⇦ | ardour [main]
Last updated on: 2019-07-03 20:23 [UTC]

Metadata for ardour in main

ardour.desktop - 1:5.12.0-3 ⚙ amd64 ⚙ arm64 ⚙ armel ⚙ armhf ⚙ i386 ⚙ ppc64el ⚙ s390x ⚙ mips64el

Icon
---
Type: desktop-application
ID: ardour.desktop
Package: ardour
Name:
 C: Ardour5
Summary:
 fr: Enregistrer, mixer et mastériser de l'audio multi-piste
 C: Record, mix and master multi-track audio
Description:
 pl: >-
  <p>Ardour jest wielokanałową nagrywarką (Hard Disk Recorder - HDR) i stacją roboczą do obsługi dźwięku cyfrowego (Digital
  Audio Workstation - DAW). Może być używany do kontrolowania, nagrywania, edytowania i uruchamiania złożonych zestawów
  audio.</p>

  <p>Ardour obsługuje profesjonalne interfejsy audio w ramach projektu ALSA, który zapewnia wysokiej jakości, dobrze zaprojektowane
  sterowniki oraz API do obsługi wejścia/wyjścia dźwięku w systemie Linux. Każdy interfejs obsługiwany przez ALSA może być
  używany z Ardour. Obejmuje to w pełni cyfrowy, 26 kanałowy RME Hammerfall, Midiman Delta 1010 i wiele innych.</p>

  <p>Ardour obsługuje 24-bitowe próbki (sample) przy użyciu wewnętrznych operacji zmiennoprzecinkowych, nieliniową edycję
  z nieograniczoną liczbą cofnięć wykonanych działań, konfigurację za pomocą miksera, synchronizację master/slave MTC, zgodność
  z sprzętowymi urządzeniami MIDI.</p>

  <p>Obsługuje MIDI Machine Control, a więc może być sterowany z dowolnego kontrolera MMC oraz wielu nowoczesnych mikserów
  cyfrowych.</p>

  <p>Ardour zawiera funkcjonalny, wielościeżkowy edytor/aranżer dźwięku, który jest całkowicie nieinwazyjny i pozwala na
  wszelkie standardowe, nieliniowe operacje związane z edycją (wstaw, zastąp, usuń, przenieś, przytnij, wybierz, wytnij/kopiuj/wklej).
  Edytor obsługuje nieograniczoną liczbę poleceń cofnij/przywróć i może zapisywać niezależne &quot;wersje&quot; fragmentów
  lub całych utworów.</p>

  <p>Edytor Ardour obsługuje opracowany przez społeczność standard wtyczki LADSPA. Dowolny łańcuch wtyczek można dołączyć
  do każdej części utworu. Każdy kanał miksera może mieć dowolną liczbę wejść i wyjść, nie tylko mono, ale także stereo
  lub nawet 5.1. Zawiera wielostrumieniowe narzędzie panoramujące, obsługujące różne modele panoramowania. Możliwe jest
  wstępne i końcowe tłumienie istniejących strumieni, każde z własną regulacją wzmocnienia i panoramowania. Każdy kanał
  miksera pracuje z własną magistralą danych a liczba takich magistrali w Ardour jest nieograniczona. Można połączyć dowolną
  liczbę kanałów do innego kanału.</p>

  <p>Ilość kanałów Ardour jest ograniczona jedynie liczbą interfejsów audio oraz możliwościami podsystemu dyskowego, przenoszącego
  strumienie danych tam i z powrotem.</p>

  <p>JACK (Jack Audio Connection Kit) wykorzystywane jako wejście/wyjście wszystkich dźwięków pozwala komunikować się z
  doskonałą jakością z innymi aplikacjami i/lub interfejsami urządzeń dźwiękowych.</p>

  <p>Ardour dobrze współpracuje z dowolnym formatem sprzętowym od 8 do 32 bitów oraz częstotliwością próbkowania od 8 kHz
  do 192 kHz. Wewnętrzne przetwarzanie odbywa się w 32/64 bitowym, zmiennoprzecinkowym formacie zgodnym ze standardem IEEE.</p>

