⇦ | shotwell [main]
Last updated on: 2019-07-03 20:23 [UTC]

Metadata for shotwell in main

shotwell.desktop - 0.30.1-1 ⚙ amd64 ⚙ arm64 ⚙ armel ⚙ armhf ⚙ i386 ⚙ ppc64el ⚙ s390x ⚙ mips64el

Icon
---
Type: desktop-application
ID: shotwell.desktop
Package: shotwell
Name:
 or: Shotwell
 zh_CN: Shotwell
 ja: Shotwell
 sk: Shotwell
 sl: Shotwell
 hi: शॉटवेल
 he: Shotwell
 C: Shotwell
 uk: Shotwell
 sr: Фото-бунар
 fr: Shotwell
 nb: Shotwell
 hr: Shotwell
 sv: Shotwell
 ca: Shotwell
 pa: ਸ਼ੂਟਵੈੱਲ
 hu: Shotwell
 bn_IN: Shotwell
 zh_TW: Shotwell
 nl: Shotwell
 lt: Shotwell
 ta: ஷாட்வெல்
 pl: Shotwell
 lv: Shotwell
 ar: شُتْ‌وِل
 te: షాట్‌వెల్
 el: Shotwell
 id: Shotwell
 gd: Shotwell
 cs: Shotwell
 ro: Shotwell
 pt: Shotwell
 es: Shotwell
 gl: Shotwell
 vi: Shotwell
 eu: Shotwell
 zh_HK: Shotwell
 ru: Shotwell
 tr: Shotwell
 kk: Shotwell
 gu: Shotwell
 oc: Shotwell
 kn: Shotwell
 ko: 샷웰
 it: Shotwell
 ml: ഷോട്ട്‌‌വെല്‍
 pt_BR: Shotwell
 de: Shotwell
 et: Shotwell
 en_GB: Shotwell
 as: Shotwell
 mr: शॉटवेल
 da: Shotwell
 sr@latin: Foto-bunar
 fi: Shotwell
 bs: Shotwell
Summary:
 pl: Popularny menedżer zdjęć
 de: Populäre Fotoverwaltung
 lv: Populārs fotogrāfiju pārvaldnieks
 zh_CN: 流行的照片管理器
 sk: Obľúbený správca fotografií
 gd: Manaidsear dhealbhan mòr-chòrdte
 pt_BR: Organizador popular de fotos
 pt: Gestor de fotografias popular
 C: Popular photo manager
 uk: Популярний впорядник фотографій
 he: מנהל תמונות פופולרי
 sr: Популарни управник фотографија
 gl: Xestor de imaxes popular
 tr: Gözde fotoğraf düzenleyici
 id: Manajer foto populer
 zh_TW: 廣受歡迎的相片管理員
 sv: Populär bildhanterare
 fr: Un gestionnaire de photos répandu
 es: Gestor de fotos popular
 kk: Фотосуреттерді басқарудың әйгілі қолданбасы
 hr: Popularan upravitelj fotografija
 cs: Oblíbený správce fotografií
 fi: Suosittu sovellus valokuvien hallintaan
 ko: 인기있는 사진 관리자
 hu: Népszerű fényképkezelő
 sr@latin: Popularni upravnik fotografija
 da: Populært program til billedhåndtering
 ca: Gestor de fotografies popular
Description:
 pl: >-
  <p>Shotwell to łatwy w użyciu, szybki organizator zdjęć dla środowiska GNOME. Umożliwia on importowanie zdjęć z aparatu
  lub dysku, organizowanie ich według dat i tematyki, a nawet ocen. Oferuje on także podstawowe funkcje edycji zdjęć, takie
  jak kadrowanie, korekta efektu czerwonych oczu, dostosowanie kolorów i wyrównywanie. Niedestrukcyjny edytor zdjęć programu
  Shotwell nie zmienia głównych kopii zdjęć, znacznie ułatwiając eksperymentowanie i poprawianie błędów.</p>

  <p>Po edycji, program Shotwell może wysłać zdjęcia do różnych serwisów internetowych, takich jak Facebook, Flickr, Picasa
  (Google Plus) i wiele więcej.</p>

  <p>Shotwell obsługuje formaty JPEG, PNG, TIFF i wiele rodzajów plików RAW.</p>
 de: >-
  <p>Shotwell ist eine einfach zu bedienende, schnelle Fotoverwaltung, die für die GNOME-Arbeitsumgebung entworfen wurde.
  Sie können Fotos von Ihrer Kamera oder einem Datenträger importieren, diese nach Datum oder Thematik ordnen und Bewertungen
  vergeben. Außerdem bietet Shotwell grundlegende Möglichkeiten zur Bildbearbeitung, wie beispielsweise Zuschneiden, Rote-Augen-Korrektur,
  Farbabgleich und Begradigen. Der zerstörungsfreie Fotoeditor verändert Ihre ursprünglichen Aufnahmen nicht, so dass Sie
  wesentlich freier damit experimentieren und Fehler korrigieren können.</p>

  <p>Wenn Shotwell eingerichtet ist, können Sie Ihre Fotos zu verschiedenen Webseiten hochladen, wie beispielsweise Facebook,
  Flickr, Picasa (Google Plus) und weitere.</p>

