⇦ | speedcrunch [main]
Last updated on: 2022-12-17 14:28 [UTC]

Metadata for speedcrunch in main

speedcrunch.desktop - 0.12.0-5 ⚙ amd64 ⚙ arm64 ⚙ armhf ⚙ i386 ⚙ ppc64el ⚙ s390x ⚙ mips64el

Icon
---
Type: desktop-application
ID: speedcrunch.desktop
Package: speedcrunch
Name:
 pt: SpeedCrunch
 el: SpeedCrunch
 zh: SpeedCrunch
 en_GB: SpeedCrunch
 lt: SpeedCrunch
 hu: SpeedCrunch
 it: SpeedCrunch
 C: SpeedCrunch
 ru: SpeedCrunch
 de: SpeedCrunch
Summary:
 pt: Calculadora científica de alta precisão
 el: Επιστημονική αριθμομηχανή υψηλής ακρίβειας
 zh: 高精度科学计算器
 en_GB: A high-precision scientific calculator
 lt: Labai tikslus mokslinis skaičiuotuvas
 hu: Egy nagy pontosságú tudományos számológép
 it: Una calcolatrice scientifica ad alta precisione
 C: A high-precision scientific calculator
 ru: Научный инженерный калькулятор
 de: Ein hochpräziser wissenschaftlicher Taschenrechner
Description:
 pt: >-
  <p>SpeedCrunch é uma calculadora científica rápida e de alta precisão. Ela possui um mostrador rolável, com destaque de
  sintaxe e é concebida para ser plenamente utilizável através do teclado.</p>

  <p>Ela inclui muitas funções matemáticas embutidas e suporta características avançadas como funções definidas pelo usuário,
  números complexos e conversão de unidades. Isso combinado a uma poderosa interface com resultados instantâneos, destaque
  de sintaxe e auto completação.</p>

  <p>SpeedCrunch está disponível para diversas plataformas e em várias línguas.</p>
 zh: >-
  <p>SpeedCrunch 是一个快速、高精度的科学计算器。它具有语法高亮和可滚动的显示,并且可以全程使用键盘操作。</p>

  <p>它内置许多数学函数并支持一些高级功能,例如用户定义函数、复杂数字和单位转换。这可配合简单又强大的用户界面,包括结果预览、语法高亮和自动完成。</p>

  <p>SpeedCrunch 提供多种语言和平台。</p>
 de: >-
  <p>SpeedCrunch ist ein schneller, hochpräziser, wissenschaftlicher Taschenrechner. Es bietet eine scrollbare Anzeige mit
  Syntaxhervorhebung und ist auf vollständige Tastaturbedienung ausgelegt.</p>

  <p>Es enthält viele eingebaute Mathematikfunktionen und unterstützt fortgeschrittene Funktionen wie benutzerdefinierte
  Funktionen, komplexe Zahlen und Einheitenumwandlungen. Dies ist verbunden mit einer einfacher, aber leistungsfähigen Benutzeroberfläche
  mit dynamischer Ergebnisvorschau, Syntaxhervorhebung und automatischer Vervollständigung.</p>

  <p>SpeedCrunch ist für verschiedene Plattformen in einer Anzahl von Sprachen verfügbar.</p>
 lt: >-
  <p>SpeedCrunch yra greitas, labai tikslus mokslinis skaičiuotuvas. Jis pasižymi sintaksę paryškinančiu slenkančiu ekranu
  ir yra sukurtas, kad būtų pilnai naudojamas su klaviatūra.</p>

  <p>Jame yra įtaisytos daugelis matematinių funkcijų ir jis palaiko tokias išplėstines funkcijas kaip naudotojo apibrėžtos
  funkcijos, kompleksiniai skaičiai ir vienetų konvertavimai. Tai yra sujungta su paprasta, tačiau galinga naudotojo sąsaja,
  kuri pasižymi žaibiškai greita rezultatų peržiūra, sintaksės paryškinimu ir automatiniu užbaigimu.</p>

  <p>SpeedCrunch skaičiuotuvas yra prieinamas kelioms platformoms daugeliu kalbų.</p>
 hu: >-
  <p>A SpeedCrunch egy gyors, nagy pontosságú tudományos számológép. Szintaxis kiemeléses, görgethető kijelzővel rendelkezik
  és úgy tervezték, hogy teljes mértékben használható legyen billentyűzetről.</p>

