⇦ | latexila-data [main]
Last updated on: 2019-07-03 20:23 [UTC]

Metadata for latexila-data in main

org.gnome.latexila.desktop - 3.22.0-1 ⚙ all

Icon
---
Type: desktop-application
ID: org.gnome.latexila.desktop
Package: latexila-data
Name:
 C: LaTeXila
Summary:
 sv: Redigera LaTeX-dokument
 de: LaTeX-Dokumente bearbeiten
 lt: Redaguoti LaTeX dokumentus
 lv: Rediģēt LaTeX dokumentus
 pl: Redagowanie dokumentów LaTeX-a
 pt_BR: Edite documentos em LaTeX
 sl: Uredi dokumente LaTeX
 he: עריכת מסמכי לאטך
 C: Edit LaTeX documents
 bs: Uredite LaTeX dokumente
 pt: Editar documentos LaTeX
 cs: Upravujte dokumenty ve formátu LaTeX
 gl: Editar documentos LaTeX
 ru: Редактировать документы LaTeX
 el: Επεξεργασία εγγράφων LaTeX
 es: Editar documentos LaTeX
 fr: Éditer des documents LaTeX
 eu: Editatu LaTeX dokumentuak
 id: Sunting dokumen LaTeX
 oc: Editar de documents LaTeX
 sr: Уређујте документе ЛаТеКсиле
 hu: LaTeX dokumentumok szerkesztése
 ca: Editeu documents LaTeX
 sr@latin: Uređujte dokumente LaTeKsile
 nl: LaTeX-documenten bewerken
 tr: LaTeX belgelerini düzenle
 uk: Редактор документів LaTeX
Description:
 pl: >-
  <p>Program LaTeXila to zintegrowane środowisko LaTeX-a dla GNOME. Ideą programu jest jak największe uproszczenie tworzenia
  kodu LaTeX-a, z którym użytkownik programu LaTeXila ma zawsze bezpośredni kontakt.</p>

  <p>W celu ułatwienia pisania znaczników LaTeX-a dostępne jest automatyczne uzupełnianie, a także menu i paski narzędziowe
  z podstawowymi poleceniami.</p>

  <p>Nowe dokumenty tworzone są z szablonów. Dzięki przyciskom można jednym kliknięciem skompilować, skonwertować lub wyświetlić
  dokument. Z łatwością również można zarządzać projektami zawierającymi wiele plików .tex.</p>

  <p>Panel boczny programu składa się z trzech elementów: struktury dokumentu do łatwej nawigacji, listy symboli do umieszczenia
  w dokumencie oraz zintegrowanej przeglądarki plików.</p>

  <p>Program LaTeXila ma również inne funkcje, takie jak sprawdzanie pisowni i szybkie przełączanie pomiędzy plikiem .tex
  a plikiem PDF.</p>
 lt: >-
  <p>LaTeXila yra integruota LaTeX aplinka GNOME darbalaukiui. LaTeXila siekia tiesiosiai dirbti su LaTeX kodu, tuo pat
  metu kiek galima supaprastinant LaTeX kodo rašymą.</p>

  <p>LaTeX ženklinimo rašymo palengvinimui yra auto-užbaigimas bei meniu ir įrankinės su pagrindinėmis komandomis.</p>

  <p>Nauji dokumentai yra kuriami pagal šablonus. Yra mygtukai kompiliavimui, konvertavimui ir dokumento peržiūrai vienu
  paspaudimu. Projektai iš keleto .tex failų yra lengvai tvarkomi.</p>

  <p>Šoninis skydelis turi tris komponentus: dokumento struktūra lengvai navigacijai jame; simbolių sąrašas įterpimui į
  dokumentą; integruota failų naršyklė.</p>

  <p>LaTeXila taip pat turi kitų savybių, tokių kaip rašybos tikrinimas bei paieška pirmyn ir atgal persijungimui tarp .tex
  ir PDF.</p>
 de: >-
  <p>LaTeXila ist eine integrierte LaTeX-Umgebung für GNOME. Die Idee von LaTeXila ist es, LaTeX-Code immer direkt zu verwenden,
  wobei das Schreiben von LaTeX-Code möglichst einfach gestaltet wird.</p>

