⇦ | parley [main]
Last updated on: 2022-08-17 14:20 [UTC]

Metadata for parley in main

org.kde.parley.desktop - 4:21.12.3-1 ⚙ amd64 ⚙ arm64 ⚙ armhf ⚙ i386 ⚙ mips64el

Icon
---
Type: desktop-application
ID: org.kde.parley.desktop
Package: parley
Name:
 eu: Parley
 nds: Parley
 zh-TW: 語言_Parley
 de: Parley
 ia: Parley
 pt: Parley
 nn: Parley
 pt-BR: Parley
 gl: Parley
 zh-CN: Parley
 ru: Parley
 el: Parley
 fr: Parley
 C: Parley
 da: Parley
 uk: Parley
 lt: Parley
 ca: Parley
 sk: Parley
 sv: Parley
 it: Parley
 es: Parley
 ko: Parley
 sl: Parley
 tr: Parley
 cs: Parley
 id: Parley
 fi: Parley
 bs: Parley
 et: Parley
 pl: Parley
 en-GB: Parley
 ca-valencia: Parley
 nl: Parley
Summary:
 eu: Hiztegi entrenatzailea
 nds: Vokaveln lehren
 zh-TW: 字彙訓練師
 de: Vokabeltrainer
 ia: Instructor de vocabulario
 pt: Treinador do Vocabulário
 nn: Gloseøving
 pt-BR: Treinador de vocabulário
 gl: Adestrador de vocabulario
 zh-CN: 词汇练习器
 ru: Программа для изучения новой лексики
 el: Εκπαιδευτής λεξιλογίου
 uk: Словниковий тренажер
 C: Vocabulary Trainer
 fr: Exercices de vocabulaire
 lt: Žodyno treniruoklis
 sv: Ordförrådsträning
 sk: Tréner slovnej zásoby
 ca: Entrenador de vocabulari
 ko: 어휘 연습 도구
 es: Entrenador de vocabulario
 it: Apprendimento di vocaboli
 sl: Učenje besedišča
 tr: Kelime Çalıştırıcı
 cs: Učitel slovní zásoby
 id: Pelatih Kosakata
 fi: Sanaston harjoitusohjelma
 bs: Trener riječnika
 et: Sõnavara treening
 pl: Trening słownictwa
 en-GB: Vocabulary Trainer
 ca-valencia: Entrenador de vocabulari
 nl: Woordjes oefenen
Description:
 eu: >-
  <p>Parley hiztegi trebatzaile bat da. Zure hiztegia buruz ikasten laguntzen dizu, atzerriko hizkuntza bat ikasten ari
  zarenean adibidez. Hizkuntzen berariazko ezaugarri asko ditu, baina ikasteko beste zeregin batzuetarako ere erabil daiteke.
  Ikastea optimizatzen duen errepikapen tartekatu metodoa erabiltzen du. Hiztegi bildumak zama-jaitsi daitezke «Berrikuntzak
  eskuratu» erabiliz edo sortu barnean duen editorearekin.</p>

  <p>Trebatzeko moduak:</p>

  <ul>
   <li>Txartel azkarrak</li>
   <li>Letrak nahasita (hitz bateko letrak ordenatu)</li>
   <li>Aukera anizkoitza</li>
   <li>Idatzita</li>
   <li>Hizkuntza berariazko trebakuntzak: artikulua, konparazio-inprimakiak, aditz-jokoak, sinonimoak/antonimoak/parafrasiak</li>
  </ul>
 nds: >-
  <p>Parley is en Vokavel-Lehrprogramm. Dat hölpt Di bi't Lehren vun Dien Wöör, a.B. ut en butenlannsch Spraak. Dat ünnerstütt
  vele Spraakfunkschonen, man lett sik ok för anner Saken bruken. De Lehrmetood is de Wedderhalen mit Afstand, wat dat Lehren
  verbetert. Vokavelsetten kannst Du över „Deegte niege Saken“ daalladen oder mit den inbuut Editor sülven opstellen.</p>

