⇦ | qashctl [main]
Last updated on: 2022-08-18 02:22 [UTC]

Metadata for qashctl in main

qashctl.desktop - 0.23.0-1 ⚙ amd64 ⚙ arm64 ⚙ armhf ⚙ i386 ⚙ mips64el ⚙ ppc64el ⚙ s390x

Icon
---
Type: desktop-application
ID: qashctl.desktop
Package: qashctl
Name:
 C: QasHctl
Summary:
 ru: ALSA HCTL микшер
 he: מערבל ALSA HCTL
 C: ALSA HCTL mixer
 it: ALSA HCTL mixer
 de: ALSA HCTL mixer
Description:
 it: >-
  <p>QasTools è una raccolta di applicazioni per il desktop per il sistema sonoro per Linux ALSA.</p>

  <p>Le applicazioni incluse sono: - QasConfig - navigatore per l&apos;albero di configurazione di ALSA; - QasHctl - mixer
  per l&apos;interfaccia di controllo di alto livello di ALSA; - QasMixer - mixer per il desktop con funzionalità simili
  ad alsamixer.</p>

  <p>QasHctl è un&apos;applicazione mixer per l&apos;&quot;interfaccia di controllo di alto livello&quot; di ALSA. Questa
  interfaccia permette un&apos;interazione più complessa della &quot;semplice interfaccia mixer&quot; che è usata da alsamixer
  e QasMixer.</p>
 fr: >-
  <p>QasTools est un ensemble applications de bureau pour le système Linux de son ALSA.</p>

  <p>Les applications fournies sont : — QasConfig — navigateur pour l’arbre de configuration de ALSA ; — QasHctl — mixeur
  pour l’interface de contrôle de haut niveau d’ALSA ; — QasMixer — mixeur pour le bureau avec des caractéristiques similaires
  à        alsamixer.</p>

  <p>QasHctl est une application le mixage pour une « interface de contrôle de haut niveau » d’ALSA. Cette interface permet
  des interactions plus complexes que « l’interface simple de mixage » utilisée par alsamixer et QasMixer.</p>
 C: >-
  <p>QasTools is a collection of desktop applications for the Linux sound system ALSA.</p>

  <p>The applications included are: - QasConfig - browser for the ALSA configuration tree - QasHctl - mixer for ALSA&apos;s
  High level Control Interface - QasMixer - desktop mixer with features similar to alsamixer</p>

  <p>QasHctl is a mixer application for ALSA&apos;s &quot;High level Control Interface&quot;. This interface allows more
  complex interaction than the &quot;Simple Mixer Interface&quot; which is used by alsamixer and QasMixer.</p>
 da: >-
  <p>QasTools er en samling af skrivebordsprogrammer for lydsystemet ALSA for Linux.</p>

  <p>De inkluderede programmer: - QasConfig - browser for ALSA-konfigurationstræet - QasHctl - mikser for ALSA&apos;s
  High level Control Interface - QasMixer - skrivebordsmikser med funktioner svarende til alsamixer</p>

  <p>QasHctl er et mikserprogram for ALSA&apos;s »High level Control Interface«. Denne grænseflade tillader mere kompleks
  interaktion end »Simple Mixer Interface«, som bruges af alsamixer og QasMixer.</p>
 en: >-
  <p>QasTools is a collection of desktop applications for the Linux sound system ALSA.</p>

  <p>The applications included are: - QasConfig - browser for the ALSA configuration tree - QasHctl - mixer for ALSA&apos;s
  High level Control Interface - QasMixer - desktop mixer with features similar to alsamixer</p>

  <p>QasHctl is a mixer application for ALSA&apos;s &quot;High level Control Interface&quot;. This interface allows more
  complex interaction than the &quot;Simple Mixer Interface&quot; which is used by alsamixer and QasMixer.</p>
Categories:
- AudioVideo
- Audio
- Mixer
Keywords:
 C:
 - ALSA
 - Audio
 - Mixer
 - Qt
Icon:
 cached:
 - name: qashctl_qashctl.png
  width: 48
  height: 48
 - name: qashctl_qashctl.png
  width: 64
  height: 64
 - name: qashctl_qashctl.png
  width: 128
  height: 128
 remote:
 - url: q/qa/qashctl.desktop/6d8e378deb9a5eebfce60185be3418be/icons/128x128/qashctl_qashctl.png
  width: 128
  height: 128
 stock: qashctl
Launchable:
 desktop-id:
 - qashctl.desktop