  <p>Um das Tippen der LaTeX-Syntax zu erleichtern, stehen Befehls-Vervollständigung sowie Menüs und Werkzeugleisten mit
  gängigen Befehlen zur Verfügung.</p>

  <p>Neue Dokumente werden aus Vorlagen erstellt. Es gibt Knöpfe für das Kompilieren, Konvertieren und Betrachten eines
  Dokuments mit einem Klick. Projekte, die mehrere .tex-Dateien umfassen, können einfach verwaltet werden.</p>

  <p>Eine Seitenleiste beinhaltet drei Komponenten: Die Dokumentenstruktur für einfache Navigation; Listen mit Symbolen
  für das Einfügen in Dokumente und eine integrierte Dateiverwaltung.</p>

  <p>LaTeXila beinhaltet auch weitere Funktionen wie Rechtschreibprüfung, Vor- und Rückwärtssuche sowie Umschalten zwischen
  .tex und PDF.</p>
 pt_BR: >-
  <p>O LaTeXila é um ambiente integrado LaTeX para a área de trabalho do GNOME. A ideia do LaTeXila é a de sempre manipular
  diretamente o código LaTeX, enquanto simplifica o máximo possível a escrita de tal código LaTeX.</p>

  <p>Para ajudar a escrita da marcação LaTeX, auto-completação está disponível assim como menus e barras de ferramentas
  com os comandos principais.</p>

  <p>Novos documentos são criados a partir de modelos. Há botões para efetuar compilação, conversão e visualização de um
  documento em um único clique. E projetos que possuem vários arquivos .tex são gerenciados de forma fácil.</p>

  <p>Um painel lateral contém três componentes: a estrutura do documento para fácil navegação pela mesma; listas de símbolos
  a serem inseridos em um documento e um navegador de arquivos integrado.</p>

  <p>O LaTeXila também possui outras funções como verificação ortográfica e pesquisa anterior e posterior para alternar
  entre o .tex e o PDF.</p>
 pt: >-
  <p>LaTeXila é um ambiente LaTeX integrado para o GNOME. A ideia do LaTeXila é lidar sempre com código LaTeX, enquanto
  simplifica ao máximo a escrita deste código LaTeX.</p>

  <p>Para ajudar no markup LaTeX, a conclusão automática está disponível, assim como menus e barras de ferramentas com os
  principais comandos.</p>

  <p>Novos documentos são criados a partir de modelos. Há botões para compilar, converter e ver um documento com um só clique.
  E projetos com vários ficheiros .tex são facilmente geridos.</p>

  <p>Há três componentes num painel lateral: a estrutura do documento para navegar facilmente; uma lista de símbolos para
  serem inseridos rapidamente; e um navegador de ficheiros integrado.</p>

  <p>O LaTeXila tem ainda outras capacidades, como a verificação ortográfica ou a procura em ambas as direções para trocar
  entre o .tex e o PDF.</p>
 C: >-
  <p>LaTeXila is an integrated LaTeX environment for the GNOME desktop. The idea of LaTeXila is to always deal directly
  with the LaTeX code, while simplifying as most as possible the writing of this LaTeX code.</p>

  <p>To help the writing of the LaTeX markup, auto-completion is available as well as menus and toolbars with the principal
  commands.</p>

  <p>New documents are created from templates. There are buttons to compile, convert and view a document in one click. And
  projects containing several .tex files are managed easily.</p>

  <p>A side panel contains three components: the document structure to easily navigate in it; lists of symbols to insert
  them in a document; and an integrated file browser.</p>

  <p>LaTeXila has also other features like the spell checking, or the forward and backward search to switch between the
  .tex and the PDF.</p>
 bs: >-
  <p>LaTeXila je integrirano LaTeX okruženje za GNOME desktop.Ideja LaTeXila jeda se uvijek bavi izravno s LaTeX koda, dok
  pojednostavljuje što je najviše moguće, pisanjem ovog LaTeX koda.</p>