  <p>Ööv-Bedriefoorden:</p>

  <ul>
   <li>Naslakoorten</li>
   <li>Mischt Bookstaven (Bookstaven vun en Woort ornen)</li>
   <li>Mehrfachköör</li>
   <li>Schreven</li>
   <li>Besünner Spraaklexen: Artikeln, Stiegformen, Böögformen, Liekwöör, Güntwöör, Ümschrieven</li>
  </ul>
 zh-TW: >-
  <p>Parley 是一套字彙訓練程式。它能協助您在學習外語時記憶字彙。它支援多種語言功能,也可以用於其他領域的訓練。字彙可以從「取得新禮物」中下載,或是自行透過內建編輯器建立。</p>

  <p>訓練模式:</p>

  <ul>
   <li>閃卡</li>
   <li>混合字母(單字字母順序)</li>
   <li>多重選擇</li>
   <li>已寫入</li>
   <li>語言指定訓練:冠詞、比較級、詞形變化、同義/反義/譯述等</li>
  </ul>
 de: >-
  <p>Parley ist ein Vokabelprogramm. Es hilft Ihnen, Ihre Vokabelkenntnisse zu verbessern, wenn Sie eine neue Sprache lernen.
  Es werden viele Sprachspezifische Funktionen unterstützt, es kann aber auch für andere Lernaufgaben verwendet werden.
  Es verwendet die Methode des wiederholten Lernens mit zeitlichem Abstand für einen optimalen Lernfortschritt. Vokabelsammlungen
  können mit „Neue Erweiterungen“ heruntergeladen oder mit dem eingebauten Editor erstellt werden.</p>

  <p>Übungsmodi:</p>

  <ul>
   <li>Karteikarten</li>
   <li>Gemischte Buchstaben (Buchstaben in der richtigen Reihenfolge anordnen)</li>
   <li>Mehrfachauswahl</li>
   <li>Schriftlich</li>
   <li>Sprachspezifische Übungen: Artikel, Vergleichsformen, Konjugationen, Synonyme, Antonyme, Umschreibungen</li>
  </ul>
 pt: >-
  <p>O Parley é um treinador de vocabulários. Ajuda-o a memorizar o seu vocabulário, quando por exemplo está a tentar aprender
  uma língua estrangeira. Ele suporta muitas funcionalidades específicas das línguas, mas também poderá ser usado para outras
  tarefas de aprendizagem. Ele usa o método de aprendizagem por repetição espaçada, o que torna a aprendizagem óptima. As
  colecções de vocabulários poderão ser obtidas pelo mecanismo para "Obter Coisas Novas" ou criadas com o editor incorporado.</p>

  <p>Modos de Treino:</p>

  <ul>
   <li>Cartões</li>
   <li>Letras Misturadas (ordenar as letras de uma palavra)</li>
   <li>Escolha Múltipla</li>
   <li>Escrito</li>
   <li>Treinos específicos da língua: artigos, formas de comparação, conjugações, sinónimos/antónimos/parágrafos</li>
  </ul>
 zh-CN: >-
  <p>训练模式:</p>

  <ul>
   <li>题卡</li>
   <li>混合字母 (一个单词的字母顺序)</li>
   <li>多项选择</li>
   <li>写作</li>
  </ul>
 nn: >-
  <p>Øvingsmodusar:</p>

  <ul>
   <li>Spørjekort</li>
   <li>Fleirvalsoppgåver</li>
  </ul>
 gl: >-
  <p>Parley é un adestrador de vocabulario. Axúdao a memorizar un vocabulario, como por exemplo o vocabulario dun idioma
  que está a aprender. Permite moitas funcionalidades específicas de idiomas, pero tamén se pode empregar para aprender
  outras cousas. Emprega o método de ensino de repetición espazada, que optimiza a aprendizaxe. Pode descargar coleccións
  de vocabulario empregando «Get Hot New Stuff» ou crear as súas propias coleccións co editor integrado.</p>