  <p>Számos beépített matematikai függvényt tartalmaz és támogatja az olyan fejlett képességeket, mint a felhasználó által
  biztosított függvények, komplex számok és a mértékegység konvertálás. Mindez kombinálva van egy egyszerű, de fejlett felhasználói
  felülettel, ami lehetővé teszi az eredmények azonnali előnézetét, szintaxis kiemelést és az automatikus kiegészítést.</p>

  <p>A SpeedCrunch számos platformra elérhető különböző nyelveken.</p>
 it: >-
  <p>SpeedCrunch è una calcolatrice scientifica veloce e ad alta precisione. Presenta uno schermo scorrevole con evidenziazione
  della sintassi ed è progettata per essere completamente usabile tramite tastiera.</p>

  <p>Include molte funzioni matematiche predefinite e supporta funzionalità avanzate come funzioni definite dall'utente,
  numeri complessi e conversione di unità. Questo si aggiunge ad un'interfaccia utente semplice ma potente che fornisce
  anteprime al volo dei risultati, evidenziazione della sintassi ed autocompletamento. </p>

  <p>SpeedCrunch è disponibile per diverse piattaforme in varie lingue.</p>
 C: >-
  <p>SpeedCrunch is a fast, high-precision scientific calculator. It features a syntax-highlighted scrollable display and
  is designed to be fully used via keyboard.</p>

  <p>It includes many built-in maths functions and supports advanced features like user-defined functions, complex numbers,
  and unit conversions. This is combined with a simple yet powerful user interface featuring on-the-fly results preview,
  syntax highlighting, and autocompletion.</p>

  <p>SpeedCrunch is available for several platforms in a number of languages.</p>
 en_GB: >-
  <p>SpeedCrunch is a fast, high-precision scientific calculator. It features a syntax-highlighted scrollable display and
  is designed to be fully used via keyboard.</p>

  <p>It includes many built-in maths functions and supports advanced features like user-defined functions, complex numbers,
  and unit conversions. This is combined with a simple yet powerful user interface featuring on-the-fly results preview,
  syntax highlighting, and autocompletion.</p>

  <p>SpeedCrunch is available for several platforms in a number of languages.</p>
ProjectLicense: GPL-2.0+
Categories:
- Utility
- Calculator
Keywords:
 pt:
 - aritmética
 - cálculo
 - matemática
 - científico
 zh:
 - 计算
 - 数学
 - 科学计算
 - 计算器
 - 公式
 en_GB:
 - arithmetic
 - calculation
 - math
 - scientific
 lt:
 - aritmetika
 - skaičiavimas
 - matematika
 - mokslinis
 hu:
 - aritmetika
 - számítás
 - matematika
 - tudományos
 it:
 - aritmetica
 - calcolo
 - matematica
 - scientifico
 C:
 - arithmetic
 - calculation
 - math
 - scientific
 de:
 - arithmetik
 - berechnungen
 - rechnen
 - mathe
 - mathematik
 - wissenschaftlich
Url:
 homepage: http://speedcrunch.org
 bugtracker: https://bitbucket.org/heldercorreia/speedcrunch/issues
 help: http://speedcrunch.org/introduction.html
Icon:
 cached:
 - name: speedcrunch_speedcrunch.png
  width: 64
  height: 64
 stock: speedcrunch
Launchable:
 desktop-id:
 - speedcrunch.desktop
Languages:
- locale: ar
 percentage: 0
- locale: ca
 percentage: 0
- locale: cs
 percentage: 0
- locale: da
 percentage: 0
- locale: de
 percentage: 0
- locale: el
 percentage: 0
- locale: en
 percentage: 0
- locale: en_GB
 percentage: 0
- locale: es
 percentage: 0
- locale: es_AR
 percentage: 0
- locale: et
 percentage: 0
- locale: eu
 percentage: 0
- locale: fi
 percentage: 0
- locale: fr
 percentage: 0
- locale: he
 percentage: 0
- locale: hu
 percentage: 0
- locale: id
 percentage: 0
- locale: it
 percentage: 0
- locale: ja
 percentage: 0
- locale: ko
 percentage: 0
- locale: lt
 percentage: 0
- locale: lv
 percentage: 0
- locale: nb
 percentage: 0
- locale: nl
 percentage: 0
- locale: pl
 percentage: 0
- locale: pt
 percentage: 0
- locale: pt_PT
 percentage: 0
- locale: ro
 percentage: 0
- locale: ru
 percentage: 0
- locale: sk
 percentage: 0
- locale: sv
 percentage: 0
- locale: tr
 percentage: 0
- locale: uz@Latn
 percentage: 0
- locale: vi
 percentage: 0
- locale: zh
 percentage: 0