  <p>Więcej informacji można znaleźć na: &lt;http://ardour.org/&gt;.</p>
 de: >-
  <p>Ardour ist ein Mehrkanal-Festplattenrekorder (HDR) und eine Digital Audio Workstation (DAW). Die Software kann komplexe
  Audio-Arrangements steuern, aufnehmen, bearbeiten und abspielen.</p>

  <p>Ardour unterstützt professionelle Audio-Schnittstellen durch das ALSA-Projekt, das qualitativ hochwertige, sorgfältig
  entworfene Gerätetreiber und APIs für Audio-Ein-/Ausgabe unter Linux bereitstellt. Jede von ALSA unterstützte Schnittstelle
  kann mit Ardour benutzt werden. Dies schließt die vollständig digitale 26-kanalige RME Hammerfall, die Midiman Delta 1010
  und viele andere mit ein.</p>

  <p>Ardour unterstützt 24-Bit-Samples, benutzt intern Fließkommazahlen, bietet nichtlineare Bearbeitung mit unbegrenzter
  Rückgängig-Funktion, einen vom Benutzer konfigurierbaren Mixer, MTC-Master/Slave-Fähigkeiten und Kompatibilität zu Steueroberflächen
  für MIDI-Hardware.</p>

  <p>Ardour unterstützt MIDI-Maschinensteuerung und kann daher von jedem MMC-Controller und vielen modernen Digitalmixern
  gesteuert werden.</p>

  <p>Ardour enthält einen mächtigen Mehrspur-Audio-Editor/Arrangierer, der vollständig nicht-destruktiv arbeitet und alle
  nichtlinearen Standard-Bearbeitungsoperationen beherrscht (Einfügen, Ersetzen, Löschen, Verschieben, Zuschneiden, Auswählen,
  Ausschneiden/Kopieren/Einfügen). Der Editor hat unbegrenzte Rückgängig/Wiederholen-Kapazitäten und kann unabhängige »Versionen«
  einer Spur oder eines ganzen Stückes speichern.</p>

  <p>Ardours Editor unterstützt den von der Community entwickelten Plugin-Standard LADSPA. Beliebige Plugin-Ketten können
  an jeden Teil einer Spur gebunden werden. Jeder Mixer-Strip kann beliebig viele Ein- und Ausgaben haben, nicht nur Mono,
  Stereo oder 5.1. Ein N-Wege-Panner mit Unterstützung für verschiedene Panning-Modelle ist enthalten. Es gibt Vor- und
  Nach-Fader Sends, jeweils mit eigenen Gain- und Pan-Kontrollen. Jeder Mixer-Strip ist sein eigener Bus, weshalb die Bus-Anzahl
  in Ardour unbegrenzt ist. Eine beliebige Anzahl von Strips kann in einen anderen Strip gemischt werden.</p>

  <p>Ardours Kanalkapazität wird nur von der der Anzahl Ihrer Audio-Schnittstellen und der Datentransferrate Ihres Festplattensystems
  begrenzt.</p>

  <p>JACK (das JACK Audio Connection Kit) wird für die gesamte Audio-Ein-/Ausgabe verwendet und ermöglicht die Daten perfekt
  samplesynchron mit anderen Anwendungen und/oder Hardware-Audioschnittstellen auszutauschen.</p>

  <p>Ardour ist unabhängig von Sampleraten und -größen und bearbeitet alle Hardwareformate von 8 bis 32 Bits und Raten von
  8 kHz bis 192 kHz. Die interne Verarbeitung geschieht im 32/64-Bit-IEEE-Fließkommaformat.</p>

  <p>Weitere Informationen befinden sich unter &lt;http://ardour.org/&gt;.</p>
 sk: >-
  <p>Ardour je viackanálový rekordéra na pevný disk (HDR; hard disk recorder) a pracovná stanica digitálneho zvuku (DAW;
  digital audio workstation). Možno ho použiť na ovládanie, záznam, úpravu a spúšťanie zložitých zvukových konfigurácií.</p>

