⇦ | fmit [main]
Last updated on: 2022-08-08 02:20 [UTC]

Metadata for fmit in main

fmit.desktop - 1.2.14-0.1 ⚙ amd64 ⚙ arm64 ⚙ i386 ⚙ mips64el ⚙ ppc64el ⚙ s390x

Icon
---
Type: desktop-application
ID: fmit.desktop
Package: fmit
Name:
 pt: FMIT
 fr: FMIT
 el: FMIT
 de: FMIT
 pt-BR: FMIT
 nb-NO: FMIT
 zh-HANS: FMIT
 ru: FMIT
 C: FMIT
Summary:
 pt: Afinador de Instrumentos Musicais Livre (FMIT), uma ferramenta para afinar instrumentos musicais
 fr: Free Musical Instrument Tuner (FMIT), un outil pour accorder un instrument de musique
 el: Free Musical Instrument Tuner (FMIT), ένα Εργαλείο για κούρδισμα μουσικών οργάνων
 de: Free Musical Instrument Tuner (FMIT), ein Werkzeug zum Stimmen von Musikinstrumenten
 pt-BR: Afinador de Instrumentos Musicais Livre (FMIT), uma ferramenta para afinar instrumentos musicais
 nb-NO: Fri musikalsk instrumenttuner (FMIT), et verktøy for stemming av musikkinstrumenter
 zh-HANS: 自由乐器校音器是一个用于乐器校音的工具
 ru: Свободный тюнер музыкальных инструментов (Free Musical Instrument Tuner — FMIT), инструмент для настройки музыкального
  инструмента
 C: Free Musical Instrument Tuner (FMIT), a Tool for tuning musical instrument
Description:
 pt: >-
  <p>Descubra a frequência fundamental estimada (f0, não a altura percebida) de um sinal de áudio, em tempo real, e a comparação
  com a nota mais próxima da escala.</p>

  <p>Afine seus instrumentos musicais usando funções avançadas, incluindo históricos de frequência e volume, frequência
  base de afinação ajustável, várias escolhas de escala de afinação (cromática, Werckmeister III, Kirnberger III, diatônica
  e mesotônica), afinação microtonal com suporte a aquivos Scala (.scl) e estatísticas.</p>

  <p>Faça análise de som em tempo real, com visualização do período de forma de onda, amplitude de harmônicos e Transformada
  Discreta de Fourier (DFT). Modifique vários parâmetros de análise e escolha entre precisão e velocidade.</p>

  <p>Escolha um de múltiplos sistemas de captura de som, incluindo ALSA e JACK.</p>

  <p>Mostre ou esconda painéis individuais e vá de uma visão simples de afinador analógico até um conjunto avançado de ferramentas
  de análise em tempo real, ou qualquer configuração intermediária.</p>
 fr: >-
  <p>Trouvez une estimation de la fréquence fondamentale (f0, pas la hauteur perçue) d'un signal audio, en temps réel, et
  comparez-la à la note la plus proche dans la gamme.</p>

  <p>Accordez vos instruments de musique avec des fonctions avancées, y compris des traces de fréquence et de volume, une
  fréquence d'accord de base réglable, plusieurs choix de gammes d'accord (chromatique, Werckmeister III, Kirnberger III,
  diatonique et mésotonique), un accord microtonal avec support des fichiers Scala (.scl) et statistiques.</p>

  <p>Effectuez une analyse sonore en temps réel avec des vues pour la période de forme d'onde, l'amplitude des harmoniques
  et la Transformée de Fourier Discrète (DFT). Modifier divers paramètres d'analyse et faire un compromis entre la précision
  et la vitesse.</p>

  <p>Choisissez entre plusieurs systèmes de capture du son, y compris ALSA et JACK.</p>

  <p>Affichez ou masquez des panneaux individuels et passez d'une simple vue d'accordeur analogique à un ensemble d'outils
  avancés d'analyse en temps réel, ou n'importe où entre les deux.</p>
 zh-HANS: >-
  <p>实时查找音频信号的基频估计值(f0,而不是感知的音调),并将其与音阶中最接近的音符进行比较。</p>

