⇦ | xboard [main]
Last updated on: 2022-08-15 02:20 [UTC]

Metadata for xboard in main

xboard.desktop - 4.9.1-2+b1 ⚙ amd64 ⚙ arm64 ⚙ armhf ⚙ i386 ⚙ mips64el ⚙ ppc64el ⚙ s390x

Icon
---
Type: desktop-application
ID: xboard.desktop
Package: xboard
Name:
 zu: I-Xboard
 vi: XBoard
 mr: Xबोर्ड
 nb: Xboard
 ja: Xboard
 pt_BR: Xboard
 de: Xboard
 zh_CN: X 国际象棋
 km: XBoard
 pt: Xboard
 gl: Xboard
 hr: Xboard
 ru: Xboard
 el: Xboard
 fr: XBoard
 C: Xboard
 da: Xboard
 uk: Xboard
 lt: Xboard
 af: X-bord
 sk: Xboard
 sv: Xboard
 it: XBoard
 es: Xboard
 ar: Xboard
 bg: Xboard
 hi: एक्सबोर्ड
 ta: 'பெயர்(எக்ஸ்போர்ட்.டெஸ்க்டாப்): எக்ஸ்போர்ட்'
 ko: X보드
 cs: Xboard
 tr: XBoard
 fi: XBoard
 et: Xboard
 pl: Xboard
 hu: XBoard
 pa: Xboard
 bn: এক্সবোর্ড
 th: Xboard
 nl: Xboard
 zh_TW: Xboard 國際象棋
 xh: Ibhodi ye-X
Summary:
 he: משחק שחמט
 zu: Umdlalo we-Chess
 vi: Cờ
 xh: Umdlalo we Chess
 mr: बुद्धिबळाचा खेळ
 ka: ჭადრაკი
 nb: Sjakkspill
 ja: チェスゲーム
 de: Schachspiel
 pt_BR: Jogo de Xadrez
 ta: 'இனப்பெயர்(எக்ஸ்போர்ட்.டெஸ்க்டாப்): சதுரங்க விளையாட்டு'
 zh_CN: 国际象棋游戏
 km: ល្បែង​អុក
 gl: Xogo de Xadrez
 pt: Jogo de Xadrez
 hr: Šah
 ro: Un joc de șah
 ru: Шахматы
 el: Παιχνίδι Σκάκι
 fr: Jeu d'échecs
 C: Chess Game
 da: Skakspil
 uk: Шахи
 lt: Šachmatai
 af: Skaak Speletjie
 ca: Joc d'escacs
 sk: Šach
 sv: Schackspel
 wa: Djeu d' echeks
 lo: ເກມຫມາກລຸກ
 sr@Latn: Шах
 it: Gioco di scacchi
 es: Juego de ajedrez
 ar: لعبة الشطرنج
 ko: 체스 게임
 hi: शतरंज का खेल
 sl: Igra šaha
 bg: Шах
 id: Permainan Catur
 cs: Šachy
 sr: Шах
 fi: Shakkipeli
 mk: Шаховска игра
 et: Male
 bs: Igra šaha
 hu: sakk
 cy: Gêm Gwyddbwyll
 bn: দাবা
 pa: ਸਤਰੰਜ਼ ਖੇਡ
 th: เกมหมากรุก
 nl: Schaakspel
 zh_TW: 棋類遊戲
 tr: Satranç oyunu
 pl: Szachy
Description:
 uk: >-
  <p>XBoard це графічна шахова дошка, що надає користувацький інтерфейс для шахових програм, для шахового сервера в інтернеті
  (Internet Chess Server), або електронної шахової поштової кореспонденції. Вона підтримує всі основні форми шахів, такі
  як міжнародні шахи, xiangqi і shogi. XBoard також можна використовувати як переглядач для збережених шахових ігор.</p>

  <p>XBoard за замовчуванням використовує шрифт Helvetica (він постачається в пакунках xfonts-75dpi та xfonts-100dpi). Звісно,
  можна використовувати інший шрифт, вказавши його як параметр в командному рядку або в налаштуваннях X.</p>
 fr: >-
  <p>XBoard est un jeu d&apos;échecs graphique pouvant servir d&apos;interface utilisateur pour les programmes d&apos;échecs,
  pour les serveurs internet d&apos;échecs ou pour les parties par courrier électronique. Il prend en charge toutes les
  formes majeures d&apos;échecs telles que les échecs internationaux, xiangqi et shogi. XBoard peut également être utilisé
  en tant qu&apos;outil de visualisation de parties sauvegardées.</p>

  <p>XBoard utilise la police Helvetica (disponible dans les paquets xfonts-75dpi et xfonts-100dpi) par défaut. Cependant,
  d&apos;autres polices peuvent être sélectionnées via une option en ligne de commande ou une ressource X.</p>
 sk: >-
  <p>XBoard je grafická šachovnica, ktorá môže slúžiť ako používateľské rozhranie pre šachové programy, pre Internet Chess
  Server alebo pre hru emailového korešpondenčného šachu. Podporuje všetky hlavné formy šachu ako je medzinárodný šach,
  siang-čchi (xiàngqí) a shōgi. XBoard je možné použiť aj samostatne ako prehliadač uložených šachových her.</p>