  <p>Da bi se pisanje o LaTeX označavanju, auto-završetak je dostupan, kao i izbornici i alatne trake s glavnim naredbama.</p>

  <p>Novi dokumenti su stvorili od predložaka. Postoje gumbi kompilirati, pretvoriti i pregledali dokument u jednom kliku.
  A sa projektima koji sadrže više .tex datoteka upravlja jednostavno.</p>

  <p>Strana ploča sadrži tri komponente: strukturu dokumenta za jednostavno kretanje u njemu; popisi simbola da ih ubacite
  u dokumente; i integrirani preglednik datoteka.</p>

  <p>LaTeXila ima i druge mogućnosti poput provjere pravopisa, ili naprijed-nazad potrazi za prebacivanje između .tex i
  PDF.</p>
 he: >-
  <p>‏LaTeXila היא סביבת לאטך משולבת לשולחן העבודה GNOME. הרעיון של LaTeXila הוא תמיד לעבוד ישירות עם קוד הלאטך, אך לפשט
  ככל הניתן את תהליך כתיבת הקוד.</p>

  <p>מסמכים חדשים נוצרים מתוך תבניות. ישנם כפתורים להידור, להמרה ולהצגה של מסמך בלחיצה אחת. כמו־כן ניתן לנהל בקלות פרויקטים
  המכילים מספר קובצי &apos;‎&apos;.tex.</p>

  <p>ל־LaTeXila יש יכולות נוספות, כגון בדיקת איות וחיפוש דו־כיווני המאפשר מעבר בין קובץ ה־tex וקובץ ה־PDF.</p>
 cs: >-
  <p>LaTeXila je integrované prostředí LaTeX pro GNOME. Ideou LaTeXily je pracovat vždy přímo s kódem LaTeX, ale přitom
  psaní tohoto kódu zjednodušit, co nejvíce to jde.</p>

  <p>Aby se vám snadněji psaly značky LaTeX, máte k dispozici automatické doplňování a nabídkové a nástrojové lišty s hlavními
  přikazy LaTeX.</p>

  <p>Nové dokumenty se vytváří ze šablon. K dispozici jsou tlačítka pro překlad, převod a zobrazení dokumentu jedním kliknutím.
  Snadná je i správa projektů obsahujících více souborů .tex.</p>

  <p>Postranní panel obsahuje tři věci: strukturu dokumentu pro snadný pohyb v něm; seznam symbolů pro vkládání do dokumentu;
  integrované procházení souborů.</p>

  <p>LaTeXila umí i další funkce, jako je kontrola pravopisu nebo dopředné a zpětné vyhledávání sloužící k přepínání mezi
  .tex a PDF.</p>
 sr: >-
  <p>ЛаТеКсила је обједињено ЛаТеКс окружење за Гномову радну површ. Замисао ЛаТеКсиле је да увек непосредно ради са кодом
  ЛаТеКс-а, док што је више могуће поједностављује писање тог кода ЛаТеКс-а.</p>

  <p>Као испомоћ писању ЛаТеКс ознака, доступно је самодовршавање као и изборници и траке алата са основним наредбама.</p>

  <p>Нови документи се стварају из шаблона. Имамо дугмад за превођење, претварање и прегледање документа на један клик.
  А и пројектима који садрже неколико „.tex“ датотека лако се управља.</p>

  <p>Бочна површ садржи три дела: структуру документа за лако кретање кроз исту; списак симбола за уметање у документ; и
  обједињеног прегледника датотека.</p>

  <p>ЛаТеКсила поседује и друге функције као што је провера писања, или претрага унапред и уназад за пребацивање између
  „.tex“-а и ПДФ-а.</p>
 tr: >-
  <p>LaTeXila, Gnome masa üstü için tümleşik bir LaTeX ortamıdır. LaTeXilla fikri, mümkün olduğunca kolay şekilde LaTeX
  kodu yazmayı sağlayarak, LaTeX kodu ile ile doğrudan uğraşmaya olanak tanır.</p>

