⇦ | xfce4-session [main]
Last updated on: 2019-07-03 20:23 [UTC]

Metadata for xfce4-session in main

xfce4-session-logout.desktop - 4.12.1-6 ⚙ amd64 ⚙ arm64 ⚙ armel ⚙ armhf ⚙ i386 ⚙ ppc64el ⚙ s390x ⚙ mips64el

Icon
---
Type: desktop-application
ID: xfce4-session-logout.desktop
Package: xfce4-session
Name:
 he: יציאה
 ja: ログアウト
 si: ලොග්වුට් වන්න
 sk: Odhlásiť
 sl: Odjava
 ug: چىقىش
 ur: لاگ آؤٹ
 zh_CN: 注销
 C: Log Out
 fr: Déconnexion
 sq: Dilni
 sr: Одјава
 nb: Logg ut
 hr: Odjava
 ca: Surt
 sv: Logga ut
 hu: Kijelentkezés
 uk: Вийти
 zh_HK: 登出
 am: ሎግውጣ
 nl: Afmelden
 zh_TW: 登出
 nn: Logg ut
 lt: Atsijungti
 ar: تسجيل الخروج
 lv: Atteikties
 pl: Zakończ sesję
 el: Αποσύνδεση
 ast: Zarrar sesión
 cs: Odhlásit se
 eo: Adiaŭu
 th: ออกจากระบบ
 gl: Rematar a sesión
 pt: Sair
 es: Salir
 et: Logi välja
 eu: Irten
 te: నిష్క్రమించు
 ro: Ieșire
 id: Log Keluar
 tr: Çıkış
 kk: Шығу
 vi: Thoát ra
 be: Выйсьці
 is: Skrá út
 it: Esci
 ko: 로그아웃
 da: Logud
 de: Abmelden
 oc: Desconnexion
 en_GB: Log Out
 bn: লগআউট
 ru: Выйти
 ms: Daftar Keluar
 bg: Изход
 en_AU: Log Out
 fi: Kirjaudu ulos
 pt_BR: Encerrar sessão
 ur_PK: لاگ آؤٹ
Summary:
 he: התנתק מתוך שולחן עבודה Xfce
 ja: Xfce デスクトップからログアウトします
 zh_CN: 从 Xfce 桌面注销
 sk: Odhlásiť z prostredia Xfce
 sl: Odjavi se z Xfce namizja
 ug: Xfce ئۈستەلئۈستىدىن چىقىش
 C: Log out of the Xfce Desktop
 fr: Fermer la session du bureau Xfce
 sr: Одјавите се са ИксФЦЕ радног окружења
 uk: Вийти з середовища Xfce
 nb: Logg ut fra Xfce Skrivebordet
 hr: Odjava iz Xfce desktopa
 ca: Surt de l’escriptori Xfce
 sv: Logga ut från Xfce-skrivbordet
 hu: Kijelentkezés az Xfce asztali környezetből
 nl: Afmelden van de Xfce-werkomgeving
 zh_TW: 登出 Xfce 桌面
 nn: Logg ut av skrivebordsmiljøet Xfce
 lt: Atsijungti nuo Xfce darbastalio
 ar: تسجيل الخروج من سطح المكتب إكسفس
 pl: Kończy sesję środowiska Xfce
 el: Αποσύνδεση από το περιβάλλον εργασίας Xfce
 ast: Zarrar sesión nel escritoriu Xfce
 cs: Odhlásit se z prostředí Xfce
 id: Keluar Desktop Xfce
 th: ออกจากเดสก์ท็อป Xfce
 gl: Saír da sesión do escritorio Xfce
 pt: Sair do Xfce
 es: Salir del escritorio de Xfce
 ro: Ieșire din mediul desktop Xfce
 eu: Saioa itxi Xfce mahaigainean
 te: Xfce డెస్క్‍టాప్ నుండి నిష్క్రమించు
 ru: Выход из Xfce
 vi: Đăng xuất khỏi màn hình Xfce
 tr: Xfce 'ten çık
 kk: Xfce жұмыс ортасынан шығу
 oc: Tampar la sesilha del burèu Xfce
 is: Skrá út úr XFCE skjáborðsumhverfi
 it: Esce dall'ambiente Xfce
 ko: Xfce 데스크톱의 로그아웃
 da: Log ud fra skrivebordet Xfce
 de: Von der Xfce-Arbeitsumgebung abmelden
 pt_BR: Deslogar do ambiente Xfce
 en_GB: Log out of the Xfce Desktop
 zh_HK: 登出 Xfce 桌面
 ms: Daftar Keluar dari Desktop Xfce
 bg: Изход от Xfce работна среда
 en_AU: Log out of the Xfce Desktop
 fi: Kirjaudu ulos Xfce-työpöydältä
Description:
 de: >-
  <p>xfce4-session ist ein mit X11 konformer Sitzungsmanager. Er ist für die Verwendung in der Xfce4-Arbeitsumgebung entworfen.