  <p>Modos de adestramento:</p>

  <ul>
   <li>Tarxetas</li>
   <li>Letras mesturadas (ordenar as letras dunha palabra)</li>
   <li>Opcións múltiplas</li>
   <li>Escrito</li>
   <li>Adestramentos de idioma: artigos, formas de comparación, conxugación, sinónimos, antónimos e perífrases.</li>
  </ul>
 ru: >-
  <p>Parley — программа для тренировки словарного запаса, например при изучении иностранного языка. Учитываются особенности
  языков, но тем не менее возможно заучивать не только переводы слов, но и другую информацию. В программе используется техника
  интервальных повторений, ускоряющая заучивание. Можно создавать свои файлы словарей. Также доступны готовые файлы, предоставленные
  другими пользователями Parley, которые можно загрузить прямо из программы.</p>

  <p>Режимы обучения:</p>

  <ul>
   <li>Карточки</li>
   <li>Перемешанные буквы (нужно восстановить правильный порядок букв в слове)</li>
   <li>Вопросы с вариантами ответа</li>
   <li>Письменные задания</li>
   <li>Задания, зависящие от языка: артикли, степени сравнения, спряжение глаголов, синонимы и антонимы</li>
  </ul>
 el: >-
  <p>Το Parley είναι ένα πρόγραμμα εξάσκησης λεξιλογίου. Σας βοηθά να απομνημονεύσετε το λεξιλόγιό σας, π.χ. όταν προσπαθείτε
  να μάθετε μια ξένη γλώσσα. Υποστηρίζει πολλά ιδιαίτερα γλωσσικά χαρακτηριστικά, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για
  άλλους εκπαιδευτικούς σκοπούς. Χρησιμοποιεί τη μέθοδο της τμηματικής επανάληψης, η οποία βελτιστοποιεί την εκμάθηση. Συλλογές
  λεξιλογίου μπορείτε να κατεβάσετε μέσω της "Λήψης νέου χρήσιμου υλικού" ή να δημιουργήσετε στον ενσωματωμένο επεξεργαστή.</p>

  <p>Λειτουργίες εκμάθησης:</p>

  <ul>
   <li>Κάρτες εκμάθησης</li>
   <li>Ανάμειξη γραμμάτων (ταξινομήστε τα γράμματα μιας λέξης)</li>
   <li>Πολλαπλής επιλογής</li>
   <li>Γραπτά</li>
   <li>Εξειδικευμένες γλωσσικές εξασκήσεις: άρθρα, συγκρίσεις, κλίσεις, συνώνυμα/αντίθετα/παραφράσεις</li>
  </ul>
 fr: >-
  <p>Parley est un logiciel proposant des exercices de vocabulaire. Il vous aide à mémoriser votre vocabulaire, par exemple
  lorsque vous apprenez une langue étrangère. Il prend en charge de nombreuses spécificités des différentes langues, mais
  vous pouvez également l'utiliser à d'autres fins d'apprentissage. Il utilise une méthode d'apprentissage par répétition
  espacée, qui optimise l'apprentissage. Les collections de vocabulaire peuvent être téléchargées par l'intermédiaire de
  « Obtenir les dernières nouveautés » ou grâce à l'éditeur intégré.</p>

  <p>Modes d'exercice :</p>

  <ul>
   <li>Fiches mnémotechniques</li>
   <li>Lettres mélangées (remettre les lettres en ordre)</li>
   <li>Choix multiple</li>
   <li>Écrit</li>
   <li>Exercices spécifiques aux langues : articles, comparaisons, conjugaisons, synonymes/antonymes/paraphrases</li>
  </ul>
 uk: >-
  <p>Parley — програма для вивчення мов. Вона допоможе вам поповнити ваш словниковий запас і вивчити правила іноземної мови.
  У програмі передбачено багато специфічних для мов можливостей. Втім, нею можна скористатися і для виконання інших завдань
  з вивчення даних. У програмі використано методику навчання за допомогою повторення зі змінним інтервалом, яка оптимізує
  процес навчання. Збірки словників можна отримати з інтернету або створити за допомогою вбудованого до програми редактора.</p>

