⇦ | tint2 [main]
Last updated on: 2022-08-18 02:22 [UTC]

Metadata for tint2 in main

tint2conf.desktop - 17.0.1-1 ⚙ amd64 ⚙ arm64 ⚙ armhf ⚙ i386 ⚙ mips64el ⚙ ppc64el ⚙ s390x

Icon
---
Type: desktop-application
ID: tint2conf.desktop
Package: tint2
Name:
 he: מנהל הלוח
 zh_TW: 面板管理程式
 eu: 'Panel Kudeatzailea:'
 vi: Quản lý panel
 ur: پینل منیجر
 nb: Panelbehandler
 ja: パネルマネージャ
 de: Leistenverwaltung
 pt_BR: Gerenciador do painel
 si: පුවරු කළමණාකරු
 zh_CN: 面板管理器
 be: Кіраўнік Панэляў
 gl: Xestor de paneis
 nn: Panelhandsamar
 pt: Gestor do Painel
 ru: Настройки tint2
 el: Διαχειριστής ταμπλό
 fr: Gestionnaire du panneau tint2
 C: Tint2 Settings
 da: Panelhåndtering
 uk: Настройки tint2
 ca: Gestor de quadres
 sk: Nastavenie panelu
 ro: Manager de panouri
 sv: Panelhanterare
 ast: Alministrador de panel
 sq: Përgjegjës Panelesh
 ur_PK: پینل منیجر
 it: Gestore dei pannelli
 es: Administrador de panel
 ar: 'مدير الائحة :'
 ko: 패널 관리자
 ug: Panel باشقۇرغۇ
 ku: Gerinendeyê panelan
 en_GB: Panel Manager
 id: Manajer Panel
 am: ፓነል አስተዳዳሪ
 tr: Panel Yöneticisi
 fi: Paneelin hallinta
 mk: Менаџер за панели
 et: Paneelihaldur
 lv: Paneļu pārvaldnieks
 hu: Panelkezelő
 pa: ਪੈਨਲ ਮੈਨੇਜਰ
 pl: Ustawienia panelu tint2
 kk: Панель менеджері
 eo: Administrilo de Panelo
 nl: Paneel Manager
 dz: པེ་ནཱལ་འཛིན་སྐྱོང་པ།
 cs: Správce panelu
 ta: 'பலகை மேளாலர்:'
Summary:
 ru: Инструмент конфигурирования панели tint2
 pl: Narzędzie do konfiguracji panelu tint2 configure the tint2 panel
 C: Tool to configure the tint2 panel
Description:
 fr: >-
  <p>Tint est un panneau/barre des tâches simple, volontairement créé pour openbox3, mais il devrait également fonctionner
  avec d&apos;autres gestionnaires de fenêtres. La barre des tâches inclut des réglages de transparence et de couleur pour
  les polices, icônes, bordures, et arrière-plans. Elle gère les installations multi-écrans, des actions personnalisées
  à la souris, et fournit une horloge intégrée. Tint est à l&apos;origine basé sur le code de ttm. Depuis, la prise en charge
  d&apos;un indicateur de batterie et une zone de notification a été ajoutée.</p>

  <p>Le but est de garder une apparence propre et discrète, avec un code léger et une compatibilité avec les spécifications
  freedesktop.</p>
 ko: >-
  <p>Tint는 openbox3을 위해 만든 의도적으로 만든 간단한 패널/태스크바이지만 다른 윈도우 매니저에서도 작동해야 합니다. 태스크바는 폰트, 아이콘, 테두리, 배경 을 위한 투명도와 색상 설정을 포함합니다.
  멀티헤드 설정, 사용자 지정 마우스 액션, 내장 시계 등을 지원합니다. Tint는 원래 ttm 코드를 기반으로 제작되었 습니다. 이후, 배터리 모니터링 및 시스템 트레이를 위한 지원이 추가되었습니다.</p>