  Wenn Sie Ihre Sitzung beenden, speichert die Sitzungsverwaltung den Zustand aller Ihrer laufenden Programme. Beim Start
  Ihrer nächsten Sitzung stellt die Sitzungsverwaltung dieselben Programme wieder her, mit den Fenstern an denselben Positionen
  wie vorher.</p>
 pl: >-
  <p>Xfce4-session jest zgodny z &quot;menedżerem sesji&quot; X11 zaprojektowanym do użycia ze środowiskiem graficznym Xfce4.
  Podczas wylogowywania, menedżer sesji zapisuje wszystkie uruchomione aplikacje. Przy ponownym zalogowaniu, przywraca je
  z oknami na tych samych pozycjach.</p>
 pt_BR: >-
  <p>xfce4-session é um &quot;gerenciador de sessões&quot; compatível com X11, projetado para ser usado com a área de trabalho
  Xfce4. Ao sair, o gerenciador de sessões grava o estado de todas as aplicações em execução. Quando você faz login, o
  gerenciador de sessões restaura as mesmas aplicações com as mesmas posições de janelas.</p>
 sk: >-
  <p>xfce4-session je „správca relácií“ kompatibilný s X11 navrhnutý na použitie s pracovným prostredím Xfce4. Pri odhlásení
  správca relácií ukladá stav všetkých vašich bežiacich aplikácií. Pri opätovnom prihlásení správca relácií obnoví tieto
  aplikácie s rovnakou pozíciou okien.</p>
 pt: >-
  <p>xfce4-session é um &quot;gestor de sessões&quot; compatível com X11 desenhado para ser usado com o ambiente de trabalho
  Xfce4. Ao terminar a sessão, o gestor de sessões guarda o estado de todas as suas aplicações em funcionamento. Quando
  volta a iniciar uma sessão, o gestor de sessões restaura as mesmas aplicações com as mesma posições de janelas.</p>
 ja: >-
  <p>xfce4-session は Xfce4 デスクトップ環境で用いるために設計された X11 準拠の &quot;セッションマネージャ&quot; です。ログアウト時に、セッションマネージャは起動中の すべてのアプリケーションの状態を保存します。再びログインすると、セッション
  マネージャは同じウィンドウの位置に同じアプリケーションをリストアします。</p>
 C: >-
  <p>xfce4-session is an X11-compliant &quot;session manager&quot; designed for use with the Xfce4 Desktop Environment.
  On log out, the session manager saves the state of all your running applications. When you log back in, the session manager
  restores the same applications with the same window positions.</p>
 en: >-
  <p>xfce4-session is an X11-compliant &quot;session manager&quot; designed for use with the Xfce4 Desktop Environment.
