⇦ | pspp [main]
Last updated on: 2022-08-17 14:20 [UTC]

Metadata for pspp in main

org.gnu.pspp - 1.6.2-1 ⚙ amd64

Icon
---
Type: desktop-application
ID: org.gnu.pspp
Package: pspp
Name:
 ca: GNU PSPP
 es: GNU PSPP
 fr: GNU PSPP
 el: GNU PSPP
 uk: GNU PSPP
 lt: GNU PSPP
 nl: GNU PSPP
 hu: GNU PSPP
 C: GNU PSPP
 de: GNU PSPP
Summary:
 ca: GNU PSPP és un programa per a l'anàlisi estadística de dades de mostreig
 es: GNU PPSP es un programa para el análisis de datos de muestreo
 fr: GNU PSPP est un logiciel d'analyse statistique données échantillonnées
 el: Το GNU PSPP είναι ένα πρόγραμμα στατιστικής ανάλυσης δειγμάτων δεδομένων
 uk: GNU PSPP — програма для статистичного аналізу даних вибірок
 lt: GNU PSPP programa skirta imties duomenų analizavimui
 nl: GNU PSPP is een programma voor statistische analyse van steekproefgegevens
 hu: A GNU PSPP egy mintaadatok statisztikai elemzésére szolgáló program
 C: GNU PSPP is a program for statistical analysis of sampled data
 de: GNU PSPP ist ein Programm zur statistischen Analyse von Stichproben
Description:
 ca: >-
  <p>GNU PSPP és un programa per l'anàlisi estadística de dades mostrals. És una alternativa lliure del programa propietari
  SPSS, i té una aparença similar al mateix amb algunes excepcions. Les més importants d'aquestes excepcions son, que no
  hi ha cap “bomba de rellotgeria”; la teva copia de PSPP no “caducarà” ni deixarà de funcionar deliberadament en el futur.
  Tampoc no hi ha cap limitació artificial al nombre de casos o variables que pots utilitzar. No cal adquirir cap paquet
  addicional per aconseguir funcions "avançades"; tota la funcionalitat que actualment PSPP ofereix està inclosa a la instal·lació
  estàndard.</p>

  <p>PSPP es una aplicació estable i confiable. Pot realitzar estadística descriptiva, Test T, anova, regressions lineals
  i logístiques, mesures d'associació, anàlisi d'agrupacions, anàlisi factorial i de fiabilitat, tests no-paramètrics i
  altres. El motor d'execució ha estat dissenyat per a realitzar les anàlisis el més ràpid possible, independentment de
  la quantitat de dades introduïdes. Pots utilitzar PSPP mitjançant la seva interfície gràfica o la sintaxi d'ordres més
  tradicional.</p>

  <p>Un breu llistat d'algunes de les característiques de PSPP.</p>

  <ul>
   <li>Suport per a fins a 1000 milions de casos</li>
   <li>Suport per a fins 1000 milions de variables</li>
   <li>Arxius de dades i de sintaxi compatibles amb els de SPSS</li>
   <li>Interfícies d'usuari a triar entre terminal o gràfica</li>
   <li>Opció d'exportació de resultats com a text, postscript, pdf, opendocument, TeX or html</li>
   <li>Inter-operabilitat amb: LibreOffice, Apache OpenOffice, Gnumeric i d'altre software lliure</li>
   <li>Facilitat d'importació de dades de fulls de càlcul, arxius de text i fonts de bases de dades</li>
   <li>Capacitat per a obrir, analitzar i editar dos o més matrius de dades de forma simultània</li>
   <li>Una interfície d'usuari amb suport per a tots els jocs de caràcters habituals</li>
   <li>Interfície d'usuari traduïda a múltiples idiomes</li>
   <li>Procediments estadístics molt ràpids, fins i tot en cas de grans conjunts de edades</li>
   <li>No pagament per llicencia i no període de caducitat</li>
   <li>Cap “acord de llicencia d'usuari final” poc ètic.</li>
   <li>Manual d'usuari totalment indexat</li>
   <li>Llibertat assegurada; està llicenciat sota GPLv3 o posterior</li>
   <li>Portabilitat; Funciona en moltes diferent computadors i molt diversos sistemes operatius</li>
  </ul>

