⇦ | kalendar [main]
Last updated on: 2022-08-14 14:18 [UTC]

Metadata for kalendar in main

org.kde.kalendar - 22.04.3-1 ⚙ amd64 ⚙ arm64 ⚙ armhf ⚙ i386 ⚙ mips64el ⚙ ppc64el ⚙ s390x

Icon
---
Type: desktop-application
ID: org.kde.kalendar
Package: kalendar
Name:
 es: Kalendar
 sv: Kalendar
 sk: Kalendar
 fi: Kalendar
 ca: Kalendar
 it: Kalendar
 ca-valencia: Kalendar
 de: Kalendar
 en-GB: Kalendar
 fr: Kalendar
 pl: Kalendarz
 sl: Kalendar
 pt: Kalendar
 el: Kalendar
 C: Kalendar
 cs: Kalendar
 uk: Kalendar
 az: Kalendar
 pt-BR: Kalendar
 ar: التقويم
 hu: Kalendar
 ko: Kalendar
 nl: Kalendar
 zh-CN: Kalendar
Summary:
 es: Gestione tareas y eventos con rapidez y facilidad
 sv: Hantera dina uppgifter och händelser snabbt och lätt
 sk: Spravujte svoje úlohy a udalosti rýchlo a jednoducho
 fi: Hallitse tehtäviä ja tapahtumia nopeasti ja vaivatta
 ca: Gestioneu les tasques i esdeveniments amb rapidesa i facilitat
 it: Gestisci le tue attività e gli eventi con velocità e facilità
 ca-valencia: Gestioneu les tasques i esdeveniments amb rapidesa i facilitat
 de: Verwalten Sie schnell und einfach Ihre Aufgaben und Termine
 en-GB: Manage your tasks and events with speed and ease
 fr: Gérer vos tâches et vos évènements avec efficacité et facilité
 pl: Zarządzaj swoimi zadaniami i wydarzeniami szybko i z łatwością
 sl: Upravljajte vaše naloge in dogodke hitro in enostavno
 pt: Faça a gestão das suas tarefas e eventos rápida e facilmente
 el: Διαχειριστείτε εργασίες και γεγονότα με ταχύτητα και ευκολία
 C: Manage your tasks and events with speed and ease
 cs: Spravujte své úkoly a události rychle a jednoduše
 uk: Швидко і ефективно керуйте вашими записами завдань і подій
 az: Tapşırıqlarınızı və təqdbirlərinizi sürətlə və asan idarə edin
 pt-BR: Gerencie suas tarefas e eventos com velocidade e facilidade
 ar: أدر المهام والأحداث بسرعة وسهولة
 hu: Kezelje feladatait és eseményeit gyorsan és könnyedén
 nl: Uw taken en afspraken beheren met snelheid en gemak
Description:
 sv: >-
  <p>Kalendar är ett kalenderprogram som tillåter dig att hantera dina uppgifter och händelser. Kalendar stöder både lokala
  kalendrar samt en mängd nätkalendrar: Nextcloud, Google® Calendar, Outlook®, Caldav, och många fler.</p>

  <p>Kalendar ger dig många sätt att interagera med dina händelser. Månadsvyn tillhandahåller en översikt av hela månaden,
  veckovyn presenterar en detaljerad översikt av veckan timme för timme, och schemaläggningsvyn listar alla dina kommande
  händelser så att du enkelt och snabbt kan planera framåt.</p>

  <p>En uppgiftsvy är också tillgänglig, vilket gör det möjligt för dig att hantera dina uppgifter och deluppgifter med
  Kalendars kraftfulla trädvy och dess anpassningsbara filtreringsmöjligheter.</p>

  <p>Kalender är byggd med idén att vara användbar på skrivbordsdatorer eller mobiler och allting däremellan.</p>
 es: >-
  <p>Kalendar es una aplicación de calendarios que permite la gestión de tareas y eventos. Kalendar puede usar calendarios
  locales y muchos tipos de calendarios en línea: Nextcloud, Google® Calendar, Outlook® y Caldav, entre otros.</p>