  On log out, the session manager saves the state of all your running applications. When you log back in, the session manager
  restores the same applications with the same window positions.</p>
 cs: >-
  <p>xfce4-session je &quot;správce sezení&quot; X11 vytvořený tak, aby fungoval spolu s desktopovým prostředím Xfce4. Správce
  sezení při odhlášení ukládá stav všech vašich běžících aplikací. Jakmile se přihlásíte zpět, správce sezení spustí ty
  samé aplikace na stejných místech, kde byly před odhlášením.</p>
 ru: >-
  <p>xfce4-session -- «менеджер сеансов» для X11, разработанный для использования в среде Xfce4. При выходе из сеанса, менеджер
  сеансов сохраняет состояние всех работающих приложений. Позже, при следующем входе, менеджер сеансов восстановит те же
  приложения в том же месте на экране.</p>
 uk: >-
  <p>xfce4-session — „менеджер сеансів“ для X11, розроблений для використання у середовищі Xfce4. При виході з сеансу, менеджер
  сеансів зберігає стан усіх працюючих застосунків. Пізніше, під час наступного входу, менеджер сеансів відновить ті ж застосунки
  у тому ж місці на екрані.</p>
 es: >-
  <p>xfce4-session es un «gestor de sesiones» compatible con X11 diseñado para usarse con el entorno de escritorio Xfce4.
  Al salir, el gestor de sesiones guarda el estado de todas las aplicaciones en ejecución. Cuando se identifique de nuevo,
  el gestor de sesiones restaura las mismas aplicaciones con las mismas posiciones de las ventanas.</p>
 fr: >-
  <p>xfce4-session est un gestionnaire de session conforme aux spécifications du standard X11, conçu pour fonctionner avec
  l&apos;environnement de bureau Xfce4. A la déconnexion, il sauvegarde l&apos;état de toutes les applications en cours
  d&apos;exécution. Lorsque vous vous reconnectez, le gestionnaire de session restaure les mêmes applications aux mêmes
  positions.</p>
 it: >-
  <p>xfce4-session è un &quot;gestore di sessioni&quot; aderente agli standard X11 progettato per essere usato con l&apos;ambiente
  desktop Xfce. Al momento del logout, il gestore di sessioni salva lo stato di tutte le applicazioni in esecuzione. Quando
  si fa nuovamente il login, il gestore di sessione ripristina le stesse applicazioni posizionando le finestre nello stesso
  punto.</p>
 da: >-
  <p>xfce4-session er en X11-overholdende »sessionshåndtering« designet for brug med Xfce4-skrivebordsmiljøt. Ved log ud
  gemmer sessionshåndteringen tilstanden for alle dine kørende programmer. Når du logger ind igen, gendanner sessionshåndteringen
  de samme programmer med den samme vinduesplacering.</p>
Categories:
- System
Icon:
 cached:
 - name: xfce4-session_system-log-out.png
  width: 48
  height: 48
 - name: xfce4-session_system-log-out.png
  width: 64
  height: 64
 stock: system-log-out
Launchable:
 desktop-id:
 - xfce4-session-logout.desktop

xfce-session-settings.desktop - 4.12.1-6 ⚙ amd64 ⚙ arm64 ⚙ armel ⚙ armhf ⚙ i386 ⚙ ppc64el ⚙ s390x ⚙ mips64el

Icon
---
Type: desktop-application
ID: xfce-session-settings.desktop
Package: xfce4-session
Name:
 he: סשן והפעלה
 ja: セッションと起動
 zh_CN: 会话和启动
 sk: Sedenie a spúšťanie