  <p>Ardour podporuje rozhrania pro-audio v rámci projektu ALSA, ktorý poskytuje vysoko kvalitné, dobre navrhnuté ovládače
  zariadení a API na vstup/výstup zvuku v Linuxe. Ardour dokáže použiť akékoľvek rozhranie, ktoré podporuje ALSA. Medzi
  na patrí plne digitálny 26-kanálový RME Hammerfall, Midiman Delta 1010 a mnoho ďalších.</p>

  <p>Ardour má podporu pre 24-bitových vzoriek (interne používa plávajúcu desatinnú čiarku), nelineárny strih s neobmedzeným
  počtom krokov vrátenia, používateľsky konfigurovateľný zmiešavač, možnosti MTC master/slave, kompatibilitu s hardvérovým
  riadiacim povrchom MIDI.</p>

  <p>Podporuje MIDI Machine Control, a tak je možné ovládať ho z ľubovoľného radiča MMC a mnohých moderných digitálnych
  zmiešavačov.</p>

  <p>Ardour obsahuje mocný viacstopový editor/aranžér zvuku, ktorý je kompletne non-deštruktívny a podporuje všetky štandardné
  operácie nelineárneho editovania (vkladanie, nahradenie, mazanie, presunutie, orezanie, výber, vystrihnutie/kopírovanie/vkladanie).
  Editor podporuje neobmedzený počet krokov vrátenia/opakovania a dokáže ukladať nezávislé „verzie“ skladby alebo celého
  diela.</p>

  <p>Editor Ardour podporuje komunitný štandard zásuvných modulov LADSPA. Ľubovoľné reťazce zásuvných modulov je možné pripojiť
  ku ktorejkoľvek časti stopy. Každý ý reťazec zmiešavačov môže mať ľubovoľný počet vstupov a výstupov, a to nielen mono,
  stereo alebo 5.1 - obsahuje N-cestný panning s podporou rôznych modelov panningu. Existuje posielanie pre- a post-fader,
  každý s vlastným zosilnením a ovládaním panningu. Každý reťazec zmiešavačov sa správa ako samostatná zbernica a preto
  je počet zberníc v Ardour neobmedzený. Môžete submixovať ľubovoľný počet reťazcov, do iného reťazca.</p>

  <p>Kapacita kanála Ardour je obmedzená iba počtom vašich zvukových rozhraní a schopnosťou vášho diskového subsystému prenášať
  dáta.</p>

  <p>JACK (JACK Audio Connection Kit) sa používa na V/V všetkého zvuku, čo umožňuje vymieňať si dokonale vzorkovo synchronizované
  dáta s ďalšími aplikáciami alebo hardvérovými zvukovými rozhraniami.</p>

  <p>Ardour je nezávislý od vzorkovacej frekvencie a veľkosti - podporuje ľubovoľný hardvérový formát od 8 do 32 bitov s
  rýchlosťou od 8 kHz do 192 kHz. Interne pracuje s 32/64-bitovou pohyblivou desatinnou čiarkou IEEE.</p>

  <p>Ďalšie informácie nájdete na &lt;http://ardour.org/&gt;.</p>
 ja: >-
  <p>Ardour はマルチチャンネルのハードディスクレコーダ (HDR) および ディジタルオーディオワークステーション (DAW) です。複雑なオーディオ環境の 制御、記録、編集、起動に利用できます。</p>

  <p>Ardour は、Linux においてオーディオ I/O 用の高品質かつ良質な設計の デバイスドライバや API を提供している ALSA プロジェクトによりプロ品質の インターフェースをサポートします。Ardour は、ALSA
  によりサポートされるあらゆる インターフェースを利用できます。これにはフルディジタルの 26 チャンネル RME hammerfall、Midiman Delta 1010 を始めとするさまざまなインターフェースが 含まれます。</p>

  <p>Ardour は、内部的に浮動小数点を利用した 24 ビットのサンプリング、 無制限のやり直しが可能な非線形編集、ユーザが設定可能なミキサ、MTC マスター/スレーブ機能、MIDI ハードウェア制御インターフェース互換機能を サポートします。</p>

