⇦ | zathura-pdf-poppler [main]
Last updated on: 2022-08-18 02:22 [UTC]

Metadata for zathura-pdf-poppler in main

org.pwmt.zathura-pdf-poppler - 0.3.0-1 ⚙ amd64 ⚙ arm64 ⚙ armhf ⚙ i386 ⚙ mips64el ⚙ ppc64el ⚙ s390x

Icon
---
Type: addon
ID: org.pwmt.zathura-pdf-poppler
Package: zathura-pdf-poppler
Extends:
- org.pwmt.zathura
Name:
  C: Zathura-PDF-Poppler
Summary:
  C: PDF plugin for zathura based on Poppler
ProjectLicense: Zlib
Url:
  homepage: https://pwmt.org/projects/zathura-pdf-poppler/