⇦ | xarchiver [main]
Last updated on: 2022-12-17 14:28 [UTC]

Metadata for xarchiver in main

xarchiver.desktop - 1:0.5.4.17-2 ⚙ amd64 ⚙ arm64 ⚙ armel ⚙ armhf ⚙ i386 ⚙ ppc64el ⚙ s390x ⚙ mips64el

Icon
---
Type: desktop-application
ID: xarchiver.desktop
Package: xarchiver
Name:
 C: Xarchiver
Summary:
 he: מנהל ארכיונים ב־GTK+ בלבד
 ja: Xfce 4 アーカイブマネージャ
 si: GTK+ පමණක් සංරක්ෂණ කළමනාකරුවෙක්
 sk: Správca archívov len pre GTK+
 ug: GTK+ دىلا ئىشلەتكىلى بولىدىغان ئارخىپ باشقۇرغۇ
 zh_CN: 只使用 GTK+ 的归档文件管理器
 C: A GTK+ only archive manager
 fr: Un gestionnaire d'archive pour GTK+
 sq: Përgjegjës arkivash vetëm për GTK+
 dz: ཇི་ཊི་ཀེ་+༢་ ཀྱིས་རྐྱངམ་ཅིག་ཡིག་མཛོད་འཛིན་སྐྱོང་པ།
 nb: En GTK+ basert arkivbehandler
 hr: Upravitelj arhivama samo za GTK+
 ca: Un gestor d'arxius només GTK+
 sv: En arkivhanterare som använder GTK+
 hu: GTK+ archívumkezelő
 uk: Програма для управління архівами, що використовує GTK+
 ur: صرف GTK+ محفوظہ منیجر
 nl: Een GTK+ archiefbeheerder
 zh_TW: GTK+ 介面的封存檔管理程式
 lt: Tik GTK+ archyvų tvarkytuvė
 ar: جتك+ مدير الأرشيف فقط
 lv: GTK+ vienīgais arhīvu pārvaldnieks
 pl: Program zarządzający archiwami oparty wyłącznie o GTK+
 pt_PT: Um gestor de arquivos baseado em GTK+
 ast: Un xestor de ficheros comprimíos basáu namái en GTK+
 cs: Správce archivů pouze pro GTK+
 el: Ένας διαχειριστής συμπιεσμένων αρχείων σε GTK+
 ro: Manager GTK+ de arhive
 gl: Un xestor de arquivos só en GTK+
 es: Un gestor de archivos comprimidos basado solo en GTK+
 id: Manajer arsip khusus GTK+
 eu: GTK+-rako bakarrik artxibo-kudeatzailea
 ru: Менеджер архивов только для GTK+
 tr: GTK+ ile tasarlanmış arşiv yöneticisi
 kk: Тек GTK+ талап ететін архивтер басқарушысы
 da: En arkivhåndtering baseret udelukkende på GTK+
 it: Un gestore di archivi basato solo GTK+
 bg: GTK+ архивен управител
 de: Ein nur auf GTK+ basierender Archivmanager
 pt_BR: Um gerenciador de pacotes baseado no GTK+
 en_GB: A GTK+ only archive manager
 fi: GTK+ -pakkaussovellus
Description:
 fr: >-
  <p>Xarchiver est une interface légère en GTK+, indépendante de l&apos;environnement de bureau, dont le but est de manipuler
  les fichiers xz, 7z, lzma, arj, bzip2, gzip, rar, tar, zip, rpm, lz4, compress, zstd, lzip, lrzip, lzop, lha, ar, y compris
  le format deb et les fichiers exe autoextractibles s’ils étaient compressés en interne avec 7zip, arj, lha, rar ou zip.
  Les outils multifils tels que lbzip2, pbzip2, pigz et plzip peuvent être utilisés en remplacement de leurs homologues.</p>