  <p>LaTeX biçiminin yazımına yardımcı olmak için, temel komutlar ile menüler ve araç çubukları kadar otomatik tamamlama
  da mevcuttur</p>

  <p>Yeni belgeler, şablonlardan oluşturulurlar. Belgeleri derleme, dönüştürme ve görüntüleme için tek tıklık tuşlar vardır.
  Ve birkaç .tex dosyalarını içeren projeler kolayca yönetilirler.</p>

  <p>Bir yan pano, üç bileşen içerir: belge yapısı içinde kolayca gezinmek için; sembollerin listesini belge içine eklemek
  için; ve tümleşik bir dosya tarayıcısı.</p>

  <p>LaTeXila, yazım denetimi veya .tex ve PDF dosyaları içinde ileri ve geri arama yapabilme gibi başka özelliklere de
  sahiptir.</p>
 el: >-
  <p>Το LaTeXila είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον LaTeX για την επιφάνεια εργασίας του GNOME. Η ιδέα του LaTeXila είναι
  να αντιμετωπίζει πάντα άμεσα τον κώδικα LaTeX, ενώ απλουστεύει όσο το δυνατό περισσότερο το γράψιμο αυτού του κώδικα LaTeX.</p>

  <p>Για να βοηθηθείτε στην συγγραφή με χρήση του LaTeX, είναι διαθέσιμη η αυτόματη συμπλήρωση όπως επίσης μενού και εργαλειοθήκες
  με τις κύριες εντολές.</p>

  <p>Τα νέα έγγραφα δημιουργούνται από τα πρότυπα. Υπάρχουν κουμπιά για την μεταγλώττιση, τη μετατροπή και την προβολή ενός
  εγγράφου με ένα κλικ. Επίσης είναι εύκολη η διαχείριση έργων που περιέχουν διάφορα αρχεία .tex.</p>

  <p>Υπάρχει ένας πλευρικός πίνακας με τρία στοιχεία: τη δομή του εγγράφου για να περιηγηθείτε εύκολα σε αυτό, λίστες συμβόλων
  να τα εισάγετε σε ένα έγγραφο και ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα περιήγησης αρχείων.</p>

  <p>Το LaTeXila έχει και άλλες λειτουργίες, όπως τον ορθογραφικό έλεγχο ή την αναζήτηση είτε προς τα εμπρός είτε προς τα
  πίσω για εναλλαγή μεταξύ των αρχείων .tex και PDF.</p>
 es: >-
  <p>LaTeXila es un entorno de LaTeX integrado para el escritorio GNOME. La idea de LaTeXila es tratar directamente con
  el código LaTeX, simplificando en todo lo posible su escritura.</p>

  <p>Para ayudar a la escritura del marcado LaTeX, está disponible el autocompletado, así como los menús y barras de herramientas
  con los principales comandos.</p>

  <p>Los documentos nuevos se crean a partir de plantillas. Hay botones para compilar, convertir y ver un documento con
  una sola pulsación. Y los proyectos que contengan varios archivos .tex se gestionan fácilmente.</p>

  <p>Hay un panel lateral con tres componentes: la estructura del documento, para navegar fácilmente por ella; una lista
  de símbolos para insertarlos en el documento; y un explorador de archivos integrado.</p>

  <p>LaTeXila tiene otras características como la comprobación de la ortografía, o la búsqueda hacia adelante o hacia atrás
  para cambiar entre el archivo .tex y el PDF.</p>
 fr: >-
  <p>LaTeXila est un environnement LaTeX intégré pour le bureau GNOME. L&apos;idée de LaTeXila est de toujours travailler
  directement avec le code LaTeX, tout en simplifiant le plus possible l&apos;écriture de ce code LaTeX.</p>

  <p>Pour faciliter l&apos;écriture des balises LaTeX, l&apos;auto-complétion est disponible ainsi que des menus et barres
  d&apos;outils avec les commandes principales.</p>