  <p>使用高级功能进行校音,包括频率和音量痕迹、可调基本调谐频率、多种调谐音阶(半音、Werckmeister III、Kirnberger III、全音与中全音)、支持Scala文件(.scl)的微调和数据。</p>

  <p>带有波形周期、谐波幅度和离散傅里叶变换(DFT)图像的实时声音分析。改变各种分析参数,以在精度和速度之间进行权衡。</p>

  <p>可在多个声音撷取系统之间进行选择,包括ALSA和JACK。</p>

  <p>自定义显示或隐藏单个面板,从简单的模拟调谐器视图到高级实时分析工具集,或介于两者之间。</p>
 pt-BR: >-
  <p>Descubra a frequência fundamental estimada (f0, não a altura percebida) de um sinal de áudio, em tempo real, e a comparação
  com a nota mais próxima da escala.</p>

  <p>Afine seus instrumentos musicais usando funções avançadas, incluindo históricos de frequência e volume, frequência
  base de afinação ajustável, várias escolhas de escala de afinação (cromática, Werckmeister III, Kirnberger III, diatônica
  e mesotônica), afinação microtonal com suporte a aquivos Scala (.scl) e estatísticas.</p>

  <p>Faça análise de som em tempo real, com visualização do período de forma de onda, amplitude de harmônicos e Transformada
  Discreta de Fourier (DFT). Modifique vários parâmetros de análise e escolha entre precisão e velocidade.</p>

  <p>Escolha um de múltiplos sistemas de captura de som, incluindo ALSA e JACK.</p>

  <p>Mostre ou esconda painéis individuais e vá de uma visão simples de afinador analógico até um conjunto avançado de ferramentas
  de análise em tempo real, ou qualquer configuração intermediária.</p>
 el: >-
  <p>Εύρεση μιας εκτίμησης της θεμελιώδους συχνότητας (f0, όχι ο αντιληπτός τόνος) ενός ηχητικού σήματος, σε πραγματικό
  χρόνο, και σύγκρισή της με την πλησιέστερη νότα στην κλίμακα.</p>

  <p>Κουρδίστε τα μουσικά σας όργανα με προηγμένες λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων ιχνών συχνότητας και έντασης, ρυθμιζόμενη
  συχνότητα βασικού κουρδίσματος, πολλαπλές επιλογές κλίμακας κουρδίσματος (χρωματική, Werckmeister III, Kirnberger III,
  διατονική και μεσοτονική), μικροτονικό κούρδισμα με υποστήριξη για αρχεία Scala (.scl) και στατιστικά.</p>

  <p>Εκτελέστε ανάλυση ήχου σε πραγματικό χρόνο με προβολές για την περίοδο κυματομορφής, πλάτους αρμονικών και Διακριτό
  Μετασχηματισμό Fourier (DFT). Αλλάξτε διάφορους παραμέτρους ανάλυσης και βρείτε την χρυσή τομή μεταξύ ακρίβειας και ταχύτητας.</p>

  <p>Επιλογή ανάμεσα σε πολλαπλά συστήματα σύλληψης ήχου, συμπεριλαμβανομένου του ALSA και του JACK.</p>

  <p>Εμφάνιση ή απόκρυψη μεμονωμένων πάνελ και μετάβαση από ένα απλό αναλογικό συντονιστή σε ένα προχωρημένο σύνολο εργαλείων
  ανάλυσης πραγματικού χρόνου, ή οτιδήποτε ενδιάμεσα.</p>
 nb-NO: >-
  <p>Finn estimat av grunnfrekvens (f0, ikke</p>

  <p>Velg mellom flere forskjellige lydopptakssystemer, inkludert ALSA og JACK.</p>