  <p>Xarchiver permet de créer des archives et ajouter, extraire et supprimer des fichiers dans celles-ci. Les archives
  protégées par mot de passe sont prises en charge pour les formats arj, 7z, rar, zip et lrzip.</p>
 da: >-
  <p>Xarchiver er en skrivebordsuafhængig GTK+-brugerflade for manipulering af filtyperne xz, 7z, lzma, arj, bzip2, gzip,
  rar, tar, zip, rpm, lz4, compress, zstd, lzip, lrzip, lzop, lha og ar inklusive deb-formatet og selvudtrækkende exe-filer,
  hvis de blev internt komprimeret med enten 7zip, arj, lha, rar eller zip. Værktøjer med flere tråde såsom lbzip2, pbzip2,
  pigz og plzip kan bruges som erstatninger for deres respektive modparter.</p>

  <p>Xarchiver gør det muligt at oprette arkiver og tilføje, udtrække og slette filer fra dem. Beskyttelse med adgangskode
  er understøttet for formaterne arj, 7z, rar, zip og lrzip.</p>
 C: >-
  <p>Xarchiver is a lightweight desktop independent GTK+ frontend for manipulating xz, 7z, lzma, arj, bzip2, gzip, rar,
  tar, zip, rpm, lz4, compress, zstd, lzip, lrzip, lzop, lha, ar files including the deb format and self-extracting exe
  files, if they were internally compressed with either 7zip, arj, lha, rar or zip. Multi-threading tools such as lbzip2,
  pbzip2, pigz and plzip can be used as replacements for their respective counterparts.</p>

  <p>Xarchiver allows you to create archives and add, extract, and delete files from them. Password protected archives in
  the arj, 7z, rar, zip and lrzip formats are supported.</p>
 it: >-
  <p>Xarchiver è un frontend GTK+ leggero, indipendente dall&apos;ambiente desktop, per manipolare file xz, 7z, lzma, arj,
  bzip2, gzip, rar, tar, zip, rpm, lz4, compress, zstd, lzip, lrzip, lzop, ar, incluso il formato deb e file exe auto-estraenti,
  se sono stati compressi internamente con 7zip, arj, lha, rar o zip. Strumenti a thread multipli quali lbzip2, pbzip2,
  pigz e plzip possono essere utilizzati come sostituti delle rispettive controparti.</p>

  <p>Xarchiver permette di creare archivi e di aggiungere, estrarre e cancellare file a quelli esistenti. Gestisce gli archivi
  protetti da password nei formati arj, 7z, rar, zip e lrzip.</p>
 de: >-
  <p>Xarchiver ist eine von der Arbeitsumgebung unabhängige, leichtgewichtige grafische GTK+-Oberfläche für die Handhabung
  der Dateiformate xz, 7z, lzma, arj, bzip2, gzip, rar, tar, zip, rpm, lz4, compress, zstd, lzip, lrzip, lzop, lha, ar-Dateien,
  einschließlich des deb-Formats und selbstextrahierender exe-Dateien, wenn sie intern mit 7zip, arj, lha, rar oder zip
  komprimiert wurden. Multithreading-Werkzeuge wie lbzip2, pbzip2, pigz und plzip können als Ersatz für ihre jeweiligen
  Gegenstücke verwendet werden.</p>

  <p>Xarchiver ermöglicht Ihnen die Erstellung von Archiven und diesen Dateien hinzuzufügen, zu entnehmen und zu löschen.
  Auch passwortgeschützte Archive in den Formaten arj, 7z, rar, zip und lrzip werden unterstützt.</p>
 pt_BR: >-
  <p>Xarchiver é uma interface GTK+ leve e independente de área de trabalho para manipulação de arquivos xz, 7z, lzma, arj,
  bzip2, gzip, rar, tar, zip, rpm, lz4, compress, zstd, lzip, lrzip, lzop, lha, ar, incluindo o formato deb e arquivos exe
  autoextratores se eles foram internamente compactados com 7zip, arj, lha, rar ou zip. Ferramentas multithread como lbzip2,
  pbzip2, pigz e plzip podem ser usadas como substitutas de suas contrapartes correspondentes.</p>

  <p>Xarchiver permite que você crie arquivos e adicione, extraia e apague os arquivos inseridos neles. Arquivos protegidos
  por senha nos formatos arj, 7z, rar, zip e lrzip são suportados.</p>
 en: >-
  <p>Xarchiver is a lightweight desktop independent GTK+ frontend for manipulating xz, 7z, lzma, arj, bzip2, gzip, rar,
  tar, zip, rpm, lz4, compress, zstd, lzip, lrzip, lzop, lha, ar files including the deb format and self-extracting exe
  files, if they were internally compressed with either 7zip, arj, lha, rar or zip. Multi-threading tools such as lbzip2,
  pbzip2, pigz and plzip can be used as replacements for their respective counterparts.</p>