 sl: Seja in zagon
 ug: ئەڭگىمە ۋە قوزغىتىش
 C: Session and Startup
 fr: Session et démarrage
 sq: Sesion dhe Nisje
 sr: Сесија и почетни програми
 nb: Økt og oppstart
 hr: Sesija i pokretanje
 ca: Sessió i engegada
 sv: Session och uppstart
 hu: Munkamenet és indítás
 uk: Сеанси та запуск
 ur: نشست اور سٹارٹ اپ
 nl: Sessie en opstart
 zh_TW: 工作階段與初始啟動
 nn: Økt og oppstart
 lt: Seansai ir paleidimas
 ar: الجلسة وبدء التشغيل
 lv: Sesijas uz palaišanās
 pl: Sesja i uruchamianie
 el: Συνεδρία και Εκκίνηση
 ast: Sesión y aniciu
 cs: Relace a spouštění
 id: Sesi dan Hidupkan
 th: วาระและการเริ่ม
 gl: Sesión e inicio
 pt: Sessão e arranque
 es: Sesión e inicio
 ro: Sesiuni și pornire
 eu: Saioa eta abiaraztea
 te: సెషన్ మరియు ప్రారంభము
 ru: Сеансы и запуск
 ur_PK: نشست اور سٹارٹ اپ
 tr: Oturum ve Başlangıç
 kk: Сессия мен қосылу
 vi: Phiên chạy và khởi động
 be: Сэансы й запуск
 is: Seta og ræsing
 ko: 세션 및 시동
 it: Sessione e avvio
 da: Session og opstart
 de: Sitzung und Startverhalten
 oc: Sesilha e aviada
 en_GB: Session and Startup
 bn: সেশন এবং আরম্ভ
 zh_HK: 工作階段與啟動
 ms: Sesi dan Permulaan
 bg: Сесия и стартиране
 en_AU: Session and Startup
 fi: Istunto ja käynnistys
 pt_BR: Sessão e Inicialização
Summary:
 he: התאם הפעלת שולחן עבודה ומסך התזה
 ja: デスクトップの起動と起動画面をカスタマイズします
 zh_CN: 自定义桌面启动和启动屏幕
 sk: Prispôsobte si spúšťanie pracovného prostredia a úvodnej obrazovky
 sl: Prilagodite zagon namizja in pozdravni zaslon
 ug: ئۈستەلئۈستىنى قوزغىتىش ۋە قوزغىلىش ئېكراننى ئۆزلەشتۈرۈش
 C: Customize desktop startup and splash screen
 fr: Personnaliser le démarrage du bureau et l'écran de démarrage
 sq: Përshtasni desktopin dhe skenën e siglës
 sr: Пролагодите радно окружење и поздравни екран
 nb: Tilpass skrivebordsoppstart og velkomstbilde
 hr: Prilagodite pokretanje radne površine i zaslon dobrodošlice
 ca: Personalitza l'inici de l'escriptori així com llur pantalla de presentació
 sv: Anpassa skrivbordsuppstart och startbild
 hu: A környezet indításának és az indítókép személyre szabása
 uk: Налаштувати запуск стільниці і екран заставки
 ur: ڈیسک ٹاپ سٹارٹ اپ اور سپلیش سکرین وضع کریں
 nl: Pas de bureaublad-opstart en het laadscherm aan
 zh_TW: 自訂桌面初始啟動與開機畫面
 nn: Set opp oppstarten og velkomstbiletet
 lt: Derinkite darbastalio paleidimą ir pasveikinimo langą
 ar: تخصيص بدء تشغيل سطح المكتب وشاشة البداية
 lv: Pielāgot darbvirsmas palaišanos un uzplaiksnījuma ekrānu
 pl: Konfiguruje uruchamianie środowiska graficznego i ekran powitalny
 el: Παραμετροποίηση της επιφάνειας εκκίνησης και της οθόνης εισόδου
 ast: Personaliza l'aniciu l'escritoriu y la pantalla d'aniciu
 cs: Přizpůsobte si spouštění pracovního prostředí a uvítací obrazovky
 id: Sesuaikan hidupkan destop dan layar splash
 th: ปรับแต่งการเริ่มต้นเดสก์ท็อปและหน้าจอไตเติล
 gl: Personalizar o inicio e a pantalla de benvida do escritorio
 pt: Personalizar arranque e ecrã inicial do ambiente
 es: Personalice la pantalla de inicio de sesión del escritorio
 ro: Personalizați inițializarea desktopului și tema de pornire
 eu: Pertsonalizatu idazmahai abiarazte eta abiarazpen pantaila