  <p>Les nouveaux documents sont créés à partir de modèles. Des boutons permettent de compiler, convertir et visionner un
  document en un clic. Et les projets contenant plusieurs fichiers .tex sont gérés facilement.</p>

  <p>Un panneau latéral présente trois composants : la structure du document pour naviguer facilement dans celui-ci, des
  listes de symboles pour les insérer dans un document et un navigateur de fichiers intégré.</p>

  <p>LaTeXila contient aussi d&apos;autres fonctionnalités comme la correction orthographique, ou la recherche ascendante
  et descendante pour basculer entre le .tex et le PDF.</p>
 eu: >-
  <p>GNOME mahaigainean bateratutako LaTeX ingurune bat da LaTeXila. LaTeXila-ren helburua LaTeX kodearekin beti zuzenean
  aritzea da, LaTeX kodea idaztea ahalik eta gehien erraztuz.</p>

  <p>Dokumentu berriak txantiloietatik sortzen dira. Klik bat eginez konpilatzeko, dokumentua bihurtzeko eta ikusteko botoiak
  daude. Eta hainbat .tex fitxategi dituzten proiektuan oso erraz kudeatzen dira.</p>

  <p>LaTeXila-k beste eginbide batzuk ditu: zuzentzaile-ortografikoa, edo aurrera eta atzera bilatzeko aukera .tex eta PDF
  artean aldatzeko.</p>
 id: >-
  <p>LaTeXila adalah lingkungan LaTeX terintegrasi untuk desktop GNOME. Ide dari LaTeXila adalah untuk selalu berurusan
  langsung dengan kode LaTeX, sambil menyederhanakan sebanyak mungkin penulisan kode LaTeX ini.</p>

  <p>Untuk membantu menulis markup LaTeX, pelengkapan otomatis tersedia maupun menu dan bilah alat dengan perintah-perintah
  utama.</p>

  <p>Dokumen baru dibuat dari tamplet. Ada tombol untuk mengkompail, mengkonversi, dan menilik suatu dokumen dalam satu
  klik. Projek yang memuat beberapa berkas .tex dikelola dengan mudah.</p>

  <p>Panel sisi memuat tiga komponen: struktur dokumen untuk menavigasi dengan mudah; daftar simbol untuk menyisipkan mereka
  ke dalam dokumen; dan suatu peramban berkas terintegrasi.</p>

  <p>LaTeXila juga punya fitur lain seperti pemeriksaan ejaan, atau pencarian maju dan mundur untuk bertukar antara .tex
  dan PDF.</p>
 oc: >-
  <p>LaTeXila es un environament LaTeX integrat pel burèu GNOME. L&apos;idèa de LaTeXila es de totjorn trabalhar dirèctament
  amb lo còde LaTeX, tot en simplificant lo mai possible l&apos;escritura d&apos;aqueste còde LaTeX.</p>

  <p>Per facilitar l&apos;escritura de las balisas LaTeX, l&apos;autocomplecion es disponibla amai de menús e barras d&apos;aisinas
  amb las comandas principalas.</p>

  <p>Los novèls documents son creats a partir de modèls. De botons que permeton de compilar, convertir e visionar un document
  en un clic. E los projèctes que contenon mantun fichièr .tex son gerits aisidament.</p>

  <p>Un panèl lateral presenta tres components : l&apos;estructura del document per navigar aisidament dins aqueste, de
  listas de simbòls per los inserir dins un document e un navigador de fichièrs integrat.</p>

  <p>LaTeXila conten tanben d&apos;autras foncionalitats coma la correccion ortografica, o la recèrca ascendenta e descendenta
  per bascular entre lo .tex e lo PDF.</p>
 sv: >-
  <p>LaTeXila är en integrerad LaTeX-miljö för GNOME-skrivbordet. LaTeXilas idé är att alltid ha att göra med LaTeX-kod
  direkt samt att göra det så enkelt som möjligt att skriva denna LaTeX-kod.</p>