  <p>XBoard používa predvolené písmo Helvetica (ktorý sa nachádza v balíkoch xfonts-75dpi a xfonts-100dpi). Iné písma však
  možno použiť zadaním možnosti na príkazovom riadku alebo pomocou X rozhrania.</p>
 pl: >-
  <p>XBoard jest graficzną szachownicą, która może służyć jako interfejs użytkownika do programów szachowych, internetowego
  serwera szachowego lub elektronicznej korespondencji szachowej. Obsługuje wszystkie popularne formy szachów, takie jak:
  międzynarodowe szachy, xiangqi i Shogi. XBoard może być również używany jako przeglądarka do zapisanych gier szachowych.</p>

  <p>Domyślnie XBoard używa czcionki Helvetica (znajdującej się w pakietach xfonts-75dpi i xfonts-100dpi). Niemniej jednak,
  inne czcionki mogą być określone za pośrednictwem opcji wiersza poleceń lub zasobu systemu X Window.</p>
 de: >-
  <p>XBoard ist ein grafisches Schachbrett, das als Benutzeroberfläche für Schachprogramme, Schachserver oder für E-Mail-Schach
  verwendet werden kann. Es unterstützt alle bedeutenden Formen des Schachspiels wie internationales Schach, Xiangqi und
  Shogi. XBoard kann auch alleine verwendet werden, um aufgezeichnete Schachspiele anzusehen.</p>

  <p>XBoard verwendet standardmäßig die Schriftart Helvetica (zu finden in den Paketen xfonts-75dpi und xfonts-100dpi),
  es können aber auch andere Schriftarten über die Kommandozeile oder als X-Ressource spezifiziert werden.</p>
 pt_BR: >-
  <p>XBoard é um tabuleiro de xadrez gráfico que pode servir como uma interface de usuário para programas de xadrez, para
  o servidor de Xadrez da Internet ou para xadrez por e-mail. Ele dá suporte a todas as principais formas de xadrez, como
  o xadrez internacional, o xiangqi e o shogi. XBoard pode também ser usado independentemente para ver jogos de xadrez armazenados.</p>

  <p>XBoard usa a fonte Helvetica (localizada nos pacotes xfonts-75dpi e xfonts-100dpi) por padrão. No entanto, outras fontes
  podem ser especificadas em uma opção de linha de comando ou em um recurso do X.</p>
 it: >-
  <p>XBoard è una scacchiera grafica che può funzionare da interfaccia utente per programmi di scacchi, per l&apos;Internet
  Chess Server o per partite a scacchi giocate via posta elettronica. Gestisce tutti i principali formati di scacchi, come
  scacchi internazionali, xiangqi e shogi. XBoard può anche essere usata da sola come visualizzatore per partite di scacchi
  salvate.</p>

  <p>XBoard usa in modo predefinito il tipo di carattere Helvetica (che si trova nei pacchetti xfonts-75dpi e xfonts-100dpi).
  Tuttavia possono essere specificati altri tipi di carattere attraverso un&apos;opzione a riga di comando o una risorsa
  X.</p>
 C: >-
  <p>XBoard is a graphical chessboard that can serve as a user interface for chess programs, for the Internet Chess Server,
  or for electronic mail correspondence chess. It supports all major forms of chess, such as international chess, xiangqi
  and shogi. XBoard can also be used by itself as viewer for stored chess games.</p>

  <p>XBoard uses the Helvetica font (located in the xfonts-75dpi and xfonts-100dpi packages) by default. However, other
  fonts can be specified via a command line option or an X resource.</p>
 en: >-
  <p>XBoard is a graphical chessboard that can serve as a user interface for chess programs, for the Internet Chess Server,
  or for electronic mail correspondence chess. It supports all major forms of chess, such as international chess, xiangqi
  and shogi. XBoard can also be used by itself as viewer for stored chess games.</p>

  <p>XBoard uses the Helvetica font (located in the xfonts-75dpi and xfonts-100dpi packages) by default. However, other
  fonts can be specified via a command line option or an X resource.</p>
 da: >-
  <p>XBoard er et grafisk skakbræt, som kan fungere som en brugerflade for skakprogrammer, for Internet Chess Server eller
  for elektronisk postskak. Programmet understøtter alle væsentlige former for skak, såsom internationalt skak, xiangqi
  og shogi. XBoard kan også bruges alene som en fremviser af gemte skakpartier.</p>

  <p>XBoard bruger som standard Helvetica-skrifttypen (placeret i pakkerne xfonts-75dpi og xfonts-100dpi). Andre skriftyper
  kan dog angives via en indstilling fra kommandolinjen eller en X-ressource.</p>
Categories:
- Game
- BoardGame
Icon:
 cached:
 - name: xboard_xboard.png
  width: 48
  height: 48
 - name: xboard_xboard.png
  width: 64
  height: 64
 - name: xboard_xboard.png
  width: 128
  height: 128
 remote:
 - url: x/xb/xboard.desktop/6cebd348571f20a5378a99994cd2efd4/icons/128x128/xboard_xboard.png
  width: 128
  height: 128
 stock: xboard
Launchable:
 desktop-id:
 - xboard.desktop