⇦ | warzone2100 [main]
Last updated on: 2019-07-03 20:23 [UTC]

Metadata for warzone2100 in main

warzone2100.desktop - 3.2.1-3+b2 ⚙ amd64 ⚙ arm64 ⚙ armel ⚙ armhf ⚙ i386 ⚙ ppc64el ⚙ s390x ⚙ mips64el

Icon
---
Type: desktop-application
ID: warzone2100.desktop
Package: warzone2100
Name:
 de: Warzone 2100
 pl: Warzone 2100
 pt_BR: Warzone 2100
 zh_CN: 战地2100
 pt: Warzone 2100
 C: Warzone 2100
 el: Ζώνη Πολέμου 2100
 ru: Warzone 2100
 tr: Warzone 2100
 es: Warzone 2100
 fr: Warzone 2100
 ca_ES: Warzone 2100
 ko: 워존
 it: Warzone 2100
 hu: Warzone 2100
 nl: Warzone 2100
Summary:
 pl: Post nuklearna strategia czasu rzeczywistego
 de: Postnukleare Echtzeitstrategie
 pt_BR: Estratégia em tempo real pós-nuclear
 zh_CN: 核心实时策略
 pt: Estratégia em tempo real em ambiente pós-nuclear.
 C: Postnuclear realtime strategy
 el: Παιχνίδι στρατηγικής πραγματικού χρόνου, στη μεταπυρηνική εποχή
 ru: Постядерная стратегия в реальном времени
 tr: Nükleer sonrası gerçek zamanlı strateji
 es: Estrategia a tiempo real postnuclear
 fr: Jeu de stratégie en temps réel dans un contexte post-nucléaire.
 ca_ES: Estratègia en temps real postnuclear
 hu: Nukleáris háború utáni valósidejű stratégiai játék
 it: Strategia in tempo reale postnucleare
 nl: Nucleaire naoorlogse strategie
Description:
 pl: >-
  <p>W Warzone 2100 gracz dowodzi siłami &quot;The Project&quot; w walce o odbudowanie świata po tym, jak ludzkość niemal
  została zniszczona przez rakietowe pociski jądrowe.</p>

  <p>Gra oferuje kampanię, samouczek, tryby walki: wieloosobowy i pojedynczego gracza.</p>

  <p>Rozbudowane drzewo techniki z niemal 400 rożnymi technologiami, w połączeniu z systemem wyglądu jednostek, umożliwia
  rozmaity wybór możliwości jednostek i taktyki.</p>

  <p>Warzone 2100 został stworzony przez Pumpkin Studios, wydany przez Eidos Interactive i obecnie jest rozwijany przez
  Warzone 2100 Project.</p>

  <p>Sekwencje wideo z kampanii nie są jeszcze zaimplementowane w tym wydaniu, proszę odwiedzić stronę internetową Warzone
  2100, by dowiedzieć się szczegółów na temat ich pobrania i instalacji.</p>
 de: >-
  <p>In Warzone 2100 kommandieren Sie die Streitkräfte von »The Project« im Kampf um den Wiederaufbau der Welt, nachdem
  die Menschheit von Atombomben nahezu vernichtet wurde.</p>

  <p>Das Spiel bietet Kampagnen, Tutorial, Einzel- und Mehrspieler-Geplänkel.</p>

  <p>Ein umfangreicher Technologie-Baum mit über 400 verschiedenen Technologien, kombiniert mit dem Einheiten-Entwurfs-System,
  ermöglicht eine große Vielfalt an Einheiten und Strategien.</p>

  <p>Warzone 2100 wurde von Pumpkin Studios kreiert, von Eidos Interactive vertrieben und wird momentan vom »Warzone 2100
  Project« entwickelt.</p>

  <p>Die Videosequenzen der Kampagnen werden hier noch nicht verteilt. Für Details zum Download und der Installation schauen
  Sie bitte auf die Website von Warzone 2100.</p>
 sk: >-
  <p>Vo Warzone 2100 vediete sily „Projektu“ vo vojne o znovuvybudovanie sveta potom, čo bolo ľudstvo takmer zničené jadrovými
  strelami.</p>

  <p>Hra ponúka kampaň, tutorial, hru pre viacerých hráčov a hru pre jedného hráča.</p>

  <p>Rozsiahly strom s viac ako 400 technológiami skombinovaný so systémom jednotiek umožňuje rozmanité jednotky a taktiku.</p>

  <p>Warzone 2100 vytvorili Pumpkin Studios, publikoval Eidos Interactive a momentálne ho vyvíja projekt Warzone 2100.</p>

  <p>Videosekvencie kampane nie sú šírené v tomto balíku. Prosím, pozrite si web Warzone 2100, kde nájdete podrobnosti o
  tom, ako ich stiahnuť a nainštalovať.</p>
 C: >-
  <p>In Warzone 2100 you command the forces of “The Project” in a battle to rebuild the world after mankind has almost been
  destroyed by nuclear missiles.</p>

  <p>The game offers campaign, tutorial, multi-player and single-player skirmish modes.</p>

  <p>An extensive tech tree with over 400 different technologies, combined with the unit design system, allows for a wide
  variety of possible units and tactics.</p>

  <p>Warzone 2100 was created by Pumpkin Studios, published by Eidos Interactive and is currently developed by the Warzone
  2100 Project.</p>

  <p>The campaign video sequences are not yet distributed here, please see the Warzone 2100 website for details on downloading
  and installing them.</p>
 uk: >-
  <p>У грі Warzone 2100 Ви командуєте силами «Проекту» в боротьбі за встановлення миру після того, як людство було майже
  знищено ядерною зброєю.</p>