  <p>PSPP està particularment adreçat a estadístics, científics socials i estudiants que requereixin d'anàlisi convenient
  de dades de mostreig.</p>
 uk: >-
  <p>GNU PSPP — програма для статистичного аналізу даних вибірок. Це вільна заміна пропрієтарної програми SPSS. Вона дуже
  подібна до SPSS за деякими винятками. Найважливішими з цих винятків є відсутність «часових бомб» — термін дії вашої копії
  PSPP ніколи не буде «вичерпано», програма не зможе раптом припинити працювати у майбутньому. У ній не накладається штучних
  обмежень на кількість спостережень або змінних, якими ви можете скористатися. Немає ніяких додаткових пакунків, які вам
  доведеться придбати для отримання доступу до «додаткових» можливостей — усі підтримувані PSPP функціональні можливості
  є частиною основного пакунка.</p>

  <p>PSPP є стабільною та надійною програмою. Ця програма здатна виконувати завдання з описової статистики, T-перевірки,
  дисперсійного аналізу, побудови лінійних і логістичних регресій, вимірювання зв'язаності, кластерного аналізу, аналізу
  надійності та факторного аналізу, непараметричних перевірок тощо. Модуль обробки даних побудовано таким чином, щоб забезпечити
  якомога швидше отримання результатів, незалежно від об'єму вхідних даних. Ви можете скористатися PSPP за допомогою графічного
  або традиційного командного інтерфейсу.</p>

  <p>Короткий список деяких можливостей PSPP.</p>

  <ul>
   <li>Підтримка понад 1 мільярду спостережень</li>
   <li>Підтримка понад 1 мільярду змінних</li>
   <li>Синтаксис і файли даних, які сумісні із SPSS</li>
   <li>Вибір між терміналом та графічним інтерфейсом користувача</li>
   <li>Вибір між такими форматами виведення даних: текст, postscript, pdf, opendocument, html та TeX</li>
   <li>Інтеграція із LibreOffice, Apache OpenOffice, Gnumeric та іншим вільним програмним забезпеченням</li>
   <li>Просте імпортування даних з електронних таблиць, текстових файлів та баз даних</li>
   <li>Можливість паралельного відкриття, аналізу та редагування декількох наборів даних</li>
   <li>Інтерфейс користувача із підтримкою усіх типових кодувань</li>
   <li>Інтерфейс користувача перекладено декількома мовами</li>
   <li>Дуже швидка статистична обробка навіть для великих наборів даних</li>
   <li>Ніяких ліцензійних відрахувань та завершень термінів користування</li>
   <li>Без позбавлених етики «ліцензійних угод із кінцевим користувачем»</li>
   <li>Повністю індексований підручник користувача</li>
   <li>Забезпечена свобода — умови ліцензування GPLv3 або новіша версія</li>
   <li>Портативність — працює на багатьох різних апаратних і програмних архітектурах, у різних операційних системах</li>
  </ul>

  <p>PSPP призначено для статистиків, науковців у галузі соціальних наук та студентів, яким потрібен швидкий зручний аналіз
  даних спостережень.</p>
 fr: >-
  <p>GNU PSPP est un programme d'analyse statistique de données échantillonnées. C'est une alternative libre et très similaire
  à peu d'exceptions près du programme prorpiètaire SPSS. Les exceptions majeures sont : pas de "bombe à retardement", pas
  d'expiration ou d'obsolescence programmée, pas de limite artificielle du nombre d'observations ou de variables, toutes
  les fonctionnalités sont incluses sans extensions payantes.</p>

  <p>PSPP est stable et robuste. Il peut pratiquer divers formes d'analyses : statistique descriptive, tests T, analyse
  de la variance, régression linéaire et logistique, mesure d'association, analyse de cluster, fiabilité et analyse de facteur,
  tests non paramétriques, etc. Son noyau a été conçu pour une analyse performante et aussi indépendante que possible de
  la taille des données. Vous pouvez utiliser PSPP avec son interface graphique ou en ligne de commande.</p>