speedcrunch.desktop - 0.12.0-5 ⚙ armel

Icon
---
Type: desktop-application
ID: speedcrunch.desktop
Package: speedcrunch
Name:
 lt: SpeedCrunch
 de: SpeedCrunch
 pt: SpeedCrunch
 C: SpeedCrunch
 el: SpeedCrunch
 ru: SpeedCrunch
 zh: SpeedCrunch
 en_GB: SpeedCrunch
 hu: SpeedCrunch
 it: SpeedCrunch
Summary:
 lt: Labai tikslus mokslinis skaičiuotuvas
 de: Ein hochpräziser wissenschaftlicher Taschenrechner
 pt: Calculadora científica de alta precisão
 C: A high-precision scientific calculator
 el: Επιστημονική αριθμομηχανή υψηλής ακρίβειας
 ru: Научный инженерный калькулятор
 zh: 高精度科学计算器
 en_GB: A high-precision scientific calculator
 hu: Egy nagy pontosságú tudományos számológép
 it: Una calcolatrice scientifica ad alta precisione
Description:
 lt: >-
  <p>SpeedCrunch yra greitas, labai tikslus mokslinis skaičiuotuvas. Jis pasižymi sintaksę paryškinančiu slenkančiu ekranu
  ir yra sukurtas, kad būtų pilnai naudojamas su klaviatūra.</p>

  <p>Jame yra įtaisytos daugelis matematinių funkcijų ir jis palaiko tokias išplėstines funkcijas kaip naudotojo apibrėžtos
  funkcijos, kompleksiniai skaičiai ir vienetų konvertavimai. Tai yra sujungta su paprasta, tačiau galinga naudotojo sąsaja,
  kuri pasižymi žaibiškai greita rezultatų peržiūra, sintaksės paryškinimu ir automatiniu užbaigimu.</p>

  <p>SpeedCrunch skaičiuotuvas yra prieinamas kelioms platformoms daugeliu kalbų.</p>
 de: >-
  <p>SpeedCrunch ist ein schneller, hochpräziser, wissenschaftlicher Taschenrechner. Es bietet eine scrollbare Anzeige mit
  Syntaxhervorhebung und ist auf vollständige Tastaturbedienung ausgelegt.</p>

  <p>Es enthält viele eingebaute Mathematikfunktionen und unterstützt fortgeschrittene Funktionen wie benutzerdefinierte
  Funktionen, komplexe Zahlen und Einheitenumwandlungen. Dies ist verbunden mit einer einfacher, aber leistungsfähigen Benutzeroberfläche
  mit dynamischer Ergebnisvorschau, Syntaxhervorhebung und automatischer Vervollständigung.</p>

  <p>SpeedCrunch ist für verschiedene Plattformen in einer Anzahl von Sprachen verfügbar.</p>
 pt: >-
  <p>SpeedCrunch é uma calculadora científica rápida e de alta precisão. Ela possui um mostrador rolável, com destaque de
  sintaxe e é concebida para ser plenamente utilizável através do teclado.</p>

  <p>Ela inclui muitas funções matemáticas embutidas e suporta características avançadas como funções definidas pelo usuário,
  números complexos e conversão de unidades. Isso combinado a uma poderosa interface com resultados instantâneos, destaque
  de sintaxe e auto completação.</p>

  <p>SpeedCrunch está disponível para diversas plataformas e em várias línguas.</p>
 C: >-
  <p>SpeedCrunch is a fast, high-precision scientific calculator. It features a syntax-highlighted scrollable display and
  is designed to be fully used via keyboard.</p>

  <p>It includes many built-in maths functions and supports advanced features like user-defined functions, complex numbers,
  and unit conversions. This is combined with a simple yet powerful user interface featuring on-the-fly results preview,
  syntax highlighting, and autocompletion.</p>

  <p>SpeedCrunch is available for several platforms in a number of languages.</p>
 zh: >-
  <p>SpeedCrunch 是一个快速、高精度的科学计算器。它具有语法高亮和可滚动的显示,并且可以全程使用键盘操作。</p>

  <p>它内置许多数学函数并支持一些高级功能,例如用户定义函数、复杂数字和单位转换。这可配合简单又强大的用户界面,包括结果预览、语法高亮和自动完成。</p>

  <p>SpeedCrunch 提供多种语言和平台。</p>
 en_GB: >-
  <p>SpeedCrunch is a fast, high-precision scientific calculator. It features a syntax-highlighted scrollable display and
  is designed to be fully used via keyboard.</p>

