⇦ | kino [main]
Last updated on: 2019-07-03 20:23 [UTC]

Metadata for kino in main

Kino.desktop - 1.3.4+dfsg0-1 ⚙ amd64 ⚙ arm64 ⚙ armel ⚙ armhf ⚙ i386 ⚙ ppc64el ⚙ s390x ⚙ mips64el

Icon
---
Type: desktop-application
ID: Kino.desktop
Package: kino
Name:
 C: Kino
Summary:
 'no': Redigere DV video
 de: Bearbeitet Digital-Videos
 fi: Muokkaa videota
 C: Edit DV video
 el: Επεξεργαστής Βίντεο
 cs: Nástroj pro úpravy DV videa
 ru: Редактирование DV-видео
 uk: Редагування DV відео
 es: Editar vídeos DV
 fr: Montage vidéo DV
 eu: Editatu DV bideoak
 sv: Redigera DV video
 nb: Redigering av DV video
 tt: DV видео редакторлау
 hu: DV videók szerkesztése
 ca: Edita vídeos DV
 it: Montaggio Video DV non lineare
 be: Мантаж DV відэа
 da: Rediger DV video
Description:
 de: >-
  <p>Kino erlaubt Ihnen, von DV-Camcordern aufgezeichnete Filme aufzunehmen, zu erstellen, zu bearbeiten und abzuspielen.
  Das Programm verwendet viele Tastenkürzel zum schnellen Navigieren und Bearbeiten des Films.</p>

  <p>Die Werkzeuge kino-timfx, kino-dvititler und kinoplus, die bisher in separaten Paketen bereitgestellt wurden, sind
  nun im Kino-Paket enthalten.</p>
 pl: >-
  <p>Kino pozwala zapisywać, tworzyć, edytować i odtwarzać filmy zapisywane przy pomocy kamkorderów DV. Program używa wielu
  skrótów klawiszowych ułatwiających szybką nawigację i edycję filmów.</p>

  <p>kino-timfx, kino-dvtitler oraz zbiór wtyczek kinoplus, dystrybuowane dawniej jako oddzielne pakiety są teraz dostarczane
  razem z Kino.</p>
 pt_BR: >-
  <p>Com o Kino você pode gravar, criar, editar e tocar filmes gravados com filmadoras DV. Este programa usa muitos comandos
  de teclado para navegação rápida e edição dentro do filme.</p>

  <p>Os conjuntos de plugins kino-timfx, kino-dvtitler e kinoplus, anteriormente distribuídos como pacotes separados, agora
  são fornecidos com o Kino.</p>
 zh_CN: >-
  <p>Kino 能让您录制、创建、编辑和播放 DV 摄像机拍摄的影片。这个程序使用了许多 键盘快捷键以便于在影片中进行快速导航和编辑。</p>

  <p>之前作为独立的软件包发行的 kino-timfx、kino-dvtitler 和 kinoplus 等 系列插件现在均已整合在 Kino 软件包内。</p>
 sk: >-
  <p>Kino umožňuje nahrávať, tvoriť, upravovať a prehrávať filmy zaznamenané digitálnou videokamerou. Tento program používa
  mnohé klávesové skratky na zrýchlenie navigácie a úprav filmu.</p>

  <p>Sady zásuvných modulov kino-timfx, kino-dvtitler a kinoplus, v minulosti v samostatných balíkoch, sa teraz dodávajú
  spolu s Kino.</p>
 ja: >-
  <p>Kino で、DV カメラで録画された動画を記録、作成、編集、再生できるようになり ます。このプログラムには多くのキーボードコマンドがあり、動画内を高速に移動 し編集できます。</p>

  <p>プラグイン集 kino-timfx, kino-dvtitler, kinoplus は、以前は個別のパッケージ として配布していましたが、現在は Kino に同梱しています。</p>
 fi: >-
  <p>Kinolla voit tallentaa, luoda, muokata ja toistaa DV-videokameroilla tallennettuja elokuvia. Tämä ohjelma käyttää monia
  näppäinkomentoja nopeaan elokuvassa navigointiin ja sen muokkaamiseen.</p>

  <p>kino-timfx, kino-dvtitler ja kinoplus liitännäiskokoelmat (plugins), jotka aiemmin toimitettiin erillisinä paketteina,
  kuuluvat nyt osana Kinoon.</p>
 C: >-
  <p>Kino allows you to record, create, edit, and play movies recorded with DV camcorders. This program uses many keyboard
  commands for fast navigating and editing inside the movie.</p>

