⇦ | xiphos [main]
Last updated on: 2022-08-08 08:19 [UTC]

Metadata for xiphos in main

xiphos.desktop - 4.2.1+dfsg1-6+b1 ⚙ amd64 ⚙ arm64 ⚙ armhf ⚙ i386 ⚙ mips64el ⚙ ppc64el ⚙ s390x

Icon
---
Type: desktop-application
ID: xiphos.desktop
Package: xiphos
Name:
 ro: Ghid Xiphos pentru Biblie
 es: Guía Bíblica Xiphos
 sv: Xiphos bibelguide
 sk: Xiphos biblická príručka
 en_GB: Xiphos Bible Guide
 he: ׂמדריך Xiphos לכתבי הקודש
 fi: Xiphos Raamattuopas
 it: Xiphos guida per la bibbia
 pt: Guia Bíblico Xiphos
 tr: Xiphos İncil Kılavuzu
 fa: راهنمای کتاب‏مقدس زیفوس
 fr: Xiphos
 nb: Xiphos Bibel Guide
 lt: Xiphos Biblijos Gidas
 sl: Xiphosov biblijski vodič
 zh_TW: Xiphos 聖經導讀
 de: Xiphos Bibelleitfaden
 ko_KR: xiphos 성경 안내
 cs: Xiphos Průvodce Biblí
 C: Xiphos Bible Guide
 pl: Przewodnik po Biblii Xiphos
 cy: Canllaw Beibl Xiphos
 pt_BR: Guia Bíblico Xiphos
 zh_CN: Xiphos 圣经指导
 ar: Xiphos دليل الكتاب المقدس
 hu: Xiphos bibliaútmutató
 nl: Xiphos Bijbelgids
 ru: Путеводитель по Библии Xiphos
Summary:
 ro: Studiaza Biblia
 es: Estudie la Biblia
 sv: Studera bibeln
 sk: Študovať Bibliu
 en_GB: Study the Bible
 he: מחקר בכתבי הקודש
 fi: Opiskele Raamattua
 it: Studia la bibbia
 pt: Estudar a Bíblia
 tr: Çalışma İncil
 fa: کتاب‏مقدس چه می‌گوید؟
 fr: Étudier la Bible
 nb: Studér Bibelen
 lt: Studijuoti Bibliją
 sl: Proučevanje Biblije
 zh_TW: 聖經研讀
 de: Studiere die Bibel
 ko_KR: 성경 공부
 cs: Studium Bible
 C: Study the Bible
 pl: Studiuj Biblię
 cy: Astudio’r Beibl
 pt_BR: Estude a Bíblia
 zh_CN: 学习圣经
 ar: دراسة الكتاب المقدس
 hu: A Biblia tanulmányozása
 da: Studer Bibelen
 nl: Onderzoek de Bijbel
 ru: Изучать Библию
Description:
 pt: >-
  <p>Xiphos é um programa para estudo da Bíblia para o ambiente de trabalho GNOME, baseado no projecto SWORD da sociedade
  CrossWire Bible, uma estrutura para desenvolver ferramentas de estudo da Bíblia e de textos associados como comentários
  e dicionários.</p>

  <p>Este pacote disponibiliza o programa principal Xiphos, um leitor de texto digital com favoritos e busca em todo o texto.
  Permite visualizar múltiplas versões do mesmo texto, para leitura paralela de alternativas ou traduções. Também suporta
  notas pessoais específicas de versículos e uma plataforma de estudo em rich-text, ambas as quais têm verificação ortográfica
  e busca em todo o texto.</p>

  <p>Xiphos tem uma funcionalidade integrada para navegar e instalar conteúdos livremente distribuídos dos repositórios
  CrossWire.</p>
 fr: >-
  <p>Xiphos est un programme pour l’étude de la Bible pour l’environnement de bureau GNOME. Il est basé sur le projet SWORD
  de l’organisation CrossWire Bible Society, un cadriciel de développement d’outils d’étude de la Bible et de textes afférents
  tels des commentaires ou des dictionnaires.</p>

  <p>Ce paquet fournit le programme principal Xiphos, un lecteur de textes numériques avec signets et recherche intégrale.
  Il permet de visualiser différentes versions du même texte, pour une lecture en parallèle ou une traduction. Il prend
  en charge les notes personnelles pour des versets particuliers et un bloc-notes au format RTF, avec vérification orthographique
  et recherche intégrale.</p>

  <p>Xiphos possède une fonction intégrée pour feuilleter et installer du contenu librement accessible à partir de dépôts
  CrossWire.</p>
 cs: >-
  <p>Xiphos je program určený pro studium Bible v desktopovém prostředí GNOME. Je založený na projektu SWORD od CrossWire
  Bible Society, systému pro studium Bible a podobných textů jako jsou komentáře a slovníky.</p>

  <p>Tento balíček obsahuje hlavní program Xiphost, digitální čtečku textu se záložkami a kompletním textovým vyhledávačem.
  Umožní vám prohlížení více verzí stejného textu, paralelní čtení alternativ a překladů. Také podporuje osobní poznámky
  k veršům a bohatý textový poznámkový blok, oba umí kontrolovat pravopis a mají full-textové vyhledávání.</p>

  <p>Xiphos umí procházet a instalovat svobodně distribuovaný obsah z repozitáře CrossWire.</p>
 ko: >-
  <p>Xiphos는 CorssWire Bible Society의 SWORD 프로젝트를 기반으로 하는 그놈 데스크탑 환경을 위한 성경 공부 프로그램입니다. SWORD 프로젝트는 성경 공부 도구 및 주석과 사전같은
  관련 텍스트를 개발하기 위한 프레임워크입니다.</p>