  <p>It includes many built-in maths functions and supports advanced features like user-defined functions, complex numbers,
  and unit conversions. This is combined with a simple yet powerful user interface featuring on-the-fly results preview,
  syntax highlighting, and autocompletion.</p>

  <p>SpeedCrunch is available for several platforms in a number of languages.</p>
 hu: >-
  <p>A SpeedCrunch egy gyors, nagy pontosságú tudományos számológép. Szintaxis kiemeléses, görgethető kijelzővel rendelkezik
  és úgy tervezték, hogy teljes mértékben használható legyen billentyűzetről.</p>

  <p>Számos beépített matematikai függvényt tartalmaz és támogatja az olyan fejlett képességeket, mint a felhasználó által
  biztosított függvények, komplex számok és a mértékegység konvertálás. Mindez kombinálva van egy egyszerű, de fejlett felhasználói
  felülettel, ami lehetővé teszi az eredmények azonnali előnézetét, szintaxis kiemelést és az automatikus kiegészítést.</p>

  <p>A SpeedCrunch számos platformra elérhető különböző nyelveken.</p>
 it: >-
  <p>SpeedCrunch è una calcolatrice scientifica veloce e ad alta precisione. Presenta uno schermo scorrevole con evidenziazione
  della sintassi ed è progettata per essere completamente usabile tramite tastiera.</p>

  <p>Include molte funzioni matematiche predefinite e supporta funzionalità avanzate come funzioni definite dall'utente,
  numeri complessi e conversione di unità. Questo si aggiunge ad un'interfaccia utente semplice ma potente che fornisce
  anteprime al volo dei risultati, evidenziazione della sintassi ed autocompletamento. </p>

