⇦ | audacity [main]
Last updated on: 2019-07-03 20:23 [UTC]

Metadata for audacity in main

audacity.desktop - 2.2.2-1+b1 ⚙ amd64 ⚙ arm64 ⚙ armel ⚙ armhf ⚙ i386 ⚙ ppc64el ⚙ s390x ⚙ mips64el

Icon
---
Type: desktop-application
ID: audacity.desktop
Package: audacity
Name:
 C: Audacity
Summary:
 de: Audio-Dateien aufnehmen und bearbeiten
 pt_PT: Gravar e editar ficheiros de áudio
 pt_BR: Gravar e editar arquivos de áudio
 zh_CN: 录音和编辑音频文件
 ar: سجل و حرر ملفات صوت
 ja: 録音とオーディオ編集
 C: Record and edit audio files
 el: Ηχογράφηση και επεξεργασία αρχείων ήχου
 hi: ऑडियो फ़ाइल अंकित व संपादित करता है
 ru: Запись и редактирование звуковых файлов
 uk: Запис і редагування звукових файлів
 zh_TW: 錄音和編輯音訊檔案
 fr: Enregistrer et éditer des fichiers audio
 ca: Enregistreu i editeu els fitxers d'àudio
 da: Optag og rediger lydfiler
 nl: Audiobestanden opnemen en bewerken
Description:
 de: >-
  <p>Audacity ist ein Mehrspur-Audio-Editor für Linux/Unix, MacOS und Windows. Er wurde entwickelt für einfaches Aufnehmen,
  Abspielen und Bearbeiten von digitalen Audiodaten. Audacity enthält Digitaleffekte und Werkzeuge zur Spektralanalyse.
  Die Bearbeitungsfunktionen sind sehr schnell und bieten unbegrenztes Rückgängigmachen/Wiederholen.</p>

  <p>Unterstützte Dateiformate sind Ogg Vorbis, MP2, MP3, WAV, AIFF und AU.</p>
 pl: >-
  <p>Audacity jest wielościeżkowym edytorem audio do systemów Linux/Unix, MacOS oraz Windows. Jest zaprojektowany z myślą
  o łatwym nagrywaniu, odtwarzaniu i edytowaniu cyfrowych plików audio. Audacity zawiera cyfrowe efekty oraz narzędzia do
  analizy widma. Edytowanie jest bardzo szybkie i umożliwia wykonywanie nieograniczonej liczby operacji cofnij/ponów.</p>

  <p>Do wspieranych plików należą: Ogg Vorbis, MP3, WAV, AIFF oraz AU.</p>
 pt_BR: >-
  <p>Audacity é um editor de áudio multitrilha para Linux/Unix, MacOS e Windows. Ele foi projetado para gravação, execução
  e edição fácil de áudio digital. O Audacity apresenta ferramentas de efeitos digitais e para análise de espectro. A edição
  é muito rápida e oferece desfazer/refazer ilimitado.</p>

  <p>Os formatos de arquivos para os quais há suporte incluem Ogg Vorbis, MP2, MP3, WAV, AIFF e AU.</p>
 zh_CN: >-
  <p>Audacity 是一个针对 Linux/Unix、 MacOS 及 Windows 平台的多音轨音频编辑器。 它是为方便用户录制、播放和编辑数字音频而设计的。Audacity 带有数码特效和频谱分析 工具。操作便捷并支持无限次撤消和重做。
  </p>

  <p>它支持的文件格式包括 Ogg、Vorbis、MP2、MP3、WAV、AIFF 和 AU 等。 </p>
 sk: >-
  <p>Audacity je editor viacstopového zvuku pre Linux, unixové systémy, MacOS a Windows. Jeho návrh umožňuje jednoduché
  nahrávanie, prehrávanie a upravovanie digitálneho zvuku. Audacity dokáže aplikovať digitálne efekty a má nástroje na spektrálnu
  analýzu. Upravovanie je veľmi rýchle a je možné vrátiť späť a zopakovať neobmedzený počet operácií.</p>