  <p>Режими навчання:</p>

  <ul>
   <li>Навчальні картки.</li>
   <li>Відновлення порядку літер (різновид анаграми).</li>
   <li>Вибір з варіантів.</li>
   <li>Письмовий.</li>
   <li>Специфічні для мови режими: артиклі, ступені порівняння, спряження, синоніми, антоніми, парафрази.</li>
  </ul>
 C: >-
  <p>Parley is a vocabulary trainer. It helps you to memorize your vocabulary, for example when you are trying to learn
  a foreign language. It supports many language specific features, but can be used for other learning tasks as well. It
  uses the spaced repetition learning method, which makes learning optimal. Vocabulary collections can be downloaded by
  "Get Hot New Stuff" or created with the built-in editor.</p>

  <p>Training Modes:</p>

  <ul>
   <li>Flash Cards</li>
   <li>Mixed Letters (order the letters of a word)</li>
   <li>Multiple Choice</li>
   <li>Written</li>
   <li>Language specific trainings: article, comparison forms, conjugations, synonymes/antonyms/paraphrases</li>
  </ul>
 lt: >-
  <ul>
   <li>Kortelės</li>
   <li>Pasirinkimas iš kelių atsakymų</li>
   <li>Rašyba</li>
  </ul>
 sv: >-
  <p>Parley är ett är program för ordförrådsövning. Det hjälper dig att memorera ditt ordförråd, till exempel när du försöker
  lära dig ett främmande språk. Det stöder en mängd språkspecifika funktioner, men kan dessutom användas för andra inlärningsuppgifter.
  Det använder inlärningsmetoden med utspridd upprepning, vilket gör inlärning optimal. Ordförrådsamlingar kan laddas ner
  med "Hämta heta nyheter" eller skapas med den inbyggda editorn.</p>

  <p>Övningsmetoder:</p>

  <ul>
   <li>Snabbkort</li>
   <li>Blandade bokstäver (ordna bokstäverna i ett ord)</li>
   <li>Flerval</li>
   <li>Skrivet</li>
   <li>Språkspecifika övningar: artiklar, kompareringsformer, konjugeringar, synonymer/antonymer/omskrivningar</li>
  </ul>
 ca: >-
  <p>El Parley és un entrenador de vocabulari. Us ajuda a memoritzar un vocabulari, per exemple quan esteu intentant aprendre
  un idioma estranger. Accepta moltes funcionalitats específiques de l'idioma, però també es pot utilitzar per a altres
  tasques d'aprenentatge. Utilitza el mètode d'aprenentatge de repetició espaiada, el qual optimitza l'aprenentatge. Les
  col·leccions dels vocabularis es poden baixar amb «Obtén les novetats» o es poden crear amb l'editor integrat.</p>

  <p>Modes d'entrenament:</p>

  <ul>
   <li>Fitxes ràpides</li>
   <li>Lletres barrejades (ordre de les lletres d'una paraula)</li>
   <li>Elecció múltiple</li>
   <li>Escrit</li>
   <li>Entrenaments específics de l'idioma: articles, formes de comparació, conjugacions, sinònims/antònims/paràfrasis</li>
  </ul>
 sk: >-
  <p>Parley je tréner slovnej zásoby. Pomôže vám naučiť sa slovnú zásobu, napríklad keď sa snažíte naučiť cudzí jazyk. Podporuje
  mnoho jazykovo špecifických funkcií, ale dá sa použiť aj na iné výukové účely. Používa metódu rozloženého opakovania učenia,
  ktorá robí výuku optimálnou. Kolekcie slovnej zásoby sa dajú stiahnuť cez "Získať nový materiál" alebo vytvoriť cez zabudovaný
  editor.</p>

