⇦ | xye [main]
Last updated on: 2019-07-03 20:23 [UTC]

Metadata for xye in main

xye.desktop - 0.12.2+dfsg-8 ⚙ amd64 ⚙ arm64 ⚙ armel ⚙ armhf ⚙ i386 ⚙ ppc64el ⚙ s390x ⚙ mips64el

Icon
---
Type: desktop-application
ID: xye.desktop
Package: xye
Name:
 C: Xye
Summary:
 C: Solve puzzles and action challenges in order to get all the gems in the room.
Description:
 pt_BR: >-
  <p>Xye é um jogo de quebra-cabeças no qual o objetivo é ajudar o personagem, que se parece com um círculo verde, a pegar
  todas as pedras da sala. É claro que isso não é tão simples quanto parece. Xye deve resolver diversos quebra-cabeças enquanto
  evita todo tipo de armadilhas e monstros.</p>

  <p>Xye é similar a outros jogos do gênero como sokoban ou boulderdash além de incluir alguns elementos de fliperama.</p>

  <p>Xye deriva do clássico jogo para Windows chamado Kye, no qual se baseou a experiência de jogabilidade e elementos visuais.
  Xye é capaz de executar arquivos de níveis que foram desenvolvidos para Kye e Sokoban. Ele também pode executar arquivos
  customizados .xye, que é um formato rico para arquivos de nível e permite novos recursos e desafios. Você pode fazer estes
  níveis manualmente ou com o editor embutido no jogo.</p>
 sk: >-
  <p>Xye je logická hra, v ktorej je cieľom pomôcť postave vyzerajúcej ako zelený krúžok získať všetky drahokamy v miestnosti.
  To samozrejme nie je také jednoduché ako to znie - Xye musí vyriešiť rozličné logické hádanky, pričom sa zároveň musí
  vyhnúť rozličným pasciam a príšerám.</p>

  <p>Xye je podobný iným logickým hrám ako Sokoban alebo Boulderdash, ale obsahuje aj niektoré arkádové prvky.</p>

  <p>Xye je odvodený od klasickej hry pre Windows zvanej Kye, ktorá tvorí základ hernej dynamiky a vizuálnych prvkov. Xye
  dokáže prehrať prvky úrovní, ktoré boli vytvorené pre Kye a Sokoban. Tiež dokáže prehrať vlastné súbory .xye, bohatší
  formát úrovní, ktorý umožňuje nové objekty a vlastnosti. Tieto súbory môžete tvoriť ručne alebo pomocou zabudovaného editora
  dodávaného s hrou.</p>
 ja: >-
  <p>Xye はパズルゲームです。緑色の円のような見掛けのキャラクターを助けて、宝石 を全部部屋に入れるのが目的です。これはもちろん聞いて受ける印象に比べて簡単 ではありません。様々な種類の罠や猛獣を全て避けながら幅広いパズルを解かなく
  てはなりません。</p>

  <p>Xye は sokoban や boulderdash のような他のパズルゲームと似ていますが、アー ケードゲームの要素を追加してあります。</p>

  <p>Xye は古典的なウィンドウズのゲーム Kye の派生で、ゲームのプレイ感と視覚的要 素はこれに基いています。Kye と Sokoban 用のレベルファイルを遊ぶこともできま す。より豊富なレベルフォーマットであり、新しいオブジェクトや機能があるカス
  タム .xye ファイルを遊ぶこともできます。このファイルは手書きすることもゲー ムにビルトインのエディタを使って編集することもできます。</p>
 C: >-
  <p>Xye is a puzzle game in which the objective is to help a character that looks like a green circle to get all the gems
  in the room. This is, of course, not as easy as it sounds, Xye must solve all sorts of puzzles while at the same time
  avoiding all sorts of traps and beasts.</p>

  <p>Xye is similar to other puzzle games like sokoban or boulderdash, yet it also includes some arcade elements.</p>

  <p>Xye is a derivative of a classic windows game called Kye, which is the base of the gameplay experience and visual elements.
  Xye is able to play level files that were made for Kye and Sokoban. It is also able to play custom .xye files, a richer
  level format that allows the new objects and features, you can make these levels by hand or by using the built-in editor
  that comes with the game.</p>
 uk: >-
  <p>„Xye“ — це гра-головоломка, мета якої полягає в тому, щоб допомогти персонажу, який виглядає як зелене коло, отримати
  усі дорогоцінні камені в кімнаті. Це, звичайно, не так просто, як здається, отож персонаж „Xye“ повинен розв’язувати усілякі
  головоломки і, в той же час, уникати різноманітних пасток та звірів.</p>

  <p>„Xye“ схожа на інші ігри, головоломки, такі як Sokoban або Boulderdash, проте вона також включає деякі елементи аркади.</p>

  <p>„Xye“ є похідною від класичної гри для Windows з назвою „Kye“, на які і засновано геймплей та візуальні елементи. „Xye“
  також вміє відтворювати гру на файлах рівнів, котрі зроблені для ігор Kye та Sokoban. Також, вона може відтворювати гру
  й на спеціальних файлах *.xye, що є форматом рівнів з новими об’єктами та можливостями, і ці рівні Ви можете створювати
  вручну чи за допомогою вбудованого редактора, який йде з грою.</p>
 en: >-
  <p>Xye is a puzzle game in which the objective is to help a character that looks like a green circle to get all the gems
  in the room. This is, of course, not as easy as it sounds, Xye must solve all sorts of puzzles while at the same time
  avoiding all sorts of traps and beasts.</p>