  <p>Kalendar le proporciona muchos modos de interactuar con los eventos. La vista mensual muestra un resumen de todo el
  mes; la vista semanal presenta un detallado resumen de la semana por horas; y la vista de planificación lista todos los
  eventos futuros para que pueda programarlos con antelación de una forma fácil y rápida.</p>

  <p>También dispone de una vista de tareas, haciendo posible la gestión de tareas y subtareas con la potente vista de árbol
  de Kalendar y sus personalizables capacidades de filtrado.</p>

  <p>Kalendar se ha creado con la idea de que se pueda usar en el escritorio, en el móvil y en cualquier dispositivo entre
  ambos.</p>
 sk: >-
  <p>Kalendar je kalendárová aplikácia, ktorá vám umožňuje spravovať vaše úlohy a udalosti. Kalendar podporuje miestne kalendáre,
  ako aj množstvo online kalendárov: Nextcloud, Google® Calendar, Outlook®, Caldav a mnohé ďalšie.</p>

  <p>Kalendar vám ponúka mnoho spôsobov interakcie s vašimi udalosťami. Zobrazenie mesiaca poskytuje prehľad celého mesiaca;
  týždenný náhľad predstavuje podrobný hodinový prehľad vášho týždňa; a zobrazenie plánu uvádza všetky vaše nadchádzajúce
  udalosti, aby ste mohli ľahko a rýchlo plánovať dopredu.</p>

  <p>K dispozícii je aj zobrazenie úloh, ktoré vám umožňuje spravovať vaše úlohy a podúlohy pomocou výkonného stromového
  zobrazenia Kalendára a jeho prispôsobiteľných možností filtrovania.</p>

  <p>Kalendar bol vytvorený s myšlienkou, aby bol použiteľný na počítačoch, mobilných zariadeniach a všetkom medzi tým.</p>
 ca: >-
  <p>El Kalendar és una aplicació de calendari que permet gestionar les tasques i esdeveniments. Dona suport a dos calendaris
  locals, així com una multitud de calendaris en línia: NextCloud, Google® Calendar, Outlook®, Caldav i molts més.</p>

  <p>El Kalendar ofereix moltes maneres d'interactuar amb els esdeveniments. La vista mensual proporciona una visió general
  de tot el mes. La vista setmanal presenta una visió general detallada de la vostra setmana. I la vista de llista enumera
  tots els pròxims esdeveniments de manera que pugueu planificar amb facilitat i rapidesa.</p>

  <p>També hi ha disponible una vista de tasques, la qual permet gestionar les tasques i subtasques amb la potent vista
  en arbre del Kalendar i les seves capacitats personalitzables de filtratge.</p>

  <p>El Kalendar s'ha construït amb la idea de ser usable a l'escriptori, al mòbil i tot el que hi ha entre ells.</p>
 it: >-
  <p>Kalendar è un'applicazione di calendario che ti consente di gestire le tue attività e gli eventi. Kalendar supporta
  sia i calendari locali che una moltitudine di calendari in linea: Nextcloud, Google® Calendar, Outlook®, Caldav e molti
  altri.</p>

  <p>Kalendar ti offre molti modi per interagire con i tuoi eventi. La vista mensile fornisce una panoramica dell'intero
  mese; la vista settimanale presenta una panoramica dettagliata ora per ora della tua settimana e la visualizzazione delle
  pianificazioni elenca tutti i tuoi eventi imminenti in modo da poter pianificare in anticipo in modo facile e veloce.</p>

  <p>È inoltre disponibile una visualizzazione delle attività, che consente di gestire le attività e le sottoattività con
  la potente visualizzazione ad albero di Kalendar e le sue capacità di filtraggio personalizzabili.</p>

  <p>Kalendar è stato creato con l'idea di essere utilizzabile su desktop, mobile e tutto il resto.</p>
 pt: >-
  <p>O Kalendar é uma aplicação de calendário que lhe permite gerir as suas tarefas e eventos. O Kalendar suporta tanto
  os calendários locais como uma variedade de calendários 'online': Nextcloud, Google® Calendar, Outlook®, Caldav e muitos
  outros.</p>