 ru: Настройте параметры запуска рабочего стола и заставки
 ur_PK: ڈیسک ٹاپ سٹارٹ اپ اور سپلیش سکرین وضع کریں
 tr: Masaüstü başlangıcını ve açılış ekranını özelleştir
 kk: Жұмыс үстелінің қосылу мен сплэш экраның баптау
 be: Індывідуалізаваць запуска асяродзьдзя й застаўку на ўваход
 is: Sérsníða ræsingu skjáborðs og upphafsglugga
 ko: 데스크톱 시동과 시작 화면을 설정합니다
 it: Personalizzazione dell'avvio e della relativa schermata
 da: Tilpas skrivebordsopstart- og opstartsbilled-skærm
 de: Das Startverhalten der Arbeitsumgebung und den Startbildschirm an Ihre Bedürfnisse anpassen
 oc: Personalizar l'aviada del burèu e l'ecran d'aviada
 en_GB: Customise desktop startup and splash screen
 bn: ডেস্কটপ আরম্ভ এবং স্প্ল্যাশ স্ক্রীন স্বনির্ধারণ
 zh_HK: 自訂桌面初始啟動與起動畫面
 ms: Sesuaikan permulaan desktop dan skrin splash
 bg: Настройки на стартирането на десктопа и стартовият екран
 en_AU: Customise desktop startup and splash screen
 fi: Mukauta työpöydän käynnistystä ja käynnistyskuvaa
 pt_BR: Personaliza a inicialização do ambiente de trabalho e a tela de abertura
Description:
 de: >-
  <p>xfce4-session ist ein mit X11 konformer Sitzungsmanager. Er ist für die Verwendung in der Xfce4-Arbeitsumgebung entworfen.
  Wenn Sie Ihre Sitzung beenden, speichert die Sitzungsverwaltung den Zustand aller Ihrer laufenden Programme. Beim Start
  Ihrer nächsten Sitzung stellt die Sitzungsverwaltung dieselben Programme wieder her, mit den Fenstern an denselben Positionen
  wie vorher.</p>
 pl: >-
  <p>Xfce4-session jest zgodny z &quot;menedżerem sesji&quot; X11 zaprojektowanym do użycia ze środowiskiem graficznym Xfce4.
  Podczas wylogowywania, menedżer sesji zapisuje wszystkie uruchomione aplikacje. Przy ponownym zalogowaniu, przywraca je
  z oknami na tych samych pozycjach.</p>
 pt_BR: >-
  <p>xfce4-session é um &quot;gerenciador de sessões&quot; compatível com X11, projetado para ser usado com a área de trabalho
  Xfce4. Ao sair, o gerenciador de sessões grava o estado de todas as aplicações em execução. Quando você faz login, o
  gerenciador de sessões restaura as mesmas aplicações com as mesmas posições de janelas.</p>
 sk: >-
  <p>xfce4-session je „správca relácií“ kompatibilný s X11 navrhnutý na použitie s pracovným prostredím Xfce4. Pri odhlásení
  správca relácií ukladá stav všetkých vašich bežiacich aplikácií. Pri opätovnom prihlásení správca relácií obnoví tieto
  aplikácie s rovnakou pozíciou okien.</p>
 pt: >-
  <p>xfce4-session é um &quot;gestor de sessões&quot; compatível com X11 desenhado para ser usado com o ambiente de trabalho
  Xfce4. Ao terminar a sessão, o gestor de sessões guarda o estado de todas as suas aplicações em funcionamento. Quando
  volta a iniciar uma sessão, o gestor de sessões restaura as mesmas aplicações com as mesma posições de janelas.</p>
 ja: >-
  <p>xfce4-session は Xfce4 デスクトップ環境で用いるために設計された X11 準拠の &quot;セッションマネージャ&quot; です。ログアウト時に、セッションマネージャは起動中の すべてのアプリケーションの状態を保存します。再びログインすると、セッション
  マネージャは同じウィンドウの位置に同じアプリケーションをリストアします。</p>
 C: >-
  <p>xfce4-session is an X11-compliant &quot;session manager&quot; designed for use with the Xfce4 Desktop Environment.