  <p>Medzi podporované formáty súborov patria Ogg Vorbis, MP2, MP3, WAV, AIFF a AU.</p>
 ja: >-
  <p>Audacity は Linux/Unix, MacOS および Windows 用のマルチトラックオーディオエ ディタです。デジタル音楽ファイルを簡単に録音、再生、編集できるよう設計され ています。Audacity にはデジタル効果やスペクトル分析ツールの機能があります。
  編集は非常に高速で、アンドゥ・リドゥ回数は無制限です。</p>

  <p>Ogg Vorbis, MP2, MP3, WAV, AIFF, AU を含むファイルフォーマットをサポートし ています。</p>
 fi: >-
  <p>Audacity on monikanavainen ohjelma äänen muokkaukseen Linux/Unix-, MacOS- ja Windows-käyttöjärjestelmille. Sillä on
  helppoa äänittää, toistaa ja muokata digitaalista ääntä. Audacity sisältää digitaalisia tehosteita ja spektrianalyysityökaluja.
  Editointi on erittäin nopeaa ja ohjelmassa on rajaton kumoa/tee uudelleen -toiminto.</p>

  <p>Ohjelma tukee Ogg Vorbis-, MP2-, MP3-, WAV-, AIFF- ja AU-tiedostomuotoja.</p>
 C: >-
  <p>Audacity is a multi-track audio editor for Linux/Unix, MacOS and Windows. It is designed for easy recording, playing
  and editing of digital audio. Audacity features digital effects and spectrum analysis tools. Editing is very fast and
  provides unlimited undo/redo.</p>

  <p>Supported file formats include Ogg Vorbis, MP2, MP3, WAV, AIFF, and AU.</p>
 en: >-
  <p>Audacity is a multi-track audio editor for Linux/Unix, MacOS and Windows. It is designed for easy recording, playing
  and editing of digital audio. Audacity features digital effects and spectrum analysis tools. Editing is very fast and
  provides unlimited undo/redo.</p>

  <p>Supported file formats include Ogg Vorbis, MP2, MP3, WAV, AIFF, and AU.</p>
 cs: >-
  <p>Audacity je více-stopový editor audia pro Linux/Unix, MacOS a Windows. Je vytvořen pro snadné nahrávání, přehrávání
  a úpravu digitálního audia. Hlavními rysy programu jsou digitální efekty a nástroje pro analýzu spektra audia. Úprava
  je velmi rychlá a umožňuje neomezené množství návratů (tlačítka zpět/opakovat).</p>

  <p>Podporované formáty souborů jsou Ogg Vorbis, MP2, MP3, WAV, AIFF a AU.</p>
 ru: >-
  <p>Audacity — звуковой редактор для Linux/Unix, Windows, MacOS с поддержкой работы с несколькими дорожками одновременно.
  Его назначение — упрощение записи, проигрывания и редактирования оцифрованного звука. Позволяет анализировать спектр звука,
  создавать звуковые эффекты, отменять и повторять действия.</p>

  <p>Поддерживает форматы Ogg Vorbis, MP2, MP3, WAV, AIFF, и AU.</p>
 uk: >-
  <p>Audacity — багато-потоковий аудіо редактор для Linux/Unix, MacOS та Windows. Він спроектований для полегшення записування,
  програвання та редагування цифрового аудіо. Можливостями Audacity є додавання різноманітних цифрових ефектів та інструмент
  аналізатора спектру. Редагування здійснюється швидко з необмеженими можливостями відміни/повернення дій.</p>

  <p>Підтримувані формати файлів включають Ogg Vorbis, MP2, MP3, WAV, AIFF та АС.</p>
 fr: >-
  <p>Audacity est un éditeur audio multi-pistes pour Linux/Unix, MacOS et Windows. Il est conçu pour pouvoir facilement
  enregistrer, lire et modifier les fichiers audio numériques. Audacity se distingue par ses effets numériques et ses outils
  d&apos;analyse de spectre. La modification est très rapide et permet d&apos;annuler et de restaurer à volonté les opérations
  effectuées.</p>