  <p>Režimy tréningu:</p>

  <ul>
   <li>Učebné karty</li>
   <li>Zmiešané písmená (poradie písmen v slove)</li>
   <li>Viacnásobné možnosti</li>
   <li>Napísané</li>
   <li>Tréning závislý na jazyku: článok, porovnanie foriem, konjugácie, synonymá/antonymá/odseky</li>
  </ul>
 pt-BR: >-
  <p>Parley é um treinador de vocabulários. Ele o ajuda a memorizar seu vocabulário, quando, por exemplo, você estiver tentando
  aprender um idioma estrangeiro. Ele tem suporte a muitas funcionalidades específicas de idiomas, mas também pode ser usado
  para outras tarefas de aprendizagem. Ele usa o método de aprendizagem por repetição espaçada, o que torna a aprendizagem
  ótima. As coleções de vocabulários poderão ser obtidas pela funcionalidade "Baixar novidades" ou criadas com o editor
  incorporado.</p>

  <p>Modos de treinamento:</p>

  <ul>
   <li>Cartões</li>
   <li>Letras misturadas (ordenar as letras de uma palavra)</li>
   <li>Múltipla escolha</li>
   <li>Escrita</li>
   <li>Treinamentos específicos de idioma: artigo, formas de comparação, conjugações, sinônimos/antônimos/paráfrases</li>
  </ul>
 it: >-
  <p>Parley è un programma per l'pprendimento di vocaboli. Ti aiuta a memorizzare vocaboli, ad esempio quando stai imparando
  una lingua straniera. Supporta molte caratteristiche specifiche di varie lingue, ma può essere usato anche per imparare
  altre cose. Usa la ripetizione dilazionata come metodo di apprendimento, migliorando l'apprendimento. Collezioni di vocaboli
  possono essere scaricate usando il sistema delle «Novità», oppure create con l'editor integrato.</p>

  <p>Modalità di apprendimento:</p>

  <ul>
   <li>Carte mnemoniche</li>
   <li>Lettere mescolate (ordina le lettere di una parola)</li>
   <li>Scelta multipla</li>
   <li>Scritto</li>
   <li>Apprendimenti specifici per le lingue: articoli, forme di confronto, coniugazioni, sinomini/antonimi/parafrasi</li>
  </ul>
 ko: >-
  <p>연습 모드:</p>

  <ul>
   <li>플래시 카드</li>
   <li>객관식</li>
   <li>주관식</li>
  </ul>
 es: >-
  <p>Parley es un entrenador de vocabulario. Ayuda a memorizar vocabulario, por ejemplo, cuando se está intentando aprender
  un idioma extranjero. Cuenta con muchas funcionalidades específicas para los idiomas, pero también se puede utilizar para
  otras tareas de aprendizaje. Utiliza el método de repetición espaciada, que proporciona un aprendizaje óptimo. Las colecciones
  de vocabulario se pueden descargar mediante la opción «Obtener nuevo material» o crear mediante el editor incorporado.</p>

  <p>Modos de entrenamiento:</p>

  <ul>
   <li>Tarjetas</li>
   <li>Mezcla de letras (ordenar las letras de una palabra)</li>
   <li>Varias opciones</li>
   <li>Escrito</li>
   <li>Entrenamiento específico para idiomas: artículo, formas comparativas, conjugaciones, sinónimos, antónimos y paráfrasis.</li>
  </ul>
 sl: >-
  <p>Parley vam lahko pomaga pri učenju besedišča, če se na primer poskušate naučiti tuj jezik. Podpira zmožnosti, ki so
  določene za nek jezik, lahko pa ga uporabite tudi za druge stvari. Uporablja posebne metode, ki optimizirajo učenje. Zbirke
  besedišč lahko prejmete s pomočjo "Dobi vroče novosti" ali pa uporabite vgrajen urejevalnik.</p>