  <p>Xarchiver allows you to create archives and add, extract, and delete files from them. Password protected archives in
  the arj, 7z, rar, zip and lrzip formats are supported.</p>
Categories:
- Archiving
- Compression
- Utility
Keywords:
 de:
 - GTK
 - Android
 - Archivierer
 - Archivierung
 - Bibliothek
 - Comic-Book
 - Kompression
 - Komprimierung
 - Front-End
 - Frontend
 - 7-zip
 - 7z
 - 7za
 - 7zip
 - 7zr
 - apk
 - ar
 - arj
 - bunzip2
 - bz2
 - bzip2
 - cbz
 - compress
 - cpio
 - deb
 - epub
 - exe
 - gtar
 - gunzip
 - gz
 - gzip
 - jar
 - jsonlz4
 - lbzip2
 - lha
 - lrz
 - lrzip
 - lsar
 - lz
 - lz4
 - lzh
 - lzip
 - lzma
 - lzo
 - lzop
 - mozlz4
 - oxt
 - pbzip2
 - pigz
 - plzip
 - rar
 - rar4
 - rar5
 - rpm
 - tar
 - unar
 - unarchiver
 - unarj
 - unrar
 - unzip
 - xpi
 - xz
 - zip
 - zst
 - Zstandard
 - zstd
 lt:
 - GTK
 - Android
 - archyvavimo programa
 - archyvavimas
 - biblioteka
 - glaudinimas
 - išorinė pusė
 - komiksų knyga
 - naudotojo sąsaja
 - 7-zip
 - 7z
 - 7za
 - 7zip
 - 7zr
 - apk
 - ar
 - arj
 - bunzip2
 - bz2
 - bzip2
 - cbz
 - compress
 - cpio
 - deb
 - epub
 - exe
 - gtar
 - gunzip
 - gz
 - gzip
 - jar
 - jsonlz4
 - lbzip2
 - lha
 - lrz
 - lrzip
 - lsar
 - lz
 - lz4
 - lzh
 - lzip
 - lzma
 - lzo
 - lzop
 - mozlz4
 - oxt
 - pbzip2
 - pigz
 - plzip
 - rar
 - rar4
 - rar5
 - rpm
 - tar
 - unar
 - unarchiver
 - unarj
 - unrar
 - unzip
 - xpi
 - xz
 - zip
 - zst
 - Zstandard
 - zstd
 C:
 - GTK
 - android
 - archiver
 - archiving
 - comic book
 - compression
 - front end
 - frontend
 - library
 - 7-zip
 - 7z
 - 7za
 - 7zip
 - 7zr
 - apk
 - ar
 - arj
 - bunzip2
 - bz2
 - bzip2
 - cbz
 - compress
 - cpio
 - deb
 - epub
 - exe
 - gtar
 - gunzip
 - gz
 - gzip
 - jar
 - jsonlz4
 - lbzip2
 - lha
 - lrz
 - lrzip
 - lsar
 - lz
 - lz4
 - lzh
 - lzip
 - lzma
 - lzo
 - lzop
 - mozlz4
 - oxt
 - pbzip2
 - pigz
 - plzip
 - rar
 - rar4
 - rar5
 - rpm
 - tar
 - unar
 - unarchiver
 - unarj
 - unrar
 - unzip
 - xpi
 - xz
 - zip
 - zst
 - Zstandard
 - zstd
 uk:
 - GTK
 - андроїд
 - архіватор
 - архівування
 - comic book
 - стиснення
 - фронт-енд
 - бібліотека
 - 7-zip
 - 7z
 - 7za
 - 7zip
 - 7zr
 - apk
 - ar
 - arj
 - bunzip2
 - bz2
 - bzip2
 - cbz
 - compress
 - cpio
 - deb
 - epub
 - exe
 - gtar
 - gunzip
 - gz
 - gzip
 - jar
 - jsonlz4
 - lbzip2
 - lha
 - lrz
 - lrzip
 - lsar
 - lz
 - lz4
 - lzh
 - lzip
 - lzma
 - lzo
 - lzop
 - mozlz4
 - oxt
 - pbzip2
 - pigz
 - plzip
 - rar
 - rar4
 - rar5
 - rpm
 - tar
 - unar
 - unarchiver
 - unarj
 - unrar