  <ul>
   <li>Accepte plus d'un milliard d'observations</li>
   <li>Accepte plus d'un milliard de variables</li>
   <li>Syntaxe et fichiers de données compatibles avec SPSS</li>
   <li>Choix entre IHM et ligne de commande</li>
   <li>Compatible avec LibreOffice, Apache OpenOffice, Gnumeric, etc</li>
   <li>Import depuis des tableurs, fichiers textes ou bases de données</li>
   <li>Manipulation sumultanée de deux jeux de données (ouverture, analyse, modification)</li>
   <li>Prise en charge des encodages de caractères principaux</li>
   <li>L’interface utilisateur a été traduite en plusieurs langues</li>
   <li>Traitement performant des données même sur de larges ensembles</li>
   <li>Pas de coût de licence ou de période d'expiration</li>
   <li>Aucun « contrat de licence utilisateur final » l'éthique douteuse</li>
   <li>Guide utilisateur totalement indéxé</li>
   <li>Liberté assurée : licence GPL 3 ou supérieure</li>
   <li>Portabilité : prend en charge plusieurs matériels et systèmes d'exploitation</li>
  </ul>

  <p>PSPP a été conçu pour les statisticiens, les étudiants et les spécialistes des sciences sociales, qui ont besoin d'une
  analyse performante et pratique des données échantillonnées.</p>
 el: >-
  <p>Το GNU PSPP είναι ένα πρόγραμμα για τη στατιστική ανάλυση δειγματικών δεδομένων. Είναι μια δωρεάν αντικατάσταση για
  το ιδιόκτητο πρόγραμμα SPSS, κ φαίνεται πολύ παρόμοιο με αυτό με μερικές εξαιρέσεις. Οι σημαντικότερες από αυτές τις εξαιρέσεις
  είναι ότι δεν υπάρχει «χρονόμετρο». Το αντίγραφο του PSPP δεν θα "λήξει" ή θα σταματήσει να λειτουργεί στο μέλλον, επίτηδες.
  Ούτε υπάρχουν τεχνητά όρια στον αριθμό περιπτώσεων ή μεταβλητών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Δεν υπάρχουν πρόσθετα
  πακέτα για αγορά προκειμένου να λάβετε «προηγμένες» λειτουργίες. Όλες οι λειτουργίες που υποστηρίζει το PSPP είναι στο
  βασικό πακέτο.</p>

  <p>Το PSPP είναι μια σταθερή κ αξιόπιστη εφαρμογή. Μπορεί να εκτελέσει περιγραφικά στατιστικά στοιχεία, δοκιμές T, anova,
  γραμμική και λογιστική παλινδρόμηση, μέτρα συσχέτισης, ανάλυση συστάδων, αξιοπιστία κ ανάλυση παραγόντων, μη παραμετρικές
  δοκιμές κ άλλα. Το backend -"παρασκήνιο"- έχει σχεδιαστεί για να εκτελεί τις αναλύσεις όσο το δυνατόν γρηγορότερα, ανεξάρτητα
  από το μέγεθος των δεδομένων εισαγωγής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το PSPP με τη γραφική διεπαφή ή τις πιο παραδοσιακές
  εντολές σύνταξης.</p>

  <ul>
   <li>Υποστήριξη για πάνω από 1 δισεκατομμύριο υποθέσεις</li>
   <li>Υποστήριξη για πάνω από 1 δισεκατομμύριο μεταβλητές</li>
   <li>Σύνταξη κ αρχεία δεδομένων που είναι συμβατά με αυτά του SPSS</li>
   <li>Δυνατότητα επιλογής χρήσης γραμμή εντολών ή γραφικού περιβάλλοντος από τον χρήστη</li>
   <li>Δια-λειτουργικότητα με: LibreOffice, Apache OpenOffice, Gnumeric κ άλλα δωρεάν -ανοικτού κώδικα- λογισμικά</li>
   <li>Εύκολη εισαγωγή δεδομένων από υπολογιστικά φύλλα, αρχεία κειμένου κ πηγές βάσης δεδομένων</li>
   <li>Η δυνατότητα ανοίγματος, ανάλυσης κ επεξεργασίας δύο ή περισσότερων συνόλων δεδομένων ταυτόχρονα</li>
   <li>Μια διεπαφή χρήστη που υποστηρίζει όλα τα κοινά σύνολα χαρακτήρων υπολογιστή</li>
   <li>Πολύ γρήγορες εκτελέσεις στατιστικών διαδικασιών, ακόμη κ σε πολύ μεγάλα σύνολα δεδομένων</li>
   <li>Χωρίς τέλη άδειας κατοχής προγράμματος κ περίοδο λήξης</li>
   <li>Χωρίς ανήθικες "συμφωνίες άδειας τελικού χρήστη"</li>
   <li>Ένα εγχειρίδιο χρήστη με πλήρες ευρετήριο</li>
   <li>Διασφάλιση της ελευθερίας. Έχει άδεια βάσει της GPLv3 ή νεότερης έκδοσης</li>
   <li>Φορητότητα; Τρέχει σε πολλούς διαφορετικούς υπολογιστές κ σε πολλά διαφορετικά λειτουργικά συστήματα</li>
  </ul>