  <p>Vis eller skjul individuelle paneler og gå fra enkel analogtunervisning til et avansert sanntidsanalyseverktøyssett,
  eller uansett sted mellom dem.</p>
 de: >-
  <p>Finden Sie eine Schätzung der Grundfrequenz (f0, nicht der wahrgenommenen Tonhöhe) eines Audiosignals in Echtzeit und
  vergleichen Sie sie mit der nächstgelegenen Note in der Skala.</p>

  <p>Stimmen Sie Ihre Musikinstrumente mit erweiterten Funktionen, einschließlich Spuren von Frequenz und Lautstärke, einstellbarer
  Basis-Stimmfrequenz, mehrfacher Stimmtonwahl (chromatisch, Werckmeister III, Kirnberger III, diatonisch und Mitteltönig),
  mikrotonaler Stimmung mit Unterstützung für Scala-Dateien (.scl) und Statistiken.</p>

  <p>Führen Sie eine Echtzeit-Tonanalyse mit Ansichten für Wellenformperiode, Oberwellenamplitude und Diskrete Fourier-Transformation
  (DFT) durch. Ändern Sie verschiedene Analyseparameter und einen Kompromiss zwischen Präzision und Geschwindigkeit.</p>

  <p>Wählen Sie zwischen mehreren Tonaufnahme-Systemen, z. B. ALSA und JACK.</p>

  <p>Zeigen oder verbergen Sie einzelne Panels und wechseln Sie von einer einfachen analogen Tuner-Ansicht zu einem erweiterten
  Echtzeit-Analysetoolset oder einer Einstellung dazwischen.</p>
 ru: >-
  <p>Находите оценку фундаментальной частоты (f0, а не воспринимаемой высоты тона) звукового сигнала в реальном времени
  и сравнивайте её с ближайшей нотой в гамме.</p>

  <p>Настраивайте музыкальные инструменты с расширенными возможностями, включая следы частоты и громкости, регулируемую
  базовую частоту настройки, несколько вариантов строя (хроматический, Werckmeister III, Kirnberger III, диатонический и
  среднетоновый), микротональную настройку с поддержкой файлов Scala (.scl) и статистики.</p>

  <p>Выполняйте анализ звука в реальном времени, используя просмотр периода волн, амплитуд гармоник и дискретное преобразование
  Фурье (ДПФ). Изменяйте различные параметры анализа, чтобы достичь компромисса между точностью и скоростью.</p>

