⇦ | navit [main]
Last updated on: 2019-07-03 20:23 [UTC]

Metadata for navit in main

navit.desktop - 0.5.3+dfsg.1-1 ⚙ amd64 ⚙ arm64 ⚙ armel ⚙ armhf ⚙ i386 ⚙ ppc64el ⚙ s390x ⚙ mips64el

Icon
---
Type: desktop-application
ID: navit.desktop
Package: navit
Name:
 fr: Navit
 C: Navit
 de: Navit
Summary:
 fr: Le logiciel opensource de navigation vectorielle
 C: The open source vector based navigation program with routing engine
 de: Ein vektorbasiertes Navigationsprogramm
Description:
 pl: >-
  <p>Navit to system nawigacji samochodowej z silnikiem wyznaczania trasy.</p>

  <p>Jego modułowa konstrukcja umożliwia wykorzystanie map wektorowych o różnych formatach do wyznaczania trasy przejazdu
  i renderowania wyświetlanej mapy. Umożliwia nawet korzystanie z wielu map w tym samym czasie.</p>

  <p>Interfejsy użytkownika GTK+ lub SDL zaprojektowano tak, aby dobrze współpracowały z ekranami dotykowymi. Punkty zainteresowania
  różnych formatów wyświetlane są na mapie.</p>

  <p>Aktualna pozycja pojazdu odczytywana jest z gpsd lub bezpośrednio z czujników GPS NMEA.</p>

  <p>Silnik wyznaczania trasy nie tylko oblicza optymalną trasę do miejsca docelowego, ale także generuje kierunki, a nawet
  rozmawia z użytkownikiem za pomocą narzędzia speech-dispatcher.</p>

  <p>Pakiet Debiana navit nie zawiera żadnej mapy. Aby dowiedzieć się, skąd można pobrać mapy, należy zajrzeć na &lt;http://wiki.navit-project.org/index.php/Main_Page#Maps&gt;.</p>
 de: >-
  <p>Navit ist ein Navigationssystem mit Routenplaner für Kraftfahrzeuge.</p>

  <p>Durch seinen modularen Aufbau kann es verschiedene Vektorkartenformate anzeigen und zur Routenplanung verwenden. Es
  kann sogar mehrere Karten gleichzeitig nutzen.</p>

  <p>Die GTK+- und SDL-Oberflächen sind zum Gebrauch mit Touchscreens gut geeignet. Besondere Orte (»Points of Interest«)
  werden auf der Karte markiert.</p>

  <p>Die aktuelle Position des Fahrzeugs wird entweder mit gpsd oder direkt mit NMEA-GPS-Empfängern bestimmt.</p>

  <p>Die Routenplanungs-Engine berechnet nicht nur den optimalen Weg zu Ihrem Ziel, sondern gibt auch Anweisungen zum Abbiegen
  und spricht sogar mithilfe von speech-dispatcher zu Ihnen.</p>

  <p>Das Debian-Paket für navit enthält keine Karte. Für eine Auflistung, wo Sie Karten finden können, sehen Sie unter http://wiki.navit-project.org/index.php/Main_Page#Maps.</p>
 sk: >-
  <p>Navit je systém navigácie do auta s hľadaním trás.</p>

  <p>Jeho modulárny návrh je schopný používať vektorové mapy v rozličných formátoch na hľadanie trás a vykresľovanie zobrazovanej
  mapy. Je tiež možné použiť viacero máp súčasne.</p>

  <p>Používateľské rozhrania Gtk+ alebo SDL sú navrhnuté, aby dobre spolupracovali s dotykovými displejmi. Na mape sa zobrazujú
  body záujmu v rozličných formátoch.</p>

  <p>Aktuálna poloha vozidla sa číta buď z gpsd alebo priamo zo snímačov NMEA GPS.</p>

  <p>Hľadanie trás nielen, že počíta optimálnu trasu do vášho cieľa, ale vytvára aj inštrukcie a dokonca ich vyslovuje pomocou
  syntetizéra reči.</p>

  <p>Balík navit v Debiane neposkytuje žiadnu mapu. Kde môžete získať mapy zistíte zo stránky &lt;http://wiki.navit-project.org/index.php/
  Main_Page#Maps&gt;.</p>
 C: >-
  <p>Navit is a car navigation system with routing engine.</p>

  <p>Its modular design is capable of using vector maps of various formats for routing and rendering of the displayed map.
  It&apos;s even possible to use multiple maps at a time.</p>

  <p>The GTK+ or SDL user interfaces are designed to work well with touch screen displays. Points of Interest of various
  formats are displayed on the map.</p>

  <p>The current vehicle position is either read from gpsd or directly from NMEA GPS sensors.</p>

  <p>The routing engine not only calculates an optimal route to your destination, but also generates directions and even
  speaks to you using speech-dispatcher.</p>

  <p>The Debian packaging for navit doesn&apos;t provide any map. To see, where you can get maps from, see &lt;http://wiki.navit-project.org/index.php/Main_Page#Maps&gt;.</p>
 uk: >-
  <p>Navit — автомобільна система навігації з рушієм прокладки маршрутів.</p>

  <p>Її модульна структура дозволяє використовувати векторні мапи різних форматів для прокладки маршрутів та показу їх на
  мапі. Навіть, можливе використання кількох мап одночасно.</p>

  <p>Інтерфейс, що базується на GTK+, розроблений так, щоб він добре працював на сенсорних дисплеях. На мапах зображуються
  також POI (Points of Interest — Інформація про об’єкти) різних форматів.</p>

  <p>Поточне положення транспортного засобу визначається за даними „gpsd“ чи безпосередня з датчиків NMEA GPS.</p>