  <p>Το PSPP απευθύνεται ιδιαίτερα σε στατιστικολόγους, κοινωνικούς επιστήμονες κ μαθητές που απαιτούν γρήγορη κ βολική
  ανάλυση δεδομένων δειγματοληψίας.</p>
 de: >-
  <p>GNU PSPP ist ein Programm zur statistischen Analyse von Stichproben. Es ist ein freier Ersatz für das proprietäre Programm
  SPSS. Es verhält sich abgesehen von einigen Ausnahmen sehr ähnlich. Die wichtigste Ausnahme ist: Es enthält keine „Zeitbomben“.
  Diese Kopie von PSPP wird nicht „auslaufen“ oder irgendwann in der Zukunft aufhören zu funktionieren. Weiterhin gibt es
  keine künstlichen Grenzen bei der Anzahl der Fälle oder der Variablen. Es gibt keine zusätzlichen Pakete, die man zunächst
  erwerben muss um „fortgeschrittene“ Funktionen benutzen zu können. Die gesamte Funktionalität, die PSPP derzeit unterstützt,
  ist hier enthalten.</p>

  <p>PSPP ist eine stabile und zuverlässige Applikation. Man kann deskriptive Statistiken, T-Tests, ANOVA, lineare und logistische
  Regression, Zusammenhangsfaktoren, Clusteranalysen, Verlässlichkeits- und Faktoranalysen, nicht-parametrische Tests und
  vieles mehr berechnen. Das backend wurde für eine hohe Rechengeschwindigkeit auch bei großen zu verarbeitenden Datenmengen
  ausgelegt. Sie können PSPP mit der graphischen Oberfläche oder traditionell mit Kommandos verwenden.</p>

  <p>Eine kurze Featureliste von PSPP.</p>

  <ul>
   <li>Verarbeitung von mehr als einer Milliarde Fällen</li>
   <li>Verarbeitung von mehr als einer Milliarde Variablen</li>
   <li>Syntax- und Datendateien sind kompatibel mit SPSS</li>
   <li>Auswahl zwischen Terminal oder grafischer Benutzeroberfläche</li>
   <li>Text, Postscript, pdf, opendocument, html oder TeX als Ausgabeformate</li>
   <li>Interoperabel mit Libreoffice, Apache OpenOffice, Gnumeric und anderer freier Software</li>
   <li>Einfacher Datenimport aus Tabellen, Textdateien und Datenbankquellen</li>
   <li>Möglichkeit zwei oder mehr Datensätze gleichzeitig zu öffnen und zu bearbeiten</li>
   <li>Eine Benutzeroberfläche, die alle üblichen Zeichensätze unterstützt</li>
   <li>Übersetzt in mehrere Sprachen</li>
   <li>Schnelle statistische Berechnung auch bei sehr großen Datensätzen</li>
   <li>Keine Lizenzgebühren oder zeitliche Befristung</li>
   <li>Keine unethischen Lizenzvereinbarungen</li>
   <li>Ein voll indiziertes englisches Benutzerhandbuch</li>
   <li>Freiheit auch zukünftig gesichert. Lizensiert mit GPLv3 oder später</li>
   <li>Portabilität. Läuft auf vielen verschiedenen Computern und Betriebssystemen</li>
  </ul>