  <p>SpeedCrunch è disponibile per diverse piattaforme in varie lingue.</p>
ProjectLicense: GPL-2.0+
Categories:
- Utility
- Calculator
Keywords:
 lt:
 - aritmetika
 - skaičiavimas
 - matematika
 - mokslinis
 de:
 - arithmetik
 - berechnungen
 - rechnen
 - mathe
 - mathematik
 - wissenschaftlich
 pt:
 - aritmética
 - cálculo
 - matemática
 - científico
 C:
 - arithmetic
 - calculation
 - math
 - scientific
 zh:
 - 计算
 - 数学
 - 科学计算
 - 计算器
 - 公式
 en_GB:
 - arithmetic
 - calculation
 - math
 - scientific
 hu:
 - aritmetika
 - számítás
 - matematika
 - tudományos
 it:
 - aritmetica
 - calcolo
 - matematica
 - scientifico
Url:
 homepage: http://speedcrunch.org
 bugtracker: https://bitbucket.org/heldercorreia/speedcrunch/issues
 help: http://speedcrunch.org/introduction.html
Icon:
 cached:
 - name: speedcrunch_speedcrunch.png
  width: 64
  height: 64
 stock: speedcrunch
Launchable:
 desktop-id:
 - speedcrunch.desktop
Screenshots:
- default: true
 thumbnails:
 - url: s/sp/speedcrunch.desktop/2038b4b77144c5e42fbae8ed829e2944/screenshots/image-1_752x423.png
  width: 752
  height: 423
 - url: s/sp/speedcrunch.desktop/2038b4b77144c5e42fbae8ed829e2944/screenshots/image-1_624x351.png
  width: 624
  height: 351
 - url: s/sp/speedcrunch.desktop/2038b4b77144c5e42fbae8ed829e2944/screenshots/image-1_224x126.png
  width: 224
  height: 126
 source-image:
  url: s/sp/speedcrunch.desktop/2038b4b77144c5e42fbae8ed829e2944/screenshots/image-1_orig.png
  width: 1024
  height: 576
- caption:
  ru: Главное окно с дополнительной клавиатурой
  C: Main window with optional keypad
  it: Finestra principale con tastierino numerico opzionale
  lt: Pagrindinis langas su pasirinktine klaviatūra
  hu: Fő ablak opcionális billentyűzettel
  zh: 主窗口(键盘可用)
 thumbnails:
 - url: s/sp/speedcrunch.desktop/2038b4b77144c5e42fbae8ed829e2944/screenshots/image-2_752x423.png
  width: 752
  height: 423
 - url: s/sp/speedcrunch.desktop/2038b4b77144c5e42fbae8ed829e2944/screenshots/image-2_624x351.png
  width: 624
  height: 351
 - url: s/sp/speedcrunch.desktop/2038b4b77144c5e42fbae8ed829e2944/screenshots/image-2_224x126.png
  width: 224
  height: 126
 source-image:
  url: s/sp/speedcrunch.desktop/2038b4b77144c5e42fbae8ed829e2944/screenshots/image-2_orig.png
  width: 1024
  height: 576
- caption:
  ru: Константы и формулы
  C: The constants list and formula book
  it: Lista delle costanti e formulario
  lt: Konstantų sąrašas bei formulių knyga
  hu: Az állandók listája és formula könyv
  zh: 常量列表和公式书
 thumbnails:
 - url: s/sp/speedcrunch.desktop/2038b4b77144c5e42fbae8ed829e2944/screenshots/image-3_752x423.png
  width: 752
  height: 423
 - url: s/sp/speedcrunch.desktop/2038b4b77144c5e42fbae8ed829e2944/screenshots/image-3_624x351.png
  width: 624
  height: 351
 - url: s/sp/speedcrunch.desktop/2038b4b77144c5e42fbae8ed829e2944/screenshots/image-3_224x126.png
  width: 224
  height: 126
 source-image:
  url: s/sp/speedcrunch.desktop/2038b4b77144c5e42fbae8ed829e2944/screenshots/image-3_orig.png
  width: 1024
  height: 576
- caption:
  ru: Настраиваемый пользовательский интерфейс
  C: Customizable user interface
  it: Interfaccia utente personalizzabile
  lt: Tinkinama naudotojo sąsaja
  hu: Testreszabható felhasználói felület
  zh: 可定制用户界面
 thumbnails:
 - url: s/sp/speedcrunch.desktop/2038b4b77144c5e42fbae8ed829e2944/screenshots/image-4_752x423.png
  width: 752
  height: 423
 - url: s/sp/speedcrunch.desktop/2038b4b77144c5e42fbae8ed829e2944/screenshots/image-4_624x351.png
  width: 624
  height: 351
 - url: s/sp/speedcrunch.desktop/2038b4b77144c5e42fbae8ed829e2944/screenshots/image-4_224x126.png
  width: 224
  height: 126
 source-image:
  url: s/sp/speedcrunch.desktop/2038b4b77144c5e42fbae8ed829e2944/screenshots/image-4_orig.png
  width: 1024
  height: 576
- caption:
  C: The built-in user manual
  it: Manuale integrato
  lt: Įtaisytas naudotojo vadovas
  pt: O manual de usuário interno
  hu: Beépített kézikönyv
  zh: 内置用户手册
 thumbnails:
 - url: s/sp/speedcrunch.desktop/2038b4b77144c5e42fbae8ed829e2944/screenshots/image-5_752x423.png
  width: 752
  height: 423
 - url: s/sp/speedcrunch.desktop/2038b4b77144c5e42fbae8ed829e2944/screenshots/image-5_624x351.png
  width: 624
  height: 351
 - url: s/sp/speedcrunch.desktop/2038b4b77144c5e42fbae8ed829e2944/screenshots/image-5_224x126.png
  width: 224
  height: 126
 source-image:
  url: s/sp/speedcrunch.desktop/2038b4b77144c5e42fbae8ed829e2944/screenshots/image-5_orig.png
  width: 1024
  height: 576
Languages:
- locale: ar
 percentage: 0
- locale: ca
 percentage: 0
- locale: cs
 percentage: 0
- locale: da
 percentage: 0
- locale: de
 percentage: 0
- locale: el
 percentage: 0
- locale: en
 percentage: 0
- locale: en_GB
 percentage: 0
- locale: es
 percentage: 0
- locale: es_AR
 percentage: 0
- locale: et
 percentage: 0
- locale: eu
 percentage: 0
- locale: fi
 percentage: 0
- locale: fr
 percentage: 0
- locale: he
 percentage: 0
- locale: hu
 percentage: 0
- locale: id
 percentage: 0
- locale: it
 percentage: 0
- locale: ja
 percentage: 0
- locale: ko
 percentage: 0
- locale: lt
 percentage: 0
- locale: lv
 percentage: 0
- locale: nb
 percentage: 0
- locale: nl
 percentage: 0
- locale: pl
 percentage: 0
- locale: pt
 percentage: 0
- locale: pt_PT
 percentage: 0
- locale: ro
 percentage: 0
- locale: ru
 percentage: 0
- locale: sk
 percentage: 0
- locale: sv
 percentage: 0
- locale: tr
 percentage: 0
- locale: uz@Latn
 percentage: 0
- locale: vi
 percentage: 0
- locale: zh
 percentage: 0