  <p>Načini učenja:</p>

  <ul>
   <li>Karte</li>
   <li>Pomešane črke (postavite črke besede v pravilni vrstni red)</li>
   <li>Več izbir</li>
   <li>Pisno</li>
   <li>Vadbe določene za jezik: členi, primerjalne oblike, spregatve, sopomenke/protipomenke/parafraze</li>
  </ul>
 tr: >-
  <p>Parley bir kelime çalıştırıcıdır. Kelimeleri hatırlamanıza yardımcı olur, yeni bir dil öğrenmeye çalışırken faydalıdır.
  Dillere özel bir çok özelliği destekler ama diğer öğrenme görevleri için de kullanılabilir. Öğrenmeyi kolaylaştıran tekrarlı
  öğrenme yöntemini kullanır. Kelime listeleri "Yeni Liste İndir" bağlantısından indirilebilir veya gömülü düzenleyici ile
  oluşturulabilir.</p>

  <p>Çalışma Kipleri:</p>

  <ul>
   <li>Hafıza Kartları</li>
   <li>Karışık Harfler (kelimenin harflerini sıraya dizin)</li>
   <li>Çoktan Seçmeli</li>
   <li>Yazılı</li>
   <li>Dile özel çalışmalar: makale, karşılaştırma formları, çekimler, eş anlamlılar / zıt anlamlılar / başka kelimelerle
  açıklamalar</li>
  </ul>
 cs: >-
  <p>Režimy výuky:</p>

  <ul>
   <li>Kartičky</li>
   <li>S nabídkou možností</li>
   <li>Písemný</li>
  </ul>
 id: >-
  <p>Parley adalah pelatih kosakata. Ini membantu kamu untuk menghafal kosakatamu, contohnya ketika kamu mencoba untuk belajar
  bahasa asing. Ini mendukung banyak fitur khusus bahasa, tetapi dapat digunakan untuk tugas belajar lainnya juga. Ini menggunakan
  metode pembelajaran pengulangan berspasi, yang membuat pembelajaran menjadi optimal. Koleksi kosakata dapat diunduh dengan
  "Get Hot New Stuff" atau diciptakan dengan editor bawaan.</p>

  <p>Mode Pelatihan:</p>

  <ul>
   <li>Kartu Flash</li>
   <li>Huruf Campuran (urutan huruf kata)</li>
   <li>Pilihan Multipel</li>
   <li>Ditulis</li>
   <li>Pelatihan khusus bahasa: artikel, formulir perbandingan, konjugasi, sinonim/antonim/parafrase</li>
  </ul>
 fi: >-
  <p>Parley on sanaston harjoitusohjelma. Se auttaa oppimaan sanastoja ulkoa esimerkiksi, kun yrität oppia vierasta kieltä.
  Se tukee useita kielikohtaisia piirteitä, mutta sitä voi käyttää muuhunkin opiskeluun. Se käyttää aikavälikertauksen oppimismenetelmää,
  joka optimoi oppimisen. Sanastoja voi ladata käyttämällä ”Hae verkosta” -ominaisuutta tai niitä voi luoda sisäänrakennetussa
  muokkaimessa.</p>

  <p>Harjoitustavat:</p>

  <ul>
   <li>Kysymyskortit</li>
   <li>Sekoitetut kirjaimet (järjestä sanan kirjaimet)</li>
   <li>Monivalinta</li>
   <li>Kirjallinen</li>
   <li>Kielikohtaiset harjoitukset: artikkelit, vertailumuodot, taivutusmuodot, synonyymit/antonyymit/parafraasit</li>
  </ul>
 bs: >-
  <p>Parlej je trener rječnika. Pomaže vam da zapamtite svoj rječnik, na primer, kada pokušavate da naučite strani jezik.
  On podržava mnoge jezičke specifičnosti, ali se može koristiti za druge zadatke učenja jednako dobro. On koristi raspoređeni
  metod ponavljanja učenja , što čini učenje optimalno. Vokabular kolekcije možete preuzeti sa "Dobavi nove dobre stvari"
  ili kreirati sa ugrađenim urednikom.</p>