  <p>PSPP richtet sich insbesondere an Statistiker, Sozialforscher und Studenten, die eine schnelle und einfache Analyse
  von Stichprobendaten benötigen.</p>
 lt: >-
  <ul>
   <li>Palaiko virš milijardo atvejų</li>
   <li>Palaiko virš milijardo kintamųjų</li>
   <li>Su SPSS suderinam sintaksė ir duomenų rinkmenos</li>
   <li>Galite rinktis tiek darbą terminale, tiek grafinėje naudotojo sąsajoje</li>
   <li>Suderinama su LibreOffice, Apache OpenOffice, Gnumeric ir kita atvira programine įranga</li>
   <li>Paprasta importuoti duomenis iš skaičialenčių, tekstinių rinkmenų ir duomenų bazių</li>
   <li>Galite atverti, analizuoti ir keisti kelis duomenų rinkinius vienu metu</li>
   <li>Daugiaplatformė; veikia įvairiausiuose kompiuteriuose ir įvairiose operacinėse sistemose</li>
  </ul>
 nl: >-
  <p>GNU PSPP is een programma voor de statistische analyse van steekproefgegevens. Het is een gratis vervanging voor het
  auteursrechtelijk beschermde programma SPSS. Het lijkt er sterk op, maar er zijn enkele uitzonderingen. De belangrijkste
  uitzondering is dat er geen "tijdbommen" zijn; uw exemplaar van PSPP zal in de toekomst niet "verlopen" of met opzet ophouden
  te werken. Er zijn evenmin kunstmatige grenzen aan de aantallen observaties of variabelen die u kunt gebruiken. Er zijn
  geen uitbreidingspakketten die u moet aanschaffen om de beschikking te krijgen over "geavanceerde" functies; alle functionaliteit
  die PSPP momenteel ondersteunt, zit in het kernpakket.</p>

  <p>PSPP is een stabiele en betrouwbare toepassing. Ze kan beschrijvende statistieken produceren, T-toetsen, anova, lineaire
  en logistische regressie uitvoeren, associatiematen en betrouwbaarheid berekenen, cluster- en factoranalyse, nonparametrische
  toetsen en meer uitvoeren. Het onderliggende systeem is ontworpen om analyses zo snel mogelijk uit te voeren, ongeacht
  de omvang van de invoergegevens. U kunt PSPP gebruiken via de grafische gebruikersomgeving of via de meer traditionele
  syntax-opdrachten.</p>

  <p>Een korte lijst van enkele functies van PSPP.</p>

  <ul>
   <li>Ondersteuning voor meer dan een miljard observaties</li>
   <li>Ondersteuning voor meer dan een miljard variabelen</li>
   <li>Syntax- en gegevensbestanden die uitwisselbaar zijn met die van SPSS</li>
   <li>De keuze uit een terminal- of grafische gebruikersomgeving</li>
   <li>De keuze uit tekst-, Postscript-, PDF-, OpenDocument-, HTML- of TeX-indeling van de uitvoer</li>
   <li>Kan samenwerken met LibreOffice, Apache OpenOffice, Gnumeric en andere gratis software</li>
   <li>Gemakkelijk importeren van gegevens uit werkbladen, tekstbestanden en gegevensbanken</li>
   <li>Is in staat tot het tegelijkertijd openen, analyseren en bewerken van twee of meer gegevensverzamelingen</li>
   <li>Een gebruikersomgeving die alle veelvoorkomende tekenverzamelingen ondersteunt</li>
   <li>De gebruikersomgeving is vertaald naar meerdere talen</li>
   <li>Zeer snelle statistische procedures, zelfs met grote gegevensverzamelingen</li>
   <li>Geen licentiekosten en geen verloopperiode</li>
   <li>Geen onethische "eindgebruikersovereenkomsten"</li>
   <li>Een volledig geïndexeerde gebruikershandleiding</li>
   <li>Vrijheid is verzekerd; PSPP is gelicentieerd onder GPLv3 of later</li>
   <li>Overzetbaar: werkt op veel verschillende computers en onder veel verschillende besturingssystemen</li>
  </ul>