  <p>För att hjälpa till att skriva LaTeX-markup finns autokomplettering såväl som menyer och verktygsfält med de vanligaste
  kommandona.</p>

  <p>Nya dokument skapas från mallar. Det finns knappar för att kompilera, konvertera och visa ett dokument med ett klick.
  Projekt som innehåller flera .tex-filer hanteras enkelt.</p>

  <p>En sidopanel innehåller tre komponenter: dokumentstrukturen för att enkelt navigera i den; listor av symboler för att
  infoga dem i dokument; samt en integrerad filhanterare.</p>

  <p>LaTeXila har också andra egenskaper som stavningskontroll eller framåt- och bakåtsökning för att växla mellan en .tex
  och dess motsvarande PDF.</p>
 hu: >-
  <p>A LaTeXila a GNOME asztal integrált LaTeX környezete. A LaTeXila célja, hogy mindig közvetlenül a LaTeX kódra összpontosítson,
  miközben a lehető legjobban megkönnyítse a LaTeX kód írását.</p>

  <p>A LaTeX jelölő nyelv írásának megsegítéséhez automatikus kiegészítés érhető el, akárcsak a fontosabb parancsokkal ellátott
  menük és eszköztárak.</p>

  <p>Az új dokumentumok sablonok alapján készülnek. A dokumentumok fordítása, átalakítása és megtekintése egyetlen gombnyomással
  lehetséges. A LaTeXila könnyedén kezeli a több .tex fájlt tartalmazó projekteket is.</p>

  <p>Az oldalpanel három összetevővel rendelkezik: a dokumentum-szerkezet megjelenítője, amely megkönnyíti a navigációt;
  a dokumentumba beilleszthető szimbólumok listája; és egy integrált fájlböngésző.</p>

  <p>A LaTeXila további funkciói között található a helyesírás-ellenőrzés, vagy a .tex és PDF fájl közötti váltásra használható
  előre és hátra történő keresés.</p>
 sr@latin: >-
  <p>LaTeKsila je objedinjeno LaTeKs okruženje za Gnomovu radnu površ. Zamisao LaTeKsile je da uvek neposredno radi sa kodom
  LaTeKs-a, dok što je više moguće pojednostavljuje pisanje tog koda LaTeKs-a.</p>

  <p>Kao ispomoć pisanju LaTeKs oznaka, dostupno je samodovršavanje kao i izbornici i trake alata sa osnovnim naredbama.</p>

  <p>Novi dokumenti se stvaraju iz šablona. Imamo dugmad za prevođenje, pretvaranje i pregledanje dokumenta na jedan klik.
  A i projektima koji sadrže nekoliko „.tex“ datoteka lako se upravlja.</p>

  <p>Bočna površ sadrži tri dela: strukturu dokumenta za lako kretanje kroz istu; spisak simbola za umetanje u dokument;
  i objedinjenog preglednika datoteka.</p>

  <p>LaTeKsila poseduje i druge funkcije kao što je provera pisanja, ili pretraga unapred i unazad za prebacivanje između
  „.tex“-a i PDF-a.</p>
 nl: >-
  <p>LaTeXila is een geïntegreerde LaTeX-omgeving voor de Gnome-werkomgeving. De bedoeling van LaTeXila is om altijd direct
  met de LaTeX-code te werken, waarbij het schrijven van deze LaTeX-code zoveel mogelijk vereenvoudigd wordt.</p>

  <p>Om te helpen bij het schrijven van de LaTeX-code is autoaanvulling beschikbaar, evenals menu&apos;s en werkbalken met
  daarin de belangrijkste opdrachten.</p>

  <p>Sjablonen vormen de basis voor het aanmaken van nieuwe documenten. Er zijn knoppen voor het compileren, converteren
  en bekijken van een document via één klik. En het is eenvoudig om projecten met daarin verschillende .tex-bestanden te
  beheren.</p>