  <p>Можливі режими гри: компанія, навчання, одно- та багатокористувацька гра «всі проти всіх».</p>

  <p>Розвинене дерево технологій, що містить більше 400 різних винаходів, разом із системою дизайну дозволяє створювати
  велику кількість різних підрозділів та застосовувати різну тактику.</p>

  <p>Гра Warzone 2100 була створена Pumpkin Studios, розповсюджувалася Eidos Interactive, а зараз розробляється Warzone
  2100 Project.</p>

  <p>Відео із послідовністю кампаній відсутнє у цьому наборі, будь ласка, відвідайте домівку Warzone 2100 в Інтернеті для
  його завантаження та отримання інструкцій зі встановлення.</p>
 en: >-
  <p>In Warzone 2100 you command the forces of “The Project” in a battle to rebuild the world after mankind has almost been
  destroyed by nuclear missiles.</p>

  <p>The game offers campaign, tutorial, multi-player and single-player skirmish modes.</p>

  <p>An extensive tech tree with over 400 different technologies, combined with the unit design system, allows for a wide
  variety of possible units and tactics.</p>

  <p>Warzone 2100 was created by Pumpkin Studios, published by Eidos Interactive and is currently developed by the Warzone
  2100 Project.</p>

  <p>The campaign video sequences are not yet distributed here, please see the Warzone 2100 website for details on downloading
  and installing them.</p>
 ru: >-
  <p>В игре Warzone 2100 вы командуете силами «Проекта» в борьбе за восстановление мира после того, как человечество было
  почти уничтожено ядерным оружием.</p>

  <p>Возможные режимы игры: кампания, обучение, одно- и многопользовательская игра «все против всех».</p>

  <p>Развитое дерево технологий, содержащее более 400 различных изобретений, вместе с системой дизайна позволяет создавать
  большое количество различных подразделений и применять различную тактику.</p>

  <p>Warzone 2100 создана Pumpkin Studios, издана Eidos Interactive и сейчас разрабатывается Warzone 2100 Project.</p>

  <p>Сюжетные вставки не распространяются с пакетом, пожалуйста посетите веб-сайт Warzone 2100 для подробностей их загрузки
  и установки.</p>
 fr: >-
  <p>Dans Warzone 2100, le joueur commande les forces du « Projet » dans une bataille pour reconstruire le monde après la
  destruction presque entière de l&apos;humanité par des missiles nucléaires.</p>

  <p>Le jeu offre des campagnes, des tutoriels, des modes escarmouches en solitaire et en multi-joueur.</p>

  <p>Un arbre technologique étendu avec plus de 400 technologies différentes, combiné avec le système de conception d&apos;unité,
  permet une large variété d&apos;unités et de tactiques possibles.</p>

  <p>Warzone 2100 a été crée par les studios Pumpkin et publié par Eidos Interactive. Il est désormais développé par le
  projet Warzone 2100.</p>

  <p>Les séquences vidéo des campagnes ne sont pas encore distribuées ici, veuillez consulter le site web de Warzone 2100
  pour les détails concernant leur téléchargement et installation.</p>
 it: >-
  <p>In Warzone 2100 il giocatore comanda le forze de &quot;Il Progetto&quot; in una battaglia per ricostruire il mondo
  dopo che l&apos;umanità è stata quasi distrutta da missili nucleari.</p>

  <p>Questo gioco offre campagne, gioco guidato, modalità di combattimento multigiocatore e con un solo giocatore.</p>

  <p>Un&apos;esaustiva struttura gerarchica tecnica con più di 400 diverse tecnologie, in combinazione con un sistema di
  progettazione delle unità, permette una grande varietà di unità e tattiche possibili.</p>

  <p>Warzone 2100 è stato creato da Pumpkin Studios, pubblicato da Eidos Interactive ed è attualmente sviluppato dal Warzone
  2100 Project.</p>

  <p>Le sequenze video della campagna non sono ancora distribuite in Debian, vedere il sito web di Warzone 2100 per i dettagli
  per scaricarle e installarle.</p>
 da: >-
  <p>I Warzone 2100 er du leder af styrkerne i »Projektet« i et slag for at genopbygge verden efter at menneskeheden næsten
  er blevet knust af atomvåben.</p>

  <p>Spillet tilbyder tilstande for kampagne, øvespil, flere spillere og træfninger for en spiller.</p>

  <p>Et omfattende teknologitræ med mere end 400 forskellige teknologier, kombineret med systemet for enhedsdesign, giver
  mulighed for en bred vifte af mulige enheder og taktikker.</p>

  <p>Warzone 2010 blev skabt af Pumpkin Studios, udgivet af Eidos Interactive og udvikles i øjeblikket af Warzone 2010-projektet.</p>

  <p>Videosekvenserne for kampagnen er endnu ikke distribueret her. Se venligt hjemmesiden for Warzone 2100 for detaljer
  om hvordan du henter og installerer dem.</p>
Categories:
- Game
- StrategyGame
Icon:
 cached:
 - name: warzone2100_warzone2100.png
  width: 48
  height: 48
 - name: warzone2100_warzone2100.png
  width: 64
  height: 64
 - name: warzone2100_warzone2100.png
  width: 128
  height: 128
 stock: warzone2100
 remote:
 - url: w/wa/warzone2100.desktop/5259C808773F932D216F6ED0E924DF03/icons/128x128/warzone2100_warzone2100.png
  width: 128
  height: 128
Launchable:
 desktop-id:
 - warzone2100.desktop