  <p>Shotwell unterstützt JPEG, PNG, TIFF und eine Reihe von RAW-Dateiformaten.</p>
 lv: >-
  <p>Shotwell ir ātrs, viegli lietojams fotogrāfiju organizētājs, veidots GNOME darbvirsmai. Tas jums ļauj importēt fotogrāfijas
  no kameras uz disku, organizēt tās pēc datuma, tematikas vai par vērtējuma. Tas arī piedāvā vienkāršu fotogrāfiju rediģēšanu,
  piemēram, apcirst, novērst sarkano acu efektu, pielabot krāsas un iztaisnot bildi. Shotwell nedestruktīvā fotogrāfiju
  rediģēšana nemaina sākotnējo fotogrāfiju, kas jums ļauj eksperimentēt un labot kļūdas.</p>

  <p>Shotwell var augšupielādēt jūsu fotogrāfijas dažādās tīmekļa vietnēs, piemēram, Facebook, Flickr, Picasa (Google Plus).</p>

  <p>Shotwell atbalsta JPEG, PNG, TIFF un dažādus jēlo datņu formātus.</p>
 pt_BR: >-
  <p>Shotwell é um organizador de fotos rápido e fácil de usar, projetado para o ambiente GNOME. Ele permite que você importe
  fotos de sua câmera ou seu disco, organize-os por data e assunto, e até mesmo avalie-as. Também oferece edição básica
  de fotos, como corte, correção de olhos vermelhos, ajuste de cor e endireitar. O editor de fotos Shotwell não as destrói
  pois não altera suas fotos mestres, tornando mais fácil experimentar e corrigir erros.</p>

  <p>Quando estiver pronto, Shotwell pode enviar suas fotos para vários sites, tais como Facebook, Flickr, Picasa (Google
  Plus) e mais.</p>

  <p>Shotwell oferece suporte a JPEG, PNG, TIFF e a uma variedade de formatos de arquivo RAW.</p>
 zh_CN: >-
  <p>Shotwell 是一个易用的、快速的照片组织软件,为 GNOME 桌面而设计。它可以帮助您从您的照相机或磁盘中导入照片、按照时间和主题内容进行组织,甚至是进行评分。它同时提供了基础的照片编辑功能,如剪裁、红眼修正、颜色调整和倾斜修正。Shotwell
  的非破坏性照片编辑器不会修改您的原始照片,可以更方便您的试验并对编辑错误进行修正。</p>

  <p>一切就绪后,Shotwell 可以将您的照片上传到各个网站上,例如 Fackbook, Flickr, Picasa (Google Plus) 等等。</p>

  <p>Shotwell 支持 JPEG, PNG, TIFF 以及许多 RAW 文件格式。</p>
 sk: >-
  <p>Prehliadač Shotwell podporuje formáty JPEG, PNG, TIFF a množstvo súborov RAW.</p>
 fi: >-
  <p>Shotwell on helppokäyttöinen ja nopea sovellus kuvien hallintaan. Sen avulla voit tuoda kuvasi esimerkiksi kamerasta,
  kiintolevyltä tai muistitikulta, ja hallita kuvia useiden eri ominaisuuksien perusteella. Sovellus tarjoaa myös kuvien
  perusmuokkaustoiminnot, kuten rajauksen, punasilmäisyyden korjauksen, värisäätimet ja suoristuksen. Shotwellin kuvamuokkain
  ei tee peruuttamattomia muutoksia alkuperäisiin kuviin, joten erilaiset kokeilut kuvilla ja palaaminen aiempaan tilaan
  on vaivatonta.</p>

  <p>Kun kuva on julkaisuvalmis, Shotwell voi lähettää kuvasi useisiin verkkopalveluihin kuten Facebookiin, Flickriin, Picasaan
  (Google+) ja moniin muihin eri palveluihin.</p>

  <p>Shotwell tukee useita kuvamuotoja: JPEG, PNG, TIFF ja monet RAW-tiedostomuodot.</p>
 C: >-
  <p>Shotwell is an easy-to-use, fast photo organizer designed for the GNOME desktop.
     It allows you to import photos from your camera or disk, organize them by date and subject
     matter, even ratings. It also offers basic photo editing, like crop, red-eye correction,
     color adjustments, and straighten. Shotwell’s non-destructive photo editor does not alter
     your master photos, making it easy to experiment and correct errors.</p>
  <p>When ready, Shotwell can upload your photos to various web sites, such as Facebook, Flickr,
     Picasa (Google Plus), and more.</p>
  <p>Shotwell supports JPEG, PNG, TIFF, and a variety of RAW file formats.</p>
 uk: >-
  <p>Shotwell — проста у користуванні, швидка програма для керування фотографіями, розроблена для стільничного середовища
  GNOME. За її допомогою ви можете імпортувати фотографії з вашого фотоапарата або диска, упорядкувати їх за датою або темою,
  навіть оцінками. У програмі також передбачено базові можливості з редагування фотографій, зокрема обрізання, виправлення
  наслідків ефекту «червоних очей», коригування рівнів кольорів та згладжування. Неруйнівний фоторедактор Shotwell не вносить
  змін до початкових файлів фотографій, що спростить вам експерименти з редагуванням та виправлення помилок.</p>

  <p>Після обробки Shotwell може вивантажувати ваші фотографії на різноманітні сайти, зокрема Facebook, Flickr, Picasa (Google
  Plus) тощо.</p>

  <p>У Shotwell передбачено підтримку роботи з файлами у форматах JPEG, PNG, TIFF та різноманітних форматах цифрових негативів
  (RAW).</p>
 pt: >-
  <p>Quanto estiver pronto, o Shotwell pode enviar as suas fotografias para vários websites, tais como o Facebook, Flickr,
  Picasa (Google Plus), entre outros.</p>