  <p>MIDI Machine Control (MMC) をサポートするので、MMC コントローラなどの 最新のディジタルミキサから制御可能です。</p>

  <p>Ardour にはパワフルなマルチトラックなオーディオエディタ/アレンジのツールが 含まれます。このツールが元のデータを破壊することは一切なく、また 標準的なすべての非線形編集操作 (挿入、置換、削除、移動、トリム、選択、 カット/コピー/ペースト)
  を実行できます。エディタには無制限のやり直し/繰り返し 機能があり、トラック単位または音楽全体で別々の &quot;バージョン&quot; を保存できます。</p>

  <p>Ardour のエディタはコミュニティにより開発された LADSPA プラグイン標準を サポートします。任意のプラグインのチェインをトラックの任意の場所に 追加できます。各ミキサストリップは、モノラル、ステレオ、5.1 ch だけでなく
  無制限の入力チャンネルと出力チャンネルを利用することができます。 N-ウェイパンニングツールが含まれ、各種パンニングモデルをサポートします。 プリフェーダ/ポストフェーダのセンドが存在し、それぞれは独自のゲインと パン制御が可能です。各ミキサストリップは独自のバスとして振る舞うので、
  Ardour におけるバスの数は無制限です。他のストリップに任意の数のストリップを サブミックスできます。</p>

  <p>Ardour のチャンネル機能はマシンのオーディオインターフェースの数と ストリームデータをやりとりするディスクの能力によってのみ制限されます。</p>

  <p>JACK (JACK Audio Connectio Kit) をすべてのオーディオ I/O に利用しており、 完全同期のサンプリングで他のアプリケーションや ハードウェアオーディオインターフェースとデータを交換できます。</p>

  <p>Ardour にサンプリングレートやサイズによる制限はなく、8 ビットから 32 ビットまで、そして 8kHz から 192kHz までのあらゆるハードウェアフォーマットを サポートします。内部処理は 32/64 ビットの IEEE
  浮動小数点フォーマットで 行われます。</p>

  <p>さらに詳しい情報は &lt;http://ardour.org/&gt; で見ることができます。</p>
 C: >-
  <p>Ardour is a multichannel hard disk recorder (HDR) and digital audio workstation (DAW). It can be used to control,
  record, edit and run complex audio setups.</p>

  <p>Ardour supports pro-audio interfaces through the ALSA project, which provides high quality, well designed device drivers
  and API&apos;s for audio I/O under Linux. Any interface supported by ALSA can be used with Ardour. This includes the all-digital
  26 channel RME Hammerfall, the Midiman Delta 1010 and many others.</p>

  <p>Ardour has support for 24 bit samples using floating point internally, non-linear editing with unlimited undo, a user-configurable
  mixer, MTC master/slave capabilities, MIDI hardware control surface compatibility.</p>

  <p>It supports MIDI Machine Control, and so can be controlled from any MMC controller and many modern digital mixers.</p>

  <p>Ardour contains a powerful multitrack audio editor/arranger that is completely non-destructive and capable of all standard
  non-linear editing operations (insert, replace, delete, move, trim, select, cut/copy/paste). The editor has unlimited
  undo/redo capabilities and can save independent &quot;versions&quot; of a track or an entire piece</p>

  <p>Ardour&apos;s editor supports the community-developed LADSPA plugin standard. Arbitrary chains of plugins can be attached
  to any portion of a track. Every mixer strip can have any number of inputs and outputs, not just mono, stereo or 5.1. 
  An N-way panner is included, with support for various panning models. Pre- and post-fader sends exist, each with their
  own gain and pan controls. Every mixer strip acts as its own bus, and thus the bus count in Ardour is unlimited. You
  can submix any number of strips into another strip.</p>

  <p>Ardour&apos;s channel capacity is limited only by the number on your audio interface and the ability of your disk subsystem
  to stream the data back and forth.</p>

  <p>JACK (the JACK Audio Connection Kit) is used for all audio I/O, permitting data to be exchanged in perfect samplesync
  with other applications and/or hardware audio interfaces.</p>