  <p>Рушій прокладки маршрутів не тільки прокладає оптимальний маршрут до місця призначення, а й вказує напрямок, та говорить
  за допомогою голосового синтезатора.</p>

  <p>Debian-пакунок для Navit не містить жодних карт. Щоб дізнатися, де Ви можете отримати карти перейдіть за посиланням
  &lt;http://wiki.navit-project.org/index.php/Main_Page#Maps&gt;.</p>
 en: >-
  <p>Navit is a car navigation system with routing engine.</p>

  <p>Its modular design is capable of using vector maps of various formats for routing and rendering of the displayed map.
  It&apos;s even possible to use multiple maps at a time.</p>

  <p>The GTK+ or SDL user interfaces are designed to work well with touch screen displays. Points of Interest of various
  formats are displayed on the map.</p>

  <p>The current vehicle position is either read from gpsd or directly from NMEA GPS sensors.</p>

  <p>The routing engine not only calculates an optimal route to your destination, but also generates directions and even
  speaks to you using speech-dispatcher.</p>

  <p>The Debian packaging for navit doesn&apos;t provide any map. To see, where you can get maps from, see &lt;http://wiki.navit-project.org/index.php/Main_Page#Maps&gt;.</p>
 ru: >-
  <p>Navit — автомобильная система навигации с возможностью прокладки маршрутов.</p>

  <p>Её модульная архитектура позволяет использовать векторные карты разных форматов для прокладки маршрутов и отображения
  их на карте. Также, возможно использование нескольких карт одновременно.</p>

  <p>Интерфейсы GTK+ и SDL работают на сенсорных дисплеях. На картах изображаются также интересные места (Points of Interest)
  из файлов различных форматов.</p>

  <p>Текущее положение транспортного средства определяется по данным gpsd или непосредственно с датчиков NMEA GPS.</p>

  <p>Прокладываемые маршруты являются оптимальными, кроме того для них создаются направляющие указания, которые могут озвучиваться
  системой синтеза речи.</p>

  <p>Пакет Navit для Debian не содержит карт. Чтобы получить карты, см. &lt;http://wiki.navit-project.org/index.php/Main_Page#Maps&gt;.</p>
 fr: >-
  <p>Navit est un système de navigation routière avec un moteur d’itinéraire.</p>

  <p>Sa conception modulaire peut utiliser des cartes vectorielles de divers formats pour le routage et le rendu de l’affichage
  des cartes. Il est même possible d’utiliser plusieurs cartes en même temps.</p>

  <p>Les interfaces utilisateur en GTK+ ou SDL sont conçues pour bien fonctionner avec les écrans tactiles. Les points d’intérêt
  dans divers formats sont affichés sur la carte.</p>

  <p>La position réelle est soit lue à partir de gpsd, ou directement à partir de capteurs GPS NMEA.</p>

  <p>Le moteur de routage ne calcule pas seulement la route optimale vers une destination, mais indique aussi les directions,
  et même parle en utilisant speech-dispatcher.</p>

  <p>L’empaquetage pour Debian de navit ne fournit aucune carte. Pour connaître la façon d’obtenir des cartes, consulter
  &lt;http://wiki.navit-project.org/index.php/Main_Page#Maps&gt;.</p>
 it: >-
  <p>Navit è un sistema di navigazione per auto con motore per creazione di percorsi.</p>

  <p>La sua struttura modulare è in grado di usare mappe vettoriali in vari formati per creare percorsi e per il disegno
  della mappa mostrata. È anche possibile usare più mappe contemporaneamente.</p>

  <p>Le interfacce utente GTK+ o SDL sono progettate per funzionare bene con display touchscreen. Sulla mappa vengono visualizzati
  i punti di interesse in vari formati.</p>

  <p>La posizione attuale del veicolo viene letta da gpsd o direttamente da sensori GPS NMEA.</p>

  <p>Il motore per i percorsi non solo calcola il percorso ottimale per la destinazione, ma genera anche istruzioni e parla
  persino all&apos;utente usando speech-dispatcher.</p>

  <p>Il pacchetto Debian per navit non fornisce alcuna mappa. Per scoprire dove è possibile ottenere mappe, vedere &lt;http://wiki.navit-project.org/index.php/Main_Page#Maps&gt;.</p>
 da: >-
  <p>Navit er et bilnavigeringssystem med rutemotor.</p>

  <p>Dets modulære design er i stand til at bruge vektorkort i forskellige formater for rutekort og optegning af det viste
  kort. Det er endda muligt at bruge flere kort på samme tid.</p>

  <p>GTK+- eller SDL-brugerfladen er designet til at virke med føleplader. Bogmærker i forskellige formater vises på kortet.</p>

  <p>Den aktuelle vognposition læses enten fra gpsd eller direkte fra NMEA GPS- sensorer.</p>

  <p>Rutemotoren beregner ikke kun en optimal rute til dit mål, men opretter også retningsvejledninger og taler til dig
  med speech-dispatcher.</p>

  <p>Debians pakke for navit indeholder ikke kort. For at se hvor du kan hente kort, så gå til &lt;http://wiki.navit-project.org/index.php/Main_Page#Maps&gt;.</p>
Categories:
- Utility
- Geography
Keywords:
 C:
 - gps
 - navigation
 - maps
Icon:
 cached:
 - name: navit_navit.png
  width: 48
  height: 48
 - name: navit_navit.png
  width: 64
  height: 64
 - name: navit_navit.png
  width: 128
  height: 128
 stock: navit
 remote:
 - url: n/na/navit.desktop/5FFDB8DDCEED6F581F4FFA31D58771F0/icons/128x128/navit_navit.png
  width: 128
  height: 128
Launchable:
 desktop-id:
 - navit.desktop