  <p>O Shotwell suporta JPEG, PNG, TIFF e vários formatos de ficheiros RAW.</p>
 sr: >-
  <p>Фото-бунар је једноставан за употребу, брз организатор фотографија осмишљен за Гномову радну површ. Омогућава вам да
  увезете фотографије са фото-апарата или диска, да их разврстате по датуму и предмету, чак и према оцени. Такође нуди и
  основну обраду слика, као одсецање, уклањање црвених очију, подешавање боје, и исправљање. Фото-бунаров не-уништавајући
  уредник фотографија не мења ваше главне фотографије, што олакшава експериментисање и исправљање грешака.</p>

  <p>Када сте спремни, Фото-бунар може да отпреми ваше фотографије на разне веб сајтове, као што је Фејсбук, Фликр, Пикаса
  (Гугл плус), и многе друге.</p>

  <p>Фото-бунар подржава ЈПЕГ, ПНГ, ТИФФ и разне сирове записе датотека.</p>
 gl: >-
  <p>O Shotwell é un organizador de fotos rápido e doado de usar deseñado para o escritorio GNOME. Permite importar imaxes
  da súa cámara ou disco, organizalas por data ou temática e incluso por puntuacións. Tamén ofrece funcionalidades básicas
  de edición como recortar, corrección dos ollos vermellos, axustes de cor e endereitamento. O editor de imaxes non destrutivo
  do Shotwell non altera as imaxes orixinais, facendo doado experimentar e corrixir erros.</p>

  <p>Cando estea listo, o Shotwell pode enviar as súas imaxes a varios sitios web como Facebook, Flickr, Picassa (Google
  Plus) e outros.</p>

  <p>Shotwell acepta JPEG, PNG, TIFF e varios formatos de ficheiros RAW.</p>
 tr: >-
  <p>Shotwell, GNOME masaüstü için tasarlanmış kullanımı kolay ve hızlı fotoğraf yöneticisidir. Kameranızdan veya diskinizden
  fotoğraf aktarmanızı, onları tarih veya konuya hatta puana göre yönetmenizi sağlar. Ayrıca; kırpma, kırmızı göz giderme,
  renk düzeltmeleri, doğrultma gibi basit fotoğraf düzenlemeleri sunar. Shotwell’in yok edici olmayan fotoğraf düzenleyicisi
  ana fotoğraflarınızı başkalaştırmaz, hataları düzeltmeyi ve denemeyi kolaylaştırır.</p>

  <p>Hazır olduğunda; Shotwell fotoğraflarınızı Facebook, Flickr, Picasa (Google Plus) gibi daha çok web sitesine yükleyebilir.</p>

  <p>Shotwell; JPG, PNG, TIFF ve değişik RAW dosya biçimlerini destekler.</p>
 id: >-
  <p>Shotwell adalah pengorganisasi foto yang mudah digunakan, cepat, yang didesain untuk desktop GNOME. Dapat digunakan
  untuk mengimpor foto dari kamera atau diska, menata berdasarkan waktu dan subyek pokok, bahkan peringkat. Juga menawarkan
  penyuntingan foto dasar, seperti memotong, koreksi mata-merah, penyeimbang warna, dan pelurusan. Penyunting foto non-desktruktif
  Shotwell tidak mengubah foto asli Anda, sehingga aman untuk bereksperimen dan memperbaiki kesalahan.</p>

  <p>Ketika telah siap, Shotwell dapat mengunggah foto Anda ke berbagai situs web, seperti Facebook, Flickr, Picasa (Google
  Plus), dan lain sebagainya.</p>

  <p>Shotwell mendukung JPEG, PNG, TIFF, dan varietas berkas berformat RAW lainnya.</p>
 zh_TW: >-
  <p>Shotwell 針對 GNOME 桌面設計,是個易用、快速的相片整理器。它能讓您從相機或磁碟中匯入相片,並根據日期或事件、甚至是評等來整理相片。它還提供基本相片編修功能,例如裁切、紅眼校正、色彩調整、拉直等。Shotwell 的非破壞性相片編輯器不會更動您的原本相片,讓您輕鬆試驗並修正錯誤。</p>

  <p>當一切準備就緒後,Shotwell 可以將您的相片上傳至各網站,例如 Facebook、Flickr、Picasa (Google Plus)…等等。</p>

  <p>Shotwell 支援 JPEG、PNG、TIFF、和多種 RAW 檔案格式。</p>
 sv: >-
  <p>Shotwell är en lättanvänd, snabb bildorganiserare designad för GNOME-skrivbordet. Det låter dig importera bilder från
  din kamera eller disk, organisera dem efter datum och ämne samt betyg. Det erbjuder grundläggande bildredigering, beskärning,
  röda ögon-korrigering, färgjusteringar och verktyg för att räta ut bilder. Shotwells icke-destruktiva bildredigerare ändrar
  inte dina huvudbilder och gör det enkelt att experimentera och rätta fel.</p>

  <p>Shotwell kan, om så önskas, skicka upp dina bilder till olika webbplatser som Facebook, Flickr, Picasa (Google Plus)
  och fler.</p>