  <p>Ardour is sample rate and size neutral - any hardware formats from 8 to 32 bits, and rates from 8kHz to 192kHz. Internal
  processing in 32/64 bit IEEE floating point format.</p>

  <p>Further information can be found at &lt;http://ardour.org/&gt;.</p>
 en: >-
  <p>Ardour is a multichannel hard disk recorder (HDR) and digital audio workstation (DAW). It can be used to control,
  record, edit and run complex audio setups.</p>

  <p>Ardour supports pro-audio interfaces through the ALSA project, which provides high quality, well designed device drivers
  and API&apos;s for audio I/O under Linux. Any interface supported by ALSA can be used with Ardour. This includes the all-digital
  26 channel RME Hammerfall, the Midiman Delta 1010 and many others.</p>

  <p>Ardour has support for 24 bit samples using floating point internally, non-linear editing with unlimited undo, a user-configurable
  mixer, MTC master/slave capabilities, MIDI hardware control surface compatibility.</p>

  <p>It supports MIDI Machine Control, and so can be controlled from any MMC controller and many modern digital mixers.</p>

  <p>Ardour contains a powerful multitrack audio editor/arranger that is completely non-destructive and capable of all standard
  non-linear editing operations (insert, replace, delete, move, trim, select, cut/copy/paste). The editor has unlimited
  undo/redo capabilities and can save independent &quot;versions&quot; of a track or an entire piece</p>

  <p>Ardour&apos;s editor supports the community-developed LADSPA plugin standard. Arbitrary chains of plugins can be attached
  to any portion of a track. Every mixer strip can have any number of inputs and outputs, not just mono, stereo or 5.1. 
  An N-way panner is included, with support for various panning models. Pre- and post-fader sends exist, each with their
  own gain and pan controls. Every mixer strip acts as its own bus, and thus the bus count in Ardour is unlimited. You
  can submix any number of strips into another strip.</p>

  <p>Ardour&apos;s channel capacity is limited only by the number on your audio interface and the ability of your disk subsystem
  to stream the data back and forth.</p>

  <p>JACK (the JACK Audio Connection Kit) is used for all audio I/O, permitting data to be exchanged in perfect samplesync
  with other applications and/or hardware audio interfaces.</p>

  <p>Ardour is sample rate and size neutral - any hardware formats from 8 to 32 bits, and rates from 8kHz to 192kHz. Internal
  processing in 32/64 bit IEEE floating point format.</p>

  <p>Further information can be found at &lt;http://ardour.org/&gt;.</p>
 fr: >-
  <p>Ardour est un enregistreur multicanal sur disque dur (HDR « hard disk recorder ») et une station de traitement de signaux
  acoustiques (DAW « digital audio workstation »). Il est utile pour contrôler, enregistrer, modifier et exécuter des configurations
  acoustiques complexes.</p>

  <p>Ardour gère des interfaces acoustiques professionnelles avec le projet ALSA, qui fournit des pilotes de périphérique
  de haute qualité et bien conçus, mais aussi des API pour les entrées/sorties acoustiques sous Linux. Toutes les interfaces
  gérées par ALSA sont accessibles avec Ardour. Cela inclut l&apos;interface Hammerfall de RME avec 26 canaux numériques,
  l&apos;interface de Midiman Delta 1010 et beaucoup d&apos;autres.</p>

  <p>Ardour prend en charge l&apos;encodage sur 24 bits des échantillons (en utilisant des nombres à virgule flottante en
  interne), l&apos;édition non linéaire avec une annulation d’historique infinie, dispose d&apos;une table de mixage configurable,
  gère les capacités maître/esclave MTC, et est compatible avec les tables de contrôle MIDI.</p>

  <p>Ardour prend en charge le standard MIDI Machine Control, et peut donc être contrôlé par n&apos;importe quel contrôleur
  MMC et par plusieurs tables de mixage numériques modernes.</p>

  <p>Ardour contient un puissant éditeur/arrangeur acoustique multipiste qui est complètement non destructif et gérant toutes
  les opérations standard non linéaires (insérer, remplacer, supprimer, déplacer, tailler, sélectionner, couper/copier/coller).
  L&apos;éditeur gère un nombre illimité de défaire/refaire (undo/redo) et peut enregistrer des « versions » indépendantes
  d&apos;une piste ou de tout un morceau.</p>