  <p>Režimi treninga</p>

  <ul>
   <li>Memorijske kartice</li>
   <li>Miješana slova (redoslijed slova riječi)</li>
   <li>Višestruki izbor</li>
   <li>Napisano</li>
   <li>Jezički posebna obuka: članovi, oblici poređenja, konjugacija, sinonimi/antonimi/parafraze</li>
  </ul>
 et: >-
  <p>Parley on sõnavara harjutamise rakendus. See aitab sõnu meelde jätta, millest on kasu, kui õpid näiteks võõrkeelt.
  Toetatud on paljud keelespetsiifilised võimalused, kuid rakendust saab kasutada ka muudeks õppimisülesanneteks. Siin kasutatakse
  ajas hajutatud kordamise meetodit, mis muudab omandamise optimaalseks. Sõnavarakogusid saab alla laadida internetist või
  luua neid ise kaasasoleva redaktoriga.</p>

  <p>Harjutamisviisid:</p>

  <ul>
   <li>Sähvikud</li>
   <li>Segatud tähed (tähtede järjestamine nagu anagrammis)</li>
   <li>Mitmene valik</li>
   <li>Kirjalik</li>
   <li>Keelespetsiifilised harjutused: artiklid, võrdlusvormid, käänamine, pööramine, sünonüümid, antonüümid, parafraasid</li>
  </ul>
 pl: >-
  <p>Parley jest programem do ćwiczenia słownictwa. Pomaga zapamiętać słownictwo np. w przypadku nauki obcego języka. Zapewnia
  wiele możliwości zależnych od języka, lecz można go użyć także do nauki innych rzeczy. Używa metody nauki polegającej
  na powtarzaniu w czasie, co sprawia, że nauka jest optymalna. Zbiory słownictwa można pobrać poprzez usługę "Get Hot New
  Stuff" lub utworzyć poprzez wbudowany edytor.</p>

  <p>Tryby ćwiczeń"</p>

  <ul>
   <li>Fiszki</li>
   <li>Mieszane litery (ułóż litery słowa)</li>
   <li>Wiele odpowiedzi</li>
   <li>Pisemny</li>
   <li>Ćwiczenia wyjątkowe dla języka: rodzajnik, formy porównawcze, odmiany, synonimy/antonimy/parafrazy</li>
  </ul>
 en-GB: >-
  <p>Parley is a vocabulary trainer. It helps you to memorise your vocabulary, for example when you are trying to learn
  a foreign language. It supports many language specific features, but can be used for other learning tasks as well. It
  uses the spaced repetition learning method, which makes learning optimal. Vocabulary collections can be downloaded by
  "Get Hot New Stuff" or created with the built-in editor.</p>

  <p>Training Modes:</p>

  <ul>
   <li>Flash Cards</li>
   <li>Mixed Letters (order the letters of a word)</li>
   <li>Multiple Choice</li>
   <li>Written</li>
   <li>Language specific trainings: article, comparison forms, conjugations, synonymes/antonyms/paraphrases</li>
  </ul>
 ca-valencia: >-
  <p>El Parley és un entrenador de vocabulari. Vos ajuda a memoritzar un vocabulari, per exemple quan esteu intentant aprendre
  un idioma estranger. Accepta moltes funcionalitats específiques de l'idioma, però també es pot utilitzar per a altres
  tasques d'aprenentatge. Utilitza el mètode d'aprenentatge de repetició espaiada, el qual optimitza l'aprenentatge. Les
  col·leccions dels vocabularis es poden baixar amb «Obtén les novetats» o es poden crear amb l'editor integrat.</p>

  <p>Modes d'entrenament:</p>

  <ul>
   <li>Fitxes ràpides</li>
   <li>Lletres barrejades (ordre de les lletres d'una paraula)</li>
   <li>Elecció múltiple</li>
   <li>Escrit</li>
   <li>Entrenaments específics de l'idioma: articles, formes de comparació, conjugacions, sinònims/antònims/paràfrasis</li>
  </ul>
 nl: >-
  <p>Met Parley kunt u woordjes oefenen. Het helpt uw woordenschat uit te breiden, bijvoorbeeld bij het leren van een vreemde
  taal. Veel taaleigen zaken worden ondersteund, maar u kunt Parley ook gebruiken voor andere leeroefeningen. Het gebruikt
  de "spaced repetition" leermethode (met geregelde herhalingen), om optimaal te kunnen leren. Woordenlijsten kunnen worden
  gedownload, of met het ingebouwde bewerkingsprogramma zelf worden gemaakt.</p>