  <p>목표는 가벼운 코드와 freedesktop 규격을 준수하여 깨끗하고 방해가 되지 않는 외형을 유지하는 것 입니다.</p>
 sk: >-
  <p>Tint je jednoduché panel úloh cielene vyvinutý pre openbox3. Mal by však fungovať aj s inými správcami okien. Panel
  úloh podporuje priesvitnosť a nastavenia farieb písma, ikon, okrajov a pozadia. Tiež podporuje viacero monitorov, vlastné
  operácie myšou a má zabudované hodiny. Tint bol pôvodne založený na kóde ttm. Odvtedy bola pridaná aj podpora monitora
  batérie a oznamovacej oblasti.</p>

  <p>Cieľom je zachovať čistý na nevtieravý vzhľad, odľahčený kód a súlad so špecifikáciou FreeDesktop.</p>
 de: >-
  <p>Tint ist eine einfache Leiste/Taskleiste, die eigentlich für openbox3 erstellt wurde, jedoch ebenso mit anderen Fenstermanagern
  funktionieren sollte. Die Taskleiste enthält Transparenz- und Farbeinstellungen für Schrift, Icons, Rahmen und Hintergrund.
  Sie unterstützt außerdem Multihead-Konfigurationen, benutzerdefinierte Mausaktionen und eine eingebaute Uhr. Tint basiert
  auf dem ttm-Code. Seitdem wurde sie um eine Batterieüberwachung und einen Infobereich ergänzt.</p>

  <p>Das Ziel ist ein sauberes und unaufdringliches Aussehen mit wenig Code und die Einhaltung der »freedesktop«-Spezifikation.</p>
 pt_BR: >-
  <p>Tint é um painel/barra de tarefas simples feito intencionalmente para o openbox3, mas também deve funcionar com outros
  gerenciadores de janelas. A barra de tarefas inclui transparência e configurações de cores para a fonte, ícones, borda
  e fundo. Também suporta configurações de vários monitores, ações personalizadas de mouse e um relógio embutido. Tint
  foi originalmente baseado no código do ttm. Desde então, foi adicionado suporte para monitor de bateria e bandeja do sistema.</p>

  <p>O objetivo é manter uma aparência limpa e discreta com código leve e compatível com a especificação freedesktop.</p>
 it: >-
  <p>Tint è un semplice pannello/barra delle applicazioni creato appositamente per openbox3, ma che dovrebbe funzionare
  anche con altri window manager. La barra delle applicazioni permette la trasparenza e l&apos;impostazione dei colori per
  i caratteri, le icone, i bordi e lo sfondo. Gestisce anche configurazioni con più monitor, azioni del mouse personalizzate
  e ha un orologio incorporato. Tint si basava originariamente sul codice di ttm; da allora è stato aggiunto uno strumento
  di monitoraggio della batteria e il vassoio di sistema.</p>

  <p>L&apos;obiettivo è di mantenere un aspetto pulito e non invadente con codice leggero ed aderente alle specifiche freedesktop.</p>
 C: >-
  <p>Tint is a simple panel/taskbar intentionally made for openbox3, but should also work with other window managers. The
  taskbar includes transparency and color settings for the font, icons, border, and background. It also supports multihead
  setups, customized mouse actions, and a built-in clock. Tint was originally based on ttm code. Since then, support has
  also been added for a battery monitor and system tray.</p>

  <p>The goal is to keep a clean and unintrusive look with lightweight code and compliance with freedesktop specification.</p>
 en: >-
  <p>Tint is a simple panel/taskbar intentionally made for openbox3, but should also work with other window managers. The
  taskbar includes transparency and color settings for the font, icons, border, and background. It also supports multihead
  setups, customized mouse actions, and a built-in clock. Tint was originally based on ttm code. Since then, support has
  also been added for a battery monitor and system tray.</p>