  <p>O Kalendar oferece-lhe várias formas de interagir com os seus eventos. A vista mensal dá-lhe uma visão geral sobre
  todo o mês; a vista semanal apresenta-lhe uma visão geral hora-a-hora da sua semana e a área do horário mostra todos os
  seus próximos eventos, para que possa planear antecipadamente de forma rápida e simples.</p>

  <p>Também está disponível uma área de tarefas, tornando possível para si gerir as suas tarefas e sub-tarefas com a vista
  em árvore do Kalendar, bem como as suas capacidades personalizadas de filtragem.</p>

  <p>O Kalendar foi compilado com a ideia de ser útil em computadores pessoais, dispositivos móveis, entre outros.</p>
 pl: >-
  <p>Kalendar jest aplikacją kalendarza, która umożliwia zarządzanie twoimi zadaniami i wydarzeniami. Kalendar obsługuje
  zarówno kalendarze lokalne, a także mnogość kalendarzy zdalnych: Nextcloud, Google® Calendar, Outlook®, Caldav i wiele
  innych.</p>

  <p>Kalendarz daje wiele sposobów do obsługi twoich wydarzeń. Widok miesiąca daje pogląd na cały miesiąc; widok tygodnia
  daje pogląd na tydzień godzina po godzinie; a widok harmonogramu zestawia wszystkie twoje nadchodzące wydarzenia tak,
  abyś mógł planować na przyszłość.</p>

  <p>Dostępny jest także widok zadań, co umożliwia zarządzanie zadaniami i ich podzadaniami, dzięki rozbudowanemu widokowi
  drzewa i możliwością dostosowania jego filtrowania.</p>

  <p>Kalendar został zbudowany z zamysłem bycia użytecznym na urządzeniach biurkowych, przenośnych i wszystkich innych.</p>
 en-GB: >-
  <p>Kalendar is a calendar application that allows you to manage your tasks and events. Kalendar supports both local calendars
  as well as a multitude of online calendars: Nextcloud, Google® Calendar, Outlook®, Caldav, and many more.</p>

  <p>Kalendar gives you many ways to interact with your events. The month view provides an overview of the entire month;
  the week view presents a detailed hour-by-hour overview of your week; and the schedule view lists all of your upcoming
  events so that you can easily and quickly plan ahead.</p>

  <p>A tasks view is also available, making it possible for you to manage your tasks and subtasks with Kalendar's powerful
  tree view and its customisable filtering capabilities.</p>

  <p>Kalendar was built with the idea to be usable on desktop, on mobile and everything in between.</p>
 fr: >-
  <p>Kalendar est une application d'agendas, vous permettant de gérer vos tâches et vos évènements. Kalendar prend en charge
  les calendriers locaux ainsi qu'une multitude de calendriers en ligne comme Nextcloud, Google® Calendar, Outlook®, Caldav,
  et bien d'autres.</p>

  <p>Kalendar vous offre de nombreuses façons d'interagir avec vos évènements. L'affichage par mois vous donne un aperçu
  de l'ensemble du mois. L'affichage par semaines vous présente un aperçu détaillé heure par heure de votre semaine. L'affichage
  en calendrier vous présente une liste de tous vos évènements à venir afin que vous puissiez facilement et rapidement les
  planifier.</p>

  <p>Un affichage par tâches est aussi disponible. Il vous permet ainsi de gérer vos tâches et sous-tâches avec l'affichage
  très efficace en arborescence et des capacités de filtrage personnalisé.</p>

  <p>Kalendar a été conçu avec l'idée d'être utilisable sur un ordinateur de bureau, sur un téléphone portable et dans tous
  les périphériques intermédiaires.</p>
 sl: >-
  <p>Kalendar je aplikacija koledarja, ki vam dovoljuje upravljati vaše naloge in dogodke. Kalendar podpira tako lokalne
  koledarje kakor tudi različne spletne koledarje: Nextcloud, Google® Calendar, Outlook®, Caldav, in več drugih.</p>

  <p>Kalendar vam nudi veliko načinov za interakcijo z vašimi dogodki. Mesečni pogled zagotavlja pregled celotnega meseca;
  tedenski pogled predstavlja podrobni pregled uro po uro vašega tedna; in časovni pogled pogled navaja vse vaše prihajajoče
  dogodke, tako da lahko enostavno in hitro načrtujete plan za naprej.</p>