  <p>Выбирайте между несколькими системами захвата звука, включая ALSA и JACK.</p>

  <p>Отображайте или скрывайте отдельные панели и переключайтесь с простого вида аналогового тюнера на расширенный набор
  инструментов для анализа звука в реальном времени, либо выберите что среднее между ними.</p>
 C: "<p>\n   Find an estimation of the fundamental frequency (f0, not the perceived pitch) \n   of an audio signal,
  in real-time, and compare it with the closest note in the \n   scale.\n  </p>\n<p>\n   Tune your musical instruments
  with advanced features, including traces of \n   frequency and volume, adjustable base tuning frequency, multiple choices
  of \n   tuning scale (chromatic, Werckmeister III, Kirnberger III, diatonic and \n   meantone), microtonal tuning
  with Scala file (.scl) support and statistics.\n  </p>\n<p>\n   Perform real-time sound analysis with views for waveform
  period, harmonics \n   amplitude and Discrete Fourier Transform (DFT). Change various analysis \n   parameters and
  tradeoff between precision and speed.\n  </p>\n<p>\n   Choose between multiple sound capture systems, including ALSA
  and JACK.\n  </p>\n<p>\n   Show or hide individual panels and go from a simple analog tuner view to an \n   advanced
  real-time analysis toolset, or anywhere in between.\n  </p>"
DeveloperName:
 pt: Gilles Degottex
 fr: Gilles Degottex
 el: Gilles Degottex
 de: Gilles Degottex
 pt-BR: Gilles Degottex
 nb-NO: Gilles Degottex
 zh-HANS: Gilles Degottex
 ru: Жиль Деготекс
 C: Gilles Degottex
ProjectLicense: GPL-2.0+
Categories:
- Tuner
- Audio
- AudioVideo
Url:
 homepage: https://gillesdegottex.github.io/fmit/
 bugtracker: https://github.com/gillesdegottex/fmit/issues
 translate: https://hosted.weblate.org/projects/fmit/
 faq: http://gillesdegottex.github.io/fmit/faq.html
Icon:
 cached:
 - name: fmit_fmit.png
  width: 48
  height: 48
 - name: fmit_fmit.png
  width: 64
  height: 64
 - name: fmit_fmit.png
  width: 128
  height: 128
 remote:
 - url: f/fm/fmit.desktop/c5ce908ef323381730141ab6ffccfc07/icons/128x128/fmit_fmit.png
  width: 128
  height: 128
 stock: fmit
Launchable:
 desktop-id:
 - fmit.desktop
Screenshots:
- default: true
 caption:
  pt: Visualização de volume e notas anteriores
  fr: Vue du volume et notes précédentes
  el: Προβολή έντασης και προηγούμενων νοτών
  de: Lautstärkeansicht und vorherige Notizen
  pt-BR: Visualização de volume e notas anteriores
  nb-NO: Lydstyrkevisning og tidligere noter
  zh-HANS: 显示音量和之前的音
  ru: Представление громкости и предыдущих нот
  C: Volume view and previous notes
 thumbnails:
 - url: f/fm/fmit.desktop/c5ce908ef323381730141ab6ffccfc07/screenshots/image-1_752x423.png
  width: 752
  height: 423
 - url: f/fm/fmit.desktop/c5ce908ef323381730141ab6ffccfc07/screenshots/image-1_624x351.png
  width: 624
  height: 351
 - url: f/fm/fmit.desktop/c5ce908ef323381730141ab6ffccfc07/screenshots/image-1_224x126.png
  width: 224
  height: 126
 source-image:
  url: f/fm/fmit.desktop/c5ce908ef323381730141ab6ffccfc07/screenshots/image-1_orig.png
  width: 1200
  height: 675
- caption:
  pt: Visualização mais simples
  fr: Vue la plus simple
  el: Απλούστερη προβολή
  de: Einfachste Ansicht
  pt-BR: Visualização mais simples
  nb-NO: Enkleste visning
  zh-HANS: 最简视图
  ru: Простейшее представление