  <p>PSPP is vooral bedoeld voor statistici, sociaal wetenschappers en studenten die behoefte hebben aan snelle, toegankelijke
  analyse van steekproefgegevens.</p>
 hu: >-
  <p>A GNU PSPP egy mintaadatok statisztikai elemzésére szolgáló program. Szabad helyettesítője a zárt SPSS programnak,
  és néhány kivételtől eltekintve nagyon hasonlóan is néz ki. A legfontosabb ezen kivételek közül az, hogy nincsenek „időzített
  bombák”; a PSPP példánya nem „jár le” és szándékosan nem szűnik meg működni a jövőben. Nincsenek mesterséges korlátok
  sem a használható mintaszámra vagy változókra. Nincsenek további megvehető csomagok, hogy „haladó” funkciókat kapjon;
  a PSPP által támogatott minden funkció megtalálható a központi csomagban.</p>

  <p>A PSPP egy stabil és megbízható alkalmazás. Képes leíróstatisztikákra, T-próbákra, ANOVA-ra, lineáris és logisztikus
  regresszióra, kapcsolatelemzésre, klaszteranalízisre, megbízhatósági és faktoranalízisre, nem paraméterek próbákra és
  még sok másra. A háttérszolgáltatása úgy lett tervezve, hogy a lehető leggyorsabban hajtsa végre az elemzéseket, a bemeneti
  adatok méretétől függetlenül. Használhatja a PSPP-t a grafikus felületén keresztül, vagy a hagyományosabb parancsértelmezője
  segítségével.</p>

  <p>Egy rövid lista a PSPP funkcióiról.</p>

  <ul>
   <li>Több mint 1 milliárd eset támogatása</li>
   <li>Több mint 1 milliárd változó támogatása</li>
   <li>Az SPSS-el kompatibilis parancs- és adatfájlok</li>
   <li>Grafikus és terminálos felhasználói felület</li>
   <li>Szöveges, PostScript, PDF, OpenDocument, HTML vagy TeX kimeneti formátumok</li>
   <li>Interoperabilitás a LibreOffice-szal, Apache OpenOffice-szal, Gnumericcel és más szabad szoftverekkel</li>
   <li>Könnyű adatimportálás táblázatokból, szöveges fájlokból és adatbázis-forrásokból</li>
   <li>Lehetőség egyszerre kettő vagy több adathalmaz párhuzamos megnyitására, elemzésére és szerkesztésére</li>
   <li>Az összes gyakori karakterkészletet támogató felhasználó felület</li>
   <li>Több nyelven elérhető felhasználó felület</li>
   <li>Gyors statisztikai eljárások, még nagyon nagy adathalmazokon is</li>
   <li>Nincsenek licencköltségek és nincs lejárati idő</li>
   <li>Nincsenek etikátlan „felhasználó licencszerződések”</li>
   <li>Teljesen indexelt felhasználói kézikönyv</li>
   <li>Szabadság biztosítva; GPLv3 vagy újabb licenc alatt érhető el</li>
   <li>Hordozhatóság; számos különböző számítógépen, és sok különböző operációs rendszeren fut</li>
  </ul>

  <p>A PSPP különösen a statisztikusokat, társadalomtudósokat és diákokat célozza, akiknek gyors és kényelmes mintaadat-elemzésre
  van szükségük.</p>
 C: >-
  <p>GNU PSPP is a program for the statistical analysis of sampled data. It is a Free replacement for the proprietary program
  SPSS, and appears very similar to it with a few exceptions. The most important of these exceptions are, that there are
  no “time bombs”; your copy of PSPP will not “expire” or deliberately stop working in the future. Neither are there any
  artificial limits on the number of cases or variables which you can use. There are no additional packages to purchase
  in order to get “advanced” functions; all functionality that PSPP currently supports is in the core package.</p>

  <p>PSPP is a stable and reliable application. It can perform descriptive statistics, T-tests, anova, linear and logistic
  regression, measures of association, cluster analysis, reliability and factor analysis, non-parametric tests and more.
  Its backend is designed to perform its analyses as fast as possible, regardless of the size of the input data. You can
  use PSPP with its graphical interface or the more traditional syntax commands.</p>