  <p>Na voljo je tudi pogled nalog, kar vam omogoča upravljanje nalog in podnalog z močnim drevesnim pogledom Kalendarja
  in njegovo prilagodljivo zmogljivost filtriranja.</p>

  <p>Kalendar je bil izdelan z idejo, da je uporaben na namizju, na mobilnem telefonu in vse vmes.</p>
 fi: >-
  <p>Kalendar on kalenterisovellus, jolla hallita tehtäviä ja tapahtumia. Se tukee niin paikallisia kuin monia verkkokalentereitakin:
  Nextcloudia, Googlen® kalenteria, Outlookia®, CalDAVia ja monia muita.</p>

  <p>Kalendar tarjoaa useita tapoja vuorovaikuttaa tapahtumiin. Kuukausinäkymä tarjoaa koko kuun yleisnäkymän, viikkonäkymä
  antaa yksityiskohtaisen tunneittaisen näkymän koko viikosta ja aikataulunäkymä luettelee tulevat tapahtumat, jotta eteenpäin
  suunnitteleminen on helppoa.</p>

  <p>Käytettävissä on myös tehtävänäkymä, jolla tehtäviä voi hallita Kalendarin tehokkaassa puunäkymässä mukautettavine
  suodatusominaisuuksineen.</p>

  <p>Kalendar on luotu olemaan hyödyksi niin työpöydällä, mobiilissa kuin kaikkialla siltä väliltäkin.</p>
 C: >-
  <p>Kalendar is a calendar application that allows you to manage your tasks and events. Kalendar supports both local calendars
  as well as a multitude of online calendars: Nextcloud, Google® Calendar, Outlook®, Caldav, and many more.</p>

  <p>Kalendar gives you many ways to interact with your events. The month view provides an overview of the entire month;
  the week view presents a detailed hour-by-hour overview of your week; and the schedule view lists all of your upcoming
  events so that you can easily and quickly plan ahead.</p>

  <p>A tasks view is also available, making it possible for you to manage your tasks and subtasks with Kalendar's powerful
  tree view and its customisable filtering capabilities.</p>

  <p>Kalendar was built with the idea to be usable on desktop, on mobile and everything in between.</p>
 uk: >-
  <p>Kalendar — програма-календар, за допомогою якої ви можете керувати вашими записами завдань і подій. У Kalendar передбачено
  підтримку локальних календарів, а також цілого спектру інтернет-календарів: Nextcloud, Google® Calendar, Outlook®, Caldav
  та багатьох інших.</p>

  <p>За допомогою Kalendar ви зможете працювати із вашими записами подій у багато способів. На панелі перегляду місяця буде
  показано загальний огляд подій місяця; на панелі перегляду тижня ви зможете побачити погодинних розклад подій тижня; а
  на панелі розкладу буде показано список усіх наступних подій, який надасть вам змогу без проблем швидко спланувати свої
  дії.</p>

  <p>Також доступна панель перегляду завдань, за допомогою якої ви можете керувати записами завдань і підзавдань у потужній
  ієрархічній структурі записів Kalendar із гнучкими можливостями фільтрування.</p>

  <p>Kalendar побудовано так, що програмою можна користуватися на звичайному комп'ютері, на мобільному телефоні і на усіх
  проміжних пристроях.</p>
 el: >-
  <p>Το Kalendar είναι μια εφαρμογή ημερολογίου που σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε εργασίες και γεγονότα. Το Kalendar υποστηρίζει
  τοπικά ημερολόγια καθώς επίσης και μαι πληθώρα επιγραμμικών (online) ημερολογίων: Nextcloud, Google® Calendar, Outlook®,
  Caldav, και πολλά άλλα.</p>