 - unzip
 - xpi
 - xz
 - zip
 - zst
 - Zstandard
 - zstd
 ru:
 - GTK
 - андроид
 - архиватор
 - архивирование
 - библиотека
 - comic book
 - сжатие
 - фронтэнд
 - 7-zip
 - 7z
 - 7za
 - 7zip
 - 7zr
 - apk
 - ar
 - arj
 - bunzip2
 - bz2
 - bzip2
 - cbz
 - compress
 - cpio
 - deb
 - epub
 - exe
 - gtar
 - gunzip
 - gz
 - gzip
 - jar
 - jsonlz4
 - lbzip2
 - lha
 - lrz
 - lrzip
 - lsar
 - lz
 - lz4
 - lzh
 - lzip
 - lzma
 - lzo
 - lzop
 - mozlz4
 - oxt
 - pbzip2
 - pigz
 - plzip
 - rar
 - rar4
 - rar5
 - rpm
 - tar
 - unar
 - unarchiver
 - unarj
 - unrar
 - unzip
 - xpi
 - xz
 - zip
 - zst
 - Zstandard
 - zstd
 es:
 - GTK
 - Android
 - archivado
 - archivador
 - biblioteca
 - compresión
 - compresor
 - interfaz
 - libro de cómic
 - 7-zip
 - 7z
 - 7za
 - 7zip
 - 7zr
 - apk
 - ar
 - arj
 - bunzip2
 - bz2
 - bzip2
 - cbz
 - compress
 - cpio
 - deb
 - epub
 - exe
 - gtar
 - gunzip
 - gz
 - gzip
 - jar
 - jsonlz4
 - lbzip2
 - lha
 - lrz
 - lrzip
 - lsar
 - lz
 - lz4
 - lzh
 - lzip
 - lzma
 - lzo
 - lzop
 - mozlz4
 - oxt
 - pbzip2
 - pigz
 - plzip
 - rar
 - rar4
 - rar5
 - rpm
 - tar
 - unar
 - unarchiver
 - unarj
 - unrar
 - unzip
 - xpi
 - xz
 - zip
 - zst
 - Zstandard
 - zstd
 fr:
 - GTK
 - android
 - archiveur
 - archiver
 - bande dessinée
 - bibliothèque
 - compresser
 - compression
 - interface graphique
 - 7-zip
 - 7z
 - 7za
 - 7zip
 - 7zr
 - apk
 - ar
 - arj
 - bunzip2
 - bz2
 - bzip2
 - cbz
 - compress
 - cpio
 - deb
 - epub
 - exe
 - gtar
 - gunzip
 - gz
 - gzip
 - jar
 - jsonlz4
 - lbzip2
 - lha
 - lrz
 - lrzip
 - lsar
 - lz
 - lz4
 - lzh
 - lzip
 - lzma
 - lzo
 - lzop
 - mozlz4
 - oxt
 - pbzip2
 - pigz
 - plzip
 - rar
 - rar4
 - rar5
 - rpm
 - tar
 - unar
 - unarchiver
 - unarj
 - unrar
 - unzip
 - xpi
 - xz
 - zip
 - zst
 - Zstandard
 - zstd
 eu:
 - GTK
 - android
 - konprimatzailea
 - artxibatzea
 - komiki liburua
 - konpresioa
 - front end
 - frontend
 - liburutegia
 - 7-zip
 - 7z
 - 7za
 - 7zip
 - 7zr
 - apk
 - ar
 - arj
 - bunzip2
 - bz2
 - bzip2
 - cbz
 - compress
 - cpio
 - deb
 - epub
 - exe
 - gtar
 - gunzip
 - gz
 - gzip
 - jar
 - jsonlz4
 - lbzip2
 - lha
 - lrz
 - lrzip
 - lsar
 - lz
 - lz4
 - lzh
 - lzip
 - lzma
 - lzo
 - lzop
 - mozlz4
 - oxt
 - pbzip2
 - pigz
 - plzip
 - rar
 - rar4
 - rar5
 - rpm
 - tar
 - unar
 - unarchiver
 - unarj
 - unrar
 - unzip
 - xpi
 - xz
 - zip
 - zst
 - Zstandard
 - zstd
 en_GB:
 - GTK
 - android
 - archiver
 - archiving
 - comic book
 - compression
 - front end
 - frontend
 - library
 - 7-zip
 - 7z
 - 7za
 - 7zip