  C: Simplest view
 thumbnails:
 - url: f/fm/fmit.desktop/c5ce908ef323381730141ab6ffccfc07/screenshots/image-2_752x423.png
  width: 752
  height: 423
 - url: f/fm/fmit.desktop/c5ce908ef323381730141ab6ffccfc07/screenshots/image-2_624x351.png
  width: 624
  height: 351
 - url: f/fm/fmit.desktop/c5ce908ef323381730141ab6ffccfc07/screenshots/image-2_224x126.png
  width: 224
  height: 126
 source-image:
  url: f/fm/fmit.desktop/c5ce908ef323381730141ab6ffccfc07/screenshots/image-2_orig.png
  width: 1200
  height: 675
- caption:
  pt: Afinação microtonal
  fr: Vue micro-tonale
  el: Μικροτονική προβολή
  de: Mikrotonale Ansicht
  pt-BR: Afinação microtonal
  nb-NO: Mikronalitetsvisning
  zh-HANS: 微调视图
  ru: Микротоновое представление
  C: Microtonal view
 thumbnails:
 - url: f/fm/fmit.desktop/c5ce908ef323381730141ab6ffccfc07/screenshots/image-3_752x423.png
  width: 752
  height: 423
 - url: f/fm/fmit.desktop/c5ce908ef323381730141ab6ffccfc07/screenshots/image-3_624x351.png
  width: 624
  height: 351
 - url: f/fm/fmit.desktop/c5ce908ef323381730141ab6ffccfc07/screenshots/image-3_224x126.png
  width: 224
  height: 126
 source-image:
  url: f/fm/fmit.desktop/c5ce908ef323381730141ab6ffccfc07/screenshots/image-3_orig.png
  width: 1200
  height: 675
- caption:
  pt: Visualização de estatísticas
  fr: Vue des statistiques
  el: Προβολή στατιστικών
  de: Statistikansicht
  pt-BR: Visualização de estatísticas
  nb-NO: Statistikkvisning
  zh-HANS: 数据视图
  ru: Статистическое представление
  C: Statistics view
 thumbnails:
 - url: f/fm/fmit.desktop/c5ce908ef323381730141ab6ffccfc07/screenshots/image-4_752x423.png
  width: 752
  height: 423
 - url: f/fm/fmit.desktop/c5ce908ef323381730141ab6ffccfc07/screenshots/image-4_624x351.png
  width: 624
  height: 351
 - url: f/fm/fmit.desktop/c5ce908ef323381730141ab6ffccfc07/screenshots/image-4_224x126.png
  width: 224
  height: 126
 source-image:
  url: f/fm/fmit.desktop/c5ce908ef323381730141ab6ffccfc07/screenshots/image-4_orig.png
  width: 1200
  height: 675
- caption:
  pt: Visualização de forma de onda
  fr: Vue de la forme d'onde
  el: Προβολή κυματομορφής
  de: Wellenformansicht
  pt-BR: Visualização de forma de onda
  nb-NO: Bølgeformsvisning
  zh-HANS: 波形视图
  ru: Представление осцилограммы
  C: Waveform view
 thumbnails:
 - url: f/fm/fmit.desktop/c5ce908ef323381730141ab6ffccfc07/screenshots/image-5_752x423.png
  width: 752
  height: 423
 - url: f/fm/fmit.desktop/c5ce908ef323381730141ab6ffccfc07/screenshots/image-5_624x351.png
  width: 624
  height: 351
 - url: f/fm/fmit.desktop/c5ce908ef323381730141ab6ffccfc07/screenshots/image-5_224x126.png
  width: 224
  height: 126
 source-image:
  url: f/fm/fmit.desktop/c5ce908ef323381730141ab6ffccfc07/screenshots/image-5_orig.png
  width: 1200
  height: 675
- caption:
  pt: Visualização de harmônicos
  fr: Vue des harmoniques
  el: Προβολή αρμονικών
  de: Harmonische Ansicht
  pt-BR: Visualização de harmônicos
  nb-NO: Harmonisk visning
  zh-HANS: 泛音视图
  ru: Представление гармоник
  C: Harmonics view
 thumbnails:
 - url: f/fm/fmit.desktop/c5ce908ef323381730141ab6ffccfc07/screenshots/image-6_752x423.png
  width: 752
  height: 423
 - url: f/fm/fmit.desktop/c5ce908ef323381730141ab6ffccfc07/screenshots/image-6_624x351.png
  width: 624
  height: 351