  <p>A brief list of some of PSPP's features.</p>

  <ul>
   <li>Support for over 1 billion cases</li>
   <li>Support for over 1 billion variables</li>
   <li>Syntax and data files which are compatible with those of SPSS</li>
   <li>A choice of terminal or graphical user interface</li>
   <li>A choice of text, postscript, pdf, opendocument, html or TeX output formats</li>
   <li>Inter-operability with: LibreOffice, Apache OpenOffice, Gnumeric and other free software</li>
   <li>Easy data import from spreadsheets, text files and database sources</li>
   <li>The capability to open, analyse and edit two or more datasets concurrently</li>
   <li>A user interface supporting all common character sets</li>
   <li>The user interface has been translated to multiple languages</li>
   <li>Very fast statistical procedures, even on very large data sets</li>
   <li>No license fees and no expiration period</li>
   <li>No unethical “end user license agreements”</li>
   <li>A fully indexed user manual</li>
   <li>Freedom ensured; It is licensed under the GPLv3 or later</li>
   <li>Portability; Runs on many different computers and many different operating systems</li>
  </ul>

  <p>PSPP is particularly aimed at statisticians, social scientists and students requiring fast convenient analysis of sampled
  data.</p>
 es: >-
  <p>GNU PSPP es un programa para el análisis estadístico de datos de muestra. Es una alternativa libre del programa propietario
  SPSS, y tiene una apariencia similar al mismo con algunas excepciones. Las más importantes de estas excepciones son, que
  no hay ninguna “bomba de relojería; tu copia de PSPP no “caducará” ni dejará de funcionar deliberadamente en el futuro.
  Tampoco hay ninguna limitación artificial al número de casos o variables que puedes utilizar. No es preciso adquirir ningún
  paquete adicional para conseguir funciones "avanzadas"; toda la funcionalidad que actualmente ofrece PSPP está incluida
  en la instalación normal.</p>

  <p>PSPP es una aplicación estable y confiable. Puede realizar estadística descriptiva, Test T, anova, regresiones lineales
  y logísticas, medidas de asociación, análisis de agrupaciones, análisis factorial y de fiabilidad, tests no-paramétricos
  y otros. El motor de ejecución ha sido diseñado para realizar los análisis lo más rápido posible, independientemente de
  la cantidad de datos introducidos. Puedes utilizar PSPP mediante su interfaz gráfica o la sintaxis de ordenes más tradicional.</p>

  <p>Un breve listado de algunas de les características de PSPP. </p>

  <ul>
   <li>Soporte para hasta 1000 millones de casos</li>
   <li>Soporte para hasta 1000 millones de variables</li>
   <li>Ficheros de datos y de sintaxis compatibles con los de SPSS</li>
   <li>Interfaces de usuario a elegir entre terminal o gráfica</li>
   <li>Opciones de exportación de resultados como texto, postscript, pdf, opendocument, html o TeX</li>
   <li>Inter-operabilidad con: LibreOffice, Apache OpenOffice, Gnumeric y otro software libre</li>
   <li>Facilidad de importación de datos de hojas de cálculo, ficheros de texto y fuentes de bases de datos</li>
   <li>Capacidad para abrir, analizar y editar dos o más matrices de datos de forma simultánea</li>
   <li>Una interfaz de usuario con soporte para todos los juegos de carácteres habituales</li>
   <li>Interfaz de usuario traducida a múltiples idiomas</li>
   <li>Procedimientos estadísticos muy rápidos, incluso en cas de grandes conjuntos de datos</li>
   <li>Ni pagos por licencia ni periodos de caducidad</li>
   <li>Ningún “acuerdo de licencia de usuario final” poco ético</li>
   <li>Manual de usuario totalmente indexado</li>
   <li>Libertad asegurada; está licenciado bajo GPLv3 o posterior</li>
   <li>Portabilidad; Funciona en muchos diferentes computadores y muy diversos sistemas operativos</li>
  </ul>