  <p>Oefenmethodes:</p>

  <ul>
   <li>Oefenkaarten</li>
   <li>Gehutselde letters (zet de letters in het woord in de goede volgorde)</li>
   <li>Meerkeuze</li>
   <li>Geschreven</li>
   <li>Taaleigen oefeningen: lidwoorden, vergelijkingen, vervoegingen, synoniemen/antoniemen/paragrafen</li>
  </ul>
ProjectGroup: KDE
ProjectLicense: GPL-2.0+
Categories:
- Education
- Languages
Url:
 homepage: https://kde.org/applications/education/org.kde.parley
 bugtracker: https://bugs.kde.org/enter_bug.cgi?format=guided&product=parley
 help: https://docs.kde.org/?application=parley
 donation: https://www.kde.org/community/donations/?app=parley&source=appdata
Icon:
 cached:
 - name: parley_parley.png
  width: 48
  height: 48
 - name: parley_parley.png
  width: 64
  height: 64
 - name: parley_parley.png
  width: 128
  height: 128
 remote:
 - url: org/kde/parley.desktop/0662658c566e740688c62917a7d5791f/icons/128x128/parley_parley.png
  width: 128
  height: 128
 stock: parley
Launchable:
 desktop-id:
 - org.kde.parley.desktop
Provides:
 binaries:
 - parley
 mediatypes:
 - application/x-kvtml
Screenshots:
- default: true
 caption:
  es: Escogiendo una colección para entrenarse en Parley
  sv: Välja en övningssamling i Parley
  zh-TW: 在 Parley 中選擇集合來訓練
  sk: Výber kolekcie na školenie v Parley
  en-GB: Choosing a collection for training in Parley
  ca: Triant una col·lecció per a entrenar-se amb el Parley
  it: Scegliere una collezione per l'apprendimento in Parley
  ca-valencia: Triant una col·lecció per a entrenar-se amb el Parley
  de: Auswahl einer Sammlung zur Übung in Parley
  fi: Kokoelman valitseminen Parleyssa harjoittelua varten
  et: Kogu valimine harjutamiseks Parleys
  pl: Wybór zbioru do ćwiczeń w Parley
  fr: Choix d'une collection pour un exercice sur Parley
  pt: A escolher uma colecção para praticar no Parley
  el: Επιλογή συλλογής για εξάσκηση στο Parley
  id: Memilih koleksi untuk pelatihan di Parley
  cs: Výběr sbírky pro učení se s Parley
  C: Choosing a collection for training in Parley
  sl: Izbira zbirke besedišč za vadbo v Parleyju
  eu: Aukeratu Parley-rekin trebatzeko bilduma bat
  pt-BR: Escolhendo uma coleção para treinamento no Parley
  zh-CN: 选择要在 Parley 中训练的收藏集
  uk: Вибір збірки для вправ у Parley
  nl: Een verzameling kiezen voor oefenen in Parley
  gl: Escollendo unha colección para adestrar en Parley
  ru: Выбор словаря для изучения с помощью Parley
 thumbnails:
 - url: org/kde/parley.desktop/0662658c566e740688c62917a7d5791f/screenshots/image-1_624x639.png
  width: 624
  height: 639
 - url: org/kde/parley.desktop/0662658c566e740688c62917a7d5791f/screenshots/image-1_224x229.png
  width: 224
  height: 229
 source-image:
  url: org/kde/parley.desktop/0662658c566e740688c62917a7d5791f/screenshots/image-1_orig.png
  width: 662
  height: 678
Releases:
- version: 21.12.3
 type: stable
 unix-timestamp: 1646265600
- version: 21.12.2
 type: stable
 unix-timestamp: 1643846400
- version: 21.12.1
 type: stable
 unix-timestamp: 1641427200
- version: 21.12.0
 type: stable
 unix-timestamp: 1639008000