 - url: f/fm/fmit.desktop/c5ce908ef323381730141ab6ffccfc07/screenshots/image-6_224x126.png
  width: 224
  height: 126
 source-image:
  url: f/fm/fmit.desktop/c5ce908ef323381730141ab6ffccfc07/screenshots/image-6_orig.png
  width: 1200
  height: 675
- caption:
  pt: Visualização da Transformada de Fourier
  fr: Vue de la transformée de Fourier
  el: Προβολή μετασχηματισμού Fourier
  de: Fourier-Transformations-Ansicht
  pt-BR: Visualização da Transformada de Fourier
  nb-NO: Fouriertransformasjonsvisning
  zh-HANS: 傅里叶变换视图
  ru: Представление преобразования Фурье
  C: Fourier transform view
 thumbnails:
 - url: f/fm/fmit.desktop/c5ce908ef323381730141ab6ffccfc07/screenshots/image-7_752x423.png
  width: 752
  height: 423
 - url: f/fm/fmit.desktop/c5ce908ef323381730141ab6ffccfc07/screenshots/image-7_624x351.png
  width: 624
  height: 351
 - url: f/fm/fmit.desktop/c5ce908ef323381730141ab6ffccfc07/screenshots/image-7_224x126.png
  width: 224
  height: 126
 source-image:
  url: f/fm/fmit.desktop/c5ce908ef323381730141ab6ffccfc07/screenshots/image-7_orig.png
  width: 1200
  height: 675
- caption:
  pt: Preferências gerais
  fr: Paramètres généraux
  el: Γενικές ρυθμίσεις
  de: Allgemeine Einstellungen
  pt-BR: Preferências gerais
  nb-NO: Hovedinnstillinger
  zh-HANS: 通用设置
  ru: Общие настройки
  C: General settings
 thumbnails:
 - url: f/fm/fmit.desktop/c5ce908ef323381730141ab6ffccfc07/screenshots/image-8_752x423.png
  width: 752
  height: 423
 - url: f/fm/fmit.desktop/c5ce908ef323381730141ab6ffccfc07/screenshots/image-8_624x351.png
  width: 624
  height: 351
 - url: f/fm/fmit.desktop/c5ce908ef323381730141ab6ffccfc07/screenshots/image-8_224x126.png
  width: 224
  height: 126
 source-image:
  url: f/fm/fmit.desktop/c5ce908ef323381730141ab6ffccfc07/screenshots/image-8_orig.png
  width: 1200
  height: 675
- caption:
  pt: Preferências de sistema de captura de áudio
  fr: Paramètres des systèmes de capture
  el: Ρυθμίσεις συστημάτων σύλληψης
  de: Systemeinstellungen erfassen
  pt-BR: Preferências de sistema de captura de áudio
  nb-NO: Opptakssysteminnstillinger
  zh-HANS: 声音撷取设置
  ru: Настройки систем захвата
  C: Capture systems settings
 thumbnails:
 - url: f/fm/fmit.desktop/c5ce908ef323381730141ab6ffccfc07/screenshots/image-9_752x423.png
  width: 752
  height: 423
 - url: f/fm/fmit.desktop/c5ce908ef323381730141ab6ffccfc07/screenshots/image-9_624x351.png
  width: 624
  height: 351
 - url: f/fm/fmit.desktop/c5ce908ef323381730141ab6ffccfc07/screenshots/image-9_224x126.png
  width: 224
  height: 126
 source-image:
  url: f/fm/fmit.desktop/c5ce908ef323381730141ab6ffccfc07/screenshots/image-9_orig.png
  width: 1200
  height: 675
- caption:
  pt: Preferências de análise de som
  fr: Paramètres d'analyse du son
  el: Ρυθμίσεις ανάλυσης ήχου
  de: Einstellungen zur Klanganalyse
  pt-BR: Preferências de análise de som
  nb-NO: Lydanalyseinnstillinger
  zh-HANS: 声音分析设置
  ru: Настройки анализа звука
  C: Sound analysis settings
 thumbnails:
 - url: f/fm/fmit.desktop/c5ce908ef323381730141ab6ffccfc07/screenshots/image-10_752x423.png
  width: 752
  height: 423
 - url: f/fm/fmit.desktop/c5ce908ef323381730141ab6ffccfc07/screenshots/image-10_624x351.png
  width: 624
  height: 351
 - url: f/fm/fmit.desktop/c5ce908ef323381730141ab6ffccfc07/screenshots/image-10_224x126.png
  width: 224
  height: 126
