⇦ | tagainijisho [main]
Last updated on: 2019-07-03 20:23 [UTC]

Metadata for tagainijisho in main

tagainijisho.desktop - 1.0.2-2 ⚙ amd64 ⚙ arm64 ⚙ armel ⚙ armhf ⚙ i386 ⚙ ppc64el ⚙ s390x ⚙ mips64el

Icon
---
Type: desktop-application
ID: tagainijisho.desktop
Package: tagainijisho
Name:
 pl: Tagaini Jisho
 de: Tagaini Jisho
 fi_FI: Tagaini Jisho
 ar: Tagaini Jisho
 C: Tagaini Jisho
 id: Kamus Tagaini
 cs: Tagaini Jisho
 ru: Tagaini Jisho
 tr: Tagaini Jisho
 vi: Tagaini Jisho
 sv: Tagaini jisho
 fr: Tagaini Jisho
 nb: Tagaini Jisho
 fa_IR: تاگااینی جیشو
 es: Tagaini Jisho
 it: Tagaini Jisho
 nl: Tagaini Jisho
Summary:
 pl: Darmowy słownik języka japońskiego, mogący służyć również jako pomoc w nauce.
 de: Ein freies Japanisch-Wörterbuch und Studienhelfer
 fi_FI: Ilmainen japaninkielinen sanakirja ja opiskeluavustaja
 ar: قاموس ياباني حر، وبرنامج مساعد على الدراسة.
 C: A free Japanese dictionary and study assistant
 id: Kamus dan pembantu pelajaran bahasa jepang GRATIS
 cs: Japonský slovník zdarma a pomocník při učení
 ru: Бесплатный словарь японского языка и помощник в обучении
 tr: Ücretsiz Japonca sözlük ve çalışma yardımcısı
 vi: Từ điển và công cụ hỗ trợ học tiếng Nhật miễn phí
 sv: En öppen/fri japansk ordbok med studiehjälpmedel
 fr: Un dictionnaire libre et assistant d'étude du japonais
 nb: En gratis japansk ordbok og studieassistent
 fa_IR: یک فرهنگ واژگان ژاپنی و دستیار مطالعهٔ آزاد
 es: Un diccionario de Japonés gratuito, además de un asistente para el estudio
 it: Un dizionario Giapponese e un assistente di studio gratuito
Description:
 sk: >-
  <p>Tagaini Jisho je slobodný, open-source japonský slovník a nástroj na vyhľadávanie kandži.</p>

  <p>Kladie si za cieľ stať sa vaším asistentom pri štúdiu japončiny tým, že vám umožní rýchlo vyhľadávať položky a označiť
  tie, ktoré sa chcete naučiť spolu so štítkami a osobnými poznámkami. Umožní vám tieto položky trénovať položky a sledovať
  váš postup pri ich zapamätávaní. Napokon umožňuje jednoducho zopakovať si položky, ktoré ste si nezapamätali vypísaním
  na obrazovku alebo ich vytlačením na papier.</p>

  <p>Tagaini Jishou tiež obsahuje kompletné animácie poradia ťahov viac ako 6 000 kandži, výcvik pomocou kartičiek, tvorbu
  papierových študijných pomôcok a rozšírené možnosti vyhľadávania slovíčok a kandži vrátane slovných druhov úrovní JLPT.</p>
 da: >-
  <p>Tagaini Jisho er en fri, i åben kildekode, japansk ordbog og opslagsværktøj for kanji.</p>

  <p>Programmet forsøger at blive din japanske studieassistent ved at give dig mulighed for hurtigt at søge for poster og
  markere dem du ønsker at studere, sammen med mærker og personlige noter. Du kan også træne poster, du studerer og følge
  dine fremskridt i at huske dem. Endelig kan du nemt gense poster du ikke huskede ved at vise dem på skærmen eller udskrive
  dem i et lille hæfte.</p>

  <p>Tagaini Jisho har også mere end 6.000 tegneanimationer for kanji, huskekorttræning, produktion af materiale for indlæring
  og omfattende søgeindstillinger for ordforråd og kanji&apos;er inklusive part-of-speech- og JLPT-niveauer.</p>
 C: >-
  <p>Tagaini Jisho is a free, open-source Japanese dictionary and kanji lookup tool.</p>