  <p>Shotwell stödjer JPEG, PNG, TIFF och flera varianter av RAW-filformat.</p>
 fr: >-
  <p>Shotwell est un organiseur de photos simple d’utilisation et rapide, conçu pour le bureau GNOME. Il permet d’importer
  des photos à partir d’appareils photo ou de disques, de les organiser par date et par thème, et même par notation. Il
  offre également des fonctionnalités d’édition basiques telles que le rognage, la correction des yeux rouges, l’ajustement
  des couleurs et le redressement. L’éditeur d’image non destructif de Shotwell ne touche pas aux photos originales, ce
  qui facilite les essais et la correction d’erreurs.</p>

  <p>Lorsque vos photos sont prêtes, Shotwell sait les envoyer à différents sites Web, tels que Facebook, Flickr, Picasa
  (Google Plus) et d’autres encore.</p>

  <p>Shotwell prend en charge les formats JPEG, PNG, TIFF ainsi qu’une variété de formats de fichier RAW.</p>
 es: >-
  <p>Shotwell es un organizador de fotos fácil de usar, diseñado para el escritorio GNOME. Le permite importar fotos de
  su cámara o disco, organizarlas por fecha y asunto o por puntuación. También ofree edición básica, como recortar, eliminar
  ojos rojos, ajustes de color y enderezar. El editor no destructivo de Shotwell no altera las fotos originales, haciendo
  que sea más fácil experimentar y corregir errores.</p>

  <p>Cuando esté preparado, Shotwell puede subir sus fotos a varios sitios web, tales como Facebook, Flickr, Picasa (Google
  Plus) y más</p>

  <p>Shotwell soporta JPEG, PNG, TIFF, y varios formatos de archivos RAW.</p>
 kk: >-
  <p>Shotwell JPEG, PNG, TIFF және RAW файл пішімдерінің бірнеше түрлерін қолдайды.</p>
 hr: >-
  <p>Shotwell je jednostavan za korištenje, brz organizator fotografija dizajniran za GNOME radno okruženje. Omogućuje vam
  uvoz fotografija iz vaše kamere ili diska, organizira ih tematski, prema datumu ili ocjenama. Omogućuje i osnovno uređivanje
  fotografija poput obrezivanja, uklanjanja crvenih očiju, prilagodbu i ispravljanje boja. Shotwellov nedestruktivan uređivač
  fotografija ne mijenja vaše glavne fotografije, čineći ih lakšim za eksperimentiranje i ispravljanje grešaka.</p>

  <p>Kada je spreman, Shotwell može objaviti fotografije na raznim web stranicama poput Facebooka, Flickra, Picase (Google
  Plusa), i mnogih drugih.</p>

  <p>Shotwell podržava JPEG, PNG, TIFF, i razne RAW formate datoteka.</p>
 cs: >-
  <p>Shotwell je rychlá a na obsluhu jednoduchá aplikace pro správu fotografií v uživatelském prostředí GNOME. Umožňuje
  import fotografií z fotoaparátu nebo disku, jejich roztřídění podle data a obsahu, a také hodnocení. Rovněž nabízí základní
  úpravy fotografií, jako je ořezání, oprava červených očí, vyladění barev a vyrovnání. Jedná se o nedestruktivní úpravy,
  což znamená, že editor nemění přímo hlavní fotografii, takže můžete snadno experimentovat a napravovat chyby.</p>

  <p>Když máte vše připravené, může Shotwell nahrát vaše fotografie do různých webových služeb, jako je Facebook, Flickr,
  Picasa (Google Plus), Rajče a další.</p>

  <p>Shotwell podporuje souborové formáty JPEG, PNG, TIFF a různé varianty RAW.</p>
 he: >-
  <p>בעת צפייה, Shotwell יכול להעלות את התמונות שלך למגוון של אתרי אינטרנט, כמו Facebook, Flickr, ‏Picasa ‏(Google Plus)
  ועוד.</p>

  <p>‏Shotwell תומך ב־JPEG, PNG, TIFF ובתבניות קובץ RAW אחרות .</p>
 hu: >-
  <p>A Shotwell egy könnyen használható, gyors fényképrendező a GNOME asztali környezethez. Segítségével fényképeket importálhat
  a fényképezőképéről vagy lemezekről, dátum, tárgy és értékelés szerint rendezheti őket. Alapvető fényképszerkesztést is
  biztosít, mint a vágás, vörös szem javítás, színállítás és egyenesítés. A Shotwell kárt nem okozó fényképszerkesztője
  nem módosítja az eredeti fényképeket, így könnyebbé teszi a kísérletezést és a hibák javítását.</p>

  <p>Ha készen áll, akkor a Shotwell képes feltölteni a képeit különböző weboldalakra, mint a Facebook, Flickr, Picasa (Google
  Plus), és így tovább.</p>

  <p>A Shotwell a JPEG, PNG, TIFF, valamint különböző nyers fájl formátumokat támogatja.</p>
 ca: >-
  <p>Shotwell és un ràpid organitzador de fotografies fàcil d&apos;usar, dissenyat per a l&apos;escriptori GNOME. Es poden
  importar imatges des de la seva càmera o disc, organitzar-les per data i tema, fins i tot qualificar-les. També ofereix
  funcions bàsiques d&apos;edició, com retallar, correcció d&apos;ulls vermells, ajustaments de color, i redreçar. L&apos;editor
  de fotografies Shotwell no destrueix ni altera les seves imatges mestres, per tant, és fàcil d&apos;experimentar i corregir
  errors.</p>

  <p>Quan estigui llest, Shotwell pot pujar les seves fotografies a diversos llocs web, com Facebook, Flickr, Picasa (Google
  Plus), i més.</p>