  <p>The goal is to keep a clean and unintrusive look with lightweight code and compliance with freedesktop specification.</p>
 da: >-
  <p>Tint er et simpelt panel/opgavebjælke som er lavet for openbox3, men som også bør virke med andre vindueshåndteringer.
  Opgavebjælken inkluderer gennemsigtighed og farveopsætning for skriften, ikoner, kant og baggrund. Programmet understøtter
  også flerhovedopsætning, tilpassede musehandlinger og et indbygget ur. Tint blev oprindelig baseret på ttm-kode. Siden
  da er der også blevet tilføjet understøttelse for en batteriovervåger og et statusfelt.</p>

  <p>Målet er at holde et rent og neutralt udseende med letvægtskode og overholdelse af specifikationerne fra freedesktop.</p>
Categories:
- Settings
- DesktopSettings
Icon:
 cached:
 - name: tint2_tint2conf.png
  width: 48
  height: 48
 - name: tint2_tint2conf.png
  width: 64
  height: 64
 - name: tint2_tint2conf.png
  width: 128
  height: 128
 remote:
 - url: t/ti/tint2conf.desktop/e2c2f0e4210c048ccfaa19a8970d6cd4/icons/128x128/tint2_tint2conf.png
  width: 128
  height: 128
 stock: tint2conf
Launchable:
 desktop-id:
 - tint2conf.desktop
Provides:
 mediatypes:
 - application/x-tint2-theme

tint2.desktop - 17.0.1-1 ⚙ amd64 ⚙ arm64 ⚙ armhf ⚙ i386 ⚙ mips64el ⚙ ppc64el ⚙ s390x

Icon
---
Type: desktop-application
ID: tint2.desktop
Package: tint2
Name:
 C: Tint2
Summary:
 fr: Panel léger
 pl: Lekki panel
 ru: Легковесная панель
 C: Lightweight panel
Description:
 fr: >-
  <p>Tint est un panneau/barre des tâches simple, volontairement créé pour openbox3, mais il devrait également fonctionner
  avec d&apos;autres gestionnaires de fenêtres. La barre des tâches inclut des réglages de transparence et de couleur pour
  les polices, icônes, bordures, et arrière-plans. Elle gère les installations multi-écrans, des actions personnalisées
  à la souris, et fournit une horloge intégrée. Tint est à l&apos;origine basé sur le code de ttm. Depuis, la prise en charge
  d&apos;un indicateur de batterie et une zone de notification a été ajoutée.</p>

  <p>Le but est de garder une apparence propre et discrète, avec un code léger et une compatibilité avec les spécifications
  freedesktop.</p>
 ko: >-
  <p>Tint는 openbox3을 위해 만든 의도적으로 만든 간단한 패널/태스크바이지만 다른 윈도우 매니저에서도 작동해야 합니다. 태스크바는 폰트, 아이콘, 테두리, 배경 을 위한 투명도와 색상 설정을 포함합니다.
  멀티헤드 설정, 사용자 지정 마우스 액션, 내장 시계 등을 지원합니다. Tint는 원래 ttm 코드를 기반으로 제작되었 습니다. 이후, 배터리 모니터링 및 시스템 트레이를 위한 지원이 추가되었습니다.</p>

  <p>목표는 가벼운 코드와 freedesktop 규격을 준수하여 깨끗하고 방해가 되지 않는 외형을 유지하는 것 입니다.</p>
 sk: >-
  <p>Tint je jednoduché panel úloh cielene vyvinutý pre openbox3. Mal by však fungovať aj s inými správcami okien. Panel
  úloh podporuje priesvitnosť a nastavenia farieb písma, ikon, okrajov a pozadia. Tiež podporuje viacero monitorov, vlastné
  operácie myšou a má zabudované hodiny. Tint bol pôvodne založený na kóde ttm. Odvtedy bola pridaná aj podpora monitora
  batérie a oznamovacej oblasti.</p>

  <p>Cieľom je zachovať čistý na nevtieravý vzhľad, odľahčený kód a súlad so špecifikáciou FreeDesktop.</p>
 de: >-
  <p>Tint ist eine einfache Leiste/Taskleiste, die eigentlich für openbox3 erstellt wurde, jedoch ebenso mit anderen Fenstermanagern
  funktionieren sollte. Die Taskleiste enthält Transparenz- und Farbeinstellungen für Schrift, Icons, Rahmen und Hintergrund.
  Sie unterstützt außerdem Multihead-Konfigurationen, benutzerdefinierte Mausaktionen und eine eingebaute Uhr. Tint basiert
  auf dem ttm-Code. Seitdem wurde sie um eine Batterieüberwachung und einen Infobereich ergänzt.</p>