  <p>Les formats pris en charge incluent Ogg Vorbis, MP2, MP3, WAV, AIFF et AU.</p>
 sr: >-
  <p>Одважност је више нумерски уређивач звука за Линукс/Јуникс, МекОС и Виндоуз. Осмишљен је за лако снимање, пуштање и
  уређивање дигиталног звука. Одважност поседује дигиталне ефекте и алате за анализу спектра. Уређивање је врло брзо и обезбеђује
  неограничен број поништавања/повраћаја.</p>

  <p>У подржане формате датотека спадају Огг Ворбис, МП3, МП3, ВАВ, АИФФ, и АУ.</p>
 ko: >-
  <p>audacity는 리눅스/유닉스, MacOS, 윈도용 멀티 트랙 오디오 편집 프로그램입니다. audacity는 디지털 오디오의 쉬운 녹음, 연주, 편집을 위해 디자인됐습니다. audacity에는 디지털 효과,
  스펙트럼 분석 도구 같은 특징이 있습니다. 편집이 매우 빠르고 제한 없는 되돌리기와 다시 실행 기능을 제공합니다.</p>

  <p>Ogg Vorbis, MP2, MP3, WAV, AIFF, AU 파일 형식을 지원합니다.</p>
 it: >-
  <p>Audacity è un editor audio multitraccia per Linux/Unix, MacOS e Windows. È stato progettato per registrare, riprodurre
  e modificare facilmente brani audio digitali. Audacity offre effetti digitali e strumenti per l&apos;analisi spettrale.
  La modifica è molto rapida ed è possibile annullare/ripetere qualsiasi operazione.</p>

  <p>I formati supportati comprendono: Ogg Vorbis, MP2, MP3, WAV, AIFF e AU.</p>
 da: >-
  <p>Audacity er et flerspors lydredigeringsprogram til Linux/Unix, MacOS og Windows. Det er designet til nem optagelse,
  afspilning og redigering af digital lyd. Audacity har digitale effekter og værktøjer til spektrumanalyse. Redigering sker
  meget hurtigt og tilbyder ubegrænset fortryd/omgør.</p>

  <p>Understøttede filformater inkluderer Ogg Vorbis, MP2, MP3, WAV, AIFF og AU.</p>
 nl: >-
  <p>Audacity is een multi-track audio-editor voor Linux/Unix, MacOS en Windows. Het is ontworpen om het opnemen, afspelen
  en bewerken van digitale audio gemakkelijk te maken. Audacity beschikt over digitale geluidseffecten en mogelijkheden
  tot spectrumanalyse. De bewerkingsmogelijkheden zijn zeer snel, en ongedaan maken/herhalen zijn oneindig beschikbaar.</p>

  <p>Ondersteunde bestandsformaten zijn onder andere Ogg Vorbis, MP2, MP3, WAV, AIFF en AU.</p>
Categories:
- AudioVideo
- Audio
- AudioVideoEditing
Keywords:
 C:
 - audio
 - sound
 - alsa
 - jack
 - editor
Icon:
 cached:
 - name: audacity_audacity.png
  width: 48
  height: 48
 - name: audacity_audacity.png
  width: 64
  height: 64
 - name: audacity_audacity.png
  width: 128
  height: 128
 stock: audacity
 remote:
 - url: a/au/audacity.desktop/BB132E0353C29BE77EA09D9D4AB6CBA5/icons/128x128/audacity_audacity.png
  width: 128
  height: 128
Launchable:
 desktop-id:
 - audacity.desktop
Provides:
 mimetypes:
 - application/x-audacity-project
 - audio/aac
 - audio/ac3
 - audio/mp4
 - audio/x-ms-wma
 - video/mpeg
 - audio/flac
 - audio/x-flac
 - audio/mpeg
 - audio/basic
 - audio/x-aiff
 - audio/x-wav
 - application/ogg
 - audio/x-vorbis+ogg