  <p>Το Kalendar δίνει πολλούς τρόπους αλληλεπίδρασης με γεγονότα. Η προβολή του μήνα παρέχει μια επισκόπηση όλου του μήνα.
  Η προβολή της εβδομάδας παρουσιάζει μια λεπτομερή ανά ώρα επισκόπηση της εβδομάδας. Και η προβολή χρονοπρογραμματισμού
  εμφανίζει όλα τα επερχόμενα γεγονότα έτσι ώστε εύκολα και γρήγορα να οργανώνετε το χρόνο σας.</p>

  <p>Μια προβολή εργασιών είναι επίσης διαθέσιμη, ώστε να να διαχειρίζεστε εργασίες και υπο-εργασίες με την ισχυρή δενδρική
  προβολή του Kalendar και τις προσαρμόσιμες δυνατότητες φιλτραρίσματος που διαθέτει.</p>

  <p>το Kalendar κατασκευάστηκε με την ιδέα της χρηστικότητας στην επιφάνεια εργασίας, στο κινητό και σε οτιδήποτε ενδιάμεσα.</p>
 ca-valencia: >-
  <p>Kalendar és una aplicació de calendari que permet gestionar les tasques i esdeveniments. Dona suport a dos calendaris
  locals, així com una multitud de calendaris en línia: NextCloud, Google® Calendar, Outlook®, Caldav i molts més.</p>

  <p>Kalendar oferix moltes maneres d'interactuar amb els esdeveniments. La vista mensual proporciona una visió general
  de tot el mes. La vista setmanal presenta una visió general detallada de la vostra setmana. I la vista de llista enumera
  tots els pròxims esdeveniments de manera que pugueu planificar amb facilitat i rapidesa.</p>

  <p>També hi ha disponible una vista de tasques, la qual permet gestionar les tasques i subtasques amb la potent vista
  en arbre de Kalendar i les seues capacitats personalitzables de filtratge.</p>

  <p>Kalendar s'ha construït amb la idea de ser usable a l'escriptori, al mòbil i tot el que hi ha entre ells.</p>
 az: >-
  <p>Kalendar, sizə tapşırıqlarınızı və tədbirlərinizi idarə etməyə imkan verən bir təqvim tətbiqidir. Kalendar, həm yerli
  həm də NextCloud, Google® Təqvim, Outlook®, CalDav və bir çoxları kimi onlayn təqvimləri dətəkləyir.</p>

  <p>Kalendar, sizə tədbirlərinizi əlaqələndirməyin bir çox yolunu təqdim edir. Ay görünüşü bütün ayın icmalını təqdim edir;
  həftə görünüşü həftənizin ətraflı saat-saat icmalını təqdim edir; və gündəlik görünüşü bütün qarşıdan gələn hadisələrinizin
  siyahısını verir ki, siz gələcək işlərinizi asanlıqla və cəld planlaşdıra biləsiniz.</p>

  <p>Kalendarda budaqlanma görünüşü və onun fərdiləşdirilə bilən filtrləmə imkanları ilə tapşırıqlarınızı və alt tapşırıqlarınızı
  idarə etməyə imkan verən tapşırıqlar görünüşü də mövcuddur.</p>

  <p>Kalendar, Masaüstü, mobil və onlar arasındakı cihazlarda istifadə ediləbiləcək şəkildə hazırlanmışdır.</p>
 ar: >-
  <p>التقويم هو تطبيق تقويم يسمح لك بإدارة مهامك وأحداثك. ويدعم كلاً من التقويمات المحلية بالإضافة إلى العديد من التقاويم
  عبر الإنترنت: Nextcloud و Google® Calendar و Outlook® و Caldav وغيرها الكثير.</p>

  <p>يمنحك التقويم العديد من الطرق للتفاعل مع الأحداث الخاصة بك. يوفر عرض الشهر نظرة عامة على الشهر بأكمله، ويقدم عرض الأسبوع
  نظرة عامة مفصلة ساعة بساعة لأسبوعك، ويسرد عرض الجدول جميع الأحداث القادمة بحيث يمكنك التخطيط مسبقًا بسهولة وسرعة.</p>

  <p>يتوفر أيضًا عرض المهام، مما يتيح لك إدارة المهام والمهام الفرعية باستخدام عرض الشجرة القوي للتقويم وإمكانيات التصفية
  القابلة للتخصيص.</p>