  On log out, the session manager saves the state of all your running applications. When you log back in, the session manager
  restores the same applications with the same window positions.</p>
 en: >-
  <p>xfce4-session is an X11-compliant &quot;session manager&quot; designed for use with the Xfce4 Desktop Environment.
  On log out, the session manager saves the state of all your running applications. When you log back in, the session manager
  restores the same applications with the same window positions.</p>
 cs: >-
  <p>xfce4-session je &quot;správce sezení&quot; X11 vytvořený tak, aby fungoval spolu s desktopovým prostředím Xfce4. Správce
  sezení při odhlášení ukládá stav všech vašich běžících aplikací. Jakmile se přihlásíte zpět, správce sezení spustí ty
  samé aplikace na stejných místech, kde byly před odhlášením.</p>
 ru: >-
  <p>xfce4-session -- «менеджер сеансов» для X11, разработанный для использования в среде Xfce4. При выходе из сеанса, менеджер
  сеансов сохраняет состояние всех работающих приложений. Позже, при следующем входе, менеджер сеансов восстановит те же
  приложения в том же месте на экране.</p>
 uk: >-
  <p>xfce4-session — „менеджер сеансів“ для X11, розроблений для використання у середовищі Xfce4. При виході з сеансу, менеджер
  сеансів зберігає стан усіх працюючих застосунків. Пізніше, під час наступного входу, менеджер сеансів відновить ті ж застосунки
  у тому ж місці на екрані.</p>
 es: >-
  <p>xfce4-session es un «gestor de sesiones» compatible con X11 diseñado para usarse con el entorno de escritorio Xfce4.
  Al salir, el gestor de sesiones guarda el estado de todas las aplicaciones en ejecución. Cuando se identifique de nuevo,
  el gestor de sesiones restaura las mismas aplicaciones con las mismas posiciones de las ventanas.</p>
 fr: >-
  <p>xfce4-session est un gestionnaire de session conforme aux spécifications du standard X11, conçu pour fonctionner avec
  l&apos;environnement de bureau Xfce4. A la déconnexion, il sauvegarde l&apos;état de toutes les applications en cours
  d&apos;exécution. Lorsque vous vous reconnectez, le gestionnaire de session restaure les mêmes applications aux mêmes
  positions.</p>
 it: >-
  <p>xfce4-session è un &quot;gestore di sessioni&quot; aderente agli standard X11 progettato per essere usato con l&apos;ambiente
  desktop Xfce. Al momento del logout, il gestore di sessioni salva lo stato di tutte le applicazioni in esecuzione. Quando
  si fa nuovamente il login, il gestore di sessione ripristina le stesse applicazioni posizionando le finestre nello stesso
  punto.</p>
 da: >-
  <p>xfce4-session er en X11-overholdende »sessionshåndtering« designet for brug med Xfce4-skrivebordsmiljøt. Ved log ud
  gemmer sessionshåndteringen tilstanden for alle dine kørende programmer. Når du logger ind igen, gendanner sessionshåndteringen
  de samme programmer med den samme vinduesplacering.</p>
Categories:
- XFCE
- Settings
- DesktopSettings
Icon:
 cached:
 - name: xfce4-session_xfce4-session.png
  width: 48
  height: 48
 - name: xfce4-session_xfce4-session.png
  width: 64
  height: 64
 - name: xfce4-session_xfce4-session.png
  width: 128
  height: 128
 stock: xfce4-session
 remote:
 - url: x/xf/xfce-session-settings.desktop/D0D44C8AB5ACF47AF1C8997935C78521/icons/128x128/xfce4-session_xfce4-session.png
  width: 128
  height: 128
Launchable:
 desktop-id:
 - xfce-session-settings.desktop