  <p>L&apos;éditeur d&apos;Ardour prend en charge le standard de greffons LADSPA développé par la communauté. Des chaînes
  de greffons peuvent être attachées à n&apos;importe quelle partie d&apos;une piste. Chaque tranche de la table de mixage
  peut avoir n&apos;importe quel nombre d&apos;entrées et de sorties, c&apos;est-à-dire qu&apos;elle n&apos;est pas restreinte
  à mono, stéréo ou 5.1. Un contrôle de panoramique à N canaux gérant plusieurs modèles de panoramique est inclus. Des départs
  et retours auxiliaires pré et post existent, chacun possédant ses propres contrôles de gain et de panoramique. Chaque
  tranche de la table de mixage agit comme son propre bus, et le nombre de bus est illimité dans Ardour. On peut mixer n&apos;importe
  quel nombre de tranches dans une autre tranche.</p>

  <p>Le nombre de canaux dans Ardour est seulement limité par votre interface audio et la capacité du système de transférer
  les données (aller et retour).</p>

  <p>JACK (« JACK Audio Connection Kit ») est utilisé pour toutes les E/S audio. Il est donc possible de partager les flux
  audio d&apos;Ardour avec d&apos;autres applications et/ou d&apos;autres interfaces audio de façon parfaitement synchrone.</p>

  <p>Ardour est neutre dans sa gestion des taux et tailles des échantillons. Tous les formats matériels de 8 à 32 bits et
  les taux de 8 kHz à 192 kHz sont gérés. En interne, il manipule les flottants au format IEEE 32/64 bits.</p>

  <p>Pour plus d&apos;informations, veuillez consulter le site web &lt;http://ardour.org/&gt;.</p>
 it: >-
  <p>Ardour è un registratore su hard disk multicanale (HDR) e una postazione audio digitale (DAW). Può essere usato per
  controllare, registrare, elaborare ed eseguire strutture audio complesse.</p>

  <p>Ardour supporta interfacce professionali per l&apos;audio attraverso il progetto ALSA, che fornisce driver di alta
  qualità e ben progettati per i dispositivi audio e API per I/O audio in Linux. Ogni interfaccia supportata da ALSA può
  essere usata con Ardour. Sono incluse RME Hammerfall completamente digitale a 26 canali, Midiman Delta 1010 e molte altre.</p>

  <p>Ardour ha il supporto interno per campioni a 24 bit in virgola mobile, modifica non lineare con annullamento illimitato,
  un mixer configurabile dall&apos;utente, capacità MTC master/slave, compatibilità con controllo hardware MIDI.</p>

  <p>Supporta MIDI Machine Control e perciò può essere controllato da qualsiasi controller MMC e da molti mixer digitali
  moderni.</p>

  <p>Ardour contiene un potente editor/arrangiatore audio multitraccia che è totalmente non distruttivo e capace di tutte
  le operazioni standard di modifica non lineare (inserimento, sostituzione, cancellazione, spostamento, taglio, selezione,
  taglia/copia/incolla). L&apos;editor ha capacità di annulla/ripeti illimitate e può salvare &quot;versioni&quot; indipendenti
  di una traccia o di un&apos;intera opera.</p>

  <p>L&apos;editor di Ardour supporta lo standard per plugin LADSPA sviluppato in modo comunitario. Catene arbitrarie di
  plugin possono essere attaccate a qualsiasi porzione di una traccia. Ogni strip mixer può avere un qualsiasi numero di
  input e output, non solamente mono, stereo o 5.1. È incluso un panner a N-vie, con supporto per varie modalità di panning.
  Esistono invii pre- e post-fader, ognuno con i propri controlli per guadagno e pan. Ogni strip mixer funziona da proprio
  bus e perciò il numero dei bus in Ardour è illimitato. Si può sottomixare qualsiasi numero di strip in un&apos;altra strip.</p>