  <p>Das Ziel ist ein sauberes und unaufdringliches Aussehen mit wenig Code und die Einhaltung der »freedesktop«-Spezifikation.</p>
 pt_BR: >-
  <p>Tint é um painel/barra de tarefas simples feito intencionalmente para o openbox3, mas também deve funcionar com outros
  gerenciadores de janelas. A barra de tarefas inclui transparência e configurações de cores para a fonte, ícones, borda
  e fundo. Também suporta configurações de vários monitores, ações personalizadas de mouse e um relógio embutido. Tint
  foi originalmente baseado no código do ttm. Desde então, foi adicionado suporte para monitor de bateria e bandeja do sistema.</p>

  <p>O objetivo é manter uma aparência limpa e discreta com código leve e compatível com a especificação freedesktop.</p>
 it: >-
  <p>Tint è un semplice pannello/barra delle applicazioni creato appositamente per openbox3, ma che dovrebbe funzionare
  anche con altri window manager. La barra delle applicazioni permette la trasparenza e l&apos;impostazione dei colori per
  i caratteri, le icone, i bordi e lo sfondo. Gestisce anche configurazioni con più monitor, azioni del mouse personalizzate
  e ha un orologio incorporato. Tint si basava originariamente sul codice di ttm; da allora è stato aggiunto uno strumento
  di monitoraggio della batteria e il vassoio di sistema.</p>

  <p>L&apos;obiettivo è di mantenere un aspetto pulito e non invadente con codice leggero ed aderente alle specifiche freedesktop.</p>
 C: >-
  <p>Tint is a simple panel/taskbar intentionally made for openbox3, but should also work with other window managers. The
  taskbar includes transparency and color settings for the font, icons, border, and background. It also supports multihead
  setups, customized mouse actions, and a built-in clock. Tint was originally based on ttm code. Since then, support has
  also been added for a battery monitor and system tray.</p>

  <p>The goal is to keep a clean and unintrusive look with lightweight code and compliance with freedesktop specification.</p>
 en: >-
  <p>Tint is a simple panel/taskbar intentionally made for openbox3, but should also work with other window managers. The
  taskbar includes transparency and color settings for the font, icons, border, and background. It also supports multihead
  setups, customized mouse actions, and a built-in clock. Tint was originally based on ttm code. Since then, support has
  also been added for a battery monitor and system tray.</p>

  <p>The goal is to keep a clean and unintrusive look with lightweight code and compliance with freedesktop specification.</p>
 da: >-
  <p>Tint er et simpelt panel/opgavebjælke som er lavet for openbox3, men som også bør virke med andre vindueshåndteringer.
  Opgavebjælken inkluderer gennemsigtighed og farveopsætning for skriften, ikoner, kant og baggrund. Programmet understøtter
  også flerhovedopsætning, tilpassede musehandlinger og et indbygget ur. Tint blev oprindelig baseret på ttm-kode. Siden
  da er der også blevet tilføjet understøttelse for en batteriovervåger og et statusfelt.</p>

  <p>Målet er at holde et rent og neutralt udseende med letvægtskode og overholdelse af specifikationerne fra freedesktop.</p>
Categories:
- System
Icon:
 cached:
 - name: tint2_tint2.png
  width: 48
  height: 48
 - name: tint2_tint2.png
  width: 64
  height: 64
 - name: tint2_tint2.png
  width: 128
  height: 128
 remote:
 - url: t/ti/tint2.desktop/0c29bdcdc5c4fd67a5baac56c80d974a/icons/128x128/tint2_tint2.png
  width: 128
  height: 128
 stock: tint2
Launchable:
 desktop-id:
 - tint2.desktop