  <p>이 패키지는 북마크 및 전체 텍스트 검색 기능을 가지고 있는 디지탈 텍스트 리더, 메인 Xiphos 프로그램을 제공합니다. 대안 또는 번역을 동시에 읽을 수 있도록 동일 텍스트의 여러 버전을 볼 수 있습니다.
  철자 검사 및 전체 텍스트 검색 기능을 갖는 개인 구절별 메모와 서식있는 텍스트 학습 패드를 지원합니다.</p>

  <p>Xiphos는 CrossWire 저장소에서 자유롭게 배포되는 컨텐츠를 찾아서 설치할 수 있는 기능이 내장되었습니다.</p>
 ja: >-
  <p>Xpiphos は GNOME デスクトップ環境向けの聖書勉強プログラムです。CrossWire Bible Society による、聖書勉強ツールと関連する注釈や辞書などのテキストを 開発するフレームワーク、SWORD プロジェクトに基いています。</p>

  <p>本パッケージは、ブックマークと全文検索機能をもつデジタルテキストリーダー である、メインの Xiphos プログラムを提供します。複数の異本や翻訳から同じ 部分のテキストを並列に読めるように複数バージョンを表示することができます。
  スペルチェック機能と全文検索機能つきの、節ごとの個人的注釈とリッチテキスト 勉強ノートもサポートされます。</p>

  <p>Xiphos は、CrossWire リポジトリで自由に配布されているコンテンツを閲覧・ インストールするビルトイン機能を持ちます。</p>
 it: >-
  <p>Xiphos è un programma per lo studio della Bibbia per l&apos;ambiente desktop GNOME, basato sul progetto SWORD della
  CrossWire Bible Society, un&apos;infrastruttura per sviluppare strumenti di studio della Bibbia e dei testi associati,
  come commentari e dizionari.</p>

  <p>Questo pacchetto fornisce il programma Xiphos principale, un lettore di testi digitali con segnalibri e ricerche in
  tutto il testo. Permette di visualizzare più versioni dello stesso testo per la lettura in parallelo di versioni alternative
  o traduzioni. Gestisce anche annotazioni personali specifiche per versetto e un blocco di studio con testo formattato
  ed entrambe le funzioni hanno controllo ortografico e ricerca in tutto il testo.</p>

  <p>Xiphos ha una funzionalità incorporata per navigare ed installare i contenuti liberamente distribuibili dagli archivi
  CrossWire.</p>
 C: >-
  <p>Xiphos is a Bible study program for the GNOME desktop environment, based on The SWORD Project by the CrossWire Bible
  Society, a framework for developing Bible study tools and of associated texts such as commentaries and dictionaries.</p>

  <p>This package provides the main Xiphos program, a digital text reader with bookmarks and full-text search. It allows
  viewing multiple versions of the same text, for parallel reading of alternatives or translations. It also supports personal
  verse-specific notes and a rich-text study pad, both of which have spell checking and full-text search.</p>

  <p>Xiphos has a built-in facility to browse and install freely-distributed content from CrossWire repositories.</p>
 en: >-
  <p>Xiphos is a Bible study program for the GNOME desktop environment, based on The SWORD Project by the CrossWire Bible
  Society, a framework for developing Bible study tools and of associated texts such as commentaries and dictionaries.</p>

  <p>This package provides the main Xiphos program, a digital text reader with bookmarks and full-text search. It allows
  viewing multiple versions of the same text, for parallel reading of alternatives or translations. It also supports personal
  verse-specific notes and a rich-text study pad, both of which have spell checking and full-text search.</p>

  <p>Xiphos has a built-in facility to browse and install freely-distributed content from CrossWire repositories.</p>
 da: >-
  <p>Xiphos er et program til at studere biblen for GNOME-skrivebordsmiljøet. Det er baseret på The SWORD Project af CrossWire
  Bible Society, et rammeværktøj til at udvikle redskaber til bibelstudier og tilknyttede tekster så som kommentarer og
  ordbøger.</p>

  <p>Denne pakke tilbyder hovedprogrammet i Xiphos, en digital tekstlæser med bogmærker og fuldtekstsøgning. Det tillader
  visning af flere versioner af samme tekst, til parallel læsning af alternativer eller oversættelse. Det understøtter også
  personlige versspecifikke noter og en rig-tekst studieblok, begge har stavekontrol og fuldtekstsøgning.</p>

  <p>Xiphos har indbyggede funktioner til at gennemse og installere frit distribueret indhold fra CrossWire-arkiver.</p>
Categories:
- Education
Keywords:
 fr:
 - Texte
 - Bible
 - Étude
 C:
 - Text
 - Bible
 - Study
 it:
 - Testo
 - Bibbia
 - Studio
Icon:
 cached:
 - name: xiphos_xiphos.png
  width: 48
  height: 48
 - name: xiphos_xiphos.png
  width: 64
  height: 64
 - name: xiphos_xiphos.png
  width: 128
  height: 128
 remote:
 - url: x/xi/xiphos.desktop/4be2ae7cb48f057d01bcda99222c186e/icons/128x128/xiphos_xiphos.png
  width: 128
  height: 128
 stock: xiphos
Launchable:
 desktop-id:
 - xiphos.desktop