  <p>Xye is similar to other puzzle games like sokoban or boulderdash, yet it also includes some arcade elements.</p>

  <p>Xye is a derivative of a classic windows game called Kye, which is the base of the gameplay experience and visual elements.
  Xye is able to play level files that were made for Kye and Sokoban. It is also able to play custom .xye files, a richer
  level format that allows the new objects and features, you can make these levels by hand or by using the built-in editor
  that comes with the game.</p>
 fr: >-
  <p>Xye est un jeu de type casse-tête. L&apos;objectif est d&apos;aider un personnage ressemblant à une boule verte à collecter
  toutes les pierres précieuses présentes dans la pièce. Bien évidemment cela n&apos;est pas aussi simple qu&apos;il n&apos;y
  paraît. Il faut résoudre toutes sortes de problèmes tout en évitant les nombreux pièges et monstres.</p>

  <p>Xye s&apos;apparente à d&apos;autres casse-têtes comme Sokoban ou Boulderdash tout en incluant certains éléments des
  jeux d&apos;arcade.</p>

  <p>Xye est un dérivé du jeu Kye, un classique sous Windows, dont il reprend les éléments visuels et la mécanique de jeu.
  Xye permet d&apos;utiliser les fichiers de niveau conçus pour Kye et Sokoban. Il peut aussi se servir de fichiers personnalisés
  .xye, un format plus évolué qui permet d&apos;avoir de nouveaux objets et fonctionnalités. Ces fichiers de niveau peuvent
  être créés manuellement ou avec l&apos;éditeur intégré fourni avec le jeu.</p>
 ko: >-
  <p>Xye는 방안에 모든 보석을 얻기 위해 녹색 원처럼 보이는 캐릭터를 돕는 것이 목 적인 퍼즐 게임입니다. 물론 이 게임은 보기보다 쉽지는 않습니다. Xye는 함정과 괴물을 피함과 동시에 모든 종류의 퍼즐을
  풀어야만 합니다.</p>

  <p>Xye는 sokoban 또는 boulderdash 같은 다른 퍼즐 게임과 비슷합니다, 하지만 이 게임은 몇몇 아케이드적인 요소를 포함하고 있습니다.</p>

  <p>Xye는 Kye라 불리는 고전 윈도우즈 게임의 파생물로 게임플레이 경험과 시각적 요소에 기본이됩니다. Xye는 Kye 및 Sokoban에서 만들어진 레벨 파일 플레이가 가능합니다. 또한 사용자 지정 .xye
  파일도 플레이할 수 있으며, 이 파일은 새로 운 오브젝트와 기능을 추가할 수 있는 더 풍부한 레벨 형식을 지원합니다. 수동 으로 이 파일을 직접 만들거나 또는 게임에 따라오는 내장 편집기를 사용해서 만 들수도 있습니다.</p>
 it: >-
  <p>Xye è un gioco rompicapo in cui l&apos;obiettivo è aiutare un personaggio che ha l&apos;aspetto di un cerchio verde
  a prendere tutte le gemme nella stanza. Questo non è, ovviamente, così facile come sembra: Xye deve risolvere ogni sorta
  di rompicapo e allo stesso tempo evitare ogni sorta di trappole e mostri.</p>

  <p>Xye è simile ad altri giochi rompicapo come sokoban o boulderdash, ma include anche alcuni elementi arcade.</p>

  <p>Xye deriva dal classico gioco per Windows chiamato Kye, che è la base dell&apos;esperienza di gioco e degli elementi
  visivi. Xye è in grado di far giocare con i file di livello che sono stati creati per Kye e Sokoban. È anche in grado
  di far giocare con file personalizzati .xye, un formato di livelli più ricco che permette nuovi oggetti e funzionalità;
  questi livelli possono essere creati a mano o usando l&apos;editor incorporato che viene fornito con il gioco.</p>
 da: >-
  <p>Xye er et puslespil hvor formålet er at hjælpe en person, som ser ud som en grøn cirkel, med at finde alle juvelerne
  i værelset. Dette er, selvfølgelig, ikke så nemt som det lyder, Xye skal løse alle slags puslespil på samme tid og undgå
  alle slags fælder og bæster.</p>

  <p>Xye ligner andre puslespil såsom sokoban eller boulderdash, og inkluderer også nogle arkadeelementer.</p>

  <p>Xye er en afledning af det klassiske Windowsspil Kye, som er grundlaget for spiloplevelsen og de visuelle elementer.
  Xye kan bruges med niveaufiler lavet for Kye og Sokoban. Spillet kan også bruges med tilpassede .xye-filer, et rigere
  niveauformat, som tillader nye objekter og funktioner, du kan lave disse niveauer manuelt eller ved at bruge det indbyggede
  redigeringsprogram, som følger med spillet.</p>
Categories:
- Game
Keywords:
 C:
 - game
 - puzzle
 - logic
 - gems
Icon:
 cached:
 - name: xye_xye.png
  width: 64
  height: 64
 stock: xye
Launchable:
 desktop-id:
 - xye.desktop
Provides:
 mimetypes:
 - application/xye-xml