  <p>La capacità di canali di Ardour è limitata solamente dal numero nella propria interfaccia audio e dalla capacità del
  proprio sottosistema disco di spostare il flusso dei dati avanti e indietro.</p>

  <p>JACK (Jack Audio Connection Kit) è usato per tutto l&apos;I/O audio e permette di scambiare i dati in perfetto sincronismo
  dei campioni con altre applicazioni e/o interfacce hardware audio.</p>

  <p>Ardour è neutro rispetto alla dimensione e frequenza dei campioni: qualsiasi formato hardware da 8 a 32 bit e frequenza
  da 8kHz a 192kHz. Elaborazione interna in formato a virgola mobile IEEE a 32/64 bit.</p>

  <p>Ulteriori informazioni possono essere trovate su &lt;http://ardour.org/&gt;.</p>
 da: >-
  <p>Ardour er en flerkanals harddisk-optager (HDR) og arbejdsstation til digital lyd (DAW). Det kan bruges til at kontrollere,
  optage, redigere og køre komplekse lydopsætninger.</p>

  <p>Ardour understøtter pro-audio grænseflader gennem ALSA-projektet, som leverer høj kvalitet, godt designede enhedsdrivere
  og API&apos;er til audio-I/O i Linux. Enhver grænseflade understøttet af ALSA kan bruges sammen med Ardour. Dette omfatter
  alle digitale 26-kanals RME Hammerfall, Midiman Delta 1010 og mange andre.</p>

  <p>Ardour understøtter lydprøver i 24-bit ved hjælp af flydende internt, ikke- lineær redigering med ubegrænset fortryd,
  en mixer som bruger kan konfigurere, MTC master/slave-kapaciteter, kompatibilitet med kontrolflade af MIDI-hardware.</p>

  <p>MIDI understøttes Machine Control, og kan således styres fra enhver MMC-controller og mange moderne digitale mixere.</p>

  <p>Ardour indeholder en kraftfuld multitrack lydredigering/-arrangør, der er komplet ikke-destruktiv og i stand til alle
  standard ikke-lineære redigeringsoperationer (indsætte, udskifte, slette, flytte, trim, vælg, klip/kopiér/indsæt). Redigeringsværktøjet
  har ubegrænset fortryd/omgør- funktion og kan gemme uafhængige »versioner« af et spor eller et helt stykke.</p>

  <p>Ardours redigeringsværktøj understøtter fællesskabsudviklede standard LADSPA-udvidelse. Vilkårlige kæder af udvidelser
  kan knyttes til enhver portion af et spor. Hvert mixerstrip kan have et vilkårligt antal indgange og udgange, ikke bare
  mono, stereo eller 5.1. En N-vejs-panner er medtaget, med understøttelse af diverse panoreringsmodeller. Der er en præfade-
  og postfade-sender, hver med deres egen øgnings- og pankontrol. Hver mixerstrip fungerer som sin egen bus, og således
  er busantallet i Ardour ubegrænset. Du kan submikse alle strips i en anden strip.</p>

  <p>Ardours kanalkapacitet er kun begrænset af antallet på din lydgrænseflade og din disksdelsystems evne til at sende
  data frem og tilbage.</p>

  <p>JACK (Jack Audio Connection Kit) bruges til al lyd-I/O, og giver mulighed for at data kan udveksles i et perfekt lydprøvesynkronisering
  med andre programmer og/eller lydgrænseflader for udstyr.</p>

  <p>Ardour er neutral i forhold til samplinghastighed og samplingstørrelse - ethvert hardwareformat fra 8- til 32-bit,
  og rater fra 8kHz til 192 kHz. Intern behandling i 32/64-bit IEEE-flydepunktformat.</p>

  <p>Yderligere oplysninger kan findes på &lt;http://ardour.org/&gt;.</p>
Categories:
- AudioVideo
- Audio
Keywords:
 C:
 - audio
 - sound
 - jackd,DAW,multitrack,ladspa,lv2,midi
Icon:
 cached:
 - name: ardour_ardour.png
  width: 64
  height: 64
 stock: ardour
Launchable:
 desktop-id:
 - ardour.desktop