996e/screenshots/image-3_orig.png
  width: 1275
  height: 717
- caption: {}
 thumbnails:
 - url: s/sh/shotwell.desktop/81d37a91eb16fd689ae0ed74f945996e/screenshots/image-4_752x422.png
  width: 752
  height: 422
 - url: s/sh/shotwell.desktop/81d37a91eb16fd689ae0ed74f945996e/screenshots/image-4_624x350.png
  width: 624
  height: 350
 - url: s/sh/shotwell.desktop/81d37a91eb16fd689ae0ed74f945996e/screenshots/image-4_224x125.png
  width: 224
  height: 125
 source-image:
  url: s/sh/shotwell.desktop/81d37a91eb16fd689ae0ed74f945996e/screenshots/image-4_orig.png
  width: 1019
  height: 573
- caption: {}
 thumbnails:
 - url: s/sh/shotwell.desktop/81d37a91eb16fd689ae0ed74f945996e/screenshots/image-5_752x422.png
  width: 752
  height: 422
 - url: s/sh/shotwell.desktop/81d37a91eb16fd689ae0ed74f945996e/screenshots/image-5_624x350.png
  width: 624
  height: 350
 - url: s/sh/shotwell.desktop/81d37a91eb16fd689ae0ed74f945996e/screenshots/image-5_224x125.png
  width: 224
  height: 125
 source-image:
  url: s/sh/shotwell.desktop/81d37a91eb16fd689ae0ed74f945996e/screenshots/image-5_orig.png
  width: 1067
  height: 600
Languages:
- locale: ar
 percentage: 72
- locale: as
 percentage: 73
- locale: ast
 percentage: 41
- locale: bg
 percentage: 38
- locale: bn_IN
 percentage: 32
- locale: bs
 percentage: 77
- locale: ca
 percentage: 99
- locale: cs
 percentage: 99
- locale: da
 percentage: 97
- locale: de
 percentage: 100
- locale: el
 percentage: 77
- locale: en_GB
 percentage: 69
- locale: en_US
 percentage: 100
- locale: es
 percentage: 99
- locale: et
 percentage: 70
- locale: eu
 percentage: 99
- locale: fi
 percentage: 80
- locale: fr
 percentage: 100
- locale: gd
 percentage: 79
- locale: gl
 percentage: 96
- locale: gu
 percentage: 73
- locale: he
 percentage: 98
- locale: hi
 percentage: 68
- locale: hr
 percentage: 99
- locale: hu
 percentage: 99
- locale: id
 percentage: 99
- locale: it
 percentage: 70
- locale: ja
 percentage: 97
- locale: kk
 percentage: 82
- locale: kn
 percentage: 68
- locale: ko
 percentage: 98
- locale: lt
 percentage: 78
- locale: lv
 percentage: 99
- locale: mk
 percentage: 47
- locale: ml
 percentage: 69
- locale: mr
 percentage: 70
- locale: nb
 percentage: 77
- locale: nl
 percentage: 73
- locale: oc
 percentage: 73
- locale: or
 percentage: 69
- locale: pa
 percentage: 73
- locale: pl
 percentage: 99
- locale: pt
 percentage: 84
- locale: pt_BR
 percentage: 99
- locale: ro
 percentage: 99
- locale: ru
 percentage: 99
- locale: sk
 percentage: 79
- locale: sl
 percentage: 69
- locale: sr
 percentage: 97
- locale: sr@latin
 percentage: 97
- locale: sv
 percentage: 99
- locale: ta
 percentage: 73
- locale: te
 percentage: 70
- locale: th
 percentage: 46
- locale: tr
 percentage: 100
- locale: uk
 percentage: 99
- locale: vi
 percentage: 78
- locale: zh_CN
 percentage: 66
- locale: zh_HK
 percentage: 73
- locale: zh_TW
 percentage: 99
Releases:
- version: 0.30.11
 type: stable
 unix-timestamp: 1599264000
 urgency: low
- version: 0.30.10
 type: stable
 unix-timestamp: 1590105600
 urgency: high
- version: 0.30.9
 type: stable
 unix-timestamp: 1588464000
 urgency: medium
- version: 0.30.8
 type: stable
 unix-timestamp: 1578009600
 urgency: medium
ContentRating:
 oars-1.0: {}