 source-image:
  url: f/fm/fmit.desktop/c5ce908ef323381730141ab6ffccfc07/screenshots/image-10_orig.png
  width: 1200
  height: 675
Languages:
- locale: en_US
 percentage: 100
Releases:
- version: 1.2.6
 type: stable
 unix-timestamp: 1527638400
 description:
  pt: >-
   <ul>
    <li>Novos nomes da nota: Hindustânis, Bizantinos</li>
    <li>Uso de sinais unicode para bemol e sustenido</li>
    <li>Uso de ícones de salvar configurações e pausar que combina melhor com os demais ícones</li>
    <li>Escolha mais flexível da chave de transposição.</li>
    <li>Adicionado ícone simbólico para uso em temas de alto contraste.</li>
    <li>Traduções movidas para o site Weblate: https://hosted.weblate.org/projects/fmit/</li>
    <li>Adicionadas traduções para informações sobre a aplicação.</li>
   </ul>
  fr: >-
   <ul>
    <li>Nouveaux noms de notes : Hindoustani, Byzantin</li>
    <li>Utiliser les signes unicode bémol et dièse</li>
    <li>Utiliser des paramètres d'enregistrement personnalisés et des icônes de pause qui s'adaptent mieux à la conception
   des autres icônes</li>
    <li>Sélection flexible des touches de transposition.</li>
    <li>Ajout d'une icône symbolique pour une configuration à contraste élevé.</li>
    <li>Passage à Weblate pour la traduction : https://hosted.weblate.org/projects/fmit/</li>
    <li>Ajout d'une traduction pour les informations relatives à l'application.</li>
   </ul>
  zh-HANS: >-
   <ul>
    <li>新的注音名:印度斯坦式、拜占庭式</li>
    <li>采用Unicode编码的升降号</li>
    <li>采用和其它按键图标更统一的配置文件保存图标和暂停图标</li>
    <li>灵活的移调音选择。</li>
    <li>为高对比度显示增加图标。</li>
    <li>翻译迁移至Weblate:
   https://hosted.weblate.org/projects/fmit/</li>
    <li>增加应用信息的翻译。</li>
   </ul>
  de: >-
   <ul>
    <li>Neue Notennamen: Hindustani, Byzantinisch</li>
    <li>Verwenden Sie flache und scharfe Unicode-Zeichen</li>
    <li>Verwenden Sie benutzerdefinierte Einstellungen zum Speichern und Pausensymbole, die besser zu den anderen Symbolen
   passen</li>
    <li>Flexible Auswahl der Transpositionsschlüssel.</li>
    <li>Symbolisches Icon für kontrastreiche Einstellungen hinzugefügt.</li>
    <li>Wechseln Sie zur Übersetzung auf Weblate: https://hosted.weblate.org/projects/fmit/</li>
    <li>Übersetzung für Anwendungsinformationen hinzugefügt.</li>
   </ul>
  pt-BR: >-
   <ul>
    <li>Novos nomes da nota: Hindustânis, Bizantinos</li>
    <li>Uso de sinais unicode para bemol e sustenido</li>
    <li>Uso de ícones de salvar configurações e pausar que combina melhor com os demais ícones</li>
    <li>Escolha mais flexível da chave de transposição.</li>
    <li>Adicionado ícone simbólico para uso em temas de alto contraste.</li>
    <li>Traduções movidas para o site Weblate: https://hosted.weblate.org/projects/fmit/</li>
    <li>Adicionadas traduções para informações sobre a aplicação.</li>
   </ul>
  nb-NO: >-
   <ul>
    <li>Bruk egendefinerte lagringsinnstillinger og pauseikoner som passer bedre med det andre ikondesignet.</li>
    <li>Fleksibelt valg av nøkkelarttransponering.</li>
    <li>Symbolsk ikon for høykontrastsoppsett lagt til.</li>
    <li>Bytte til Weblate for oversettelse: https://hosted.weblate.org/projects/fmit/</li>
    <li>Oversettelse for programinformasjon lagt til.</li>
   </ul>
  el: >-
   <ul>
    <li>Νέα ονόματα νοτών: Ινδουστανικά, Βυζαντινά</li>