  <p>Shotwell és compatible amb JPEG, PNG, TIFF, i una varietat de formats de fitxer RAW.</p>
 sr@latin: >-
  <p>Foto-bunar je jednostavan za upotrebu, brz organizator fotografija osmišljen za Gnomovu radnu površ. Omogućava vam
  da uvezete fotografije sa foto-aparata ili diska, da ih razvrstate po datumu i predmetu, čak i prema oceni. Takođe nudi
  i osnovnu obradu slika, kao odsecanje, uklanjanje crvenih očiju, podešavanje boje, i ispravljanje. Foto-bunarov ne-uništavajući
  urednik fotografija ne menja vaše glavne fotografije, što olakšava eksperimentisanje i ispravljanje grešaka.</p>

  <p>Kada ste spremni, Foto-bunar može da otpremi vaše fotografije na razne veb sajtove, kao što je Fejsbuk, Flikr, Pikasa
  (Gugl plus), i mnoge druge.</p>

  <p>Foto-bunar podržava JPEG, PNG, TIFF i razne sirove zapise datoteka.</p>
 da: >-
  <p>Shotwell er et hurtigt og brugervenligt program til organisering af dine billeder. Det er designet til GNOME-skrivebordet.
  Du kan importere billeder fra kamera eller disk og organisere dem efter dato, emne eller bedømmelse. Det indeholder også
  grundlæggende værktøjer til billedredigering så som beskæring, fjernelse af røde øjne, farvejustering og udjævning. Shotwell
  ødelægger ikke det oprindelige billede, hvilket gør det nemt at eksperimentere og rette fejl.</p>

  <p>Når du er klar, kan Shotwell overføre dine billeder til forskellige websteder så som Facebook, Flickr, Picasa (Google
  Plus) med flere.</p>

  <p>Shotwell understøtter JPEG, PNG, TIFF og en række RAW-filformater.</p>
 ko: >-
  <p>준비가 되면 샷웰은 페이스북이나 플리커, 피카사(구글 플러스) 등의 웹 사이트에 사용자의 사진을 업로드할 수 있습니다.</p>