  <p>صمم التقويم بفكرة أن تكون قابل للاستخدام على سطح المكتب وعلى الهاتف المحمول وكل شيء بينهما.</p>
 hu: >-
  <p>A Kalendar egy naptáralkalmazás, amely lehetővé teszi feladatai és eseményei kezelését. Támogatja a helyi naptárakat
  és számos online naptárat: Nextcloud, Google® Calendar, Outlook®, Caldav, és sok-sok egyebet.</p>

  <p>Számos módon kezelheti az eseményeit. A havi nézetben áttekinthet egy-egy hónapot; a heti nézetben óráról-órára megtervezheti
  egy hetét; az ütemezés nézetben pedig listázhatja az összes soron következő eseményt, egyszerűen és gyorsan tervezhet
  előre.</p>

  <p>A feladat nézet sem maradt ki, melyben a Kalendarból ismert hatékony faszerkezetben kezelhetőek a feladatok és részfeladatok,
  testre szabható szűrőkkel.</p>

  <p>A Kalendart úgy tervezték, hogy használható legyen mindenféle eszközön, az asztali számítógépektől kezdve a mobiltelefonokig.</p>
 nl: >-
  <p>Kalendar is een agenda-toepassing die u uw taken en afspraken laat beheren. Kalendar ondersteunt zowel lokale agenda's
  alsook een veelheid aan online agenda's: Nextcloud, Google® Calendar, Outlook®, Caldav en vele anderen.</p>

  <p>Kalendar geeft u veel manieren om te interageren met uw afspraken. De maandweergave biedt een overzicht over de gehele
  maand; de weekweergave presenteert een gedetailleerde uur-voor-uur overzicht van uw week; en de planningweergavelijsten
  al uw komende afspraken zodat u gemakkelijk en snel vooruit kunt plannen.</p>

  <p>Een takenweergave is ook beschikbaar, waarmee u uw taken en subtaken met de krachtige boomstructuur weergave van Kalendar
  en zijn aanpasbare mogelijkheden voor filtering kunt beheren.</p>