    <li>Χρήση unicode για σύμβολα υφέσεων και διέσεων</li>
    <li>Χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων αποθήκευσης και εικονίδια παύσης που ταιριάζουν καλύτερα στην άλλη σχεδίαση εικονιδίων</li>
    <li>Εύκαμπτη επιλογή κλειδιού μετατόπισης.</li>
    <li>Προστέθηκε συμβολικό εικονίδιο για διάταξη υψηλής αντίθεσης.</li>
    <li>Εναλλαγή στο Weblate για μετάφραση: https://hosted.weblate.org/projects/fmit/</li>
    <li>Προστέθηκε μετάφραση για πληροφορίες εφαρμογής.</li>
   </ul>
  ru: >-
   <ul>
    <li>Новые названия нот: хиндустани, византийский язык</li>
    <li>Использовать знаки Юникода для бемоля и диеза</li>
    <li>Использовать пользовательские иконки для иконок сохранения настроек и паузы, которые лучше соответствуют дизайну
   других иконок</li>
    <li>Гибкий выбор клавиши транспозиции.</li>
    <li>Добавлена символьная иконка для настройки высокого контраста.</li>
    <li>Перенос переводов на Weblate: https://hosted.weblate.org/projects/fmit/</li>
    <li>Добавлен перевод информации о приложении.</li>
   </ul>
  C: >-
   <ul>
    <li>New note names: Hindustani, Byzantine</li>
    <li>Use unicode flat and sharp signs</li>
    <li>Use custom save settings and pause icons that better fits the other icons design</li>
    <li>Flexible transposition key selection.</li>
    <li>Added symbolic icon for high-contrast setup.</li>
    <li>Switch to Weblate for translation: https://hosted.weblate.org/projects/fmit/</li>
    <li>Added translation for application information.</li>
   </ul>
- version: 1.1.18
 type: stable
 unix-timestamp: 1525824000
 description:
  pt: >-
   <ul>
    <li>Novos ícones</li>
    <li>Adicionada tonalidade em Fá</li>
    <li>Corrigidas anomalias gráficas</li>
   </ul>
  fr: >-
   <ul>
    <li>Nouvelles icônes</li>
    <li>Ajout de la tonalité de Fa</li>
    <li>Correction de bogues graphiques</li>
   </ul>
  zh-HANS: >-
   <ul>
    <li>新图标</li>
    <li>增加F调</li>
    <li>修复显示错误</li>
   </ul>
  pt-BR: >-
   <ul>
    <li>Novos ícones</li>
    <li>Adicionada tonalidade em Fá</li>
    <li>Corrigidas anomalias gráficas</li>
   </ul>
  el: >-
   <ul>
    <li>Νέα εικονίδια</li>
    <li>Προστέθηκε F τονικότητα</li>
    <li>Διορθώθηκαν γραφικές δυσλειτουργίες</li>
   </ul>
  de: >-
   <ul>
    <li>Neue Icons</li>
    <li>F-Tonalität hinzugefügt</li>
    <li>Grafikprobleme behoben</li>
   </ul>
  C: >-
   <ul>
    <li>New icons</li>
    <li>Added F tonality</li>
    <li>Fixed graphical glitches</li>
   </ul>
  ru: >-
   <ul>
    <li>Новые иконки</li>
    <li>Добавлена тональность фа</li>
    <li>Исправлены графические глюки</li>
   </ul>
ContentRating:
 oars-1.1:
  violence-cartoon: none
  violence-fantasy: none
  violence-realistic: none
  violence-bloodshed: none
  violence-sexual: none
  violence-desecration: none
  violence-slavery: none
  violence-worship: none
  drugs-alcohol: none
  drugs-narcotics: none
  drugs-tobacco: none
  sex-nudity: none
  sex-themes: none
  sex-homosexuality: none
  sex-prostitution: none
  sex-adultery: none
  sex-appearance: none
  language-profanity: none
  language-humor: none
  language-discrimination: none
  social-chat: none
  social-info: none
  social-audio: none
  social-location: none
  social-contacts: none
  money-purchasing: none
  money-gambling: none