  <p>샷웰은 JPEG, PNG, TIFF 그리고 다양한 RAW 파일 형식을 지원합니다.</p>
DeveloperName:
 C: The Shotwell developers
ProjectGroup: GNOME
ProjectLicense: LGPL-2.1+
Categories:
- Graphics
- Photography
Keywords:
 de:
 - Album
 - Kamera
 - Kameras
 - Zuschneiden
 - Bearbeiten
 - Verbessern
 - Exportieren
 - Galerie
 - Bild
 - Bilder
 - Importieren
 - Organisieren
 - Verwalten
 - Foto
 - Fotografien
 - Drucken
 - Veröffentlichen
 - Drehen
 - Teilen
 - Freigeben
 - Stichworte
 - Video
 - Facebook
 - Flickr
 - Picasa
 - Youtube
 - Piwigo
 pl:
 - album
 - aparat
 - aparaty
 - kamera
 - kamery
 - kadruj
 - kadrowanie
 - przytnij
 - przycinanie
 - modyfikacja
 - modyfikuj
 - edycja
 - edytuj
 - uwydatnij
 - uwydatnianie
 - ulepsz
 - ulepszanie
 - wyeksportuj
 - eksport
 - galeria
 - obraz
 - obrazy
 - obrazek
 - obrazki
 - zaimportuj
 - import
 - zorganizuj
 - organizacja
 - zdjęcie
 - fotografia
 - zdjęcia
 - fotografie
 - wydrukuj
 - drukowanie
 - opublikuj
 - publikacja
 - publikowanie
 - obróć
 - obracanie
 - obrót
 - udostępnij
 - udostępnianie
 - współdziel
 - współdzielenie
 - etykiety
 - znaczniki
 - tagi
 - tagowanie
 - filmy
 - wideo
 - filmiki
 - facebook
 - fejsbuk
 - flickr
 - picasa
 - youtube
 - jutube
 - piwigo
 lv:
 - albums
 - kamera
 - kameras
 - kadrēt
 - rediģēt
 - uzlabot
 - eksportēt
 - galerija
 - attēls
 - attēli
 - importēt
 - organizēt
 - foto
 - fotogrāfija
 - fotogrāfijas
 - attēls
 - attēli
 - drukāt
 - publicēt
 - pagriezt
 - dalīties
 - tagi
 - video
 - facebook
 - flickr
 - picasa
 - youtube
 - piwigo
 pt_BR:
 - álbum
 - câmera
 - câmeras
 - cortar
 - editar
 - melhorar
 - exportar
 - galeria
 - imagem
 - imagens
 - importar
 - organizar
 - foto
 - fotografia
 - fotografias
 - foto
 - fotos
 - imprimir
 - impressão
 - publicar
 - publicação
 - girar
 - compartilhar
 - etiquetas
 - vídeo
 - facebook
 - flickr
 - picasa
 - youtube
 - piwigo
 sk:
 - album
 - fotoaparát
 - fotoaparáty
 - kamera
 - kamery
 - orezať
 - orezanie
 - vylepšiť
 - vylepšenie
 - export
 - galéria
 - obrázok
 - obrázky
 - import
 - organizovať
 - fotografia
 - fotografie
 - fotograf
 - tlač
 - uverejniť
 - zverejniť
 - otočiť
 - otočenie
 - zdieľať
 - zdieľanie
 - sprístupniť
 - sprístupnenie
 - značky
 - video
 - facebook
 - flickr
 - picasa
 - youtube
 - piwigo
 zh_CN:
 - album
 - camera
 - cameras
 - crop
 - edit
 - enhance
 - export
 - gallery
 - image
 - images
 - import
 - organize
 - photo
 - photographs
 - photos
 - picture
 - pictures
 - photography
 - print
 - publish
 - rotate
 - share
 - tags
 - video
 - facebook
 - flickr
 - picasa
 - youtube
 - piwigo
 - 相册
 - 图像
 - 照片
 - 发布
 - 脸书
 - 照相机
 - 编辑
 - 录像
 - 摄像
 he:
 - אלבום
 - אלבומים
 - מצלמה
 - מצלמות
 - חיתוך
 - עריכה
 - שיפור
 - הגדלה
 - ייצוא
 - יצוא
 - גלריה
 - תמונה
 - תמונות
 - ייבוא
 - יבוא
 - ארגון
 - תצלום
 - תצלומים
 - צילום
 id:
 - album
 - kamera
 - crop
 - edit
 - perbaiki
 - ekspor
 - galeri
 - gambar
 - citra
 - impor
 - atur
 - tata
 - foto
 - fotografi
 - ctak
 - publikasi
 - rotasi
 - putar
 - berbagi
 - tag
 - video
 - facebook
 - flickr
 - picasa
 - youtube
 - piwigo
 uk:
 - album
 - camera
 - cameras
 - crop
 - edit
 - enhance
 - export
 - gallery
 - image
 - images
 - import
 - organize
 - photo
 - photographs
 - photos
 - picture
 - pictures
 - photography
 - print
 - publish
 - rotate
 - share
 - tags
 - video
 - facebook
 - flickr
 - picasa
 - youtube
 - piwigo
 - альбом
 - камера
 - фотоапарат
 - камери
 - фотоапарати
 - обрізати
 - редагувати
 - виправити
 - експортувати
 - галерея
 - зображення
 - фото
 - імпортувати
 - імпорт
 - упорядкувати
 - упорядковування
 - фотографія
 - фотографії
 - картинка
 - картинки
 - друк
 - надрукувати
 - оприлюднити
 - обернути
 - обертання
 - поділитися
 - мітки
 - теґи
 - фейсбук
 - флікр
 - пікаса
 - ютьюб
 - півіго
 - півіґо
 pt:
 - álbum
 - album
 - camara
 - recortar
 - editar
 - melhorar
 - exportar
 - galeria
 - imagem
 - imagens
 - importar
 - organizar
 - fotografias
 - impressão
 - publicar
 - rodar
 - partilhar
 - etiquetas
 - vídeo
 - video
 - facebook
 - flickr
 - picasa
 - youtube
 - piwigo
 cs:
 - album
 - fotoaparát
 - kamera
 - ořezat
 - upravit
 - vylepšit
 - export
 - galerie
 - fotogalerie
 - obrázek
 - obrázky
 - import
 - roztřídit
 - uspořádat
 - foto
 - fotka
 - fotky
 - fotografie
 - tisk
 - zveřejnit
 - vystavit
 - otočit
 - sdílet
 - štítky
 - video
 - videa
 - facebook