  <p>The kino-timfx, kino-dvtitler and kinoplus sets of plugins, formerly distributed as separate packages, are now provided
  with Kino.</p>
 pt: >-
  <p>Kino permite-lhe gravar, criar, editar, e reproduzir filmes gravados com cameras de filmar DV. Este programa usa muitos
  comandos do teclado para rápida navegação e edição no interior do filme.</p>

  <p>Os conjuntos de plugins kino-timfx, kino-dvtitler e kinoplus, anteriormente distribuídos em pacotes separados, são
  agora disponibilizados com o Kino.</p>
 cs: >-
  <p>Kino vám umožňuje nahrávat, vytvářet, editovat a přehrávat video pořizované DV kamerami. Pro rychlou navigaci a editování
  program podporuje množství klávesových zkratek.</p>

  <p>Součástí balíku jsou i moduly kino-timfx, kino-dvtitler a kinoplus, které se dříve distribuovaly v samostatných balících.</p>
 ru: >-
  <p>Kino позволяет записывать, создавать, редактировать и просматривать фильмы, записанные на камеры DV. Этой программой
  можно управлять с клавиатуры для ускорении навигации и редактирования фильма.</p>

  <p>Расширения kino-timfx, kino-dvtitler и kinoplus ранее были в отдельном пакете, но теперь включены в один вместе с Kino.</p>
 en: >-
  <p>Kino allows you to record, create, edit, and play movies recorded with DV camcorders. This program uses many keyboard
  commands for fast navigating and editing inside the movie.</p>

  <p>The kino-timfx, kino-dvtitler and kinoplus sets of plugins, formerly distributed as separate packages, are now provided
  with Kino.</p>
 uk: >-
  <p>Kino дозволяє Вам запис, створення, редагування, і відтворення фільмів записаних з допомогою DV-відеокамери. Ця програма
  використовує багато команд введених з клавіатури для швидкої навігації та редагування усередині кінофільму.</p>

  <p>Набори доповнень до програм (плаґіни) Kino-timfx, kino-dvtitler та kinoplus, колись розповсюджувались окремо, зараз
  надаються разом з Kino.</p>
 fr: >-
  <p>Kino permet d&apos;enregistrer, créer, éditer et lire des films enregistrés avec des caméscopes numériques (DV, Digital
  Video). Ce programme utilise de nombreuses commandes clavier pour naviguer et éditer rapidement le contenu du film.</p>

  <p>Les ensembles de greffons kino-timfx, kino-dvtitler et kinoplus, précédemment distribués dans des paquets séparés,
  sont maintenant fournis avec Kino.</p>
 hu: >-
  <p>A Kino lehetővé teszi DV-kamerákkal felvett videók rögzítését, készítését, szerkesztését és lejátszását. Sok gyorsbillentyűt
  használ, ezért a szerkesztés és a navigáció gyorsan kezelhető.</p>

  <p>A kino-timfx, kino-dvtitler és a kinoplus bővítményhalmazok, melyek eddig különálló csomagok voltak, most már a Kino
  részei.</p>
 it: >-
  <p>Kino consente di registrare, creare, modificare e riprodurre video registrati con videocamere DV. Questo programma
  utilizza diversi comandi da tastiera per una navigazione e una modifica dei filmati più veloce.</p>

  <p>I plug-in kino-timfx, kino-dvtitler e kinoplus, una volta distribuiti come un pacchetto separato, sono ora inclusi
  in Kino.</p>
 da: >-
  <p>Kino lader dig optage, oprette, redigere og afspille film optaget med DV camcordere. Dette program bruger mange tastaturkommandoer
  for hurtig navigering og redigering inden i filmen.</p>

  <p>kino-timfx, kino-dvtitler og kinoplus er sæt af udvidelsesmoduler, tidligere distribueret som adskilte pakker, men
  nu indgår de sammen med Kino.</p>
 nl: >-
  <p>Met Kino kunt u video&apos;s opgenomen met DV-camcorders aanmaken, bewerken en afspelen. Dit programma gebruikt veel
  sneltoetsen zodat u snel in de video kunt navigeren en deze snel aan kunt passen.</p>

  <p>De kino-timfx, kino-dvtitler en kinoplus plug-ins, vroeger uitgegeven als aparte pakketten, zitten nu standaard bij
  Kino.</p>
Categories:
- AudioVideo
- AudioVideoEditing
Keywords:
 C:
 - video editing dv
Icon:
 cached:
 - name: kino_kino.png
  width: 64
  height: 64
 stock: kino
Launchable:
 desktop-id:
 - Kino.desktop
Provides:
 mimetypes:
 - video/dv
 - application/smil