  <p>Kalendar is gebouwd met het idee om bruikbaar te zijn op een bureaublad, op een mobiel en alles er tussenin.</p>
DeveloperName:
 es: La Comunidad de KDE, Clau Cambra y Carl Schwan
 sv: KDE-gemenskapen, Clau Cambra och Carl Schwan
 sk: KDE Komunita, Clau Cambra a Carl Schwan
 fi: KDE-yhteisö, Clau Cambra ja Carl Schwan
 ca: Comunitat KDE, Clau Cambra i Carl Schwan
 it: Comunità KDE, Clau Cambra e Carl Schwan
 ca-valencia: Comunitat KDE, Clau Cambra i Carl Schwan
 de: KDE-Gemeinschaft, Clau Cambra und Carl Schwan
 en-GB: KDE Community, Clau Cambra and Carl Schwan
 fr: Communauté KDE, Clau Cambra et Carl Schwan
 pl: Społeczność KDE, Clau Cambra oraz Carl Schwan
 sl: Skupnost KDE, Clau Cambra in Carl Schwan
 pt: Comunidade do KDE, Clau Cambra e Carl Schwan
 el: Η Κοινότητα του KDE, Clau Cambra και Carl Schwan
 C: KDE Community, Clau Cambra and Carl Schwan
 cs: Komunita KDE, Clau Cambra a Carl Schwan
 uk: Спільнота KDE, Clau Cambra і Carl Schwan
 az: KDE Cəmiyyəti, Clau Cambra və Carl Schwan
 pt-BR: Comunidade KDE, Clau Cambra e Carl Schwan
 ar: مجتمع كدي، وكلاو كامبرا وكارل شوان
 hu: A KDE közösség, Clau Cambra és Carl Schwan
 ko: KDE 커뮤니티, Clau Cambra, Carl Schwan
 nl: KDE-gemeenschap, Clau Cambra en Carl Schwan
 zh-CN: KDE 社区、Clau Cambra 和 Carl Schwan
ProjectLicense: GPL-3.0-or-later
Categories:
- Office
- Calendar
Url:
 homepage: https://apps.kde.org/kalendar/
 bugtracker: https://invent.kde.org/pim/kalendar/-/issues
Icon:
 cached:
 - name: kalendar_org.kde.kalendar.png
  width: 48
  height: 48
 - name: kalendar_org.kde.kalendar.png
  width: 64
  height: 64
 - name: kalendar_org.kde.kalendar.png
  width: 128
  height: 128
 remote:
 - url: org/kde/kalendar/6e5f4409143c2888629dcd7f159e95cd/icons/128x128/kalendar_org.kde.kalendar.png
  width: 128
  height: 128
 stock: org.kde.kalendar
Launchable:
 desktop-id:
 - org.kde.kalendar.desktop
Provides:
 binaries:
 - kalendar
 mediatypes:
 - text/calendar
Screenshots:
- default: true
 caption:
  es: Vista mensual
  sv: Månadsvy
  sk: Mesačný pohľad
  fi: Kuukausinäkymä
  ca: Vista mensual
  it: Vista mensile
  ca-valencia: Vista mensual
  de: Monatsansicht
  en-GB: Month View
  fr: Affichage en mois
  pl: Widok miesiąca
  sl: Mesečni pogled
  pt: Vista Mensal
  el: Προβολή μήνα
  C: Month View
  cs: Pohled na měsíc
  uk: Перегляд місяця
  az: Ay görünüşü
  ar: عرض الشهر
  hu: Havi nézet
  nl: Maandweergave
 thumbnails:
 - url: org/kde/kalendar/6e5f4409143c2888629dcd7f159e95cd/screenshots/image-1_1248x720.png
  width: 1248
  height: 720
 - url: org/kde/kalendar/6e5f4409143c2888629dcd7f159e95cd/screenshots/image-1_752x434.png
  width: 752
  height: 434
 - url: org/kde/kalendar/6e5f4409143c2888629dcd7f159e95cd/screenshots/image-1_624x360.png
  width: 624
  height: 360
 - url: org/kde/kalendar/6e5f4409143c2888629dcd7f159e95cd/screenshots/image-1_224x129.png
  width: 224
  height: 129
 source-image:
  url: org/kde/kalendar/6e5f4409143c2888629dcd7f159e95cd/screenshots/image-1_orig.png
  width: 1523
  height: 879
- default: true
 caption:
  es: Vista semanal
  sv: Veckovy
  sk: Pohľad týždňa
  fi: Viikkonäkymä
  ca: Vista setmanal
  it: Vista settimanale
  ca-valencia: Vista setmanal
  de: Wochenansicht
  en-GB: Week View
  fr: Affichage en semaines
  pl: Widok tygodnia
  sl: Tedenski pogled
  pt: Vista da Semana
  el: Προβολή εβδομάδας
  C: Week View
  cs: Týdenní pohled
  uk: Перегляд тижня
  az: Həftə görünüşü
  ar: عرض الأسبوع
  hu: Heti nézet
  nl: Weekweergave
 thumbnails:
 - url: org/kde/kalendar/6e5f4409143c2888629dcd7f159e95cd/screenshots/image-2_1248x720.png
  width: 1248
  height: 720
 - url: org/kde/kalendar/6e5f4409143c2888629dcd7f159e95cd/screenshots/image-2_752x434.png