 - flickr
 - picasa
 - youtube
 - piwigo
 - rajče
 gl:
 - álbum
 - cámara
 - cámaras
 - recortar
 - editar
 - mellorar
 - exportar
 - galería
 - imaxe
 - imaxes
 - importar
 - organizar
 - foto
 - fotografías
 - fotos
 - imaxes
 - fotografía
 - imprimir
 - publicar
 - rotar
 - etiquetas
 - vídeo
 - facebook
 - flickr
 - picasa
 - youtube
 - piwigo
 tr:
 - albüm
 - kamera
 - kameralar
 - kırp
 - düzenle
 - güzelleştir
 - dışa aktar
 - galeri
 - görüntü
 - görüntüler
 - içe aktar
 - yerleştir
 - foto
 - fotoğraflar
 - fotolar
 - resim
 - resimler
 - fotoğrafçılık
 - yazdır
 - baskı
 - yayımlamak
 - döndür
 - paylaş
 - etiketler
 - video
 - facebook
 - flickr
 - picasa
 - youtube
 - piwigo
 sr:
 - албум
 - фото-апарат
 - фото-апарати
 - отсеци
 - уреди
 - побољшај
 - извези
 - галерија
 - збирка
 - слика
 - слике
 - увези
 - среди
 - разврстај
 - фотографија
 - фотографије
 - штампај
 - објави
 - окрени
 - дели
 - ознаке
 - видео
 - фејсбук
 - фликр
 - пикаса
 - јутуб
 - пивиго
 es:
 - álbum
 - cámara
 - cámaras
 - recortar
 - editar
 - mejorar
 - exportar
 - galería
 - imagen
 - imágenes
 - importar
 - organizar
 - foto
 - fotográfos
 - fotos
 - fotografía
 - imprimir
 - publicar
 - rotar
 - compartir
 - etiquetas
 - vídeo
 - facebook
 - flickr
 - picasa
 - youtube
 - piwigo
 fr:
 - album
 - appareil
 - appareils
 - caméra
 - rognage
 - édition
 - amélioration
 - exporter
 - galerie
 - image
 - images
 - importer
 - organiser
 - photo
 - photographies
 - photos
 - impression
 - publication
 - rotation
 - partage
 - étiquettess
 - vidéo
 - facebook
 - flickr
 - picasa
 - youtube
 - piwigo
 C:
 - album
 - camera
 - cameras
 - crop
 - edit
 - enhance
 - export
 - gallery
 - image
 - images
 - import
 - organize
 - photo
 - photographs
 - photos
 - picture
 - pictures
 - photography
 - print
 - publish
 - rotate
 - share
 - tags
 - video
 - facebook
 - flickr
 - picasa
 - youtube
 - piwigo
 sv:
 - album
 - kamera
 - kameror
 - beskär
 - redigera
 - förbättra
 - exportera
 - galleri
 - bild
 - bilder
 - importera
 - organisera
 - bild
 - foto
 - bilder
 - fotografier
 - skriv ut
 - publicera
 - rotera
 - dela
 - taggar
 - video
 - facebook
 - flickr
 - picasa
 - youtube
 - piwigo
 hr:
 - album
 - kamera
 - kamere
 - obreži
 - uredi
 - poboljšaj
 - izvezi
 - galerija
 - slika
 - slike
 - uvezi
 - organiziraj
 - fotografija
 - fotografije
 - slika
 - slike
 - ispis
 - objavi
 - zakreni
 - dijeli
 - oznake
 - video snimka
 - facebook
 - flickr
 - picasa
 - youtube
 - piwigo
 zh_TW:
 - album
 - camera
 - cameras
 - crop
 - edit
 - enhance
 - export
 - gallery
 - image
 - images
 - import
 - organize
 - photo
 - photographs
 - photos
 - picture
 - pictures
 - photography
 - print
 - publish
 - rotate
 - share
 - tags
 - video
 - facebook
 - flickr
 - picasa
 - youtube
 - piwigo
 - 相簿
 - 相機
 - 攝影機
 - 裁切
 - 裁剪
 - 補強
 - 匯出
 - 藝廊
 - 畫廊
 - 圖庫
 - 影像
 - 照片
 - 匯入
 - 整理
 - 統整
 - 圖片
 - 攝影
 - 發佈
 - 發布
 - 發表
 - 旋轉
 - 標記
 - 標籤
 - 視訊
 - 影片
 kn:
 - ಆಲ್ಬಮ್
 - ಕ್ಯಾಮೆರಾ
 - ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು
 - ಓರಣಗೊಳಿಸು
 - ಸಂಪಾದಿಸು
 - ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸು
 - ರಫ್ತು
 - ಗ್ಯಾಲರಿ
 - ಚಿತ್ರ
 - ಚಿತ್ರಗಳು
 - ಆಮದು
 - ಜೋಡಿಸು
 - ಫೋಟೊ
 - ಫೋಟೊಗ್ರಫಿಗಳು
 - ಫೋಟೊಗಳು
 - ಫೋಟೊಗ್ರಫಿ
 - ಮುದ್ರಿಸು
 - ಪ್ರಕಟಿಸು
 - ತಿರುಗಿಸು
 - ಹಂಚು
 - ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು
 - ವೀಡಿಯೊ
 - facebook
 - flickr
 - picasa
 - youtube
 - piwigo
 hu:
 - album
 - fényképezőgép
 - fényképezőgépek
 - vágás
 - szerkesztés
 - exportálás
 - galéria
 - kép
 - képek
 - importálás
 - rendszerezés
 - fénykép
 - fényképek
 - fotó
 - fotók
 - fotográfia
 - nyomtatás
 - közzététel
 - forgatás
 - megosztás
 - videó
 - facebook
 - flickr
 - picasa
 - youtube
 - piwigo
 ca:
 - àlbum
 - càmera
 - càmeres
 - cultiu
 - edició
 - millorar
 - exportació
 - galeria
 - imatge
 - imatges
 - importar
 - organitzar
 - foto
 - fotògrafs
 - fotos
 - imatge
 - imatges
 - fotografia
 - impressió
 - publicar
 - girar
 - compartir
 - etiquetes
 - vídeo
 - facebook
 - flickr
 - picasa
 - youtube
 - Piwigo
 sr@latin:
 - album
 - foto-aparat
 - foto-aparati
 - otseci
 - uredi
 - poboljšaj
 - izvezi
 - galerija
 - zbirka
 - slika
 - slike
 - uvezi
 - sredi
 - razvrstaj
 - fotografija
 - fotografije
 - štampaj
 - objavi
 - okreni
 - deli
 - oznake
 - video
 - fejsbuk
 - flikr
 - pikasa
 - jutub
 - pivigo
 da:
 - album
 - kamera
 - kameraer