  <p>Het zijpaneel bevat drie componenten: de documentstructuur waar u gemakkelijk doorheen navigeert, lijsten met symbolen
  die in het document ingevoegd kunnen worden, en een geïntegreerde bestandsverkenner.</p>

  <p>LaTeXila heeft ook andere functies zoals spellingscontrole, of de mogelijkheid om naar voren en naar achteren te zoeken
  om te wisselen tussen het .tex-bestand en het PDF-bestand.</p>
 uk: >-
  <p>LaTeXila — комплексне середовище роботи з LaTeX для середовища GNOME. У LaTeXila ви можете зосередитися над роботою
  з кодом LaTeX. Програма максимально спрощує створення документів за допомогою LaTeX.</p>

  <p>Для спрощення використання розмітки LaTeX у програмі передбачено засоби автоматичного доповнення коду, а також меню
  та панелі інструментів для основних команд.</p>

  <p>Нові документи створюються на основі шаблонів. Передбачено кнопки для збирання, перетворення та перегляду документів
  у відповідь на одне клацання кнопкою миші. Передбачено інструмент для керування проектів, що складаються з декількох файлів
  .tex.</p>

  <p>На бічній панелі програми передбачено три компоненти: панель структури документа для полегшення навігації; списки символів
  для вставлення цих символів до документа та вбудована панель для перегляду файлової системи.</p>