  width: 752
  height: 434
 - url: org/kde/kalendar/6e5f4409143c2888629dcd7f159e95cd/screenshots/image-2_624x360.png
  width: 624
  height: 360
 - url: org/kde/kalendar/6e5f4409143c2888629dcd7f159e95cd/screenshots/image-2_224x129.png
  width: 224
  height: 129
 source-image:
  url: org/kde/kalendar/6e5f4409143c2888629dcd7f159e95cd/screenshots/image-2_orig.png
  width: 1523
  height: 879
- default: true
 caption:
  es: Vista de planificación
  sv: Schemaläggningsvy
  sk: Pohľad rozvrhu
  fi: Aikataulunäkymä
  ca: Vista de la Planificació
  it: Vista delle pianificazioni
  ca-valencia: Vista de la Planificació
  de: Terminplanansicht
  en-GB: Schedule View
  fr: Affichage en calendrier
  pl: Widok harmonogramu
  sl: Časovni plan
  pt: Área de Calendarização
  el: Προβολή χρονοπρογραμματισμού
  C: Schedule View
  cs: Pohled na plánování
  uk: Перегляд розкладу
  az: Gündəlik görünüşü
  ar: عرض الجدولة
  hu: Ütemezés nézet
  nl: Periodieke transactie venster
 thumbnails:
 - url: org/kde/kalendar/6e5f4409143c2888629dcd7f159e95cd/screenshots/image-3_1248x857.png
  width: 1248
  height: 857
 - url: org/kde/kalendar/6e5f4409143c2888629dcd7f159e95cd/screenshots/image-3_752x516.png
  width: 752
  height: 516
 - url: org/kde/kalendar/6e5f4409143c2888629dcd7f159e95cd/screenshots/image-3_624x428.png
  width: 624
  height: 428
 - url: org/kde/kalendar/6e5f4409143c2888629dcd7f159e95cd/screenshots/image-3_224x153.png
  width: 224
  height: 153
 source-image:
  url: org/kde/kalendar/6e5f4409143c2888629dcd7f159e95cd/screenshots/image-3_orig.png
  width: 1279
  height: 879
- default: true
 caption:
  es: Vista de tareas
  sv: Uppgiftsvy
  sk: Pohľad úloh
  fi: Tehtävänäkymä
  ca: Vista de tasca
  it: Vista delle attività
  ca-valencia: Vista de tasca
  de: Aufgabenansicht
  en-GB: Task View
  fr: Affichage en tâches
  pl: Widok zadań
  sl: Pregled nalog
  pt: Vista das Tarefas
  el: Προβολή εργασιών
  C: Task View
  cs: Pohled na úlohy
  uk: Перегляд завдання
  az: Tapşırıq görünüşü
  ar: عرض المهام
  hu: Feladat nézet
  nl: Taakweergave
 thumbnails:
 - url: org/kde/kalendar/6e5f4409143c2888629dcd7f159e95cd/screenshots/image-4_1248x769.png
  width: 1248
  height: 769
 - url: org/kde/kalendar/6e5f4409143c2888629dcd7f159e95cd/screenshots/image-4_752x463.png
  width: 752
  height: 463
 - url: org/kde/kalendar/6e5f4409143c2888629dcd7f159e95cd/screenshots/image-4_624x384.png
  width: 624
  height: 384
 - url: org/kde/kalendar/6e5f4409143c2888629dcd7f159e95cd/screenshots/image-4_224x138.png
  width: 224
  height: 138
 source-image:
  url: org/kde/kalendar/6e5f4409143c2888629dcd7f159e95cd/screenshots/image-4_orig.png
  width: 1442
  height: 889
- default: true
 caption:
  es: Móvil
  sv: Mobil
  sk: Mobil
  fi: Mobiili
  ca: Mòbil
  it: Mobile
  ca-valencia: Mòbil
  de: Mobil
  en-GB: Mobile
  fr: Mobile
  pl: Telefon komórkowy
  sl: Mobilno
  pt: Telemóvel
  el: Κινητό
  C: Mobile
  cs: Mobilní
  uk: Мобільний
  az: Mobile
  ar: المحمول
  hu: Mobil
  nl: Mobiel
 thumbnails:
 - url: org/kde/kalendar/6e5f4409143c2888629dcd7f159e95cd/screenshots/image-5_224x411.png
  width: 224
  height: 411
 source-image:
  url: org/kde/kalendar/6e5f4409143c2888629dcd7f159e95cd/screenshots/image-5_orig.png
  width: 360
  height: 661
Releases:
- version: 22.04.3
 type: stable
 unix-timestamp: 1657152000
- version: 22.04.2
 type: stable
 unix-timestamp: 1654732800
- version: 22.04.1
 type: stable
 unix-timestamp: 1652313600
- version: 22.04.0
 type: stable
 unix-timestamp: 1650499200
Requires:
- display_length: 360
Recommends:
- control: keyboard
- control: pointing
- control: touch