  <p>It aims at becoming your Japanese study assistant by allowing you to quickly search for entries and mark those that
  you wish to study, along with tags and personal notes. It also let you train entries you are studying and follows your
  progression in remembering them. Finally, it makes it easy to review entries you did not remember by listing them on screen
  or printing them on a small booklet.</p>

  <p>Tagaini Jisho also features complete stroke order animations for more than 6000 kanji, flashcard-like training, production
  of paper material for studying, and extended search options for vocabulary and kanjis including part-of-speech and JLPT
  levels.</p>
 zh_CN: >-
  <p>Tagaini Jisho(互译辞典)是一个自由开源的日语辞典和汉字 查询工具。</p>

  <p>本软件的目标是成为您的日语学习助手,允许您快速搜索词目并 使用标签与个人注记来标记想要学习的词目。它还能让您练习正 在学习的词目,按照您记忆词目的进度。此外,它还能将未记住 的词目在屏幕上列出或这在小本上打印出来,以方便复习。</p>

  <p>互译辞典能够显示超过 6000 个汉字的笔顺动画,类似抽认卡的 练习方式,文本学习材料生成,针对词汇和汉字的扩展搜索选项 (含词类及 JLPT (日本语能力测试)等级)。</p>
 it: >-
  <p>Tagaini Jisho è un dizionario giapponese e uno strumento di ricerca per kanji libero e open source.</p>

  <p>Mira a diventare un assistente per lo studio del giapponese, permettendo di ricercare velocemente voci e contrassegnare
  quelle che si desidera studiare, insieme a etichette e annotazioni personali. Permette anche di allenarsi sulle voci che
  si stanno studiando e seguire i propri progressi nel ricordarle. Da ultimo rende facile rivedere le voci che non si ricordano
  elencandole sulla schermo o stampandole in un piccolo libricino.</p>

  <p>Tagaini Jisho ha inoltre animazioni complete per l&apos;ordine dei tratti per più di 6000 kanji, allenamento con carte
  mnemoniche, produzione di materiale cartaceo per lo studio e opzioni di ricerca estese per vocabolario e kanji, inclusi
  parti del discorso e livelli JLPT.</p>
 pt_BR: >-
  <p>Tagaini Jisho é um dicionário de japonês e buscador de kanji livre e de código aberto.</p>

  <p>Ele pretende ser o seu assitente de estudo de japonês, buscando rapidamente entradas e marcando aquelas que você quer
  estudar, junto com etiquetas e notas pessoais. Serve também para treinar entradas que você está estudando e acompanhar
  seu progresso lembrando delas. Finalmente, ele facilita a revisão de entradas que você não lembra listando-as na tela
  ou imprimindo um pequeno livreto.</p>

  <p>Tagaini Jisho também apresenta animações de ordem de traços completas para mais de 6000 kanji, trainamento com cartões
  de memória, produção de material de estudo impresso e extensas opções de busca por vocabulário e kanjis, incluindo &quot;part-of-speech&quot;
  e níveis do JLPT.</p>
 en: >-
  <p>Tagaini Jisho is a free, open-source Japanese dictionary and kanji lookup tool.</p>

  <p>It aims at becoming your Japanese study assistant by allowing you to quickly search for entries and mark those that
  you wish to study, along with tags and personal notes. It also let you train entries you are studying and follows your
  progression in remembering them. Finally, it makes it easy to review entries you did not remember by listing them on screen
  or printing them on a small booklet.</p>

  <p>Tagaini Jisho also features complete stroke order animations for more than 6000 kanji, flashcard-like training, production
  of paper material for studying, and extended search options for vocabulary and kanjis including part-of-speech and JLPT
  levels.</p>
Categories:
- Languages
- Education
Icon:
 cached:
 - name: tagainijisho_tagainijisho.png
  width: 48
  height: 48
 - name: tagainijisho_tagainijisho.png
  width: 64
  height: 64
 - name: tagainijisho_tagainijisho.png
  width: 128
  height: 128
 stock: tagainijisho
 remote:
 - url: t/ta/tagainijisho.desktop/4DE979B6EF531B996C8843CD7C55479B/icons/128x128/tagainijisho_tagainijisho.png
  width: 128
  height: 128
Launchable:
 desktop-id:
 - tagainijisho.desktop