  <p>Крім того, LaTeXila може перевіряти правопис слів документа і здійснювати двобічний перехід між кодом у форматі .tex
  та остаточним документом у форматі PDF.</p>
DeveloperName:
 C: Sébastien Wilmet
ProjectLicense: GPL-3.0+
Categories:
- Office
- WordProcessor
- Publishing
Keywords:
 de:
 - text
 - tex
 - latex
 - editor
 - dokumente
 lt:
 - tekstas
 - tex
 - latex
 - redaktorius
 - dokumentai
 pl:
 - tekst
 - text
 - tex
 - latex
 - edytor
 - edycja
 - dokumenty
 pt_BR:
 - texto
 - tex
 - latex
 - editor
 - documentos
 pt:
 - text
 - tex
 - latex
 - editor
 - documentos
 C:
 - text
 - tex
 - latex
 - editor
 - documents
 bs:
 - tekst
 - teks
 - lateks
 - uređivač
 - dokumenti
 cs:
 - text
 - tex
 - latex
 - editor
 - dokumenty
 sr:
 - текст
 - текс
 - латекс
 - уређивач
 - документи
 tr:
 - text
 - metin
 - tex
 - latex
 - editor
 - düzenleyici
 - documents
 - belge
 el:
 - text
 - tex
 - latex
 - editor
 - documents
 - κείμενο
 - επεξεργαστής
 - έγγραφα
 es:
 - texto
 - tex
 - latex
 - editor
 - documentos
 fr:
 - texte
 - tex
 - latex
 - éditeur
 - documents
 id:
 - teks
 - tex
 - latex
 - editor
 - penyunting
 - dokumen
 oc:
 - tèxte
 - tex
 - latex
 - editor
 - documents
 sv:
 - text
 - tex
 - latex
 - redigerare
 - editor
 - dokument
 hu:
 - szöveg
 - tex
 - latex
 - szerkesztő
 - dokumentumok
 sr@latin:
 - tekst
 - teks
 - lateks
 - uređivač
 - dokumenti
 uk:
 - text
 - tex
 - latex
 - editor
 - documents
 - текст
 - тех
 - латех
 - лейтех
 - редактор
 - документи
Url:
 homepage: https://wiki.gnome.org/Apps/LaTeXila
 bugtracker: https://bugzilla.gnome.org/browse.cgi?product=latexila
 donation: https://people.gnome.org/~swilmet/latexila/support.html
 translate: https://wiki.gnome.org/TranslationProject
Icon:
 cached:
 - name: latexila-data_latexila.png
  width: 48
  height: 48
 - name: latexila-data_latexila.png
  width: 64
  height: 64
 - name: latexila-data_latexila.png
  width: 128
  height: 128
 stock: latexila
 remote:
 - url: org/gnome/latexila.desktop/5DECB2B0799FC433A0514306D53673F7/icons/128x128/latexila-data_latexila.png
  width: 128
  height: 128
Launchable:
 desktop-id:
 - org.gnome.latexila.desktop
Provides:
 mimetypes:
 - text/x-tex
Screenshots:
- default: true
 caption:
  pl: Uzupełnianie poleceń LaTeX-a
  lt: LaTeX komandų užbaigimas
  de: Vervollständigung von LaTeX-Befehlen
  pt: Concluir os comandos LaTeX
  C: Completion of LaTeX commands
  cs: Doplňování příkazů LaTeX
  sr: Довршавање ЛаТеКс наредби
  sv: Komplettering av LaTeX-kommandon
  hu: LaTeX parancsok kiegészítése
  sr@latin: Dovršavanje LaTeKs naredbi
 thumbnails:
 - url: org/gnome/latexila.desktop/5DECB2B0799FC433A0514306D53673F7/screenshots/image-1_752x423.png
  width: 752
  height: 423
 - url: org/gnome/latexila.desktop/5DECB2B0799FC433A0514306D53673F7/screenshots/image-1_624x351.png
  width: 624
  height: 351
 - url: org/gnome/latexila.desktop/5DECB2B0799FC433A0514306D53673F7/screenshots/image-1_224x126.png
  width: 224
  height: 126
 source-image:
  url: org/gnome/latexila.desktop/5DECB2B0799FC433A0514306D53673F7/screenshots/image-1_orig.png
  width: 1024
  height: 576
- caption:
  pl: Tworzenie pliku PDF
  lt: Generuojamas PDF failas
  de: PDF-Datei wird erzeugt
  pt: A criar ficheiro PDF
  C: Generating the PDF file
  cs: Generování souboru PDF
  sr: Стварање ПДФ датотеке
  sv: Generering av PDF-filen
  hu: A PDF fájl előállítása
  sr@latin: Stvaranje PDF datoteke
 thumbnails:
 - url: org/gnome/latexila.desktop/5DECB2B0799FC433A0514306D53673F7/screenshots/image-2_752x423.png
  width: 752
  height: 423
 - url: org/gnome/latexila.desktop/5DECB2B0799FC433A0514306D53673F7/screenshots/image-2_624x351.png
  width: 624
  height: 351
 - url: org/gnome/latexila.desktop/5DECB2B0799FC433A0514306D53673F7/screenshots/image-2_224x126.png
  width: 224
  height: 126
 source-image:
  url: org/gnome/latexila.desktop/5DECB2B0799FC433A0514306D53673F7/screenshots/image-2_orig.png
  width: 1024
  height: 576
- caption:
  pl: Struktura dokumentu w panelu bocznym
  lt: Dokumento struktūra šoniniame polangyje
  de: Dokumentstruktur in der Seitenleiste
  pt: Estrutura do documento no painel lateral
  C: Document structure in the side panel
  cs: Struktura dokumentu v postranním panelu
  sr: Структура документа у бочној површи
  sv: Dokumentstruktur i sidopanelen
  hu: Dokumentumszerkezet az oldalpanelen
  sr@latin: Struktura dokumenta u bočnoj površi
 thumbnails:
 - url: org/gnome/latexila.desktop/5DECB2B0799FC433A0514306D53673F7/screenshots/image-3_752x423.png
  width: 752
  height: 423
 - url: org/gnome/latexila.desktop/5DECB2B0799FC433A0514306D53673F7/screenshots/image-3_624x351.png
  width: 624
  height: 351
 - url: org/gnome/latexila.desktop/5DECB2B0799FC433A0514306D53673F7/screenshots/image-3_224x126.png
  width: 224
  height: 126
 source-image:
  url: org/gnome/latexila.desktop/5DECB2B0799FC433A0514306D53673F7/screenshots/image-3_orig.png
  width: 1024
  height: 576
Suggests:
- type: upstream
 ids:
 - evince.desktop