  <p>PSPP está particularmente dirigido a estadísticos, científicos sociales y estudiantes que requieran de análisis convenientes
  de datos de muestreo.</p>
DeveloperName:
 ca: Free Software Foundation
 es: Free Software Foundation
 fr: Free Software Foundation
 el: Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού
 uk: The Free Software Foundation (Фонд вільного програмного забезпечення)
 lt: Laisvosios programinės įrangos fondas
 nl: Free Software Foundation
 hu: Free Software Foundation
 C: Free Software Foundation
 de: Free Software Foundation
ProjectLicense: GPL-3.0+
Categories:
- Science
- Math
- NumericalAnalysis
- GTK
Keywords:
 ca:
 - statistics
 - analysis
 - spss
 es:
 - statistics
 - analysis
 - spss
 el:
 - στατιστικές
 - ανάλυση
 - spss
 fr:
 - statistics
 - analysis
 - spss
 de:
 - Statistik
 - Analyse
 - spss
 lt:
 - statistika
 - analizė
 - spss
 nl:
 - statistieken
 - analyse
 - spss
 hu:
 - statisztika
 - elemzés
 - spss
 C:
 - statistics
 uk:
 - statistics
 - analysis
 - spss
 - статистика
 - аналіз
 - спсс
Url:
 homepage: https://www.gnu.org/software/pspp/
 bugtracker: https://savannah.gnu.org/bugs/?func=additem&group=pspp
 translate: https://translationproject.org/domain/pspp.html
 help: https://www.gnu.org/software/pspp/manual/html_node/index.html
 donation: https://my.fsf.org/donate
Icon:
 cached:
 - name: pspp_org.gnu.pspp.png
  width: 48
  height: 48
 - name: pspp_org.gnu.pspp.png
  width: 64
  height: 64
 - name: pspp_org.gnu.pspp.png
  width: 128
  height: 128
 remote:
 - url: org/gnu/pspp/654db057ed238ed78a99eafb15012dd3/icons/128x128/pspp_org.gnu.pspp.png
  width: 128
  height: 128
 stock: org.gnu.pspp
Launchable:
 desktop-id:
 - org.gnu.pspp.desktop
Provides:
 binaries:
 - pspp
 - psppire
 mediatypes:
 - application/x-spss-sav
 - application/x-spss-por
 - application/x-spss-sps
 - application/x-spss-spv
Screenshots:
- default: true
 caption:
  ca: GNU PSPP Vista de Variables
  es: GNU PSPP Vista de Variables
  fr: GNU PSPP Visionneuse de variables
  el: Απεικόνιση Μεταβλητών GNU PSPP
  uk: Панель змінних GNU PSPP
  lt: GNU PSPP kintamųjų rodinys
  nl: GNU PSPP variabelenweergave
  hu: GNU PSPP változónézet
  C: GNU PSPP Variable View
  de: GNU PSPP Variablenansicht
 thumbnails:
 - url: org/gnu/pspp/654db057ed238ed78a99eafb15012dd3/screenshots/image-1_752x505.png
  width: 752
  height: 505
 - url: org/gnu/pspp/654db057ed238ed78a99eafb15012dd3/screenshots/image-1_624x419.png
  width: 624
  height: 419
 - url: org/gnu/pspp/654db057ed238ed78a99eafb15012dd3/screenshots/image-1_224x150.png
  width: 224
  height: 150
 source-image:
  url: org/gnu/pspp/654db057ed238ed78a99eafb15012dd3/screenshots/image-1_orig.png
  width: 1142
  height: 768
Languages:
- locale: ca
 percentage: 100
- locale: de
 percentage: 100
- locale: el
 percentage: 81
- locale: en_US
 percentage: 100
- locale: es
 percentage: 100
- locale: fr
 percentage: 86
- locale: gl
 percentage: 65
- locale: hu
 percentage: 99
- locale: ja
 percentage: 69
- locale: lt
 percentage: 76
- locale: nl
 percentage: 100
- locale: pl
 percentage: 65
- locale: ru
 percentage: 67
- locale: sl
 percentage: 70
- locale: tr
 percentage: 53
- locale: uk
 percentage: 100
- locale: zh_CN
 percentage: 72
Releases:
- version: 1.6.2
 type: stable
 unix-timestamp: 1656633600
 url:
  details: https://git.savannah.gnu.org/cgit/pspp.git/tree/NEWS?h=v1.6.2
- version: 1.6.1
 type: stable
 unix-timestamp: 1656028800
 url:
  details: https://git.savannah.gnu.org/cgit/pspp.git/tree/NEWS?h=v1.6.1
- version: 1.6.0
 type: stable
 unix-timestamp: 1653868800
 url:
  details: https://git.savannah.gnu.org/cgit/pspp.git/tree/NEWS?h=v1.6.0
- version: 1.5.5
 type: stable
 unix-timestamp: 1649548800
 url:
  details: https://git.savannah.gnu.org/cgit/pspp.git/tree/NEWS?h=v1.5.5
ContentRating:
 oars-1.0: {}