 - beskær
 - redigér
 - rediger
 - forbedr
 - eksport
 - galleri
 - billede
 - billeder
 - import
 - organisér
 - organiser
 - foto
 - fotografier
 - fotografi
 - udskriv
 - udgiv
 - roter
 - rotér
 - del
 - mærker
 - video
 - facebook
 - flickr
 - picasa
 - youtube
 - piwigo
 - print
 - publicér
 ko:
 - album
 - 앨범
 - camera
 - 카메라
 - cameras
 - crop
 - edit
 - enhance
 - export
 - gallery
 - 갤러리
 - image
 - 이미지
 - images
 - import
 - organize
 - photo
 - photographs
 - 사진
 - photos
 - picture
 - pictures
 - photography
 - print
 - 인쇄
 - publish
 - rotate
 - share
 - tags
 - 태그
 - video
 - 비디오
 - facebook
 - 페이스북
 - flickr
 - 플리커
 - picasa
 - 피카사
 - youtube
 - 유튜브
 - piwigo
 - 피위고
Url:
 homepage: https://wiki.gnome.org/Apps/Shotwell
 bugtracker: https://gitlab.gnome.org/GNOME/shotwell/issues
 help: http://shotwell-project.org/doc/html
 donation: http://www.gnome.org/friends/
Icon:
 cached:
 - name: shotwell_shotwell.png
  width: 48
  height: 48
 - name: shotwell_shotwell.png
  width: 64
  height: 64
 - name: shotwell_shotwell.png
  width: 128
  height: 128
 stock: shotwell
 remote:
 - url: s/sh/shotwell.desktop/B8B47E5A3A5D0A02E61DB51FB94A9D02/icons/128x128/shotwell_shotwell.png
  width: 128
  height: 128
Launchable:
 desktop-id:
 - shotwell.desktop
Provides:
 mimetypes:
 - x-content/image-dcf
Screenshots:
- default: true
 caption: {}
 thumbnails:
 - url: s/sh/shotwell.desktop/B8B47E5A3A5D0A02E61DB51FB94A9D02/screenshots/image-1_1248x679.png
  width: 1248
  height: 679
 - url: s/sh/shotwell.desktop/B8B47E5A3A5D0A02E61DB51FB94A9D02/screenshots/image-1_752x409.png
  width: 752
  height: 409
 - url: s/sh/shotwell.desktop/B8B47E5A3A5D0A02E61DB51FB94A9D02/screenshots/image-1_624x339.png
  width: 624
  height: 339
 - url: s/sh/shotwell.desktop/B8B47E5A3A5D0A02E61DB51FB94A9D02/screenshots/image-1_224x121.png
  width: 224
  height: 121
 source-image:
  url: s/sh/shotwell.desktop/B8B47E5A3A5D0A02E61DB51FB94A9D02/screenshots/image-1_orig.png
  width: 1382
  height: 752
- caption: {}
 thumbnails:
 - url: s/sh/shotwell.desktop/B8B47E5A3A5D0A02E61DB51FB94A9D02/screenshots/image-2_1248x679.png
  width: 1248
  height: 679
 - url: s/sh/shotwell.desktop/B8B47E5A3A5D0A02E61DB51FB94A9D02/screenshots/image-2_752x409.png
  width: 752
  height: 409
 - url: s/sh/shotwell.desktop/B8B47E5A3A5D0A02E61DB51FB94A9D02/screenshots/image-2_624x339.png
  width: 624
  height: 339
 - url: s/sh/shotwell.desktop/B8B47E5A3A5D0A02E61DB51FB94A9D02/screenshots/image-2_224x121.png
  width: 224
  height: 121
 source-image:
  url: s/sh/shotwell.desktop/B8B47E5A3A5D0A02E61DB51FB94A9D02/screenshots/image-2_orig.png
  width: 1382
  height: 752
- caption: {}
 thumbnails:
 - url: s/sh/shotwell.desktop/B8B47E5A3A5D0A02E61DB51FB94A9D02/screenshots/image-3_1248x701.png
  width: 1248
  height: 701
 - url: s/sh/shotwell.desktop/B8B47E5A3A5D0A02E61DB51FB94A9D02/screenshots/image-3_752x422.png
  width: 752
  height: 422
 - url: s/sh/shotwell.desktop/B8B47E5A3A5D0A02E61DB51FB94A9D02/screenshots/image-3_624x350.png
  width: 624
  height: 350
 - url: s/sh/shotwell.desktop/B8B47E5A3A5D0A02E61DB51FB94A9D02/screenshots/image-3_224x125.png
  width: 224
  height: 125
 source-image:
  url: s/sh/shotwell.desktop/B8B47E5A3A5D0A02E61DB51FB94A9D02/screenshots/image-3_orig.png
  width: 1275
  height: 717
- caption: {}
 thumbnails:
 - url: s/sh/shotwell.desktop/B8B47E5A3A5D0A02E61DB51FB94A9D02/screenshots/image-4_752x422.png
  width: 752
  height: 422
 - url: s/sh/shotwell.desktop/B8B47E5A3A5D0A02E61DB51FB94A9D02/screenshots/image-4_624x350.png
  width: 624
  height: 350
 - url: s/sh/shotwell.desktop/B8B47E5A3A5D0A02E61DB51FB94A9D02/screenshots/image-4_224x125.png
  width: 224
  height: 125
 source-image:
  url: s/sh/shotwell.desktop/B8B47E5A3A5D0A02E61DB51FB94A9D02/screenshots/image-4_orig.png
  width: 1019
  height: 573
- caption: {}
 thumbnails:
 - url: s/sh/shotwell.desktop/B8B47E5A3A5D0A02E61DB51FB94A9D02/screenshots/image-5_752x422.png
  width: 752
  height: 422
 - url: s/sh/shotwell.desktop/B8B47E5A3A5D0A02E61DB51FB94A9D02/screenshots/image-5_624x350.png
  width: 624
  height: 350
 - url: s/sh/shotwell.desktop/B8B47E5A3A5D0A02E61DB51FB94A9D02/screenshots/image-5_224x125.png
  width: 224
  height: 125
 source-image:
  url: s/sh/shotwell.desktop/B8B47E5A3A5D0A02E61DB51FB94A9D02/screenshots/image-5_orig.png
  width: 1067
  height: 600
ContentRating:
 oars-1.0: {}