 - 7zr
 - apk
 - ar
 - arj
 - bunzip2
 - bz2
 - bzip2
 - cbz
 - compress
 - cpio
 - deb
 - epub
 - exe
 - gtar
 - gunzip
 - gz
 - gzip
 - jar
 - jsonlz4
 - lbzip2
 - lha
 - lrz
 - lrzip
 - lsar
 - lz
 - lz4
 - lzh
 - lzip
 - lzma
 - lzo
 - lzop
 - mozlz4
 - oxt
 - pbzip2
 - pigz
 - plzip
 - rar
 - rar4
 - rar5
 - rpm
 - tar
 - unar
 - unarchiver
 - unarj
 - unrar
 - unzip
 - xpi
 - xz
 - zip
 - zst
 - Zstandard
 - zstd
 bg:
 - GTK
 - android
 - архиватор
 - архивиране
 - комикс файл
 - компресия
 - front end
 - графичен интерфейс
 - библиотека
 - 7-zip
 - 7z
 - 7za
 - 7zip
 - 7zr
 - apk
 - ar
 - arj
 - bunzip2
 - bz2
 - bzip2
 - cbz
 - compress
 - cpio
 - deb
 - epub
 - exe
 - gtar
 - gunzip
 - gz
 - gzip
 - jar
 - jsonlz4
 - lbzip2
 - lha
 - lrz
 - lrzip
 - lsar
 - lz
 - lz4
 - lzh
 - lzip
 - lzma
 - lzo
 - lzop
 - mozlz4
 - oxt
 - pbzip2
 - pigz
 - plzip
 - rar
 - rar4
 - rar5
 - rpm
 - tar
 - unar
 - unarchiver
 - unarj
 - unrar
 - unzip
 - xpi
 - xz
 - zip
 - zst
 - Zstandard
 - zstd
Icon:
 cached:
 - name: xarchiver_xarchiver.png
  width: 48
  height: 48
 - name: xarchiver_xarchiver.png
  width: 64
  height: 64
 - name: xarchiver_xarchiver.png
  width: 128
  height: 128
 stock: xarchiver
 remote:
 - url: x/xa/xarchiver.desktop/7f790d0ee464c3ae88025aaba5ea7e77/icons/128x128/xarchiver_xarchiver.png
  width: 128
  height: 128
Launchable:
 desktop-id:
 - xarchiver.desktop
Provides:
 mediatypes:
 - application/epub+zip
 - application/gzip
 - application/vnd.android.package-archive
 - application/vnd.comicbook+zip
 - application/vnd.debian.binary-package
 - application/vnd.openofficeorg.extension
 - application/vnd.rar
 - application/x-7z-compressed
 - application/x-archive
 - application/x-arj
 - application/x-bzip
 - application/x-bzip-compressed-tar
 - application/x-compress
 - application/x-compressed-tar
 - application/x-cpio
 - application/x-cpio-compressed
 - application/x-java-archive
 - application/x-lha
 - application/x-lrzip
 - application/x-lrzip-compressed-tar
 - application/x-lz4
 - application/x-lz4-compressed-tar
 - application/x-lzip
 - application/x-lzip-compressed-tar
 - application/x-lzma
 - application/x-lzma-compressed-tar
 - application/x-lzop
 - application/x-rar
 - application/x-rpm
 - application/x-source-rpm
 - application/x-tar
 - application/x-tarz
 - application/x-tzo
 - application/x-xpinstall
 - application/x-xz
 - application/x-xz-compressed-tar
 - application/x-zstd-compressed-tar
 - application/zip
 - application/zstd